19.3.2018

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü uygulamalı derslerinden ŞBP 361/A Şehircilik Projesi kapsamında 2017-2018 öğretim yılında Kütahya Kent Bütünü çalışma alanı olarak seçildi.
Kentin mekânsal yapısını belirleyen fiziki, sosyal, ekonomik, yönetsel, kültürel değerlerin araştırılması ve analizine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için, 36 öğrenci ve 4 öğretim görevlisi Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur, Doç. Dr. Çiğdem Varol Özden, Öğr. Gör. Dr. Sevinç Bahar Yenigül, Araş. Gör. K. Burcu Yavuz, Ekim 2017 tarihinde Kütahyada bulunmuşlardı. Kütahya Belediye Başkanlığı ziyaret edilerek, araştırmanın yapılabilmesine yönelik çalışma alanının ülke ve bölgesi içindeki yeri, ekonomik yapı, sosyal ve demografik yapı incelenerek 30 yıl ve daha uzun süreler içerisinde Kütahyanın doğal yapı arazi kullanımı ve mülkiyet durumu, teknik altyapı ve kamu yatırımları, konut alanları, merkezi iş alanı, tarihsel kentsel ve çevresel değerler, idari yapı, yasal çerçeve ve yürürlükteki imar planlarına ilişkin veriler toplandı.
Bu araştırmaların sonunda kent bütününün ekonomik, sosyal, kültürel ve mekânsal gelişimini etkileyen/dönüştüren süreçler tanımlanmış ve kent özelinde gelişme senaryoları hazırlanarak seçenekli planlar ile sunuldu.
Çalışma kapsamında; Kent bütünü ve yakın çevresine ilişkin ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel süreçlerin belirlenmesi. Bu süreçlere bağlı olarak gelişim ve dönüşüm gösteren kent parçalarının birbirleri ve kent bütünü ile karşılıklı ilişkilerinin tanımlanması. Kentsel planlama süreç, yöntem ve ilkelerinin kent bütünü ve gelişme deseni üzerinde sorgulanması, değerlendirilmesi ile Kütahya Kentinin geleceğine yönelik senaryoların ve gelişme planlarının üretilmesi.
Bu planlarda, kentsel nüfus büyüklükleri, çalışan nüfusun sektörel dağılımı, merkez kademelenmeleri, yakın çevredeki kentsel ve kırsal yerleşmelerin yüklenebileceği yeni fonksiyonların belirlenerek, Kütahya kenti etkileme ve etkilenme alanının sosyo-ekonomik ve yönetsel gelişme senaryolarının 1/25000 ölçekli, iki veya daha çok sayıda seçenekten oluşan gelişme planlarıyla mekânsal boyutta çalışılması.
Üretilen plan seçeneklerinin çok ölçütlü değerlendirme yöntemi vd kantitatif yöntemler ile karşılaştırmalarının yapılması.Yapılan araştırma bulgularına ve senteze dayalı olarak 8 farklı gelişme senaryosu üzerinden mekânsal alternatif oluşturan 16 kent bütünü gelişme planı önerisi üzerinde çalışılmıştır. Bu senaryolar akıllı kent, ileri teknolojili maden kenti, ileri teknolojili endüstri kenti, yenilikçi tarım kenti, dirençli kent, sürdürülebilir turizm kenti, lojistik kent ve koruma odaklı kent başlıklı kent bütünü çevre düzeni planı çalışmalarını içermektedir.
Yapılan çalışmaların Şehrimizin için önemine değinen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu programda; Araştırma, sentez ve kent gelişme senaryolarından oluşan ve 36 öğrenci ile öğretim görevlisinin gerçekleştirdiği bu çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Gazi Üniversitesi gibi önemli bir üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün Kütahyayı çalışma alanı olarak seçtikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu çalışmalar Şehrimiz için ilerleyen yıllarda yapılacak olan plan ve projeler için ışık tutacağını düşünüyorum, dedi.
Araştırma, sentez ve kent gelişme senaryolarından oluşan ve 36 öğrenci ile dört öğretim görevlisi danışmanlığında birinci dönem gerçekleştirilen bu çalışmaların anlatıldığı programa, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve kamu kurum kuruluşlarından temsilcileri katıldı.
Fotoğrafları Paket Halinde İndirmek İçin Tıklayınız.