İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre -3- yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2. İhale sonucu belirlenecek kira bedelleri 31.12.2019’ a kadar geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek bedeldir.

3. İhale günü halı yıkama ve kimya endüstrisinde faaliyet gösterecek olanlar ihaleye girebilecektir. Talipli çıkmaması durumunda pazarlık sürecinde (15 gün) İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alabilecek faaliyet göstermek üzere diğer istekliler’de ihaleye girebilecektir. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılacaktır.

 

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati

:

23.Mayıs.2019 /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Yeni Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

S.

N.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Özel Geçici Teminat

İhale Saati

1

Bosna-i Cedit Mh. 4349 Ada, 1 Parsel Zemin Kat N:2 (332,05 m²)

3.320,00 TL

3.590,00 TL

1.000,00 TL

14:03

2

Bosna-i Cedit Mh. 4349 Ada, 1 Parsel Zemin Kat N:3 (250,45 m²)

2.500,00 TL

2.700,00 TL

1.000,00 TL

14:06

3

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat N:1 (258,95 m²)

2.590,00 TL

2.800,00 TL

1.000,00 TL

14:09

4

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat N:2 (258,95 m²)

2.590,00 TL

2.800,00 TL

1.000,00 TL

14:12

5

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada, 1 Parsel Zemin Kat N:3 (258,95 m²)

2.590,00 TL

2.800,00 TL

1.000,00 TL

14:15

6

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat N:4 (258,95 m²)

2.590,00 TL

2.800,00 TL

1.000,00 TL

14:18

7

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat N:5 (258,95 m²)

2.590,00 TL

2.800,00 TL

1.000,00 TL

14:21

8

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat N:6 (258,95 m²)

2.590,00 TL

2.800,00 TL

1.000,00 TL

14:24

9

Bosna-i Cedit Mh. 4350 Ada 1 Parsel Zemin Kat N:7 (258,95 m²)

2.590,00 TL

2.800,00 TL

1.000,00 TL

14:27

        4. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                                                                         

a. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı,

e. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

g. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,

h. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

i. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.

 

İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne ( Belediye Hizmet Binası K:2) müracaatları ilan olunur.

 

 

 

                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ