İLAN

T.C.  KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 1.

  • Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planlarına göre -4- adet arsanın (listede 1,2,3,4 sıra nolu) satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” ile,

  • Ve yine mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planına göre -17- adet arsanın (listede 5. sıradan itibaren)  satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

17.Eylül.2019  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

* İhale günü ARSALARA talipli çıkmaması durumunda, kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

          2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI : 

2.1.         Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2.         Vadeli Ödemelerde

:

Ø  İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise   -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

Ø  Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra, kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

 

          3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR, İMAR DURUMU VS. HK. : 

3.1.          

Ø Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

Ø 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği tüm taşınmaz satışları KDV’ den muaftır.

 

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

4.3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)

4.4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

4.5. Bu ihaleye Katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

4.6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

4.7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz).

  • İhaleye Katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

     

  • Kapalı Teklif Usulü İhale (Listede 1,2,3,4 sıra nolu taşınmaz);

    İstekliler 17.Eylül.2019 tarihinde saat 12:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

            S.N

Cinsi

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Arsa

Siner

16P1

117

1

9.231,00

Ayrık Nizam (T2) 5 Kat

4.153.950,00 TL

124.620,00 TL

14:00

2

Arsa

Siner

17P3

178

1

15.469,00

Ayrık Nizam 4 Kat

3.867.250,00 TL

116.020,00 TL

14:02

3

Arsa

Siner

17P4

92

1

8.088,00

Ayrık Nizam (T2) 4 Kat

2.830.800,00 TL

84.925,00 TL

14:04

4

Arsa

Siner

17P4

73

1

8.201,00

Ayrık Nizam 4 Kat

2.460.300,00 TL

73.810,00 TL

14:06

5

Arsa

Siner

16P1

139

12

3.830,00

Blok Ticaret (T2) 4 Kat

1.340.500,00 TL

40.215,00 TL

14:08

6

Arsa

Siner

16P1

139

13

3.401,53

Blok Ticaret (T2) 4 Kat

1.190.535,50 TL

35.720,00 TL

14:10

7

Arsa

Siner

16P1

139

14

5.102,00

Blok Ticaret (T2) 4 Kat

1.785.700,00 TL

53.571,00 TL

14:12

8

Arsa

Siner

17P3

173

1

5.731,00

Ayrık Nizam 4 Kat

1.719.300,00 TL

51.580,00 TL

14:14

9

Arsa

Siner

17P3

177

1

5.869,00

Ayrık Nizam 3 Kat

1.173.800,00 TL

35.215,00 TL

14:16

10

Arsa

Siner

17P3

189

1

3.642,00

Ayrık Nizam (T2) 4 Kat

1.092.600,00 TL

32.780,00 TL

14:18

11

Arsa

Siner

17P4

78

1

2.989,00

Ayrık Nizam 4 Kat

896.700,00 TL

26.901,00 TL

14:20

12

Arsa

Siner

16P1

129

1

4.360,00

Ayrık Nizam (T2) 4 Kat

1.526.000,00 TL

45.780,00 TL

14:22

13

Arsa

Siner

17P4

95

1

3.538,00

Ayrık Ticaret (T2) 4 Kat

1.592.100,00 TL

47.765,00 TL

14:24

14

Arsa

Siner

17P4

97

2

4.971,00

Ayrık Ticaret (T2) 3 Kat

2.236.950,00 TL

67.110,00 TL

14:26

15

Arsa

Bölcek

21K3

20

3

159,00

Bitişik Nizam 3 Kat

63.600,00 TL

1.910,00 TL

14:28

16

Arsa

Bölcek

21K2

274

1

866,00

Ayrık Nizam 4 Kat

519.600,00 TL

15.590,00 TL

14:30

17

Arsa

Maltepe

72

510

32

509,46

Bitişik Nizam 3 Kat

509.000,00 TL

15.270,00 TL

14:32

18

Arsa

Saray

1

17

18

107,65

Bitişik Nizam 3 Kat

100.000,00 TL

3.000,00 TL

14:34

19

Arsa

Y. Beyazıt

18O3

1186

17

270,00

Bitişik Nizam 3 Kat

300.000,00 TL

9.000,00 TL

14:36

20

Arsa

Y. Beyazıt

18O2

1512

15

231,00

Bitişik Nizam 3 Kat

350.000,00 TL

10.500,00 TL

14:38

21

Arsa

Y. Beyazıt

18O1

1474

26

1.779,98

Ayrık – Ticaret- Konut

Yençok=24.00m

2.250.000,00 TL

67.500,00 TL

14:40

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 2.Kat) müracaatları ilan olunur.

 

 

         EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ