İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN 

1. Belediyemize tahditli aşağıdaki listede belirtilen -12- adet ticari “S” otobüs plakalarının satılması işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

 

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

26.Kasım .2019 / Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu K:2

                2. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI : 

2.1. Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

2.2. Vadeli Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

                3. K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. : 

3.1.

Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlarla vs. birlikte yatırılacaktır.

               4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

            4.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

            4.2.  Adli Makamlardan alınmış Son üç (3) ayda alınmış Sabıka Kaydı

            4.3.  Son altı ay içinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf

            4.4. Noter tasdikli imza sirküsü (İstekli Şirket ise)

            4.5. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

           4.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

           4.7. Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

           4.8. Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.' dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

           4.9. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

           4.10. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü (Geçerliliği olan),Ticaret ve Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kaydı

           4.11.  Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

           4.12. Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

  • İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

     

     

     

     

“S”   O  T  O  B  Ü  S   P  L  A  K  A  L  A  R  I 

Sıra

No

Plaka

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

1

43 S 0522

100.000,00 TL  + KDV

3.000,00 TL

14:00

2

43 S 0528

100.000,00 TL  + KDV

3.000,00 TL

14:02

3

43 S 0531

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:04

4

43 S 0538

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:06

5

43 S 0543

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:08

6

43 S 0544

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:10

7

43 S 0545

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:12

8

43 S 0546

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:14

9

43 S 0547

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:16

10

43 S 0548

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:18

11

43 S 0549

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:20

12

43 S 0550

100.000,00 TL + KDV

3.000,00 TL

14:22

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale  

Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası 2. Kat) müracaatları ilan olunur.

 

 

 

 

 

         EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ