İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Konusu: Satış İhalesi

 

1. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;

1.1. Listede 1 numaralı taşınmazın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü,

1.2. Listede 2 ile 24 numaraları arasındaki taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2. İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  16 Temmuz 2020  /  Perşembe  /  Tabloda belirtilen saatlerde

3. İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4. Pazarlık Süreci:

4.1. İhale günü satılmayan listede 1,3,4 Nolu Taşınmazlar  Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.

4.2. İhale günü satılmayan diğer taşınmazlar kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

5. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

5.1. Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

5.2.1. Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.

6. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

6.1. Gerçek kişiler için:

6.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi,

6.1.2. Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

6.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

6.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

6.1.5. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

6.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

6.2. Tüzel kişiler için:

6.2.1. Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

6.2.2. İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

6.2.3. İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

6.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

6.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

6.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

6.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

6.2.8. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.

7. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

8. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.N

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Durumu

KDV

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

Bina

Gaybi Efendi

225/46

(Bir Bütün Olarak) (1.691,88 m2)

Var

12.820.000,00

384.600,00

14.00

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

2

Arsa

Bölcek

3927/1

Ticaret Alanı – 2 Kat (1.849,40 m2)

Var

1.500.000,00

45.000,00

14.02

3

Büro

Alipaşa

63/202

A. Blok 1.Kat 13 Bağımsız Bölüm (520,50 m2)

Var

800.000,00

24.000,00

14.04

4

İşyeri

Y. Beyazıt

4329/8

Zemin Kat 14 Bağımsız Bölüm (52,00 m2)

Var

70.000,00

2.100,00

14.06

5

Arsa

Maltepe

510/32

Bitişik Nizam – 3 Kat (509,46 m2)

Var

365.000,00

10.950,00

14.08

6

Arsa

Y. Beyazıt

1512/15

Bitişik Nizam – 3 Kat (231,00 m2)

Var

310.000,00

9.300,00

14.10

7

Arsa

Y. Beyazıt

1186/17

Bitişik Nizam – 3 Kat (270,00 m2)

Var

235.000,00

7.050,00

14.12

8

Arsa

Y. Beyazıt

1028/24

Bitişik Nizam – 3 Kat (261,00 m2)

Var

225.000,00

6.750,00

14.14

9

Arsa

Ilıca/Avdan

114/4

Ayrık Nizam – 2 Kat (361,00 m2)

Var

108.300,00

3.249,00

14.16

10

Arsa

Bölcek

20/3

Bitişik Nizam – 3 Kat (159,00 m2)

Var

70.000,00

2.100,00

14.18

11

Arsa

Zığra

112/2

Ayrık Nizam – 4 Kat (421,00 m2)

Var

250.000,00

7.500,00

14.20

12

Arsa

Zığra

116/7

Ayrık Nizam – 4 Kat (383,00 m2)

Var

210.000,00

6.300,00

14.22

13

Arsa

Y. Beyazıt

2960/11

Bitişik Nizam - 2 Kat (622,64 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

685.000,00

20.550,00

14.24

14

Arsa

Y. Beyazıt

2960/12

Bitişik Nizam - 2 Kat (420,67 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

420.000,00

12.600,00

14.26

15

Arsa

Y. Beyazıt

2960/13

Bitişik Nizam - 2 Kat (620,94 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

620.000,00

18.600,00

14.28

16

Arsa

Y. Beyazıt

2960/15

Bitişik Nizam - 2 Kat (620,17 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

683.000,00

20.490,00

14.30

17

Arsa

Y. Beyazıt

4332/6

Bitişik Nizam - 2 Kat (400,80 m2)

(Meyhane, Gazino, Pavyon, Birahane vb. yapılmak üzere)

Var

440.000,00

13.200,00

14.32

18

Arsa

İshakseydi

175/3

771,29 m2  (yerleşik alan içerisinde)

Var

77.250,00

2.317,50

14.34

19

Tarla

İshakseydi

110/1

5.340,97 m2   (plansız alanda)

Var

213.750,00

6.412,50

14.36

20

Tarla

İshakseydi

144/49

9.149,96 m2   (plansız alanda)

Var

366.000,00

10.980,00

14.38

21

Tarla

İshakseydi

136/72

6.346,44 m2   (plansız alanda)

Var

254.000,00

7.620,00

14.40

22

Tarla

İshakseydi

118/11

4.881,69 m2    (plansız alanda)

Var

195.500,00

5.865,00

14.42

23

Tarla

İshakseydi

125/161

7.506,72 m2    (plansız alanda)

Var

300.500,00

9.015,00

14.44

24

Arsa

İnköy

109/4

Ayrık Nizam – 2 Kat (876,00 m2)

Var

131.400,00

3.942,00

14.46

 

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ