İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                     

 

Konusu: Satış İhalesi

1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;

A.Listede 1, 2 ve 3 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü, diğer taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

2.İhale Tarihi  /  Günü  /  Saati:  15 Eylül 2020  /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

4.Pazarlık Süreci:

A.İhale günü satılmayan MESKEN ve İŞYERLERİ; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince aksi bir karar alınmadıkça 31 Aralık 2020 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesine devam edilecektir.

B.İhale günü satılmayan ARSA ve TARLALAR; kanuni süre olan -15- gün pazarlığa bırakılır. Pazarlık süresinde de talipli çıkmazsa ihaleden kaldırılır.

 

5.ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI:

         A.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

B.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

-Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, gün bazında indirim uygulanacaktır.

 

6.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):

A.Gerçek kişiler için:

-Nüfus cüzdan fotokopisi,

-Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,

-2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

-İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

-Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

          -Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

B.Tüzel kişiler için:

-Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,

-İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

-İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

          -Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

-Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

-2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

-İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

-Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı

7.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini teslim edecektir. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

8.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

S.N

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Durumu

KDV

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Saati

1

İşyeri

Gaybiefendi

225/46

Ticaret + Konut Alanı – (Bir Bütün Olarak) (1.691,88 m2)

Var

12.820.000,00

384.600,00

14.00

2

Arsa

Bölcek

3975/81

Ayrık Nizam – 4 Kat (5.000,00 m2)

Var

5.000.000,00

150.000,00

14.02

3

Arsa

Siner

173/1

Ayrık Nizam – 4 Kat (5.731,00 m2)

Var

2.865.500,00

85.965,00

14.04

AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR

4

Mesken

L. H. P.

2270/46

C02 Blok 9+Çatı Kat 19 Bağ. Böl. 4+1/3+1 (Arsa Payı: 308,71 m2)

Var

590.000,00

17.700,00

14.06

5

Mesken

Alipaşa

49/11

3. Kat 7 Bağ. Böl. (51,45 m2)

Var

185.000,00

5.550,00

14.08

6

İşyeri

Bosna-i Cedit

4349/1

Zemin Kat 2 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 332,05 m2)

Var

600.000,00

18.000,00

14.10

7

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350/1

Zemin Kat 1 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 438,52 m2)

Var

750.000,00

22.500,00

14.12

8

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350/1

Zemin Kat 2 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 438,52 m2)

Var

750.000,00

22.500,00

14.14

9

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350/1

Zemin Kat 3 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 438,52 m2)

Var

750.000,00

22.500,00

14.16

10

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350/1

Zemin Kat 4 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 438,52 m2)

Var

750.000,00

22.500,00

14.18

11

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350/1

Zemin Kat 5 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 438,52 m2)

Var

750.000,00

22.500,00

14.20

12

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350/1

Zemin Kat 6 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 438,52 m2)

Var

750.000,00

22.500,00

14.22

13

İşyeri

Bosna-i Cedit

4350/1

Zemin Kat 7 Bağ. Böl. (Arsa Payı: 438,52 m2)

Var

750.000,00

22.500,00

14.24

14

İşyeri

L. H. P.

2345/1

1. Kat 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Bağ. Böl. Numaralar

Toplam 885,87 m2 (Bir Bütün olarak)

Var

1.870.000,00

56.100,00

14.26

15

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok Zemin Kat 7 Bağ. Böl. 54,60 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

190.000,00

5.700,00

14.28

16

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 16 Bağ. Böl. 63,90 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

181.000,00

5.430,00

14.30

17

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 17 Bağ. Böl. 67,10 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

190.000,00

5.700,00

14.32

18

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 18 Bağ. Böl. 59,64 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

170.000,00

5.100,00

14.34

19

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 19 Bağ. Böl. 63,90 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

181.000,00

5.430,00

14.36

20

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 20 Bağ. Böl. 63,90 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

181.000,00

5.430,00

14.38

21

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 21 Bağ. Böl. 54,60 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

156.000,00

4.680,00

14.40

22

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 22 Bağ. Böl. 54,60 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

156.000,00

4.680,00

14.42

23

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 23 Bağ. Böl. 104,96 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

300.000,00

9.000,00

14.44

24

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 24 Bağ. Böl. 130,74 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

370.000,00

11.100,00

14.46

25

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 25 Bağ. Böl. 61,50 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

175.000,00

5.250,00

14.48

26

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 26 Bağ. Böl. 61,50 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

175.000,00

5.250,00

14.50

27

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 27 Bağ. Böl. 61,50 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

175.000,00

5.250,00

14.52

28

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 28 Bağ. Böl. 61,50 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

175.000,00

5.250,00

14.54

29

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 29 Bağ. Böl. 57,40 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

165.000,00

4.950,00

14.56

30

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 30 Bağ. Böl. 64,57 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

185.000,00

5.550,00

14.58

31

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 31 Bağ. Böl. 61,50 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

175.000,00

5.250,00

15.00

32

İşyeri

Parmakören

4340/1

P Blok 1.Kat 32 Bağ. Böl. 61,50 m2 (1453 Konut Alanı İçi)

Var

175.000,00

5.250,00

15.02

33

Arsa

Bölcek

3927/1

Ticaret Alanı – 2 Kat HMAX: 8,50 (1.849,40 m2)

Var

1.500.000,00

45.000,00

15.04

34

Arsa

30 Ağustos

561/35

(U.A.) Blok Nizam – 4 Kat (2.450,03 m2)

Var

2.082.525,50

62.475,76

15.06

35

Arsa

Hamidiye

1548/9

Bitişik Nizam – 3 Kat (91,00 m2)

Var

65.000,00

1.950,00

15.08

36

Arsa

Yoncalı

335/10

Ayrık Nizam – 2 Kat (2.010,13 m2)

Var

860.000,00

25.800,00

15.10

37

Arsa

Bölcek

3975/82

Ayrık Nizam – 4 Kat (2.375,40 m2)

Var

2.140.000,00

64.200,00

15.12

38

Arsa

Siner

177/1

Ayrık Nizam – 3 Kat (5.869,00 m2)

Var

2.787.775,00

83.634,00

15.14

39

Arsa

Siner

7/14

Ayrık Nizam – 4 Kat (245,15 m2)

Var

160.000,00

4.800,00

15.16

40

Arsa

Maltepe

510/32

Bitişik Nizam – 3 Kat (509,46 m2)

Var

365.000,00

10.950,00

15.18

41

Arsa

Ilıca/Avdan

114/4

Ayrık Nizam – 2 Kat (361,00 m2)

Var

108.300,00

3.249,00

15.20

42

Arsa

Y. Beyazıt

2960/11

Bitişik Nizam - 2 Kat (622,64 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

685.000,00

20.550,00

15.22

43

Arsa

Y. Beyazıt

2960/12

Bitişik Nizam - 2 Kat (420,67 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

420.000,00

12.600,00

15.24

44

Arsa

Y. Beyazıt

2960/13

Bitişik Nizam - 2 Kat (620,94 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

620.000,00

18.600,00

15.26

45

Arsa

Y. Beyazıt

2960/15

Bitişik Nizam - 2 Kat (620,17 m2)

(Club, Disco, Pub, Kafeterya vb. yapılmak üzere)

Var

683.000,00

20.490,00

15.28

46

Arsa

Y. Beyazıt

4332/6

Bitişik Nizam - 2 Kat (400,80 m2)

(Meyhane, Gazino, Pavyon, Birahane vb. yapılmak üzere)

Var

440.000,00

13.200,00

15.30

47

Arsa

İnköy

109/4

Ayrık Nizam – 2 Kat (876,00 m2)

Var

131.400,00

3.942,00

15.32

48

Arsa

İshakseydi

175/3

771,29 m2

Var

77.250,00

2.317,50

15.34

49

Tarla

İshakseydi

110/1

5.340,97 m2

Var

213.750,00

6.412,50

15.36

50

Tarla

İshakseydi

144/49

9.149,96 m2

Var

366.000,00

10.980,00

15.38

51

Tarla

İshakseydi

136/72

6.346,44 m2

Var

254.000,00

7.620,00

15.40

52

Tarla

İshakseydi

125/161

7.506,72 m2

Var

300.500,00

9.015,00

15.42


Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.

 

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ