İLAN

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                  Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen -5- adet daire ve -9- adet işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılması işi,

                Ve yine mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen -1- adet arsanın satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

 

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

15.Ağustos.2017 / Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

       İhale günü satılmayan taşınmazların, “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. maddesinin ‘d’ bendi “Konut ve işyerleri açık artırma usulüyle satılır. Konut ve işyerleri, Encümen tarafından önceden belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulur ve ihale en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Satışa sunulan konut ve işyerine alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan konut ve işyerlerinin fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenir.” gereğince 31.12.2017 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün / saatlerde aynı bedel ve şartlarla satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5

 

 ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

 

1.1.         Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.

1.2.         Vadeli Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedelin % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

 

K.D.V. VE DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

 

Peşinatlar ile birlikte, varsa KDV ve diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

 

a.     Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b.    Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,

c.     İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış ve geçerlilik süresi devam ediyor olması gereklidir.)

d.    İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

e.     Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,

f.     2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

g.    Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),

 

Ø  İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgeleri en geç 15.Ağustos.2017 tarihinde saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliği’ne teslim edecek ve ihale saatinde Encümen Salonu girişinde hazır bulunacaklardır.

Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince (Listede 5 sıra nolu) yapılacak Kapalı Teklif Usulü ihale için;                    

·         İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınmaz.

·         İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını kanunda belirtilen şekilde hazırlayarak 15.Ağustos.2017 tarihinde saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır.

  

A R S A

S. No

Niteliği

KDV

Muafiyeti

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

5

Arsa

Muaf

İnköy

-  /  5481

(Ticaret ve Otel Tesisleri Alanı)

7.485,13

5.988.104,00

180.000,00

14:00

  

D A İ R E  V E  İ Ş Y E R L E R İ

S. No

Niteliği

KDV

Muafiyeti

Mahalle

Ada /

Parsel

Blok

Kat /

Bğmsz. Bölüm

Alan (m²)

(Yaklaşık Brüt)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Daire

Muaf

Meydan

2543 / 108

A

Zemin  /  1

58,00

90.000,00

2.700,00

14:03

2

Daire

Muaf

Yıldırım Beyazıt

1500 / 12

-

1  /  3

114,30

109.000,00

3.270,00

14:06

3

Daire

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

2270 / 46

C02

9  /  19

201,50

570.000,00

17.100,00

14:09

4

Daire

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

208 / 126

-

1  /  6

57,00

90.000,00

2.700,00

14:12

5

İşyeri

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

208 / 107

A

Zemin  /  30

77,67

125.000,00

3.750,00

14:15

6

İşyeri

Muaf

Lala Hüseyin Paşa

208 / 126

-

Zemin  /  27

54,70

260.000,00

7.800,00

14:18

7

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin  /  1

245,00

490.000,00

14.700,00

14:21

8

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin  /  2

245,00

490.000,00

14.700,00

14:24

9

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin  /  3

245,00

490.000,00

14.700,00

14:27

10

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2595 / 4

-

Zemin  /  4

245,00

490.000,00

14.700,00

14:30

11

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2596 / 3

-

Zemin  /  15

155,00

310.000,00

9.300,00

14:33

12

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2596 / 3

-

Zemin  /  16

375,00

750.000,00

22.500,00

14:36

13

İşyeri

Muaf

Yıldırım Beyazıt

2596 / 3

-

Zemin  /  17

375,00

750.000,00

22.500,00

14:39

  

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.         

 

 

                                                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ