İ L A N

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi Ek Fıkrası gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 1. Olağanüstü Meclis Toplantısını 20.04.2020 Pazartesi günü saat 18.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

B İ L G İ L E N D İ R M E    /

1-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir" gereğince meclise bilgi verilmesi.

G Ü N D E M                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2019 Yılı Faaliyet raporunun müzakeresi, (5393 S.K.'nın 19. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında faaliyet raporunun müzakere edilmesi.)

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi, (3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama)

3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye en fazla 5 üye),

4. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

5. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

6. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

7. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

8. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

9. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

10. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye),

11. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye),

12. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl), (en az 3 üye en fazla 5 üye),

13. T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

14. T.C. Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

15. T.C. Kütahya Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

16. T.C. Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

17. T.C. Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

18. T.C. Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

19. T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

20. T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

21. T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

22. Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Hal Müdürlüğümüzün ihdası sebebiyle hazırlanan ve ekte sunulan T.C. Kütahya Belediyesi Hal Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

23. T.C Kütahya Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

24. Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Norm Kadro İhdas ve Değişiklikleri konusunun müzakeresi.

25. Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin 4.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri Çizelgesinin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi,

26. Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarihli ve 44 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Kütahya Belediyesi Amblem/Logosuna T.C. kısaltmasının eklenmesi ve kuruluş yılını ifade eden 1871 tarihinin araştırılması konusunun müzakeresi.

27. Kütahya Belediyesi mücavir sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticari Taksi şoförlerinden 65 yaş üzerinde çalışan vatandaşlarımızdan SRC belgesi şartı aranmaması konusunun müzakeresi.

28. Vatan müdafaası için canlarını feda eden İlimiz nüfusuna kayıtlı aziz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması maksadıyla park, bahçe, cadde ve sokaklara kahraman şehitlerimizin isimlerinin verilmesi konusunun müzakeresi.

29. İlimiz Merkez Zafertepe, Dumlupınar, 100. Yıl ve Akkent Mahallelerinde pazar yeri kurulmasıyla ilgili yer tahsisi, kura vb. işler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

30. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Siner Mahallesi 44 ada, 3 parsel numaralı 8.966,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolün iptal edilmesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ile satış, takas, mahsuplaşma vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

31. Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan Lalahüseyin Paşa Mahallesi 914 ada, 3 parsel ile Otuz Ağustos Mahallesi 564 ada, 52 parselde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

32. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2676 ada, 10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

33. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallesi, J24A11B2C, J24A11B2D paftalarda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dere yatağı ile ilgili Riskli Alanda uygulamaların yapılması konusunun müzakeresi.

34. Kamu yatırımlarına ilişkin; Sosyal- teknik altyapı alanları ile sosyal - kültürel tesis v.b alanlarında, 20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 3194 Sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin tespit edilmesine ilişkin imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

35. İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 1748 ada, 94-97 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

36. İlimiz merkez Gaybi efendi Mahallesi, 232 ada 6 numaralı parselde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

37.Kamu yatırımlarına ilişkin; Sosyal- teknik altyapı alanları ile sosyal - kültürel tesis v.b alanlarının dışındaki ilgili diğer sahalarda; 20.02.2020 tarih, 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 3194 Sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklikler kapsamında, yençok: serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin tespit edilmesine ilişkin imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

38.İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5480 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

39. İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3563 ada 1-2 parsel ve bu alanın güneyindeki bitişik alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

40. İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parselde Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 67 sayılı kararı ile onaylanan 3021 no.lu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.  

41. Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan, Kent Bütününe yönelik imar planları ile Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.  

42. Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 167 sayılı kararıyla onaylanan, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı ile Dumlupınar Üniversitesi Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

43.İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 1535 ada, 6 parsel bitişiğinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

44.İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 335 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

45.İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 51 pafta, 2194 ada, 168 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

46. Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında, bazı işyerlerinin faaliyetlerinin geçici bir süre durması sebebiyle, faaliyetleri durdurulan işyerlerinden tahsil edilen ilan ve reklam vergisi ilk taksiti son ödeme tarihinin, ikinci taksit ile birleştirilerek 30 Kasım 2020 tarihine ertelenmesi konusunun müzakeresi.

47. Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararıyla, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, 2020 Yılı Gelir Tarifesindeki Su Ücretleri tarifesinin değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı