İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 4. Olağan Meclis Toplantısını 07.04.2021 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

B İ L G İ L E N D İ R M E    /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir" gereğince meclise bilgi verilmesi.

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 29.maddesi gereğince, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ahmet GÜVEN’in istifasının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

G Ü N D E M                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2020 yılı Faaliyet Raporu konusunun müzakeresi.

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince,  gizli oyla,  yapılacak olan ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili ile Meclis Katipleri seçimi (2 asil, 2 yedek).

3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, gizli oyla, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 üyenin, Belediye Encümen Üyesi olarak seçimi.

4. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye).

5. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye).

6. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

7. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).  

8. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

9. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

10. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye).

11. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye).

12. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

13. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

14- 2021 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporuna istinaden katı atık bertaraf bedeli ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

15- Covid-19 pandemi koşullarının ekonomiye vermiş olduğu olumsuzluklar göz önünde bulundurularak; Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Katı Atık Bedelinin, pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle; 31.05.2021 son ödeme tarihli 1. taksitlerinin tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca özel okullar için öğrenci başına aylık 2,50 TL+KDV olarak belirlenen Katı Atık Bedelinin metreküp su başına 2,00 TL+KDV olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi.

16- Belediyemiz 2021 gelir tarifesinde yer alan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne ait 17.14.1, 17.14.2, 17.14.3 17.14.4 gelir kodlarının kaldırılarak, PE100 Boru, PE100 Boru Ek Parçaları, Sac Kelepçeler başlıklı gelirlerin eklenmesi konusunun müzakeresi.

17- Merkez Ilıca (Harlek) Kaplıcalar bölgesinin yakınlarında açılan jeotermal sondaj kuyusu arama ruhsatının işletme ruhsatına dönüştürülebilmesi için  İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınması konusunun müzakeresi.

18- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 92 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Halil ÖLMEZ tarafından yazılan Kadim Kentin Kudretli Simaları Kütahya Paşaları isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi.

19- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 93 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Ayşe Doğan ELARSLAN tarafından yazılan Kütahya'da Su Yapıları isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi.

20- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 91 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Bahadır KURT ve Kürşat Nusret ERDEN tarafından yazılan Kütahyalı Hattatlar ve Müstensihler isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi.

21-  Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 90 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Burak ARKUN tarafından yazılan Kadim isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi.

22- Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarih ve 89 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Çınar Taksi durağının isminin Mevlana Taksi olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi.

23- T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği konusunun müzakeresi.

24- Belediyemiz 2021 yılı gelir tarifesine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kart-43 ile ilgili kodların eklenmesi konusunun müzakeresi.

25- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel üzerinde bulunan toplam 59 (ellidokuz) adet işyeri vasıflı taşınmaz ile Mülkiyetleri İl Özel İdaresi'ne ait olan ilimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi 94 ada, 23 parsel numaralı taşınmaz ve ilimiz merkez Servi Mahallesi 663 ada, 214 parsel numaralı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince başabaş takas/trampa edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

26- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 812 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve kullanım hakkı süresi 03 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Gülsen Güzen Toplum Merkezine ilişkin Protokolünün Süresi ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

27- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez İnköy Mahallesi 5582 parsel numaralı, mer'i imar planında Ototerminal Alanı ve Ototerminal İlave Tesisleri Alanı olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 15 yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi hususlarında iş/işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

28- Mülkiyetleri Belediyemize ait, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan toplam 58.866,93 m2 yüzölçümlü toplam 20.603.425,50 TL bedelli 11 adet parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 40.031,30 m2 yüzölçümlü toplam 20.605.836,00 TL bedelli 5 adet parselin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre trampası ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas/trampa edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

29- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Paşa Mahallesi 1917 ada, 105 parsel numaralı taşınmazda bulunan 24648/116831 (1.182,40 m2) oranlı Belediyemiz hissesinin (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) hizmet süresince eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere,, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

30- Belediyemiz müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi.

31- 20.06.2006 tarihinde çıkan kararname ile köy tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan 25 adet yeni mahallemizle ile ilgili olarak İmar plan yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle, işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatlar ile bağ ve bahçe evlerinin, imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi konusunun müzakeresi.

32- İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.4 pafta, 150 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

33- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1876 ada, 40 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

34- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1356 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

35- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 94 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 675 ada 71 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

36- Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4A pafta 3953 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

37- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4D pafta 3962 ada 30 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

38-İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 24 sayılı kararıyla onaylanan, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı imar planı değişikliğinde, J24A11B2C, J24A11B2D, J24A11B3A, J24A11B3B paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

39- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 78 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

40- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1940 ada, 12 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

41- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 590 ada, 26 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

42- Uygulama imar planlarımızda yer alan mahalle evi ve muhtarlık binası alanlarında yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve Siner Mahallesi, 90 ada, 1 parsel ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 577 ada, 464 parselde mahalle evi düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

43- İlimiz merkez Siner Mahallesi Yerleşik Alanı imar planlarının güneyinde, 1. OSB yolu üzerinde, 0 ada, 3110 parsel ve çevresindeki tescil harici alanın oluşturduğu sahada; Asfalt üretim Plenti ve ilgili (İdari Bina, Stok Sahaları, Kantar, Tuz Deposu, Bilim Tankları ve Makine Otoparkı v.b) Tesisleri, park ve ağaçlandırılacak alan ilave imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi.

44- Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih 361 sayılı kararı ve Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih 20 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören Mahallesi 3554 ada, 45 parsel alanında yol alanı ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

45- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 1547, 2728 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

46- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43, 48, 49 paftalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

47- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 287, 289 adalarda Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı