T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. Dönem, 11. Olağan Meclis Toplantısını 01.12.2021 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                /

1- Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 318 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komsiyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

2- Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 315 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi.

3- Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 316 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi

4- Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 319 sayılı kararı ile havale edilen Muhtarlık İşleri Biriminin Zabıta Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle yeniden hazırlanan Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

5- Belediye meclisinin 03.11.2021 tarih ve 350 sayılı kararı ile havale edilen Belediyemiz bünyesinde bulunan “Zanaat ve Halk Sanatları” alanında faaliyet gösteren sanatçılarımızın kullandığı “Halil İbrahim YILMAZ El Sanatları Merkezi’nin” adının “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi” olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi.   

6- Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapılmasına ve sözleşme imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

7- Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “İlan ve reklam materyallerinin kent estetiğini geliştirecek ve görsel kirliliğe neden olmayacak şekilde düzenlenmesi ve tabelalarda Türkçenin güzel kullanımı yarışması”nda, Belediyemiz “Kentini Kendin Tasarla'' isimli projesiyle ödül kazanmaya layık görülmüş olup; Türkiye Belediyeler Birliği ile İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

8- Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 9 sayılı meclis kararıyla kabul edilen yangın hidrantı bedelinin günümüz şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi.

9- Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih, 295 sayılı kararıyla, 30 Ağustos Mahallesi 1797 ada, 41 parsele birleşik bölge ile Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey kesiminde onaylanan 3204 numaralı imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

10- Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih, 299 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763  adaların olduğu bölgede, onaylanan 3206 işlem numaralı imar planı değişikliklerine  askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1937 ada, 43 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 46 ada, 84 parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13- 54 adet alanda, İmar planına esas jeolojik – jeoteknik etüt yapımları aşamasında, DSİ III. Bölge Müdürlüğünün, 28.10.2021 tarih, 1700460 sayılı yazısıyla belirtilen koşulların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3785 ada 45 parsel alanının kuzey batısında, Okçu Mahallesi 3670 ada 9 parselde, Maltepe Mahallesi 507 ada 15 parselin batısında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1347 ada 1 parselin güney batısında, İnköy Mahallesi 157 ada 4 parselin kuzey doğusunda ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 247 ada 68 parsel alanın güney doğusundaki alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 3882 ada 191 parsel ve Ş.Ş.Dumlupınar 3413 ada 1 parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16- Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih 303 sayılı kararı ile onaylanan İnköy (Akkent) Mahallesi 163 3 parselde yapılan 3209-3209-A numaralı plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Perli Mahallesi 0 ada 135 parsel bölgesinde yol alanı planlaması konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Perli Mahallesi J24A06B paftada, imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

                                                                                                            Abdullah DAMCI

Belediye Başkan V.