T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 3. Olağan Meclis Toplantısını 02.03.2022 Çarşamba günü saat 17.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                /

1-2022 yılı Vergi ve Harç Gelir tarifesinde yer alan, yollar, meydanlar ve umuma ait yerlerin bir kısmından herhangi bir maksat için alınan işgal harcı konusunun müzakeresi.

2-Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 47 no.lu kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan, COVİD-19 salgını sebebiyle kapatılan, halk arasında Sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın açılma talebi konusunun müzakeresi.

3-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi gereğince Mahalle Muhtarlıklarına ayni yardım yapılması konusunun müzakeresi.

4-Belediye Gelir Tarifesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü 21.3 Yol Yapım ve Satış Ücretleri bölümünde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi.

5-Zafer Meydanı Revizyon Projesinin uygulanabilmesine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılması konusunun müzakeresi.

6-Dünya piyasalarında ve Ülke ekonomimizde, Covid-19 Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucunda, planlamaya alınan yatırımların maliyetlerindeki artışlar sebebiyle Belediye meclisinin 04.08.2021 tarih ve 252 sayılı kararıyla verilen İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik 35.000.000,00 TL kredinin (OtuzBeşMilyonTürkLirası), 50.000.000,00 TL (ElliMilyonTürkLirası) olarak yeniden değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

7-Belediyemiz asfalt üretim ve serim faaliyetlerini finanse etmeye yönelik; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

8-2022 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre İlimiz Merkez nüfusunun artması ve bazı gelirlerin ilk 2 aylık gerçekleşmelerinin tahmin edilenden fazla olması neticesinde; Gelir Bütçesinde oluşacak artış ile 2022 yılı Gider Bütçesi Hazırlık Çalışmaları sürecinden sonra, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan iyileştirmeler, girdi fiyatlarındaki artışlar ve bazı yatırımlardaki maliyet artışlarının 2022 yılı bütçesinden karşılanabilmesi için birimlerden gelen taleplerin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin b bendi gereğince Ek Ödenek yapılarak karşılanması konusunun müzakeresi.

9-Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

10-Mülkiyeti Belediyemize ait 30 Ağustos Mahallesi 566 ada, 1 parselde bulunan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak tahsis edilen A-45 blokun, tahsis süresinin uzatılması konusunun müzakeresi.

11-Maruf Mahallesi Muhtarlığının, İlimiz merkez Maruf Mahallesi Melekgirmez Sokak isminin "Melek Sokak" olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi konusunun müzakeresi.

12-İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan, köyden mahalle olan yerleşim alanlarında ikamet edip çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, tarım ve hayvancılığa teşvik amaçlı, yem bitkisi tohumlarının dağıtılması konusunun müzakeresi.

13- Başkanlık Makamının 11.02.2022 tarih ve 44 sayılı oluru ile Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Halil İbrahim YILMAZ UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinin" Etüd Proje Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle yeniden hazırlanan Etüd Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

14- Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 53 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Kapalı Otopark Yönergesi konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Siner Mahallesi 15.P.I pafta, 264 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi.

16-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta, 5216 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 19.O.4 pafta, 2897 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23B04A4 pafta, 148 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1188 ada, 8 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1620 ada, 190 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 548 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 76 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1876/(577) ada, 40 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

24-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.2 pafta, 2685 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Yoncalı bölgesi imar planlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2875 ada, 3 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Perli Mahallesi, 4600/1, 4602/1, 4608/1, 4609/1, 4597/1, 4598/1 parsellerde, Küçük Sanayi Alanının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği ile 0 ada; 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1177, 1217, 1241, 1242, 1243 ve 1244 parsellerde, Küçük Sanayi Alanı ve Park alanına yönelik imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 577 ada, 464 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31- Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 326 sayılı kararıyla; İlimiz merkez İnköy, Bölcek ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde imar planı yapımı önizni verilen alanlara yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi.

32-İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 3407 ada bölgesi, Kirazpınar Mahallesi 3878 ada bölgesinde İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi.

33-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3119, 3123 ve 3124 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği ve bir bölümünde imar planı iptali konusunun müzakeresi.

34-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3530 ada, 209 parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

35- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5241 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

                                                                                                                                                                                                         Prof. Dr. Alim IŞIK

                                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı