T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 4. Olağan Meclis Toplantısını 06.04.2022 Çarşamba günü saat 16:00’da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Bilgilendirme                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22. maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir" gereğince meclise bilgi verilmesi.

 2- Belediyemiz Meclis Üyelerinden Erçin AÇIKEL’in Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olduğundan, yeni meclis üyemiz Ali DUMAN görevine başlamıştır.

 

G Ü N D E M                /

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2021 yılı Faaliyet Raporu konusunun müzakeresi.

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, gizli oyla, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 üyenin, Belediye Encümen Üyesi olarak seçimi.

3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye).

4. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye).

5. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

6. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

7. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

8. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

9. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye).

10. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye).

11. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

12. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye).

13. Kütahya Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 82 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen harcama birimlerinin ek ödenek talepleri konusunun müzakeresi.

14. Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarih ve 85 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havalesi yapılan ilimiz merkez Maruf Mahallesi Melekgirmez Sokak isminin "Melek Sokak" olarak değiştirilmesi talebi konusunun müzakeresi.

15. Belediye Meclisinin 02/03/2022 tarih ve 75 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen işgal harcı ücretleri konusunun müzakeresi.

16. Belediye Meclisimizin, 02.03.2022 tarih ve 78 sayılı kararıyla, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediye Gelir Tarifesindeki 21.3 Yol Yapım ve Satış Ücretleri Bölümündeki değişiklik talebi konusunun müzakeresi.

17. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (l) fıkrasına istinaden, Belediyemiz gelişimini sağlayacak yeni proje ve hizmetler oluşturacak, mevcut olan hizmetlere daha hızlı ve yerinde müdahale edilmesi amacıyla Makine ikmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ihdas edilmesi konusunun müzakeresi.

18. Malzeme alım fiyatlarındaki artış nedeniyle, Soğuk Su Sayaçları başlıklı, 2022 yılı gelir tarifemizdeki yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi.

19. Belediyemiz gelir tarifesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü, Kelepçe ve Fitting Ücretleri, Vana Ücretleri ve Kanal Döşeme İşleri gelir başlıklarında yer alan ücretlerin güncellenmesi konusunun müzakeresi.

20. Tarım ve Orman Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğünün 31.03.2022 tarih ve 5091273 sayılı yazılarında “Belediye meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 3 sayılı kararıyla üyesi olduğumuz Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin tüzüğünde değişiklik yapıldığı” bildirilmiş olup söz konusu birlik tüzüğünün Belediye Meclisimizce onaylanması konusunun müzakeresi.

21. İlimiz merkez Andız Mahallesinde bulunan Mülkiyetleri Toplu Konut İdaresine ait olan; 19 adet taşınmaz ile Hazineden devir çalışması devam eden ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan 14 adet taşınmazın, Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda Parmakören Mahallesinde (Hilal Kent Mahallesi) bulunan toplam 196 adet mesken vasıflı taşınmazların takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas edilebilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

22. Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Kanunu’nun 18’inci maddesi (e) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64’üncü maddesi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

23. Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait, Mer'i imar planında "Aile Sağlık Merkezi (ASM)" olan ilimiz merkez Parmakören (Hilalkent) Mahallesi 4335 ada, 5 Parsel numaralı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince, Sağlık Bakanlığı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

24. Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi'nin, 16/03/2022 tarih ve 22/05 sayılı Yönetim Kurulu Tescil Kararına istinaden belediyemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Alim IŞIK seçilmiş olup Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'ın Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici Anonim Şirketi nezdinde Yönetim Kurulu Üyeliğinin kabulü konusunun müzakeresi.

25. İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 122 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

26. İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta, 69 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

27. İlimiz merkez Zığra Mahallesi 107 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

28. İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 329 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

29. İlimiz merkez Siner Mahallesi 15.P.I pafta, 264 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

30. İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 49 pafta, 1765 ada, 235 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31. İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada bölgesi ve Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

32. İlimiz merkez Evliya Çelebi (Okmeydanı) Mahallesi, 628, 2748, 2750, 2751, 2752, 2753, 2777 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

33. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi alanına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

34. İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1698 ve 1829 parsel alanlarında İlave Mevzi İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi.

35. İlimiz merkez İnköy ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde bulunan Rekreasyon ve Rekreasyon Kültür Tesisi Alanında plan notu düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

36. İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada, 5485 parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi.

37. İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 adada, Orman Bölge Müdürlüğü Tesislerinin batısında bulunan sahaya, imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

38. İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2960 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

39. İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi, 0 ada, 422 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

40. İlimiz merkez (Etrafışehir)Ağaçköy Mahallesi, 20 pafta, 0 ada, 1303 ve 1304 parsellere imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

41. İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1797 ada, 41 parsel ve 561 ada, 35 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

42. İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada, 103 parselde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

43. İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3305 ada, 3 parsel numaralı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

44. İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 2979 parsel alanının bir bölümünde ilave imar planı ve değişikliği yapımı konusunun müzakeresi. 

45. İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi 1470 parsel alanına bitişik sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi. 

46. İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi 1426 parselin güney doğusunda imar planı yapımı konusunun müzakeresi. 

47. İlimiz merkez İnköy Mahallesi 102 ada, 5 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi.

48. İlimiz merkez İnköy Mahallesi 102 ada, 6 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı