T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM İLANI

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem, 7. Olağan Meclis Toplantısını 03.08.2022 Çarşamba günü saat 18.00’de Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerimize saygıyla duyurulur.

G Ü N D E M                / 

1-4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereğince, gizli oyla Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üyenin ve Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi.

2-2022 yılı ek ödenek konusunun müzakeresi.

3-Görevi esnasında vefat eden Belediyemiz Personeli Ali CANDAN'ın isminin, inşaatı devam eden Şehir Hastanesi ile Millet Bahçesi arasında isimsiz bulunan caddeye verilmesi talebi ile şehrimizde bulunan diğer isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

4-Şehrimizin adının duyurulması, tanıtılması, sosyal ve kültürel olarak ilerlemesine katkı sağlamak adına  verdiği desteklerden dolayı Kütahya Valisi Sayın Ali ÇELİK’e fahrî hemşehrilik payesi ve beratı verilmesi konusunun müzakeresi.

5-Meclis Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ’ın komisyon üyeliklerinden istifası ile boşalan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi,

6-21.08.2022-27.08.2022 tarihleri arasında Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İş Birliği Verimli ve Düşük Karbonlu Isıtma ve Soğutma Projesi kapsamında Danimarka Teknik Ziyaret Programına Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK, Etüd Proje Müdürü Mehmet ZENCİ ve Ali TAŞKIN'ın yurt dışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

7-10.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro'nun daveti üzerine Bugac/MACARİSTAN'da düzenlenecek Hun Türk Kurultayı'na katılmak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'ın yurt dışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

8-Kütahya Belediye Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Atık Toplayıcılarının Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi.

9-Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 208 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Belediye Meclisi'nin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararı ile ihdas edilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

10-T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsü Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

11-Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, taksimetre ücretlerinde artış yapılması yönündeki talebi konusunun müzakeresi.

12-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (p) bendi gereğince, mücavir alanda muhtelif bölgelere belediyemiz tarafından hizmet vermek amacıyla muhtelif ebatlarda toplu taşıma araçlarının (Minibüs, Midibüs, Otobüs) satın alınması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

13-Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 213 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması konusunun müzakeresi.

14-Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 218 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Belediye Meclisinin 10.05.2022 tarih ve 168 sayılı kararına istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğünden ayrılarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması sebebiyle yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

15-Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 236 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Etüt Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

16-Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 236 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyona havale edilen, Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi.

17-Belediye Meclisimizin 02.03.2022 tarih ve 80 sayılı kararıyla Belediyemiz yatırım projelerini finanse etmeye yönelik İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubu ile kamu/özel bankalardan kredi kullanılması ile Belediye Meclisinin 02.03.2022 tarihli ve 81 sayılı kararıyla onaylanan asfalt programımızda kullanılmak üzere bitüm alımları için kredi kullanılması ile alakalı olarak; Yol yapım giderlerinde yapılan harcamalar Belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla sürdürülmekte olduğundan Borçlanılmak istenen yatırım projesi konusunun belirlenerek karar alınması için söz konusu borçlanma işleminin iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

18-30 Ağustos İş Merkezi ve Ayakkabıcılar Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla ya da gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

19-Kültür Park Kitap Kafe Yapım İşine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla ya da gayrimenkul teminatı karşılığında Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK ’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

20-Belediye Meclisimizin 10.05.2022 tarih ve 169 no.lu kararı ile kurulmasına karar verilen "Kütahya Pazarı" ile ilgili Kütahya İşportacılar Esnaf Odası, Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası, Kütahya Terziler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanlığı, Kütahya Tuhafiyeciler, Yüncüler, Züccaciyeciler, Manifaturacılar Esnaf Odası ve Kütahya Esnaf Odaları Birliği'nin Kütahya Pazarının kurulmaması yönündeki talebi konusunun müzakeresi.

21-2022 Mali Yılı Bütçesinin taşıt cetvelinde olmayıp 2022 yılı içerisinde alınacak olan 5 adet Çift Kabinli Kamyonet ve 1 adet Arkadan Yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracının (Kamyon) 2022 yılı taşıt cetveline ilave edilmesi konusunun müzakeresi.

22-07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a” istinaden İtfaiye ve Zabıta Personeline ödenmekte olan fazla mesai ücretinin yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi. 

23-Belediye Meclisimizin 01.12.2021 tarih ve 360 no.lu meclis kararıyla kabul edilen yangın hidrantı bedelinin, günümüz şartlarına uygun olarak yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi.

24-Mülkiyetleri Belediyemize ait, muhtelif taşınmazların 5393 sayılı Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli veya 20 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli (yap-işlet-devret) ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

25-Mülkiyetleri Maliye Hazinesi'ne ait ve Belediyemize tahsisli olan ilimiz merkez Bölcek Mahallesi 3929 ada, 5 parsel numaralı ve 3929 ada, 7 parsel numaralı arsa vasıflı taşınmazlar ile mülkiyetlerinin tamamı ya da bir kısmı Belediyemize ait olan toplamda 84 (seksendört) adet taşınmazın tamamının veya bir kısmının takas/trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince protokol imzalama vb. tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

26-Mülkiyetleri Belediyemize ait olan, İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2998 ada, 2 parsel numaralı, Bölcek Mahallesi 3975 ada, 83 parsel numaralı, Bölcek Mahallesi 3975 ada, 87 parsel numaralı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile satış, takas, mahsuplaşma vb. işlemleri için gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

27-Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünün kiracısı olduğu, Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda İstiklal Mahallesi 402 ada, 24 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki, İstiklal Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Caddesi Eski Hal Tesisleri alanında bulunan taşınmazın, 12.11.2022 tarihinden sonraki süreç için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünce asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla 5+5 yıl olmak üzere toplamda 10 yıllığına kiraya verilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

28-Mülkiyetleri Maliye Hazinesi’ne ait olup, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Kütahya ili Merkez ilçesi Saray Mahallesinde bulunan, 2 ada 1 ve 5 numaralı parseller ile ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 754 ada 10, 11, 12, 16, 17, 25, 27 parseller ve 599 ada, 99 parselin Belediyemize devri karşılığında, Milli Savunma Bakanlığı ile Kütahya Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılması, yapılacak protokolün ise mahsuplaşmaya dayalı olup devredilen arazilerin kıymet takdirleri ile yapılacak bina ve tesislerin maliyetleri arasında denklik sağlandığında protokolün sonuçlandırılması için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75'inci maddesinin (a) bendi ve yine aynı Kanun’un 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Siner Mahallesi 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 16 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez Servi Mahallesi 18 pafta, 103 ada, 28 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 804 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

32-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta 148 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

33-İlimiz merkez Etrafı Şehir Ağaçköy Mahallesi 0 ada, 1878 parselde bulunan dükkanın ön kısmına yapılmak istenen sundurma talepleri konusunun müzakeresi.

34-İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.I.C pafta 126 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

35-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 638 ada, 65 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

36-İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 106 ada, 11 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

37-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 576 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

38-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 75 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

 39-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 21.K.2 pafta, 280 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

40-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 548 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi.

41-Kentimizde uygulanmakta olan, binaların ön ve yan kapamalarıyla ilgili olarak belediye Meclisinin 06.04.2022 tarih ve 163 sayılı kararının Estetik Komisyonu raporu doğrultusunda tashih edilmesi konusunun müzakeresi.

42-İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 110-113 ada güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

43-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 655 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

44-İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesinde Belediye Meclisimizin 05.02.2020 tarih ve 72 sayılı kararıyla yapı yasağı getirilen alanın bir bölümünde kısıtlamanın kaldırılması konusunun müzakeresi.

45-Belediye ve Mücavir Alan sınırlarımız içerisinde yer alan Arkeolojik Sit Alanlarına yönelik Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanması konusunun müzakeresi.

46-Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 173 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlüğe giren Tavşanlı Karayolu Çevresi İmar Planında yapılan 18. madde imar uygulamasına gelen itirazla ilgili plan değişikliği konusunun değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

47-DSİ 34. Şube Müdürlüğünün 01.07.2022 tarih ve 2456790 sayılı yazısında belirtilen Kapan Çayının üzerinin açılmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

48-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 328, 329 ve 330 parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

49-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 1882 ada, 280 ile 282 parseller, 577 ada, 281, 290 ve 689 parseller ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

50-İlimiz merkez Göynükören Köyü, 133 ada, 7, 40 ve 58 parsellere, imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi.

51-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, 1835 adanın batısındaki park alanı ile 2637 adanın güneydoğusundaki park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

52-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 728 ada, 180 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

53-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, J24A6D3B, J24A6C4A paftalarda, 4443 ada bölgesinde ve Karayolu alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

54-İlimiz merkez Enne Mahallesi 182 ada 1 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

55-İlimiz merkez Balıklı Mahallesi 81 ada 179 parsele bitişik park alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

56-İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi J23B10D2C pafta bölgesinde imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi.

57-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 4234 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

58-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2652 ada 1-2 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

59-İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada 563 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

60-İlimiz merkez İshakseydi Mahallesi 159 ada 81 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

61-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 4094, 2447, 2429, 3884, 2280, 5034 parsel alanlarında İlave İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi.

62- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5279 ada 1 parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

Abdullah DAMCI

 

Belediye Başkanı V.