KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 5.maddesi gereğince 09/04/2014 tarihinde Çarşamba günü Saat 14.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. G Ü N D E M Açılış (Yoklama, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Belediye Başkanının konuşması) B İ L G İ -5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.Maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar.Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " gereğince meclise bilgi verilmesi, 1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 1.ve 2.Başkan Vekili ile Meclis Katipleri seçimi,(2 asil, 2 yedek)(görev süresi 2 yıl)(gizli oylama) 2-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi,(3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama) 3-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, 2013 Yılı Faaliyet raporunun müzakeresi,(5393 S.K.'nun 19.maddesi üçüncü fıkrası uyarınca Meclis Başkan Vekilinin Başkanlığında faaliyet raporu müzakere edilir.) 4-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi ,(görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye en fazla 5 üye), 5-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi,(görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), 6-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi,(görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), 7-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), 8-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye), 9- 24 Mart 2009 tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu doğrultusunda; Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulması konusunun müzakeresi, 10-Üyesi olduğumuz, Tarihi Kentler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğünün 9. maddesi gereğince Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimine kadar temsil etmek üzere Belediye Başkanı Doğal üye olarak, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, 11-Üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliği' ne, Birlik ana Tüzüğünün 8. maddesi gereğince Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimine kadar temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal üye olarak, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, 12-Üyesi olduğumuz Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne, Birlik Ana Tüzüğü'nün 7.maddesi (b) fıkrası “ ...Belediye Meclis Üye sayısı 12'nin üzerinde olan her on üye içinde 1 üye seçilir” hükmü gereğince Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimine kadar temsil etmek üzere Belediye Başkanı Doğal üye olarak, Meclis Üyelerimizden 3 Asil, 3 Yedek üye seçimi konusunun müzakeresi, 13-Üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne, Birlik Tüzüğü'nün 10.maddesi gereğince Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimine kadar temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Doğal üye olarak, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, (2) 14-Kütahya İl Özel İdaresi ve Belediyemizin % 50 şer hisseli olduğu, Kütahya Çinigar İşletme Birliği Tüzüğü'nün 7.maddesi gereğince, Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimine kadar temsil etmek üzere, Meclis Üyelerimizden 8 asil, 8 yedek üyenin seçilmesi konusunun müzakeresi, 15-Kütahya ili Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Tüzüğünün 7.Maddesi gereğince Belediyemizi Birlik Meclisinde Mahalli İdareler seçimine kadar temsil etmek üzere 4 asil,4 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi, 16-Yoncalı Dübecik Kaplıcaları Yönetim Kurulunda Mahalli İdareler seçimine kadar Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Doğal üye olarak, Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından 1 asil, 1 yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi, 17-3654 Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 8.Maddesi gereğince, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu'na Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye'nin seçilmesi konusunun müzakeresi, 18- 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanunu'nun 90.maddesi gereğince, Gayrimenkul Satış Komisyonu'na Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere 1 asil, 1 yedek üye'nin seçilmesi konusunun müzakeresi, 19-Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi Temmuz 2015 tarihine kadar temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek Müteşebbis Heyeti Üyelerinin seçilmesi konusunun müzakeresi, 20-2.Organize Sanayi Bölgesinde Belediyemizi iki yıl temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek Müteşebbis Heyeti Üyelerinin seçilmesi konusunun müzakeresi, 21-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin son bendi uyarınca Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesi konusunun müzakeresi, 22-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatlerinin ayrıca tatil ayının tespiti konusunun müzakeresi, 23-5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 32 Maddesi uyarınca, Meclis Üyelerinin oturum başı ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi, 24-5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49 Maddesinin 7.fıkrası gereğince, Belediye Başkan Yardımcılarının aylık ödeneğinin tespiti konusunun müzakeresi, 25-Tapu ve Kadastro İşlemlerinde Belediyemizi temsil etmek üzere, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' nun yetkilendirilmesi konusunun müzakeresi, 26-İmar Kanunu gereği satışı söz konusu olan parsellerin ve Belediye mülklerinin satışı, taşınmazların trampa edilmesi, kat karşılığı ihaleye verilmesi, ihalelerle ilgili sözleşme ve şartnamelerin hazırlanması, özel mülkiyette bulunan ve Belediyeye gerekli olan taşınmazların satın alınması, Belediyeye yapılan bedelsiz hibelerin alınması vb. gibi konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU 'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 27-Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketler, ortağı olduğu kooperatifler ve üyesi olduğu diğer Birliklerde Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nun temsil etmesi konusunun müzakeresi, 28-Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketler, ortağı olduğu kooperatifler ve üyesi olduğu diğer birliklerde, resmi ve özel kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veya vekâlet tayin ettiği durumlarda Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcılarına imza yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı