İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1.dönem 2. olağan toplantısını 06/05/2014 günü Saat :20.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. BİLGİ -5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 2.fıkrası gereği “Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü uyarınca yapılan müdürlerin atamalarının meclisin bilgisine sunulması, G Ü N D E M / 1-Belediyemiz 2013 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, 2- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un 4.maddesi gereği , gizli oyla Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asil 5 yedek üyenin ve Murakabe heyetine 5 asil 5 yedek üyenin seçilmesi, 3-10 Nisan 2014 tarih ve 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Kadro İhdas Cetvellerinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, 4-27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014 Mali yılı Bütçe Kanunu K Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün, Belediyelerle ilgili 1.fıkrası uyarınca, trafik zabıtası olarak görev yapan İsmail ŞEN'e fazla mesai ücretinin ödenmesi konusunun müzakeresi, 5-Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Bankanın JICA kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize Alt Yapı Hizmetleri projenin yapım işi için kullandırılacak Japon Yeni krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerinin imzalanması konusunun müzakeresi, 6-İlimiz, merkez, 100.Yıl Mahallesinde bulunan Ressam Abdullah TAKTAK parkına büfe yapılıp işletilmesi konusunun müzakeresi, 7-İlimiz,merkez, Gaybiefendi Mahallesi 223 ada, 33 ve 42 parsel,224 ada,4,6,7,8,9 ,10 ve 11 parsel, 1739 ada, 15 ve 41 parsel numaralı taşınmazlarda ve 223 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın ve 1749 ada,41 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde bulunan, yeni belirlenecek hat doğrultusunda parktan ihdas edilecek kesimde yapılacak olan yeni Belediye Hizmet Binası ile ilgili olarak gerekli olduğunda uzlaşma,anlaşma,sözleşme,şartname,protokol imzalanması,satın alma,trampa edilmesi,mülkiyetler Belediyemize geçtikten sonra tasarruf şeklinin belirlenmesi, yapım ihalesine çıkarılması vb. konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 8-Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 116 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Kütahya Spor Kulübüne yardım yapılması konusunun müzakeresi, 9- İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayılı yazısına istinaden; Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün Mahalle olması ve ilgili hususları ihtiva eden, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 19 sayılı Kararının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 10-İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 512 ada, 10 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 11- İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 22-N-III pafta 5052 , 1970 parsellerde ve 39 pafta 5273 parselde İmar Planı değişikliği konularının müzakeresi, 12-Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin 31.03.2011 tarih, E: 2010/797, K: 2011/334 sayılı kararına istinaden; Belediye Meclisinin 02.03.2010 tarih ve 149 sayılı, 04.05.2010 tarih ve 218 sayılı, 06.04.2010 tarih ve 193 sayılı kararları ve ilgili imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez,Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez,Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 51 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, ./.. (2) 15-İlimiz, merkez,Evliya Çelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 16-Bitişik Nizamlı İmar Adalarında bahçe alanlarının düzenlenmesine ilişkin plan notunun düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 17-Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararıyla onaylanan; Ağaçköy Mahallesi Yerleşik Alanı uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, 18-Belediye Meclisimizin; 02.04.2013 tarih, 172 sayılı ve 04.03.2014 tarih, 67 sayılı kararlarıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda onaylanan; uygulama imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, 19-İlimiz, merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı