İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1.dönem 3. olağan toplantısını 03/06/2014 SALI günü Saat 20.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. BİLGİ -5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 2.fıkrası gereği “Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü uyarınca yapılan müdürlerin atamalarının meclisin bilgisine sunulması, G Ü N D E M / 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 124. ve 134. Maddeleri gereğince ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik adıyla Bakanlar Kurulunca 24.10.1982 gün ve 174848 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulmuş ve Yasa'da 1986 yılında yapılan değişiklikler, Yönetmelik Hükümlerine işlenerek 30.01.1986 gün ve 19004 sayılı Resmi Gazete (Değişik 21.07.2005 gün ve 25882 sayılı Resmi Gazete) 'nin 2.Maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin 04.11.2008 tarih ve 370 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.Maddesinde belirtilen, Disiplin Amirleri çizelgesinde Belediyemizin değişen yapısına göre değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, 2-Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğünce İlimiz, merkez Yenidoğan, Yunusemre, Vefa, Maltepe ve Cumhuriyet Mahallelerinde Sağlık Hizmeti vermek amacıyla yapımları düşünülen Aile Sağlığı Merkezleri için Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar konusunun müzakeresi, 3-İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, köy içi mevkiinde bulunan ve halen düğün salonu olarak kullanılan taşınmazın tahsis konusunun müzakeresi, 4-Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2014 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacak ise 2015 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2015 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması konusunun müzakeresi, 5-İnşaat ruhsatlarının verilmesi aşamasında yapılacak bodrum katlara inen merdivenler hakkındaki düzenlemeler konusunun müzakeresi, 6-Özel Anadolu Hastanesinin hasta dinlenme yerleri hakkındaki düzenlemeler konusunun müzakeresi, 7-İnşaat ruhsatlarının verilmesi aşamasında yapılacak çatı kırımları ve otoparklara inen rampa eğimi hakkında düzenlemeler konusunun müzakeresi, 8-İlimizde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 9-İlimiz, merkez, Sultanbağı Mahallesi 65 pafta, 450 ada,13 parselin yola tahsisli kesiminin, 14 parselin tamamının kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 10-İlimiz, Enne Mahallesi 3569, 3594, 3595, 3596, 3598,3612 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması konusunun müzakeresi 11-6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” gereği rezerv alanları konusunun müzakeresi, 12-İlimiz, merkez, Çalca ve Bosna-ı Cedid Mahallelerinde 24.Ö.1-24.Ö.II paftalarda İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, 13-İlimiz, merkez, Geven ve Andız Mahallerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan 2.352.326,10 m2’lik alanda 2.Üniversite Alanı için Kamu yararı konusunun müzakeresi, 14-Madencilik Faaliyetinde kısıtlanacak alanların belirlenmesi konusunun müzakeresi, 15-İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi J24a01d paftada Belediye Hizmet Alanı(Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alan)ında jeolojik etüd konusunun müzakeresi, 16-Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 103 sayılı kararıyla Nazım İmar Planında Küçük Sanayi Sitesi alanları olarak onaylanan imar planının bir kısmının iptali konusunun müzakeresi, 17-İlimiz, merkez, Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Kapsamında kalan 130 ada 7 parsel nolu taşınmazın güneyi ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 18-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi’nde Trafo Alanlarının ayrılmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 19-İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 20-İlimiz, merkez, Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 21-İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, J23B10A4B pafta, 3954 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 22-Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2011/439, K: 2014/154 sayılı kararına istinaden; Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parseller bölgesinde yapılan imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, ./.. (2) 23-İlimiz, merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 24-Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 487 sayılı kararı ile; Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde onaylanan 2373_1_2 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 25-İlimiz, merkez, Yoncalı, 295, 1438, 1441 nolu parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 26-3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince imar uygulamasından çıkmış parsellere ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 27-Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda yapılan 2385 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 28-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 29-İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 30-İlimiz, merkez, Siner Mahallesi; 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 1 nolu parsel alanında ve 2005 nolu parsel alanında, 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada bölgesinde imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi, 31-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 32-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2960 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği ve İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi, 33-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 98 pafta, 1474 (626) ada bölgesi, 1475 ada doğusunda imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, 34-Askeri Hava Mania Planı kapsamında hazırlanan, Gölgeleme Çalışmasının uygulanması konusunun müzakeresi, 35-Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla Alayunt, Ağaçköy ve Siner Mahallelerinde 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı alanında Kamu Yararı Kararının alınması konusunun müzakeresi, 36-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 20-N-I-II pafta, 1946 ada, 64 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 37-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği talepleri konusunun müzakeresi, 38-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1 pafta, 17.Ö.4 paftalarda karayolu bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 39-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.Maddesi kapsamında, Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 2 nolu kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenerek hazırlanan Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik taslağının müzakeresi, 40-İlimiz, Muhtelif Mahallelerinde bulunan, Kütahya Belediyesine ait daireler ve iş yerlerinin tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 41-Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde bulunan Çöp Konteynerleri fiyatlarının gelir tarifesinden çıkartılması konusunun müzakeresi, 42-Belediye Meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 146 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Katı Atık bedelleri ile Su tarifesi konusunun müzakeresi, 43-Belediye Meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 147 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Halk Otobüsleri Ücret tarifesi konusunun müzakeresi, Mehmet ÖZDOĞAN Belediye Başkan V.