İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca, 1.Dönem Olağanüstü Meclis toplantısını 27.06.2014 CUMA günü Saat: 17.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih, 53 sayılı kararıyla uygun görülen, Perli Mahallesi Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal- Kültürel – Spor v.b Tesisleri imar planı alanında, düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, 2-İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi Yeni yapılacak olan Çevre Yolunun kuzey kesiminde rezerv sanayi alanı olarak gösterilen bölge içerisinde Ceza İnfaz kurumu alanı yapımına yönelik , mevzi imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi, 3-İlimiz, merkez,Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 4-3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde imar uygulamasından çıkmış parsellere ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 5-Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 108 sayılı kararı ile onaylanan geven ve andız mahallerinin kuzey kesimi ile Belediye sınırları arasında kalan 2. Üniversite alanınında Belediye Hizmet Alanı Mevzi İlave İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, 6-Belediye Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliğinin 7.maddesi gereği, yönetmelikteki uygulanacak kesinti tutarları konusunun müzakeresi, 7-Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi, 8-Belediye Meclisimizin 02.03.2010 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi, 9-Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 196 sayılı kararına istinaden Özel Halk Otobüslerinde aktarma hizmetinin uygulanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresi, 10-İlimiz, Çalca Mahallesi 19-6-Ö IV pafta, 2529 parsel numaralı taşınmazda bulunan Belediyemizde kalacak olan zemin 03 ve zemin 13 numaralı asma katlı toplam 614 m2.lik işyerleri ile İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18 O II pafta, 2904 ada, 6 parsel numaralı 2838 m2.lik mer'i imar planına göre Mobilyacılar Sitesi Alanına tahsisli (H.6,50 m2) lik taşınmazın karşılıklı takas edilmesi konusunun müzakeresi, 11-İlimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 12-Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş.'ce yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili sağlanmış olan finansmanın iade edilmesi konusunun müzakeresi, 13-Ulusal ve Uluslararası fonlardan (AB, Elçilikler, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb.) hibe ve kredi almak için proje yazma, yazdırma, yürütme, başvuruda bulunma konularında Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, 14-Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ana hizmet binası ve grup yerlerinin tespiti konusunun müzakeresi, 15-İmar planı değişikliği yapılan Belediye hizmet alanında kalan İlimiz, Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta,223 ada, 33 parsel numaralı taşınmazla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılarının müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı