İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1.dönem 4. olağan toplantısını 05/08/2014 SALI günü Saat 20.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-11.07.2014 tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın Belediye Gelirleri Kanunu 45. seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, 2-Kütahya'da bulunan Bankalardan, İller Bankası gelirlerimize karşılık temlik, teminat veya gayrimenkul ipoteği gösterilerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesi (e) fıkrası gereğince 24 veya 36 ay vadeli 13.000.000.-TL. kredi kullanılması konusunun müzakeresi, 3-Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 197 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Cenaze ve Nakil Ücretleri konusunun müzakeresi, 4-İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 5-İlimiz, Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1290 ada, 1 parsel numaralı, 6.422,00 m2’lik taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 6-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 46 pafta, 235 ada, 1, 2, 4, 13 nolu parseller kısmen yol, kısmen rekreasyon alanında; 235 ada, 5, 6 parseller kısmen yol, kısmen rekreasyon alanı, kısmen de parkta; 235 ada, 9 parsel kısmen yol, kısmen park alanında kaldığından Rekreasyon Alanı'nda kalan parseller ve çevresindeki park, yol düzenlemelerinin yapılması için kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 7-İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.I pafta, 770 ada, 52 nolu (416,00m²'lik) parselin yaklaşık 135,00 m²'lik kısmının, 53 nolu (78,00 m²'lik) parselin tamamının, 54 nolu (110,00 m²'lik) parselin yaklaşık 79,00 m²'lik kısmının ve üzerindeki binanın tamamının, 58 nolu (169,00 m²'lik) parselin yaklaşık 30,00 m²'lik kısmının kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 8-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli 16 adet parselin Belediyemize devri konusunda yapılan protokole ilave olarak konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi amacı ile ek protokol yapılması konusunun müzakeresi, 9-Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih ve 520 sayılı kararı ile tahsis edilen Belediyemize ait Sosyo-Kültürel merkezlerin tahsislerinin iptali konusunun müzakeresi, 10-Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmelik Taslağı'nın müzakeresi, 11-Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi, 12-Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih ve 471 sayılı kararı ile kabul edilen,Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi, 13-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, ilimiz, merkez, Pirler Mahallesi 28 pafta,106 ada, 126 parsel numaralı tescilli eser vasfındaki taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, 14-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1129 ada kuzeyi imar planında otopark alanında ve 30 Ağustos Mahallesi, 18.N.3 pafta, 1443 ada batısı ağaçlandırılacak alanda, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, 15-İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1 pafta, 17.Ö.4 paftalarda karayolu bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 16- Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih, 181 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474(626) ada bölgesinde onaylanan, 2407_1 nolu imar planı değişikliğine ilişkin İl Özel İdaresinin 05.06.2014 tarih, 4955 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 17-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 595 ada, 21 nolu parsel alanının olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 18- Eskişehir 1.inci İdare Mahkemesinin 2013/1003 esas, 2014/586 sayılı kararına istinaden, Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda yapılan 2287 nolu imar planı değişikliğinin, ilgili Belediye Meclisinin; 02.04.2013 tarih, 175 sayılı, 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 19-Trafo alanları ile ilgili plan notu oluşturulmasına ilişkin , Belediye Meclisimizin 04.12.2012 tarih, 513 sayılı Kararıyla uygun görülen 2288 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, ./.. (2) 20- İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konularının müzakeresi, 21- Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla uygun görülen Alayunt, Ağaçköy ve Siner Mahallelerinde 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı alanında Kamu Yararı Kararının alınması konusunun müzakeresi, 22- İlimiz, merkez, 30 Ağustos, Yıldırım Beyazıt ve Alipaşa Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konularının müzakeresi, 23-İlimiz, merkez, Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 24-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 25-İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 26-İlimiz, merkez,İnköy Mahallesi 37 pafta 5169 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 27-Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi kapsamında kalan 130 ada 7 parsel nolu taşınmazın güneyi ve çevresine ilişkin İmar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 28-İlimiz, merkez, İnköy ve Gaybiefendi Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen imar planı ve değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 29-İlimiz, merkez, İkizüyük Mahallesi 629 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, 30-İlimiz, merkez, Güveççi Mahallesi 3775 ada 2 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı konusunun müzakeresi, 31- İlimiz, merkez, Kirazpınar Mahallesi 3882 ada 76 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı konusunun müzakeresi, 32-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi’nde Trafo Alanlarının ayrılmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 33-İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 34-İlimiz, merkez, Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 35-İlimiz, merkez, Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 477 ada, 22 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 36-İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, 37-Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yapılan 2403 ve 2403_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 38-İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 208 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 39-Koruma Amaçlı İmar Planlarımız dahilinde; Saray, Balıklı, İstiklal, Börekçiler, Alipaşa, Mecidiye, Cedit Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 40-İlimiz, merkez, Enne, Civli, Yoncalı, Bölcek Mahallelerinde şartlı onaylanıp, işlemleri tamamlanmadığı için yürürlüğe girmeyen, işlemleri eksik olan v.b imar planı ve değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, 41-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764-2952 nolu adalar bölgesinde nazım imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 42-İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 43-İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 44-Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 481 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planının bir bölümünün iptali konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı