İ L A N KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1.dönem 5. olağan toplantısını 02/09/2014 SALI günü Saat 18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır. Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur. G Ü N D E M / 1-Ekim Ayı Meclis toplantı gününün belirlenmesi konusunun müzakeresi, 2-3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.Maddesi uyarınca, Yenibosna ve Perli Mahallelerinde yapılacak olan 22-a uygulaması (Yenileme) işlemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden 6'şar adet bilirkişi seçimi yapılması konusunun müzakeresi, 3-Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih ve 213 Sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen;11.07.2014 tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın Belediye Gelirleri Kanunu 45. seri nolu tebliği gereğince, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun ilgili maddelerinde düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, 4-Belediyemiz Gelir Tarifesinin 16. Hal Birimi Ücretlerinde; Abonelerin giriş için kullandıkları Elektronik Kart Bedelinin yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi, 5-Servis Araçları Yönetmeliği'nin 11.Maddesi 1/6 ve 1/7 bentlerinde belirtilen ÖZMAL/VİP araçlarına ait yıllık katılım paylarının belirlenmesi konusunun müzakeresi, 6-Belediyemize ait 2015-2019 yıllarında ait stratejik plan konusunun müzakeresi 7- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi. 8- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 11. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi 9-Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların satışının yapılması için padok fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi, 10-Şehir içi ulaşımda hizmet veren Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talebin müzakeresi, 11- Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU Tarihi Kentler Birliği tarafından 16-19 Ekim tarihleri arasında İspanya da ve Özbekistanda düzenlenecek olan teknik inceleme gezisine katılacağından ilgili genelge doğrultusunda Yurtdışında görevlendirilebilmesi ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenebilmesi konusunun müzakeresi 12-Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU Türkiye Belediyeler Birliği ve Jeotermal kaynaklı Belediyeler Birliği işbirliğinde 15-19 Eylül 2014 tarihleri arasında İzlanda'ya düzenlenecek olan teknik inceleme gezisine katılacağından ilgili genelge doğrultusunda Yurtdışında görevlendirilebilmesi ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenebilmesi konusunun müzakeresi 13-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 46 pafta, 234 ada, 7,9, 10 nolu parseller kısmen yol, kısmen rekreasyon alanında, 234 ada, 1,5,8 parseller rekreasyon alanında kaldığından söz konusu yerlerin kamulaştırılması konusunun müzakeresi, 14-İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, 15-6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı “Riskli Alan” olarak ilan edilen ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 21 adet bölgeden 1.Etaba alınan Vefa Mahallesi, Cumhuriyet (Vefa2) Mahallesinde afet riski alan konusunun müzakeresi 16-Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yapılan 2403 ve 2403_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 17-Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, 18-İlimiz, merkez,Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi 19-İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 9 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 20-İlimiz, merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30-31 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 21-İlimiz, merkez, Civli Mahallesi, 3808 ada, 1 parselde (eski 1471 parsel) ilave mevzii imar planı ön izin konusunun müzakeresi, 22-İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 23-İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 24-İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 45 pafta, 208 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 25-İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, J23b04d03c pafta, 3661 ada, 168 parselde mevzii imar planı ön izin konusunun müzakeresi, 26-İlimiz, merkez, Evliya Çelebi, İstiklal, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2-3 ve 21.L.2-3 paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, (E. Çelebi Hastanesinden Tavşanlı Yoluna bağlantı yolu – 25 m.) 27-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 1471 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 28-İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 626 (1474) adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 29-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 107 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 30-İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 81 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 31-İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesinde, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 32-Eskişehir 1.inci İdare Mahkemesinin 2013/1003 esas, 2014/586 sayılı kararına istinaden, Siner Mahallesi, J24A11B-12A-12D paftalarda yapılan 2287 nolu imar planı değişikliğinin, ilgili Belediye Meclisinin; 02.04.2013 tarih, 175 sayılı, 02.08.2013 tarih, 324 sayılı kararlarının iptal edilmesi 33-İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği, konusunun müzakeresi, 34-İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97-98 pafta, 1465 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, 35-İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesinde yeni geçecek olan Çevre Yolunun kuzey kesiminde Ceza İnfaz Kurumu Alanı Mevzii İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi, 36-İlimiz, merkez,Güveççi Mahallesi 3770 ada, 1 nolu parsel ve 3769 ada, 1 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi, 37-İlimiz, merkez,Yoncalı Mahallesi 3 pafta 545 ve 550 nolu parselde Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Tesisleri Alanı Mevzi İmar Planı Ön izni verilmesi konusunun müzakeresi, Kamil SARAÇOĞLU Belediye Başkanı