İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2.dönem, 4.olağan meclis toplantısını 01/04/2015 ÇARŞAMBA günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

Bilgilendirme:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.Maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu'nun raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.Maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " hükmü gereğince Meclisin bilgisine sunulması

2-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 2. fıkrasına istinaden yapılan atama ve görevlendirmelerin Meclisin bilgisine sunulması.

G Ü N D E M /

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemiz 2014 Yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyeleri seçimi,(3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama),

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi ,(görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye, en fazla 5 üye),

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi,(görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye, en fazla 5 üye),

5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi,(görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi, (görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye en fazla 5 üye),

8- Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce sulama kontrolü, çiftçiye su dağıtımı ve arazi kontrolünde kullanılmak üzere 3 adet motosiklet alınması ve “T” cetveline eklenmesi konusunun müzakeresi,

9- Jeotermal Derneğinin (IGA) 18-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Avusturalya’nın Melbourne kentine düzenleyeceği Dünya Jeotermal Kongresine katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’ nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

10- Mülkiyeti Hazineye ait olup Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.12.2004 tarih ve 2004/122 sayılı kararı ile Belediyemize tahsisli Azot Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre katılım bedeli karşılığı Bengisu Ltd Şti’ye kiraya verilen

(E-7,8,9,10,11,12,13,14,15, D-165,166,167,168 nolu bloklar olmak üzere toplamda (104 adet daire) Öğrenci Evleri ve Bilgi KARAAĞAOLU’na anaokulu ve kreş olarak kiraya verilen C-151, C-152 nolu blokların kira sürelerinin uzatımı konusunun müzakeresi,

11- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2546 ada 9 parsel nolu taşınmazın bir kısmı Bitişik nizam 4(dört) kat yapı adası içinde, bir kısmı yolda kalan taşınmazın, kamulaştırma işleminin 6’ıncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.I pafta 1471 ada 1 parsel numaralı 2.950,30 m² ‘lik Belediye Hizmet alanına tahsisli taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

13- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Servi Mahallesi 104 ada 45 parsel numaralı 72,00 m² ‘lik, Servi Mahallesi 670 ada 50 parsel numaralı 69,28 m² ‘lik taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

14- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi 18.O.III Pafta ile 1207 Ada ile 1213 ada arasında Kevser Sokakta bulunan taşınmazın, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince kamulaştırma işleminin 6’ıncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,

15- Belediye Meclisinin 03/03/2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İsimsiz Cadde ve Sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

16- Şehrimizde sonradan mahalle statüsüne geçmiş yerleşim yerlerine isim verilmesi ve Osmangazi Mahallesinde bulunan Şehit Cengiz ERKUL isminin başka bir mahalleye verilmesi talebi konusunun müzakeresi,

17- 03 Nisan 2007 tarih ve 26487 sayılı “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre kirliliğinin giderilmesi için nakdi yardım talep edilmesi konusunun müzakeresi,

18- Belediye Meclisimizin 03/03/2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının müzakeresi,

19- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 236 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, Tekke Mevkii'nde ıslah imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi,

22- Çamlıca bölgesi imar planları ile Okçu Mahallesi yerleşik alanı arasında yol alanı imar planı yapımı için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, 92 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi

24- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43 pafta, 896 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 20.M.2 pafta, 1679 ada, 92 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 237 ada, 8 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

28- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 4-5-6 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

29- İlimiz merkez Perli Mahallesi 7 pafta 346 parselde Mevzi İmar Planı ön izin talebi konusunun müzakeresi,

30- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, J24A11B3A ve J24A11B3D paftalarda, Ø1000 lik Çelik Boru Ana İçmesuyu Güzergahının geçtiği bölgede imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi,

31- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

32- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1223 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

33- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2648 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

34- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 2098, 2100, 2101 ve 2108 nolu adalarla çevrili, Camii ve Park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

35- İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi,

36- İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesinde 1489 parsel alanın içinde bulunduğu sahada imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi,

37- İlimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada 2 parsel ve 134 ada 13 parsellerde Mevzi Nazım ve uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

38-İlimiz merkez Kumarı Mahallesi 3012 ada 26 parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı konusun müzakeresi,

39-Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan İtirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

40-Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih ve 62 sayılı kararıyla düzenlenen Parmakören Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan İtirazlar konusunun müzakeresi,

41- Belediye Meclisimizin 01.12.2009 tarih ve 494 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren ve halen uygulanmakta olan Kütahya Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi,

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı