İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3.dönem, 3.olağan Meclis toplantısını 01/03/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M                /

            1-İlimiz Merkez Siner Mahallesi 36 ada, 37 parselde bulunan taşınmazdaki 2.548,59 m2 lik Kütahya Belediyesi hissesinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesi konusunun müzakeresi,

            2-İlimiz Merkez Cemalettin Mahallesi, 33 Pafta, 930 ada 59 parselde bulunan taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, 

            3-Belediye Meclisimizin 02.02.2016 tarih ve 51 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, Şehrimizin Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar aralığı Sokak, Kürekenler Sokak İsimlerinin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

            4- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait düğün salonlarında yapılacak olan,  site yönetimi, sivil toplum kuruluşları, özel şirketlerin tanıtımlarıyla ilgili eğitim, toplantı vb. faaliyetlerde uygulanmak üzere 3 saate kadar kiralama ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi,

               5-Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin kapsamında (kaks) emsal konusunun müzakeresi,

            6-BOTAŞ’ın 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayılı yazılarında belirtilen, “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik ve Emniyet ve Çevre Yönetmeliği” konusunun müzakeresi,

            7-Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 467 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2575 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi,

            8-Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı, vatandaş dilekçesi ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazılarının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

            9-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2343 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            10-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.K.2 pafta, 84 ada, 9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            11-İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi, 10 pafta, 32 ada, 73 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            12-Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsele yönelik 2577 nolu imar planı değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

            13-Yoncalı'da bulunan 4 adet jeotermal kuyunun imar planlarına işlenmesi ve çevresinde koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi konusunun müzakeresi,

            14-İlimiz merkez Siner Mahallesi, 122 ada 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            15-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5356 ve 5358 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            16-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1084 ada 5 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi,

            17-İlimiz merkez Zığra Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlemesi konusunun müzakeresi,

            18-İkizhüyük Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı düzenlemesi konusunun müzakeresi,

            19-İlimiz merkez Geven Mahallesi 113 ada 2 parsel alanında plan değişikliği konusunun müzakeresi,

            20-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 624 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            21-Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 29 sayılı kararının revize edilmesi konusunun müzakeresi

22-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1048 ada, 17 parsel üzerinde bulunan kısmen yolda kalan binanın tamamı ve 1089 ada 5 parsel üzerinde bulunan kısmen yolda kalan binanın tamamının kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, 

23-“Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nin 95. Maddesinin 8. Fıkrası gereğince, emanet hesabında biriken ve birikecek olan paranın yangın hidrantı, yeni oluşan mahallelerde kullanacağımız çekilebilir tip itfaiye tankerleri, dar sokak ve caddelerimizde büyük araçların giremeyeceği alanlar için yaptıracağımız küçük itfaiye arazözleri, yangın havuzu ve sarnıç yapımlarında kullanılması konusunun müzakeresi,

 

                                                                                                                                  Kamil SARAÇOĞLU

                                                                                                                                     Belediye Başkanı