G Ü N D E M                /

   1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemiz 2015 Yılı Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

              2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 1.ve 2. Başkan Vekillerinin seçimi ile Meclis Katip üyelerinin seçimi konusu, (2 asil, 2 yedek)(görev süresi yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar) (gizli oylama),

   3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyelerinin seçimi konusu,  (3 üye)(görev süresi 1 yıl)(gizli oylama),

   4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi konusu,(görev süresi 1 yıl)(en az 3 üye, en fazla 5 üye),

   5- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi konusu,(görev süresi 1 yıl),(en az 3 üye, en fazla 5 üye),

   6- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi konusu,(görev süresi 1 yıl),(en az 3, en fazla 5 üye),

   7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi konusu, (görev süresi 1 yıl),(en az 3, en fazla 5 üye),

   8- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi konusu, (görev süresi 1 yıl),(en az 3, en fazla 5 üye),

            9- Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek amacıyla, Belediye Başkanları Birliği tarafından 30 Nisan – 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında ABD’de gerçekleştirilecek olan programa katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,

 10- 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 22.maddesinin “a” bendi uyarınca, Ağaçköy, İkizhöyük, Siner, İnköy ve Çalca Mahallelerinde yapılacak kadastro çalışmalarında uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden, her bir mahalleden 6 adet bilirkişi seçimi yapılması konusunun müzakeresi,

              11- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 763 ada 57, 58 ve 59 parseller ile mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi’ne ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 763 ada 56 parsel numaralı 1.366,71 m2’lik taşınmazın imar durumuna uygun olarak bir bütün halinde değerlendirilebilmesi için tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

           12- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Evliya Çelebi, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos, Alayunt ve Lala Hüseyin Paşa mahallelerinde bulunan taşınmazların 5393 Sayılı Kanununun 18. maddesi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

            13-Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz merkez Mecidiye Mahallesi 29 ada 177 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

           14-Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz merkez Göveççi Mahallesi 3791 ada 39 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve Kuran Kursu olarak kullanılan binanın zemin katının Kütahya İl Müftülüğüne tahsisi konusunun müzakeresi,

            15- Belediye Meclisinin 03.01.2012 tarih ve 29 sayılı kararının revize edilmesi konusunun müzakeresi,

        16- Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi,

          17- Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 93 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen İktisadi işletme düğün salonlarının 3 saate kadar kiralama ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi,

            18- Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyonu ve kapasite artırımı inşaatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması konusunun müzakeresi,

           19- Şehrimizin Kırkıllı Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

           20- İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 2861, 2862, 2864, 2865, 2867, 2868 ,2869,2870, 2872, 2873, 2874,  2875, 2863, 2866, 2871, 1211 parsellerde İmar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi,

            21- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 1746 ada 101 parselde plan notunun kaldırılması konusunun müzakeresi,

            22- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2919 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            23- İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2508 parselde İmar Planı iptali konusunun müzakeresi,

            24- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4128 ada 1 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            25- İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3638 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            26- BOTAŞ ın 25.01.2016 tarih, -405.02.99- 3222 sayılı yazılarında belirtilen, “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği” konusu ile ilgili, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            27- İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde, 11C1B pafta, 2618 ada, 214 nolu parselde mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi,

         28- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

            29- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 137, 174 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            30- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi,

            31- “A grubunda, 2.749 hektarlık alanda; revizyon nazım ve uygulama imar planları yapımı” işi alanında; jeolojik-jeoteknik etüdler ve orman alanları konularının müzakeresi,

            32- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1396, 1397 ve 1398 nolu adalarla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            33- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2730 ada, 64 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            34- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            35- Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Yerleşkesi Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            36- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            37- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2267 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            38- İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 510 ada, 138 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            39- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.K.2 pafta, 6282 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            40- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

            41- Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planı revizyonu konusunun müzakeresi,

            42- İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            43- İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            44- Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 70 sayılı kararıyla onaylanan Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,

            45- İnköy Mahallesi kuzeyindeki bölgede, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanı ve Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapı Alanları olarak Nazım ve Uygulama İmar Planları yapımı konusunun müzakeresi,

            46- İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 237/8, 238/1, 239/3 parsellerde Rezerv alan çalışması konusunun müzakeresi,

          47- Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Bülent CIRIK’ın “Osmanlı Belgelerinde Kütahya” adlı kitabın basılması konusunun müzakeresi,