İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem, 10. olağan Meclis toplantısını 01/11/2016 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 G Ü N D E M                /

           1- 2017 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi,

           2- 2017 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi,

           3- 2017 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi, 

           4- Çamlıca Tabiat Parkı Giriş Ücretleri ile Hayme Ana Hanımlar Lokali Fiyat tarifesinin, Belediyemiz Gelir tarifesine alınması konusunun müzakeresi,

            5- İlimiz merkez, Hacıazizler Mahallesinde 2618 ada 454 no.lu parselde yapılacak olan, 6831 sayılı Kanunu'nun 2/b kadastro işlemleri için Bilirkişi üye seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi,

6-Belediye Meclisimizin 04/10/2016 tarih ve 314 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen şehrimizde bulunan Mithatpaşa Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi,

7-Mülkiyeti TCDD'ye ait olan İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt (Vefa) Mahallesinde, toplam 58.866,93 m2 yüzölçümlü taşınmazların, Rezerv Alanı olarak Kentsel Dönüşüm işlemlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (d) bendine (borçlanmaya karar vermek) istinaden; İller Bankası ve/veya kamuya ait bankalardan Teminat Mektubu alınması hususunda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

             8-İlimiz Merkez, Çalca Mahallesi, 2487 parsel numaralı taşınmazın; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlıklı 18. Maddesi (e) bendi gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,

           9- İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1136 ada, 24 parsel no.lu taşınmaz üzerinde bulunan kısmen yoldan kalan binanın kamulaştırma işlemlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 Yıllık Kamulaştırma Programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi

            10- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,

            11- İlimiz merkez, Gaybiefendi Mahallesi 25 pafta, 553 ada, 47 parselde bulunan dükkânın ön bahçenin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

            12- İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 162 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            13-İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 206 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            14-İlimiz merkez, Meydan Mahallesi, 25 pafta, 538 ada, 224 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            15-İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 451 ada, 84 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            16-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanında ilave imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi,

            17-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 3396 ada, 4 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            18-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 15 nolu, 634 ada, 101 ve 132 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            19-İlimiz merkez Alayunt Mahallesi, 3282 ada, 57 nolu, 3289 ada, 3 nolu parsel alanları bölgesinde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

            20-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            21-İlimiz merkez Kumarı Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,

            22-İlimiz merkez Enne Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 271 ada 1 parsel numaralı alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

    23- İlimiz merkez, Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

 

   Belediye Başkanı