İ L A N

                                                                              KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek

üzere 4.dönem, 4.olağan Meclis toplantısını 04/04/2017 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

Bilgilendirme:

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesine istinaden oluşturulan Denetim Komisyonu'nun raporunun, Belediye Meclisi Çalışma

Yönetmeliği'nin 22.maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis

toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir " hükmü gereğince Meclisin bilgisine sunulması,

 

G Ü N D E M                /

1.     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince, Belediyemiz 2016 Yılı Faaliyet raporunun okunması ve  
               müzakeresi,

2.     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33.maddesi gereğince, Belediye Encümen Üyelerinin seçimi konusu, (3 üye) (görev
              süresi 1 yıl) (gizli oylama),

3.     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi konusu, (görev süresi
              1 yıl) (en az 3 üye, en fazla 5 üye),

4.     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi konusu,(görev süresi
              1 yıl), (en az 3 üye, en fazla 5 üye),

5.     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Araştırma ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi konusu, (görev
              süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye),

6.     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Tarih ve Kültür Komisyonu Üyeleri seçimi konusu,(görev süresi
              1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye),

7.     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24 maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi konusu,
              (görev süresi 1 yıl), (en az 3, en fazla 5 üye),  

8.     Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mecidiye Mahallesi, 31 ada, 2 parsel numaralı, 44,76 m2 yüzölçümlü "çeşme ve
               çamaşırhane" vasıflı taşınmazın Yakup Çavuş (Çelebi-Bülbül) Mescidinde yapılması planlanan restorasyon projesi      
              kapsamında değerlendirilebilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bedelsiz devri konusunun müzakeresi,

9.     İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına 2017 yılında yapılacak giyim yardımlarının bir kısmının okul kıyafeti olması        
              konusunun müzakeresi,

10.  İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 22 pafta, 4170 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön

       kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

11.  İlimiz merkez Zafertepe Mahallesi 16P1 pafta, 111 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi

       için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

12.  İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun   
              müzakeresi,

13.  İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 32 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

14.  İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 271 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15.  İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 21J1 pafta, 6 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

16.  İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanında Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı
               ile onaylanan 2698 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun     
              müzakeresi,

17.  İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 57 pafta, 331 ada, 10-20 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18.  İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun

       müzakeresi,

19.  İlimiz merkez Okçu Mahallesi, J23b09b3c pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde imar planlarının iptal edilmesi konusunun

       müzakeresi,

20.  İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

21.  İlimiz merkez Seydiköy Köyü I24-d-23-a-1 pafta, 101 ada; 370 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusunun
              müzakeresi,

22.  İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3468 ada, 26 parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi,

23.  İlimiz merkez Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ile İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları arasındaki bölgede Botaş

       Doğalgaz Boru Hattı ve Alanları ile ilgili İmar Planı ve değişiklikleri konusunun müzakeresi,

24.  İlimiz merkez Güveççi Mahallesi 3774 ada, 1 parsel, alanının bulunduğu bölgede İmar planı değişikliği konusunun
              müzakeresi,

25.  İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 5401 parsel bölgesinde, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26.  İlimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

 

 

 

 

                                                                                Kamil SARAÇOĞLU

                                                                                 Belediye Başkanı