İ L A N

                                                         KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

             Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4.dönem, 10.olağan Meclis toplantısını 02/11/2017 Perşembe günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

             G Ü N D E M                /

1- 2018 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi.

2- 2018 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi.

3- 2018 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi.

4-.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi.

5- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılması konusunun müzakeresi.

6- İlimiz Mecidiye Mahallesi, 29 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın 5393 Sayılı Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince kamulaştırılması için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

7-.Sınırlı Sorumlu Okçu Köyü Sulama Kooperatifine ait DSİ 34. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisinin, borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesi’ne devredilmesi konusunun müzakeresi.

8- Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Planları; Plan Hükümleri ve Notlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi.

9- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135, 136 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 23 ada, 2 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

14-.İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 583 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede, Belediye Meclisimizin 07.09.2017 tarih, 243 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi.

16- İlimiz merkez Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 84 ada, 29 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17- Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1C pafta, 223 ada, 1-6 parsel bölgesinde yapılan 2795 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19L1 pafta, 478 ada, 33-37 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Çalca Mahallesi Temizlikçiler Kimyacılar(Sanayi-Küçük Sanayi Sitesi) alanlarının olduğu bölgede imar planı tadilatı konusunun müzakeresi.

20- Belediye Meclisimizin 03.10.2017 tarih 261 sayılı kararıyla onaylanan 2798 değişiklik ile sehven yazılan Parmakören Mahallesi 4153 ada 3 parselin, Parmakören Mahallesi 4074 ada 2 parsel olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4203 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Andız Mahallesi 152 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23- Belediye Meclisimizin 06/06/2017 tarih 190 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören Mahalle Yerleşik Alanının kuzeyinde planlanan 40 metrelik yol alanı için Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi.

24- Ulucami Caddesi-Sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme projesinin uygulanması işi konusunun müzakeresi.

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı