İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem, 1. olağan Meclis toplantısını 02/01/2018 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

 

G Ü N D E M                      /

            1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu'na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi.

      2- II. Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli konusunun müzakeresi.

      3- 2018 Yılı Gelir Tarifesinde mesken ve resmi daire m3 fiyatları konusunun müzakeresi.

       4- UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Komisyonunun istek ve kriterleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler konusunun müzakeresi.

       5- Kütahya Parmakören Toplu Konut Yapım işi için İller Bankası A.Ş.den 205.000.000,00 (ikiyüzbeşmilyon)-TL ek kredi kullanılması ve yetki verilmesi konunun müzakeresi,  

      6-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Ali Paşa Mahallesi, 634 ada, 147 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan halı saha ve müştemilatı ile yanındaki tesislerin tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

            7-  İlimiz merkez Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

            8- İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19L1 pafta, 1584 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

            9- İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

           10- İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Kırklar Yolu bölgesinde yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

           11- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 156 ve 157 no.lu ada alanında mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabilmesi konusunun müzakeresi,

           12- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K2 pafta, 280 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

           13- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

           14- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

           15- Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 sayılı kararıyla şartlı onaylanan, Kül Döküm Sahası alanı olarak hazırlanan imar planlarına, askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

           16- 02.11.2017 tarih 288 sayılı kararıyla onaylanan 2804 no.lu İmar Planı Değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi.

           17-  İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5146 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

           18- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki, Riskli Alanlarda; Nisan 2014 tarihinde onaylanan ve Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 148 sayılı kararıyla yaptırılması uygun görülen sahalarda, Aralık 2017 tarihinde onaylanan; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin uygulama imar planlarında uygulanması konusunun müzakeresi.

          19- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 280 sayılı kararıyla onaylanan 2802, 2802_A işlem no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusu ile 737 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı