İ L A N

                                                  KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem, 6. olağan Meclis toplantısını 05/06/2018 Salı günü Saat 18.30' da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M                /

1- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi gereği, gizli oyla Çiftçi Mallarını Koruma Meclisine 5 asil, 5 yedek üyenin ve Murakabe heyetine 5 asil, 5 yedek üyenin seçilmesi,

2- İlan ve Reklam Vergisinin, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte ödenmesi konusunun müzakeresi,

3- Belediye Meclisimizin 03/05/2018 tarih ve 135 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ilimiz 30 Ağustos Mahallesinde bulunan Gazhane Sokak ve Meydan Mahallesinde bulunan Yazar Sokak isimlerinin değiştirilerek Şehitlerimizin isimlerinin verilmesi ve bazı isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Enne Mahallesi, 298 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan binanın zemin kat girişinin sağ tarafındaki yaklaşık 60,00 m2’lik bağımsız bölümün 5393 Sayılı Kanunu’nun Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18’inci maddesi (e) bendi hükmü gereğince Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi,  

5- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 70 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

6- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 638 ada, 151 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

7- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 2583 ada, 12 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

8- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.P.1 pafta, 110 ada, 11 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

9- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 7 pafta, 87 ada, 32 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

10- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.P.1 pafta, 110 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

11- İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 543 ada, 108 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi,

12- Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı Kirazpınar Mahallesinde J23B04A4C, J23B04A3D, J23B04D2A paftalarda trafo alanlarının yapılması konusunun müzakeresi,

13-İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada, 2 parsel alanında trafo yapılması konusunun müzakeresi,
          14- İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 229 ada, 10 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

15- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4248 ada, 1 parsel alanına bitişik yaklaşık 22.7 hektarlık alanda Ceza İnfaz Kurumu İlave Tesisleri alanı olarak önizni verilmesi konusunun müzakeresi,

16- İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada, 1330 ve 1331 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

17- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 36 ada, 37 parselin kuzeybatısında bulunan Park Alanı lejandlı alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

18- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 243 ada, 12-13 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

19- İlimiz merkez Civli Mahallesi, 3808 ada, 12 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

20- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 74 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu alan için plan notu işlenilmesi talebinin reddine ilişkin Belediye Meclisinin 04.08.2015 tarih ve 325 sayılı kararının iptali hakkında Kütahya İdare Mahkemesi Kararı konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3691 ada, 22 parsel no.lu taşınmazın imar planı alanına alınmasını öngören imar planı değişikliğine yapılan itirazın reddine ilişkin Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih ve 465 sayılı kararının iptali hakkında Kütahya İdare Mahkemesi Kararı konusunun müzakeresi,

22-Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararıyla onaylanan Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planının DSİ Makine İkmal Tesisleri, Bölcek yolu ve DSİ kanalı arasında kalan bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 16 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

24- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1936 ada, 144 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

25- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le ilgili, Danıştay 6. Dairesinin 26.09.2016 tarihli, E.2013/6220 sayılı Kararı doğrultusunda ve ilgili konular hakkında, Kütahya İmar Planı Plan Hükümleri ve Notlarının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

26- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1936 ada, 137 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

27- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
         28- İlimiz merkez Siner ve Ağaçköy Mahallelerinde, hâlihazırdaki 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu alanında, imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

 

                                                                               Kamil SARAÇOĞLU

                                                                                Belediye Başkanı