İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6. Dönem, 1. Olağan Meclis toplantısını 03/01/2019 Perşembe günü saat 18.30' da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

Bilgilendirme

-2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulması.

G Ü N D E M                /

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.  maddesi gereğince Denetim Komisyonu’na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi,

2- 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Kurumumuzu  temsilen, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında görev alacak 3 asil, 3 yedek üyenin seçilmesi  konusunun müzakeresi

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden, Kadro değişiklik cetvelleri konusunun müzakeresi

4- Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 316 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, “Belediye Meclisinin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararıyla kabul edilen  "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin" iptal edilmesi ve  yeniden hazırlanan "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmelik taslağı" konusunun müzakeresi.

5- Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 303 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, “Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği”’nin iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi.

6- Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 323 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih ve 151 sayılı kararı ile kabul edilen "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği'nin" iptal edilmesi ve yeniden hazırlanan "Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmelik Taslağı" konusunun müzakeresi.

7- Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 302 sayılı kararı ile havale edilen Kütahya Belediye Meclisinin 01.09.2015 tarih ve 330 sayılı kararıyla kabul edilen, 01.08.2017 tarih ve 198 sayılı meclis kararıyla değiştirilen "Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin" iptal edilmesi, yeniden hazırlanan  "Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağıkonusunun müzakeresi.

8- Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 304 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Şehrimiz Akkent Mahallesi, TOKİ 627 ve 345 toplu konut alanları içerisinde  isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi.

9-Belediye Meclisimizin 06.12.2018 tarih ve 325 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen ve Belediye Meclisinin 03.08.2010 tarih ve 326 sayılı kararı ile "Gaziantep Caddesi" ismi verilen, İlimiz Dumlupınar Mahallesi 2654, 2669, 2674, 2678, 2685, ile 1341, 1342, 1359 adalar arasında kalan caddenin isminin "Şehit Ömer HALİSDEMİR Caddesi" olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi.

10- 01.03.2016 tarih ve 112 no.lu meclis kararının yürürlükten kaldırılması ve  yangın hidrantı bedeli konusunun müzakeresi.

11- Belediyemize ait ya da Belediyemizin hissedar olduğu toplam 34 (otuzdört) adet taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi  gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

12- Galericiler Sitesinde kurulan Açık Oto Pazarının Pazar günü kurulması konusunun müzakeresi.

13-  İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1310 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14-  İlimiz merkez Andız Mahallesi J23.B.04.A.4 pafta, 155 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

15-  İlimiz merkez İnköy Beyazıt Mahallesi 23.O.I.II.III pafta, 5261 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

16-  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 75 ada, 6 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1694 ada, 223 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Akkent Mahallesi, 4570 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 673 ada, 367 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Andız Mahallesi 141 ada, 4 parsel numaralı taşınmazın güneyindeki alan hakkında müracaat konusunun müzakeresi,

21- İlimiz merkez Yenibosna Mahallesi, 487, 489 ve 490 no.lu parsel alanlarında imar planı yapımı konusunun müzakeresi,

22- Kütahya İdare Mahkemesinin, 2018/749 sayılı kararına istinaden, Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih, 375 sayılı kararıyla İnköy Mahallesi, 0 ada,  (2565 ) 5400 no.lu parsel bölgesinde onaylanan Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanıyla ilgili imar planı değişikliklerinin iptal edilerek, söz konusu (2565) 5400 no.lu parsel bölgesinde nazım ve uygulama imar planının yapımı konusunun müzakeresi,

23- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 0 ada, 2503 ve 5481 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

 

Kamil SARAÇOĞLU

Belediye Başkanı