İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimiz; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. Dönem, 2. Olağan Meclis toplantısını 02.05.2019 Perşembe günü saat 18:30’da, Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası, Meclis Salonunda yapacaktır.

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

GÜNDEM                /

1-  Belediyemiz 2018 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi.

2- Belediyemizce Kütahya ve Pecs İşbirliğinin Kültür ve Yaratıcılık ile güçlendirilmesi kapsamında çalışma ziyaretinde bulunmak üzere, Belediye Başkan Yardımcımız Salih ÖZDEN, Belediye Meclis Üyemiz Serda BAL YILDIZ, Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekilimiz Mehmet ZENCİ’nin Macaristan'ın Pecs şehrine görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi b) bendi “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak...." hükmü gereğince; Belediyemiz Müdürlüklerine ait görev, yetki, sorumluluk ve çalışma yönetmeliklerinin yeniden elden geçirilmesi ve bununla ilgili ihtisas komisyonu kurulması konusunun müzakeresi.

4- Yoncalı Dübecik Kaplıcaları Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere; Belediyemiz Tüzel Kişiliği Temsilcisi Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın asil üye olarak görevlendirilmesi konusunun müzakeresi.

5- Belediyemizce mevcutta her hafta Pazar günü, Pazartesi Sebze Pazarının olduğu yere kurulan Açık Oto Pazarının eski yeri olan Galericiler Sitesinde, Bereket Caddesi ile 50. Sokak arasında kalan bölgeye taşınması/kurulması konusunun müzakeresi.

6- İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 85 ada, 31 parsel numaralı taşınmazın ve çevresinde bulunan 85 ada, 24-25-26 parsel numaralı taşınmazların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 15. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince Belediyemizce kamulaştırılarak satın alınması için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

7- 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 4. maddesi gereğince;  biri inşaat mühendisi olmak üzere, en az 3 kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu oluşturulması konusunun müzakeresi.

8- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, Belediye Sosyal Tesisleri içerisinde C-148 no.lu bloğun 1.katında bulunan dairenin; 5393 sayılı Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince, süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla, Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bedelsiz kullanım hakkı verilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi.

9- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 221 ada, 1 parsel alanında imar plan değişikliği konusunun müzakeresi.

10- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 4185 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

11- İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, J23b04b, J23b05a paftalar da Rezerv Yapı Alanı bölgesindeki Nazım İmar Planlarının ve Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/165 sayılı kararı doğrultusunda,  Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih,  296 sayılı kararıyla onaylanan, Kül Döküm Sahası yapımına yönelik nazım imar planı değişikliği ile uygulama imar planlarının iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

12- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 144 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği talebini de kapsayan, Camii, Dini Tesis lejandlı alanlarda yapılabilecek tesislerle ilgili, Kütahya İmar Planları Plan Hükümleri ve Notlarına ilave madde eklenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

13- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 26 no.lu parselde, 30 Ağustos Mahallesi, 561 no.lu adanın batı ve güneyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

14- İlimiz merkez Siner Mahallesi, 36 no.lu ada bölgesinde ve 30 Ağustos Mahallesi, 586 no.lu ada güneyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

15- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47, 634 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin; 05.06.2018 tarih, 178 sayılı ve 02.08.2018 tarih, 221 sayılı kararlarıyla onaylanan,  2872 ile 2872_İSD işlem no.lu imar planı değişikliklerinin Kütahya İdare Mahkemesinin, 2018/599 esas, 2019/112 no.lu kararıyla iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

16- İl Emniyet Müdürlüğünün 01.04.2019 tarih, 81269/ 58 sayılı yazısında açıklanan, imar planlarında Karakol Alanlarının ayrılması konusunun müzakeresi.

17- İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1389 ada, 1 no.lu parsel ile 1426 no.lu ada da imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi.

18- İlimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 96 ada, 9-41 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19- İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 798 ada, 21 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 308 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21- İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 1461 parsel bölgesinde Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 2923 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

22- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67-74 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Belediye Başkanı