İ L A N

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20’nci maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. Dönem, 2. Olağan Meclis Toplantısını 05.02.2020 Çarşamba günü saat 18.30'da Gaybiefendi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Yeni Belediye Hizmet Binası meclis salonunda yapacaktır. 

Meclis Üyelerimize ve katılmak isteyen Hemşehrilerimize saygıyla duyurulur.

 

G Ü N D E M                / 

1-05.08.2019 tarih ve 241 sayılı Kütahya Belediyesi Meclis Kararı ile kurulmasına karar verilen, 26.12.2019 tarih ve 1934 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulması onaylanan Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş.’de Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın Kütahya Belediyesi Tüzel Kişilik adına Yönetim Kurulu Üyesi olması, şirketi temsilen yetkili kılınması ve Belde A.Ş. bünyesinde bulunan 32 adet güvenlik görevlisi personelinin ve gerektiğinde çalışan diğer personelin de yeni kurulan şirkete aktarılması konularının müzakeresi.

2-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği gereğince halen mevcut olan toplam 26 müdürlüğün 20'sinin aynen korunması, 3 yeni müdürlüğün ihdası ve 1 müdürlüğün isminin değiştirilerek toplam müdürlük sayısının  24'e düşürülmesi, bütçe aktarmalarının yapılması ve yönetmeliklerinin hazırlanması konularının müzakeresi. 

3-5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2020 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi.

4-04.12.2019 tarih ve 347 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemiz Gelir Tarifesinde bulunan Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezi fiyatlarının yeniden düzenlenmesi ve Hezar Dinari Kültür Merkezi ve Ahmet Yakupoğlu Kültür Merkezinin Resmi Kurumlara işbirliği protokolü ile ücretsiz verilmesi konularının müzakeresi. 

5-Belediyemizin 06.09.2011 tarih ve 368 sayılı kararı ile kullanılan Kütahya Belediyesi Amblem/Logosuna T.C. kısaltmasının eklenmesi ve kuruluş yılını ifade eden 1871 tarihinin Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonunca yeniden araştırılması konusunun müzakeresi.

6-Kıymet Takdir Komisyonu tarafından rayiç değer (kira) araştırması yapılarak m2 birim fiyatı 5,00 TL olarak belirlenen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne tahsis edilen taşınmazların m2 birim fiyatlarının Belediyemizin 2020 Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi.

7-Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi.

8-Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarih ve 4 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, ‘Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Gündüz Çocuk Bakımevi Yönetmelik Taslağı’ konusunun müzakeresi.  

9-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sosyal Yardımların işleyiş ve dağıtılmalarına yönelik esas ve usulleri kapsayan ‘T.C. Kütahya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmelik Taslağı’ konusunun müzakeresi. 

10-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (n) bendine istinaden Okmeydanı Mahallesinin bölünerek yeni mahalle kurulması konusunun müzakeresi.  

11-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 545 ada, 57 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi. 

12-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 547 ada, 4 parselde bulunan dükkânların ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

13-İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 628 ada, 707 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

14-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 1836 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi.

15-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 243 ada, 20 parsel numaralı alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

16-ilimiz merkez Parmakören Mahallesi 4340 ada, 1 numaralı parsel alanının doğusunda, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

17-Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih, 374 sayılı kararıyla onaylanan İnköy Mahallesi 1338 numaralı parsel alanında yapılan imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi.

18-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 4402 numaralı adanın batısındaki Park Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

19-İlimiz merkez Işıkkara Köyü, 123 ada, 513 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

20-İlimiz merkez Işıkkara Köyü, 123 ada, 517 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

21-İlimiz merkez İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları ile Yoncalı Mahallesinde Belediye Sınırlarımıza kadar olan kısımda Doğalgaz Boru Hattı ve Alanları ile ilgili koşulların imar planlarında uygulanması konusunun müzakeresi.

22-İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3591 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

23-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1746 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

24-Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih, 334 sayılı kararıyla onaylanan, Otuz Ağustos Mahallesi, 564 ada, 46,47 ve 50 parsel alanlarının bulunduğu bölgede, imar planı değişikliğinde güneybatı kesimindeki TİCK bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi.

25-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 45 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

26-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

27-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

28-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

29-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi.

30-İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 225 ada, 46 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

31-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 440 ada, 2 parsel ve 441 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

32-İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 2-3 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

33-İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi bölgesinde imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yenilenmesi; söz konusu bölgede imar planı ve uygulamalarının durdurulması konusunun müzakeresi.

34-İlimiz merkez Yoncalı kuzey kesimi İlave Uygulama İmar Planı plan notlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

 

 

-Dilek ve Temenniler

-Kapanış

 

 

                                                                                                                                                                  Prof. Dr. Alim IŞIK

                                                                                                                                                                Belediye Başkanı