BELEDİYE MECLİSİNİN 03.12.2013 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 11. olağan toplantısı,1 birleşim.1.oturumunu 03/12/2013 SALI günü Saat: 19.00' da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4-SÜLEYMAN ÇİMENLER,5-AYNUR KOÇUK MERCAN,6-İSMAİL BAŞBUNAR,7-SERHAN DAYANÇ,8-ÜMMÜHAN ŞAPÇI,9-SÜLEYMAN MALTAŞ,10-HİLMİ MİTHAT DELEN,11-AYLİN GİRGİN OĞUZ,12-BANU AKALINOĞLU,13-MEHMET CELAL DALKILIÇ,14-MEHMET BACACI,15-H.OĞUZ ATAKAN,16-YILMAZ TOKERİM,17-SEVGİ BAKIRSÖZER,18-SEBAHATTİN CEYHUN,19-ABDULLAH USTALAR,20-HASAN BASRİ HÜRATA,21-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,22-EROL ALPERTÜRK, 23-HASAN HÜSEYİN SELVİ,24-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, 1-Ercan ÖZÇINAR, 2-İbrahim YİĞİT'İn izin dilekçelerinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -İlimiz, Parmakören Mahallesi 3583 ada,1 (3009) parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması, -İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada,10 parsel numaralı 1411,30 m2.lik taşınmazda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 625/28226 (31,25) hissenin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi, -İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesi, Çomar Mevkiinde bulunan 3281 ada, 8 parsel numaralı (eski parsel no:2358) taşınmazın Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına devir edilmesi, -Belediyemiz Sosyal Tesisleri içinde bulunan D.160 nolu bloğun İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi, -Belediyemize ait Sosyo-Kültürel Merkezler,Bilgi Evleri vb. yerlerde bulunan uygun yerlerin muhtarlık bürosu olarak değerlendirilmesi, -İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 2108 ada, 2 ve 3 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği, -Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planı değişikliği, -Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz,İnköy Mahallesi 39 pafta,5231 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yap-işlet-devret modeli ile terminal oteli yapımı ve işletilmesi işi ile ilgili Ali İhsan ÖZDEMİR'in talebinin görüşülmesi, -İlimiz, merkez,İnköy mevkii TOKİ-3 alanında Toplu Konut İdaresi başkanlığı tarafından yapılan 2-1 konutlardan DY-20,DY-21,DY-22,DY-23 bloklardaki 64 adet konutlardan 16 adedinin satışı, -İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi 3514,3515,3286,3288 nolu parsellerde sosyal ve kültürel tesis alanı ilave-mevzii imar planı yapımı , -Belediye Katı Atık Tarifesinin revize edilmesi, -İlimiz pazar yerlerinde bulunan kapalı dükkanlardan 2014 yılında alınacak bedellerin tespit edilmesi, -İlimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne ve Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2013 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (2) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde“Belediye Meclisi ,her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” denildiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden 2014 yılı için (Mahalli İdareler seçimlerine kadar) Meclis Toplantılarının aşağıda belirtilen tarihlerde ve Saat:19.00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 1- 03 OCAK 2014 CUMA 2- 04 ŞUBAT 2014 SALI 3- 04 MART 2014 SALI GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 2014 Yılı Geçici İşçi Vizeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24’üncü maddesinde; “Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.” Denildiğinden ve ayrıca 5620 Sayılı Kanunda Geçici işçi Pozisyonlarında Çalışanların sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde; “(1) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 in­ci mad­de kap­sa­mın­da­ki ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz. c) Be­le­di­ye­ler ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) ve ma­hallî ida­re bir­lik­le­rin­de, Be­le­di­ye ve Bağ­lı Ku­ru­luş­la­rı ile Ma­hal­li İda­re Bir­lik­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na Da­ir Yö­net­me­li­ğin 24 ün­cü mad­de­si çer­çe­ve­sin­de yet­ki­li mec­lis­le­rin­den, ge­çi­ci iş po­zis­yon vi­ze­si alın­ma­sı zo­run­lu­dur. Söz ko­nu­su vi­ze iş­le­mi ya­pıl­mak­sı­zın ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz ve her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz.” hükmü gereğince,Belediyemiz Memur Norm Kadro sayısının % 20’si (104X179=18616 Adam/Gün) üzerinden hesaplanmış olan ve 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere 2014 yılı geçici iş pozisyon vizeleri alınması ile ilgili EK’te sunulan Geçici İşçi Vize Teklifi Cetvelinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Belediyemiz 2014 yılında uygulanacak Belediye Gelir Tarifesinin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı,gündemin 42. maddesinde yer alan; Belediye Katı Atık Tarifesinin revize edilmesi konusu ile 43.maddesinde yer alan; İlimiz pazar yerlerinde bulunan kapalı dükkanlardan 2014 yılında alınacak bedellerin tespit edilmesi konusunun gelir tarifesi ile ilgili olduğundan ve gelir tarifesine ilave olacağından dolayı birleştirilmesinin uygun olduğunu belirten Meclis Başkanı üç konununda birleştirilerek gündemin 3.maddesi olarak görüşülmesini oya sundu ve gündemin 42. ve 43.maddelerinin gündemin 3.maddesi ile birleştirilerek görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. -Belediyemizce 2014 yılında uygulanacak olan ve ekte sunulan Belediye Gelir tarifesinin aynen kabulüne; -Belediyemiz 2014 yılı Katı Atık tarifesinin % 50 indirimli olarak uygulanmasına ve 2014 yılı gelir tarifesine ilave edilmesine; -İlimiz pazar yerlerinde bulunan kapalı dükkanlardan 2014 yılında alınacak olan ve ekte sunulan Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 423 sayılı kararı ile oluşturulan Kira Tespit Komisyonunca belirlenen kira bedellerinin işgaliye harcı olarak kabulüne ve 2014 yılı gelir tarifesine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (3) GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Belediye Bütçesinde Aktarma yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz 2013 Yılı Gider Bütçesine ait bazı tahsisatların yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” denilmektedir. Buna göre; Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen 1 Adet Cari Transferler Gider Tertibinden 200.000,00 TL ve 2 adet Sermaye Giderleri Tertibinden 2.580.000,00 TL. olmak üzere toplam 2.780.000,00 TL.nin tenziline, 2 adet Personel Giderleri tertibine 130.000,00 TL, 6 adet Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine 2.470.000,00 TL ve 2 Adet Cari Transferler Gider Tertibine 180.000,00 TL olmak üzere toplam 2.780.000,00 TL.’nin ilavesine, ihtiyaç duyulduğundan ekte sunulan 13. Aktarma Cetvelinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün, ekte sunulan, Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nın aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz Sanat Merkezinin bulunduğu sokağa Sanat Sokak ismi verilmesi konusu ile İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konularının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; -Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'nin 04/10/2013 tarih ve 10925 kayıt nolu dilekçelerinde, bahsi geçen Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu sokağa Sanatçılar Sokağı isminin verilmesi konusu incelenmiş olup; Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu sokağın isminin Rüstem Paşa Sokak olarak mevcut olduğundan dolayı ilgili sokağa Sanatçılar Sokağı isminin verilmesine gerek olmadığına, -İlimiz, Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde bulunan, Sanayi sokağı isminin, ilgili alanda hem Sanayi Caddesi hemde Sanayi Sokak olması nedeni ile Sanayi Sokak isminin değiştirilerek “ÇİNİCİ RIFKI USTA Sokak” olarak değiştirilmesine, -İlimiz, Evliya Çelebi Mahallesi 166,165 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “KOZA Sokak” isminin verilmesine, -İlimiz, Evliya Çelebi Mahallesi 179,180 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “ENHAR Sokak” isminin verilmesine, Oy birliği ile karar verildi. ./.. (4) GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 1-2 paftalar, 3995 ada, 174 (146) parsel numaralı taşınmazın imar yoluna tahsisli olan yaklaşık 283,13 m2.lik kesiminin kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Bölcek Mahallesi şehrimizin hızla gelişen mahallelerinden olup yol, park vb. çevre düzenlemelerine duyulan ihtiyaçlar da aynı oranda artmaktadır. Şehir merkezini Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsüne bağlayan ve Bölcek Mahallesi'nden geçen 25 m'lik yol ile Bölcek Mahallesi'nin batısında bulunan ve DSİ Makine İkmal Tesisleri'ne giden kanal yolunu birbirine bağlayan hali hazırda stabilize şeklindeki yol (Yavuz Sultan Selim Külliyesi'ne giden yol) ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiştir. Bu nedenle, yukarıda tanımı yapılan ve imar planında 10 m'lik yol olarak kararlaştırılan alanda, yerinde yol düzenlemesi yapılabilmesi amacıyla; İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi, 1-2 paftalar, 3995 Ada, 174 (146) parsel numaralı taşınmazın imar yoluna tahsisli olan yaklaşık 283,13 m2'lik kesiminin kamulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu olan ve aşağıda ada, parsel bilgileri ve kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a- Program numarası : Ek b- Başlangıç Tarihi : 01.01.2013 c- Bitiş Tarihi : 31.12.2017 Toplam Maliyeti : 21.234,75 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı : - 2014 yılı : 21.234,75 2015 yılı : - 2016 yılı : - 2017 yılı : - 2- Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma : 21.234,75 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Bölcek Mahallesi, 3995 ada, 174 (146) parsel numaralı taşınmazın imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması 2014 21.234,75 TL GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 29, 43 paftalarda uygulama imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, 29, 43 paftalarda uygulama imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik; Karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine elli metre mesafe içinde olup geçiş yolları ile karayoluna bağlantı yapmaksızın Yönetmeliğin (a) bendinde sayılan yapı ve tesislerin, yapılması, açılması, işletilmesi veya tadil edilmesinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması amacına yönelik olarak aranacak usul, esas ve şartları kapsamaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 09.04.2012 tarih ve 13809 sayılı yazılarında; Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik ./.. (5) hükümlerine uyulmasının gerekliliği açıklanarak, 5086 nolu parselin güneyinde kavşak alanından taşıt trafiği girmeyecek şekilde 7 metre yaya yolunun belirlenerek, kavşak alanının düzenlenmesi yönlerindeki imar planı tadilatı uygun görülmüştü. Söz konusu 7 metrelik yaya yolunun düz olarak devam ettirilerek, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 09.04.2013 tarih ve 13809 sayılı yazılarıyla uygun görülen kavşak alanının aktarılması, 5086 nolu parseldeki binanın yol, kavşak v.b alanda kalmayacak şekilde, ticari tesisler alanında bırakılması, Akaryakıt Lpg Satış İstasyonu, KDKİA, Belediye Tesisleri Alanı, Pasif Yeşil Alan, Park, Yapı Yasaklı Alan v.b sahaların düzenlenmesi,“1. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 2. 5086 nolu parselin güneyindeki 7 metrelik yaya yolu bölümü taşıt trafiğine tamamen kapatılacaktır.” şeklinde plan notlarının oluşturulması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Zığra ve İkizüyük Mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Zığra, ve İkizüyük Mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı dosyası incelenmiş olup, Zığra, İkizüyük Mahalleleri yerleşik alanlarında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dışındaki diğer “İlgili 17 adet Kurum ve Kuruluşlar” dan, Zığra Mahallesinden geçen demiryolu ile ilgili Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü’ nden görüş alınması, imar planına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin yaptırılması koşullarıyla, meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam 3 kat TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, konut alanlarının düzenlenmesi, parklar, akaryakıt satış istasyonu, ilköğretim (anaokulu tesislerinin de yapılabileceği) tesisleri, Belediye Hizmet Alanı (İdari-ticari-sosyo-kültürel vb. Tesisleri), resmi kurum alanları, sağlık tesisleri, sosyo-kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, Ağaçlandırılacak Alanlar, v.b sahalarının düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz, merkezi, Siner, Alayunt ve Ağaçköy mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Siner, Alayunt ve Ağaçköy mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı dosyası incelenmiş olup; Siner, Alayunt, Ağaçköy Mahalleleri yerleşik alanlarında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dışındaki diğer “İlgili 17 adet Kurum ve Kuruluşlar” dan, Siner, Alayunt mahallelerinde; geçen demiryolu ile ilgili Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü’ nden, Nato Akaryakıt Boru Hattı ile ilgili Kurumdan görüşlerin alınması,imar planına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin yaptırılması koşullarıyla, meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam 3 kat TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, konut alanlarının düzenlenmesi, parklar, akaryakıt satış istasyonu, ilköğretim (anaokulu tesislerinin de yapılabileceği) tesisleri, Belediye Hizmet Alanı (İdari-ticari-sosyo-kültürel vb. Tesisleri), resmi kurum alanları, sağlık tesisleri, sosyo-kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, açık spor tesisleri, Ağaçlandırılacak Alanlar, petrol boru hattı ve alanı, v.b sahalarının düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yoncalı, Enne ve Civli mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesindenve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yoncalı, Enne ve Civli mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı müracaat dosyası incelenmiş olup; ./.. (6) Yoncalı, Enne ve Civli Mahalleleri yerleşik alanlarında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dışındaki diğer “İlgili 17 adet Kurum ve Kuruluşlar” dan görüş alınması, imar planına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin yaptırılması koşullarıyla; meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam 3 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, konut alanlarının düzenlenmesi, yeşil alanlar, ilköğretim tesisleri, Belediye Hizmet Alanı (İdari-ticari-sosyo-kültürel vb. Tesisleri), resmi kurum alanları, sağlık tesisleri, sosyo-kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, v.b sahalarının düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Aydoğdu ve Kumarı Mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Aydoğdu ve Kumarı Mahalleleri yerleşik alanlarında uygulama imar planları yapımı müracaat dosyası incelenmiş olup; Aydoğdu ve Kumarı Mahalleleri yerleşik alanlarında; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü dışındaki diğer “İlgili 17 adet Kurum ve Kuruluşlar” dan görüş alınması, imar planına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin yaptırılması koşullarıyla; meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam 3 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, konut alanlarının düzenlenmesi, yeşil alanlar, ilköğretim tesisleri, Belediye Hizmet Alanı (İdari-ticari-sosyo-kültürel vb. Tesisleri), resmi kurum alanları, sağlık tesisleri, sosyo-kültürel tesis alanları, ibadet yerleri, v.b sahalarının düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 17.Ö.4 pafta, 2098 ada, 21 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Otuz Ağustos Mahallesi, 17.Ö.4 pafta, 2098 ada, 21 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 26.11.2013 tarih, 7199 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. 30Ağustos Mahallesi, 17.Ö.4 pafta, 2098 ada, 21 nolu parsel alanında imar planında belirlenen konut lejandının “ticaret-konut” lejandına dönüştürülmesi,“yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz, plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, ticaret-konut uygulamasında da aynen uyulacaktır.”plan notunun eklenmesi yönlerindeki, imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliğimüracaatı incelenmiş olup; 22.11.2013 tarih, 7075 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu, 23.O.II pafta, 723 nolu parsel alanlarında uygulama imar planında; Sanayi Alanı, Emsal: 1.20, hmax: serbest, lejandlı saha bulunmaktadır. İmar planı değişikliği (113.131 :yüzonüçbinyüzotuzbir m2 için) teknik inceleme ücretinin alınmaması, askıdan önce mevzii-ilave imar planı şehir plancısı v.b tarafından hazırlanarak görüşün alınması kayıtlarıyla; Bosna-i Cedit Mahallesi, 24.O.III pafta, 713 nolu parsel alanının batı bölümünde; halihazırda Karayolundan yol girişi bulunan kesimde giriş bölümü tasarlanarak, Karayolu ile 15 metrelik yolun bağlantısı sağlanacak şekilde 7 metrelik yolların düzenlenmesi, pasif yeşil alanların oluşturulması, 25 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin yanında 7 metrelik yol ./.. (7) bölümünde 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi, 713,723 nolu parsellerdeki Sanayi Alanlarıyla ilgili “1. Sera, açık veya örtü altı tarım uygulamaları yapılabilir. 2. Tarım uygulamaları yardımcı tesisleri (kazan dairesi, ısı merkezi, idari binalar, paketleme ve depolama v.s) yapılabilir. 3. Yol ve pasif yeşil alanlar kamuya bedelsiz terk edilecektir” plan notlarının eklenmesine ilişkin mevzii-ilave imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2352 ve 2337 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2352 ve 2337 nolu adalarda imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 13.11.2013 tarih, 6935 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, yürürlükteki imar planında, 2337 adada; Küçük Sanayi Alanı – h: 6.50 metre lejandlı saha, 2352 adada; Küçük Sanayi Alanı - T1 – h: 6.50 metre lejandlı saha bulunmaktadır. İmar planı değişikliği (28.256 (yirmisekizbinikiyüzellialtı) m2 için) teknik inceleme ücretinin alınmaması, söz konusu 2352 ve 2337 nolu adalar bölgesinde, 10 metrelik yol alanlarının, park sahasının oluşturulması, “yol ve park alanları kamuya bedelsiz terk edilecektir” plan notunun eklenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 393 sayılı kararıyla, Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 nolu adalar bölgelerinde onaylanan, 2353_1 ve 2353_2 nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 393 sayılı kararıyla, Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 nolu adalar bölgelerinde onaylanan, 2353_1 ve 2353_2 nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar konu dosyasıincelenmiş olup; 08.11.2013 tarih; 6770, 6784, 6785, 6786 ve 6802 nolu dilekçeler: “Kütahya İli Merkez İlçesi Gaybiefendi Mahallesi, Tüfekçi Çayırı mevkii’nde tapunun ........ pafta ...... ada ... parsel sayısında, adımıza kayıtlı taşınmazı kapsayan alanda 03/09/2013 gün, 393 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilip onaylanan Gaybiefendi Mahallesi, tapunun 40 pafta 227-437 adada yapılan 2353/1-2 numaralı imar plan değişikliğinin arsa sahiplerinin mağduriyeti ve uygulanması halinde telafisi olmayan (geri dönülmeyecek) zararlara neden olmaması için yürütmenin durdurulmasını talep ediyorum. Söz konusu imar plan değişikliği, bu şekliyle uygulandığı takdirde büyük parçalar ortaya çıkacağından, yapılan şuyulandırmayla bir takım kişilere rant sağlayacağı, bu durumun güçlü kişilerin gücüne güç katacağı, arsa sahipleri olarak bizlerin mağdur olan taraf olacağımız endişesini taşımaktayız. Ayrıca bu imar planı değişikliği bu bölgedeki yapılaşmaya engel teşkil edecek. Burada ticari bir bölge oluşturulamayacaktır. Bu nedenlerle tarafımıza kayıtlı arsanın değerlendirilmesi konusunda ben ve bu imar planı değişikliğine muhatap olmuş diğer arsa sahipleri endişe taşımaktayız. Tüm bu sebepler göz önüne alınarak yukarıda bahsi geçen imar plan değişikliğinin iptal edilerek; burasının konut uygulamasına olanak sağlayacak şekilde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değerlendirilmesini ve konut yapılabilecek şekilde imar uygulamasının yapılmasını arz ederim.” şeklindedir. Halbuki, 2353 nolu imar planı değişikliğinden önce 05.06.1986 tarihinde onaylanan imar planında Sanayi Alanı lejandı yer almakta olup, günümüze kadar bu bölgelerde herhangi bir uygulama gerçekleşmemiştir. Yani; aradan geçen 27 yıl içerisinde, plan değişikliği yapılan alanlarda imar parselleri oluşmamış ve yapılaşmalar gerçekleşmemiştir. Aynı zamanda 2353 nolu imar planı değişikliğinden önce; plan bütünlüğü açısından ve arka, yan bahçe mesafeleri de belirlenmediğinden, alan bazında parselasyon yapılması İdaremizce uygulanmaktaydı. 2353 nolu imar planı değişikliğiyle; değişiklik yapılan tüm alanda parselasyon işlemleri tamamlanacak ve parsel alan büyüklüğü belirlendiğinden, hisseli olarak daha az kişi parsellere ortak olacaktır. ./.. (8) Bilakis bu şartlarda; büyük parçaların ortaya çıkması engellenmiş olacaktır. 18. madde imar uygulamasıyla, yapılaşmalar daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Dört bir tarafı, Sanayi, K.D.K.Ç.A, depolama v.b tesislerle çevrili alanda; Konut alanı düzenlemesiyle kentsel fonksiyonlar açısından uyumsuzluk oluşacak, nüfus yoğunluğu artacak, ilave kentsel sosyal teknik altyapı alanları gerekecek, plan bütünlüğü bozulacaktır. Bu nedenlerle Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 393 sayılı kararıyla, Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 nolu adalar bölgelerinde onaylanan, 2353_1 ve 2353_2 nolu imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan söz konusu itirazların reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin; 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla onaylanan ilave uygulama imar planındaki, Zafertepe Mahallesi, 1.inci Organize Sanayi Bölgesi arası 30 metrelik yolun kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin; 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla onaylanan ilave uygulama imar planındaki, Zafertepe Mahallesi, 1.inci Organize Sanayi Bölgesi arası 30 metrelik yolun kamulaştırılması konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin; 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla, Alayunt, Ağaçköy, Siner Mahallelerinde; Zafertepe Mahallesi uygulama imar planları ile 1.inci Organize Sanayi Bölgesi arası 30 metrelik yolun oluşturulmasına yönelik, ilave uygulama imar planı; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden görüşler alınması şartıyla, uygun görülmüştü. Konu ile ilgili dosyadaki yazı, rapor ve dökümanlar etüd edilmiştir. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden uygun görüşler alınmasıyla, söz konusu ilave imar planının yürürlüğe girmesine müteakip, yol alanında kalan taşınmazların 5 yıllık imar programının (kamulaştırma) 2014 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar konusumüracaat dosyası incelenmiş olup, 05.11.2013 tarih; 6697 ve 6698 kayıt nolu dilekçeler; “Konu: imar planı değişikliği itirazı. İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 1635(46) Ada, 85 Numaralı parselde 01.10.2013 tarih, 445 sayılı meclis kararı imar planı değişikliği yapılırmış olup askıya çıkarılmıştır. Bilindiği üzere Belediyemiz ve Özel İdare Müdürlüğümüzün büyük ısrarları ve bizlerin hakli taleplerine rağmen gösterdikleri çabaları sonucunda yasal olmayan ve çevresindeki insanların dünyalarını karartan bir beton hengamesi dikilmiştir. Yapılan inşaatın yasalara uygun olmadığı uzman bilirkişi raporu ve mahkeme kararı ile tescil edilmiştir. Belediyemiz ve Özel İdare Müdürlüğümüzün bu hukuksuzlukta ve insanlarına zulüm yapmakta ısrarını anlayamadığımı için bazı şeyleri tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. 1. Orada yaşayan bizler bu ülke vatandaşıyız, Yunanistan’dan gelmedik ve maaşlarınızın ödenmesinde bizim ödediğimiz vergilerde var. Bir iş yaparken, belediye meclisinden talepte bulunurken veya belediye meclisinde karar alırken bizleri de düşünmek zorundasınız. 2. Hala kamu yararından söz ediliyor. Bizlerde kamuyuz bizlerin zararı ne olacak bunu da düşünmek zorundasınız. 3. Bu konuda girişimde bulunurken gelip yerinde müsebbibi olduğunuz eseri ve bizlerin evlerimize verdiği zararı yerinde göründe öyle karar verin. İmar planı değişikliğine neden olanlar ve bu yönde oy kullananlar bir kere buraya gelip görsünler ve ellerini vicdanlarına koysunlar öyle karar versinler. 4. Belediyemiz ve Özel İdare Müdürlüğümüz halkına hizmet etmek, halkının refahını arttırmak ve halkını mutlu etmek için orada var. Sizlerin görevi halka zulmetmek değildir. Bunda ısrarınızı anlamak mümkün değil. İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 1635(46) Ada, 85 Numaralı parselde 01.10.2013 tarih, 445 sayılı meclis karan ile imar planı değişikliğine konunun yargıya intikal etmiş olması, yapılan inşaatın yasalara uygun olmadığı uzman bilirkişi raporu ve ./.. (9) mahkeme kararı ile tescil edilmiş olması ve de imar planı değişikliğinin bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmaması nedenleri ile itiraz ediyorum.Yukarıda yaptığım açıklamaların da dikkate alınarak gereğini arz ederim.” şeklindedir. 01.11.2013 tarih, 6666 kayıt nolu, 05.11.2013 tarih, 6678 kayıt nolu ve 07.11.2013 tarih, 6759 kayıt nolu dilekçeler; “Kütahya ili Merkez Ali Paşa mahallesi Ziya Örnek sokakta bulunan tapuda 5 pafta 1636 ada 85 parselde bulunan kat malikleriyiz. Yapılan plan degişikligi ile Sehircilik ilkesine,planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmayan, teknik ve hukuka aykırı olarak inşa edilen bina kat maliklerini maddi manevi olarak üzmeye hala devam etmektedir. Güneşten yoksun karanlık loş bir sokak haline dönüşmüş durumdadır. Hal böyleyken yapılan itirazlar sonucu değişmemiş Mahkemeye başvurulmak zorunda kalınmıştır. Mahkemeye iki ayrı davada devam edilmiş Dava neticelerinde Eskişehir 2.İdare Mahkemesi Bilirkişi istemiş (EKTE) Bilirkişi RAPORU bizler lehine verilmiş olup RAPORDA" GERÇEKLEŞEN YAPILAŞMADA,PLANLAMA ILKELERI VE ŞEHİRCİLİK ESASLARI ILE KAMU YARARINA UYGUN OLMAYAN BİR DURUM OLUŞTUGU GORUŞUNE VARILMI§TIR." Denilerek 2011/1484 sayılı 05.05.2013 tarihli KARARI. Eskişehir 1. idare Mahkemesine açılan davada dava sonuçlanmış ve sonuçta" PLANLI ALANLAR TIP IMAR YONETMELIGI 28.MADDESINE AYKIRI OLARAK TESIS EDiLEN DAVA KONUSU YAPI RUHSATI HUKUKA UYARLILIK BULUNMADIGI SONUCUNA VARILMIŞTIR. BU NEDENLERDEN DOLAYI DAVA KONUSU İŞLEMİN iPTALİNE KARAR VERİLMİŞTİR." Esas no 2012/642 karar no 2013/603 Durum böyleyken Kütahya Belediyesi 01,10,2013 tarih 445 sayılı meclis kararına istinaden imar plan degişikligi yapıldığı mahkeme kararlan olmasına rağmen Mecliste İmar Plan değişikliğine gitmesi yeni bir statü kazandırması bizleri tedirgin etmiştir. Böylelikle İMAR KANUNUNUN 3030 SAYILI Kanun kapsamında Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre 27,50 metre olması gereken yapının derinliğinin 42 metre olması ek yapı alanını gündeme getirmektedir. Kanunun 28. Maddesi gereğince nüfus yoğunluğu artışı olduğunda karşılanacak ek sosyal alanları ile ilgilidir. Bu madde ile "IMAR PLANINDA VERİLMİŞ OLAN INŞAAT EMSALIN'IN KAT ADEDININ.IFRAZ SARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ SONUCU NUFUS YOGUNLUGU ARTIRILMASINA DAIR IMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERINDE " ARTAN NUFUSUN IHTIYACI OLAN SOSYAL VE TEKNİK YAPI ALANLARI EK-1 DE BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN OLARAK PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KONU ALANLARINDA ARTIRILIR VEYA AYRILIR HUKMU VARDIR.Bu durumlar göz önüne alınarak İmar değişikliği tadilatının iptaline, apartmanlarda oturan sakinlerin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunu saygılarımızla arz ederiz.” şeklindedir. Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliği ile Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararında; konu ile ilgili süreç , ilgili hususlar belirtilmişti. Belediye Meclisimizin 22.05.1987 tarih, 64 sayılı kararıyla Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında, onaylanan bahse konu 301 nolu imar planı değişikliği; 26.06.1987 tarih, 1201 sayılı yazımızla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına iletilmiştir. İki bina arasındaki mesafenin arttırılması amacıyla, eski Vali Konutunun bulunduğu, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635 (46) ada, 85 parseldeki, Bitişik Nizam - 8 kat - T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek bitişik düzen yapılaşma) lejandlı alanın kuzey bölümünde, 5 metre genişliğinde çubuk şeklinde park alanı düzenlenmesi, “B-8 - T2 lejandlı alanın parka birleşik bölümünde bahçe mesafesi aranmayacaktır.” Plan notunun eklenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, görüş alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmişti.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 03.10.2011 tarih, 102984 Sayılı yazılarında; bahse konu plan değişikliği teklifinin; bitişik nizam 8 katlı yapılaşma koşulunun bölgeye getireceği yapı yoğunluğu da göz önünde bulundurularak, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında Belediyemizce sonuçlandırılması açıklanmıştı. Bu aşamadan sonra, 01.11.2011 tarihli Belediye Meclisimizin oturumunda da konuşulduğu üzere, imar planı değişikliği yapılması halinde, ihale sürecine girilmiş olduğundan, Kamu zararının oluşacağı yönündeki Valilik Makamının şifai bildirimi üzerine, imar planı değişikliği yapılmamış, verilen imar durumunun uygulanması uygun görülmüştü. İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne 14.11.2011 tarih, 10019 sayılı yazımızla, 01.11.2011 tarih, 454 sayılı Belediye Meclis Karar örneği iletilmişti. Kütahya Valiliğinin 14.05.2012 tarih, 659-3960 sayılı yazılarıyla; Cumhuriyet Savcılığının hazırlık evrakından dolayı, ilgili bilgi ve bilgiler istenmişti. Konu ile ilgili 17.05.2012 tarih, 5329-11406 sayılı cevabi yazımızla ilgili bilgiler iletilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.07.2012 tarih, 0973 sayılı yazılarıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.05.2012 tarih, 788 sayılı yazılarıyla, Bakanlığa verilen dilekçe sonucu, söz konusu ./.. (10) parselde imar ve yapı bilgilerinin yargı süreci ve diğer tüm konulara ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir. Cevabi 10.07.2012 tarih, 6836 sayılı yazımızla, konu hakkında Valilik Makamına yazılan 24.05.2012 tarih, 5699 sayılı yazı örneği iletilmiştir. 24.05.2012 tarih, 5699 sayılı yazıda aynı zamanda; konunun, Cumhurbaşkanlığı Makamına, Başbakanlık Makamına, Adalet Bakanlığına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi talep edilmişti. İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 30.10.2012 tarih, 252-8468 tarihli yazılarıyla; İçişleri Bakanlığının 18.10.2012 tarih, 26450 sayılı yazılarıyla, e-posta olarak gönderilen 15.10.2012 tarihli dilekçede, söz konusu parselde yapılan inşaatın imara aykırı yapıldığı iddalarının belirtildiği açıklanarak, konu hakkında bilgi verilmesi istenmiştir. Cevabi 06.11.2012 tarih, 9873 sayılı yazımızla, konu hakkında ilgili bilgiler iletilmiştir. Günümüze kadar söz konusu 85 nolu parsel alanındaki imar planı, değişikliği ve uygulaması hakkında aksi yönde Bakanlıklardan ve ilgili Kurumlardan herhangi bir talimat iletilmemiştir. Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliğinden önceki imar planını; Belediye Meclisimizin 22.05.1987 tarih, 64 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliği oluşturmaktaydı. Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararında; 01.06.2013 tarihinden önceki, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri etüd edilmiştir. Genel Hükümler Bölümünde 2. inci Maddede: “Tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler hariç, bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlar, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır...”, Tanımlar Bölümünde 15.inci Maddede; “1. Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. ...... 7. Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki en fazla yaklaşabileceği sınırdır......” hususları yer almıştır. Tanımlar ve Ruhsata ilişkin hükümler haricinde olan Arsa ve Yapılarla İlgili Hükümler Bölümü; “Bina derinlikleri azami (40.00) m.'yi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına (3.00/) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile; I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanır. Burada; I = Bina derinliği, L = Parsel derinliği, K = Ön bahçe mesafesi ,H = Bina yüksekliğini gösterir. Ancak; 1. Formülün kullanılması sonucunda (10.00) m. den az çıkan bina derinlikleri, arka bahçe mesafesi (2.00) m. den az olmamak üzere (10.00) m. ye çıkartılabilir. 2. Köşe başına rastlayan parsellerde yapı derinliği parselin yüz aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir. 3. İmar planlarında ticaret bölgesi, olarak gösterilen blok ve bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katlan, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. Şu kadar ki, meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii zeminden itibaren (6.50) m. yi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu sınırından en az (3.00) m. geriden başlatılır.4. H/2 arka bahçe mesafesini temin etmek şartı ile bina derinliğini (40.00) m. ye çıkarmaya Belediye yetkilidir 5. Ayrık yapı nizamında, köşe başından başka iki yola cephesi bulunan parsellerde taban alam kat sayısı % 40 dahilinde kalmak kaydı ile bina derinliği için azami (40.00) m. şartı aranmaz.” şeklindedir. Halbuki, 85 nolu parsel alanında yapılaşma durumu uygulama imar planında açıkça belirtilmişti. 85 nolu parsel alanı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında, köşe başı parsel alanı tanımında değildir. Köşe başı parsel alanı tanımında olabilmesi için en az birleşik konumda diğer bir parselin imar adasında bulunması gerekmektedir. 85 nolu parsel alanı bir imar adasıdır ve yoldan yola parseldir. 85 nolu parsel alanının tüm sınırları yola cephelidir. Yoldan cephe alan bütün bahçeler, ön bahçe konumundadır. Dört bir tarafı yolla çevrili parsel alanlarında yola bakan bölümlerde planda belirtilmişse ön bahçe mesafesinin uygulanması mevzuat gereğidir. Burada ön bahçe mesafesi olmayıp, ön bahçe mesafesinin uygulanmaması belirtildiğinden, güney bölümde mevcut teşekkül belirlenerek, diğer bölümlerde bahçe alanları uygulanmadan, binanın cephe hatları imar hatlarına göre düzenlenerek belirlenmiştir. Kısaca imar planında yol olan bölümlerde, aksine bir hüküm yoksa arka bahçe mesafesi uygulanmaz. Bu kapsamda, uygulama imar planında ve plan notlarında, 85 nolu parsel alanında yol kesimlerinde arka bahçe mesafesinin uygulanmasıyla ilgili ve yapılaşmayı kısıtlayıcı herhangi bir lejand, not, karar v.b bulunmamaktadır. Bu nedenlerle parsel cephe hatlarında yapılaşma dokusunun oluşturulması sonucunda bina taban alanı ortaya çıkmıştır. Parselin kuzey tarafı da parsel cephe hattı olup bu bölümde arka bahçe mesafesi bırakılması, mevzuata aykırılık oluşturacaktır. Ön bahçe taraflarında arka bahçe alanlarının yönetmelik gereği düzenlenmesi mümkün değildir. Arka bahçe mesafesi ise ön bahçeye birleşik olarak bulunmayıp, binanın arka cephesi ile arka birleşik parsel sınırı arasındaki kalan mesafedir. 85 nolu parsel alanında uygulama imar planı ve plan notlarında ./.. (11) binanın arka cephe hattının olmadığı görülmüştür. Bütün bu açıklamalardan dolayı, 85 nolu parselde uygulama imar planı ve notlarına göre yapılaşma gerçekleştirilmiştir. Kütahya İl Özel İdaresi'nin 27.09.2013 tarih ve 8318 sayılı yazısı “Mülkiyeti İdaremize ait olan Ali Paşa Mahallesi, 5 pafta, 1635 ada, 85 parselde kayıtlı 1599.96 m2 yüzölçümlü taşınmaz, İl Genel Meclisinin 06/05/2011 tarih ve 114 sayılı kararı doğrultusunda, 23/05/2011 tarihli İmar Durum Belgesine göre ve 28/07/2011 tarih ve 169 sayılı İl Encümen kararı ile 08/09/2011 tarihinde kat karşılığı ihaleye çıkarılmıştır. İdarenizden 12/04/2012 tarihinde alınan Yapı Ruhsatı ile inşaata başlanılmıştır. Ancak Yapı Ruhsatının iptaline ilişkin Eskişehir 1.İdare Mahkemesi'nin 2012/642 E.-2013/603 sayılı Kararı 09/09/2013 tarih ve 29308 sayılı yazınız ile İdaremize bildirilmiştir. Söz konusu yapı ruhsatının iptaline ilişkin mahkeme kararı, yapının teslim aşamasına gelmiş olmasından dolayı kamu zararı oluşturacağından; bitişik nizam 8 kat, T2 olan yapılaşma nizamının korunarak inşaat kitlesinin de plana işlenmesine ilişkin, imar planı değişikliği talebimiz yazımız ekinde sunulmaktadır. Gereğini arz ederiz”şeklindedir. Ali Paşa Mahallesi 5 pafta,1635 ada,85 nolu parsel için düzenlenen 12.04.2012 tarih ve 2012/178 sayılı inşaat ruhsatı, Eskişehir 1.İdare Mahkemesinin 2012/642 E, 2013/603 K sayılı kararı doğrultusunda Belediye Encümenimizin 01.10.2013 tarih ve 2316 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliği bölümünde ilgili hususlar açıklanmıştı. Günümüzde, (08.09.2013 tarihinden sonraki) yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Etüd edilmiştir. Yönetmeliğin, 2.inci Maddesinde;........ Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. Bu Yönetmeliğin ve ilgili idarelerin Kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hükümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. .........Uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüd edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, şematik olarak gösterilenler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar....hükümleri yer almıştır. Bu kapsamda; Alipaşa Mahallesi, 1635(46) ada, 85 nolu parselde parselasyon durumu ve bina kitlesi bilhassa bu maksatla etüd edilmiş ve ölçüleri verilmiş şekilde, ..... ( davacı idare: M.S.B' nin talebinde ) mania kriterlerini sağlamayan bina ve tesislerin yıkımına ilişkin herhangi bir istemin söz konusu olmadığı........hususu, kesinleşmiş (Danıştay Altıncı Dairesinin 2006/5460 esas nolu, 2008/3781 karar nolu) yargı kararında belirtildiğinden mania planı kriterinin belirlenmemesi (uygulanmaması) , (Belediye Meclisimizin 22.05.1987 tarih, 64 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğindeki) Bitişik Nizam - 8 kat (h: 24.50 metre) -T2 lejandının sabit tutularak, 39.86 metre, 35.39 metre, 43.74 metre ve 38.71 metre olacak şekilde bina kitle ölçülerinin belirlenmesi, dört tarafta da parsel cephe yön işaretlerinin konulması, (mevcut teşekküllerden dolayı) “ Güney bölüm haricinde, diğer yönlerde bahçe mesafesi sıfır (0) dır. Güney bölümde mevcut teşekküle göre 1.34 ve 1.49 metre yapı yaklaşma mesafesi oluşturulmuş olup, bu bölümde kapalı çıkma yapılabilir. Su basman kodu 30 metrelik yoldan alınacaktır.” şeklinde plan notlarının oluşturulması, yönlerindeki imar planı değişikliği uygun görülmüştü. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, 05.11.2013 tarih; 6697 ve 6698 kayıt nolu, 01.11.2013 tarih, 6666 kayıt nolu, 05.11.2013 tarih, 6678 kayıt nolu ve 07.11.2013 tarih, 6759 kayıt nolu dilekçeler ile; Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 445 sayılı kararıyla, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii, 2730 ada bölgesinde mevzii – ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii, 2730 ada bölgesinde mevzii – ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi konusu incelenmiş olup; Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii, 2730 ada, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ve 105 nolu parseller bölgesine; “Konut Alanı, kentsel – sosyal – teknik altyapı sahaları” olarak, imar planları ile bağlantı sağlayan halihazır yol sahasında; “yol alanı” olarak, idaremizce; imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılarak ve 18 adet Kamu Kurum, Kuruluşlardan görüş alınarak, mevzii – ilave imar planı yapımı ön izni verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4294 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; ./.. (11) İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4294 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 3321065 sayılı yazıları ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 27.11.2013 tarih ve 7253 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4294 parselde imar planında 5 ve 7 metre yapı yaklaşma mesafesi bulunan İlköğretim Okulu lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın kullanım kararının Okul - Eğitim Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi; TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Hmax: 16.50 (4 kat), Serbest Nizam yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 1 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 06.11.2013 tarih ve 3222716 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 1 parselde imar planında Yıldırım Beyazıt İlkokulu lejandlı alan bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt İlkokulu lejandının İlköğretim Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesi; her taraftan 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi; TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Hmax: 16.50 (4 kat), Serbest Nizam yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: 22-Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 431 sayılı kararı ile onaylanan Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada yapılan 2345 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 431 sayılı kararı ile onaylanan Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada yapılan 2345 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi yapılmış olup; 27.11.2013 tarih ve 7376-7377-7378-7428 kayıt nolu dilekçeler; “01.10.2013 tarih ve 431 sayılı Belediye Meclis kararı eki olarak 25.10.2013 tarihinde askıya çıkarılan ve 25.11.2013 tarihinde askıdan indirilecek olan Değ. No: 2345, Not: “Sınırları Belediye tarafından belirlenecek eski belediye yerini de kapsayan meydan ve çevresi bütüncül bir kentsel tasarım projesi çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.” İfadeleri ile ilan edilen Alipaşa Mahallesi, pafta 8, ada 51, parsel 1 de yapılması düşünülen imar değişikliğine itiraz etmekte olup, itiraz gerekçelerim ekte belirtilmiştir. Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim. Öncelikle bir Kütahyalı ve semt sakini olarak; şehrimize ancak hayal edebildiğimiz böylesine güzel ve büyük bir kent meydanı kazandırdığınız, çok kısa sürede çevre düzenleme ve diğer işleri tamamlatarak kentimize ve hemşehrilerimize kazandırdığınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. İTİRAZ GEREKÇELERİ 1- Eski Belediye binası yıkıldıktan sonra, şehrimiz büyük ve güzel bir kent meydanına kavuşmuş ve şehrimizde insanımızın nefes alabileceği yeşil bir alan oluşturulmuştur. Bu alanın yeniden kalıcı bir bina ile daraltılmasının mantıksız bir uygulama olacağı kanaatindeyim. 2- Belediye binası yıkıldıktan sonra yerine böyle bir bina yapılması düşünülüyor ise, neden yıkılan binanın yerine park oluşturularak, taş döşeme, çevre düzenlemesi, yer altı sulama tesisatı, yer altı elektrik tesisatı aydınlatma armatürleri ve ağaç dikimi yapıldı? İmar değişikliği gerçekleşirse yapılan bunca yatırımın boşa gidecek, yapılan yatırım, yalnızca yerel seçim öncesi halkın gözünü boyamak için yapılmış olacak ve Kütahyalının parası sokağa atılmış olacaktır. 3- İmar değişikliğinin kesin hatları belli olmayıp, “Sınırları Belediye tarafından belirlenecek eski belediye yerini de kapsayan meydan ve çevresi bütüncül bir kentsel tasarım projesi çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.” ifadeleri ile ilana çıkılmış olup. Çok geniş bir alana bina yapılabilecek nitelikte yetki alınması yerine, bütüncül kentsel tasarım projesinin kesin hatlara ./.. (13) kavuşmasından sonra, imar değişikliğinin açık ve net olarak projelendirilmesi ve ilana çıkılmasının daha uygun olacağına inanmaktayız. 4- Yıkılan belediye binası çevresinde ciddi bir otopark problemi yaşanmaktadır. Bu problem bina yapımından sonra daha da artacaktır. “Daha yaşanılır bir kent” vaadiyle işbaşına gelen sayın başkan ve meclis üyelerimizin, yıkılan belediye binasını da kapsayacak alanda bir yer altı otopark projesi oluşturarak, üzerine kent meydanı yapılmasını sağlamaları uzun vadede kent merkezinde otopark probleminin çözülmesi ve belediyemize ciddi bir gelir akışı sağlanması adına, daha uygun ve halkımızı rahatlatacak bir çözüm olacağı kanaatindeyiz. Sonuç olarak, eski belediye alanını da kapsayan kent meydanına Kalıcı ve 2 katlı ticaret binası yapılmasının ciddi bir proje hatası olacağı, bu proje yerine, geçici küçük yapılar konularak ihtiyacın giderilmesi önerimizin değerlendirmeye alınması konusunda gereğini arz eder saygılar sunarız. Ali Paşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 1 parselde Belediye, Çarşı ve Kapalı Otopark, H: Serbest, T2 lejandlı alanda yeşil alan, Ticaret yapıları, Hmax: 7.00 (2 kat), kitle olarak plana işlenmesine yönelik 2345 nolu imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 333 sayılı kararı ile onaylanmıştı. “Sınırları Belediye tarafından belirlenecek eski belediye yerini de kapsayan meydan ve çevresi bütüncül bir kentsel tasarım projesi çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.” plan notlu 2345 nolu imar planı değişikliği daha sonra Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.09.2013 tarih, 1305 sayılı kararı doğrultusunda tekrar düzenlenmiştir. Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 431 sayılı kararı ile onaylanan bu düzenlemede; Ticaret alanındaki yapı kitleleri iptal edilerek, Ticaret alanında Emsal: 1.00, Hmax: 7.50 (2 kat) yapılaşma koşulları ve yoldan 5’er metre, yeşil alandan en az 3 metre çekme mesafeleri düzenlenmiştir. Yapılan imar planı değişikliği ile yapı yoğunluğu azalmakta ve yeşil alan miktarı artmaktadır. Bu nedenle Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 431 sayılı kararı ile onaylanan Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada yapılan 2345 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde yapılan 2365 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde yapılan 2365 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi yapılmış olup; 21.11.2013 tarih ve 7044 kayıt nolu dilekçe; “Kütahya merkez imar plan değişikliği için Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parsel 01.10.2013 tarihi ve 434 sayılı Belediye Meclis kararı eki olup ilgili karar doğrultusunda tanzim edilen değişiklik nosu 2365 olan ve halen belediye imar plan değişikliği askısında ilan olunan parselimle ilgili karara itiraz dilekçemdir. Belediye Meclisinin verdiği kararı 89 parselin itirazıyla geri alınıp sehven yapılan hata diye ön çıkmam iptal olmuştur. Eğer beni örnek gösteren parselin yerinde komisyonunuzca incelenmesi olsaydı emsal teşkil etmediği ve sizin vermiş olduğunuz kararın ne kadar doğru olduğu görülecekti. Vatandaş olarak en tabii hakkım olan itirazımı yapıp bu iki parselin yerinde incelenip, çıkmasız yapılacak binamın yıllar sonra diğer evlerle aynı hizaya gelecek olması bende yıllarca iki yan duvarı seyredecek olmam dolayısıyla sizlerinde bu konu hakkında ilerleyen zamanlarda vicdan azabı çekmemeniz bakımından konunun yeniden incelenmesini talep ediyorum. Saygılarımla.” şeklindedir. 29.03.2013 tarih ve 2004 kayıt nolu dilekçe ile Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 nolu parselin ön ve arka cephelerinde çıkma yapılması talep edilmiştir. Söz konusu parselde imar planına göre 16 m. derinliği olan, Bitişik nizam 6 kat, T2 lejandlı alanda parselin güneyindeki imar yoluna çıkma yapılmasına yönelik olarak; “Parselin güney ön cephesindeki yapılaşma, bu bölümdeki parsel cephe uzunluğunun ½’lik kısmında komşu 48 parseldeki teşekküle uygun olarak 1 m. kapalı çıkma yapılarak uygulanacaktır.” plan notu düzenlenmesine yönelik 2338 nolu imar planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 2338 ./.. (14) nolu imar planı değişikliği 19/07/2013 tarihi ile 19/08/2013 tarihleri arasında askıya çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 409 sayılı kararı ile de; söz konusu parselde yapılacak binanın arka bahçe bölümünde 1 metre kapalı çıkma yapılmasına karar verilmiştir. Daha sonra bu bölgede yer alan Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 89 nolu parsele ilişkin olarak; 25.09.2013 tarih, 6035 kayıt nolu dilekçe ile müracaat edilerek; aynı civardaki başka parselde verilen çıkma hakkının 89 nolu parsele de verilmesi talep edilmiştir. Talep Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup; söz konusu dilekçede belirtilen Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 89 parselde çıkma yapılması talebi, uygun görülmemiştir. Aynı meclis kararında ayrıca, sehven yapılan hatadan dolayı Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde Belediye Meclisimizin 04.06.2013/281 ve 03.09.2013/409 tarih/sayılı kararlarının (2338 nolu imar planı değişikliğinin) iptal edilerek; söz konusu alanın imar planı değişikliğinden önceki imar planına getirilmesine yönelik 2365 nolu imar planı değişikliği, onaylanmıştır. Talep edilen konu yerinde de incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde yapılan 2365 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Parmakören ve İnköy Mahallesi, 3. TOKİ alanı güneyindeki 12.7 hektarlık alanda uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesindenve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Parmakören ve İnköy Mahallesi, 3. TOKİ alanı güneyindeki 12.7 hektarlık alanda uygulama imar planı yapımı müracaatı incelenmiş olup; Parmakören ve İnköy Mahallesi, 3. TOKİ alanı güneyindeki 12.7 hektarlık alana yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdün yaptırılması kaydıyla, Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Parmakören ve İnköy Mahallesi, 3. TOKİ alanı güneyindeki 12.7 hektarlık alanda; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdün yaptırılması kaydıyla; Konut Alanları, Ayrık nizam, TAKS: 0.25, E(KAKS): 1.00, Hmax: 12.50 m.( 4 kat); Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler), Serbest nizam, TAKS: 0.35, E(KAKS): 1.05, Hmax: 12.50 m.( 3 kat); Sağlık Tesisleri Alanı, Serbest nizam, TAKS: 0.35, E(KAKS): 1.05, Hmax: 12.50 m.( 3 kat) lejandlı alanlar, pasif yeşil alan, çocuk bahçesi ve yol alanlarından oluşan; “18. Madde imar uygulaması yapılmadan uygulamaya geçilemez.” Plan notu bulunan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 279 ada, 5 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesindenve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 279 ada, 5 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; İl Emniyet Müdürlüğü’nün 25.11.2013 tarih ve 46498 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 279 ada, 5 parselde imar planında Polis Hizmet Merkezi Alanı, Hmax: 12.50 metre lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın kullanım kararının Kamu Konutu Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat, Hmax: 12.50 m. olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada nazım imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun ./.. (15) okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesindenve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada nazım imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 280 sayılı kararı ile; Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 ada, 1-2-3-4-6 parseller bölgesinde imar planında Park lejandlı alanda Su Deposu Alanı ve yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Söz konusu Belediye Meclis kararının ve imar planı değişikliğinin iptal edilerek; Söz konusu alanın daha önceki imar planına getirilmesine; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 20.11.2013 tarih ve 7211 sayılı yazılarıda etüd edilmiş olup; Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 ada, 2-3-4 parseller bölgesinde imar planında Park lejandlı alanda İncik Suyu Arıtma Tesisi lejandlı alan düzenlenmesi, 135 paftanın güneybatı bölümünde ağaçlandırılacak alan bölgesinde park alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 adada uygulama imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 307 sayılı kararı ile; Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 ada, 1-2-3-4-6 parseller bölgesinde imar planında Park lejandlı alanda Su Deposu Alanı ve yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Söz konusu Belediye Meclis kararının ve imar planı değişikliğinin iptal edilerek; söz konusu alanın daha önceki imar planına getirilmesine; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 20.11.2013 tarih ve 7211 sayılı yazılarıda etüd edilmiş olup; Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 788 ada, 2-3-4 parseller bölgesinde imar planında Park lejandlı alanda İncik Suyu Arıtma Tesisi lejandlı alan düzenlenmesi, 135 paftanın güneybatı bölümünde ağaçlandırılacak alan bölgesinde park alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde 1/1000 Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, İnköy ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde 1/1000 Uygulama İmar Planında Rekreasyon alanında İmar Planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; İnköy ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yürürlükteki 1/1000 Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanı E:0.10 lejandlı üç adet sahanın birleştirilerek, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Alanı E: 0.10 olarak düzenlenmesi, “ Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Alanlarında; Botanik Bahçesi, Rekreasyon, Doğal Park, Piknik Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, Kültür Park, Ağaç Müzesi, Spor Alanları, Çocuk Parkları, Yürüyüş Yolları, Sera Alanları, Meydan, Hobi Evi ve Bahçesi, Tematik Bahçeler, Çocuk Uygulama ve Eğitim Alanları, Üretim Alanları, Konaklama Alanları, İskeleler, Balıkçılık Alanları, Yol Alanları, Kültür Alanı, Arboretum, Parklar, Çocuk Oyun Alanları, Satış Birimleri, Büfe, Restaron, İdari Bina, Danışma Binası, Güvenlik Binası, Kaya Bahçesi, ./.. (16) Arkeoparklar, Pergolalar, Otoparklar, Panaroma Müzesi, Sergi Salonu, çocuk Kültür Adası, Kültür Vadisi, Sanayi Müzesi, Kır Kahvesi, Bakı terasları, Çocuk Uygulama ve Eğitim Çiftliği, köprüler, rezerv alanlar, Ezop Masal adası v.b tesisler yapılabilir, parselasyon işlemleri yapılması halinde, minimum parsel cephesi 20 metre , minimum parsel derinliği 50 metre, minimum parsel büyüklüğü 3.000 m2 dir.”plan notunun ilave edilmesi yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Plan değişikliğinin kesinleşmesine müteakip, bu alanların 5 yıllık Kamulaştırma Programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Perli Mahallesi Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri alanı mevzi ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesindenve yapılan müzakerelerdensonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Perli Mahallesi, Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanı Mevzi-İlave imar planı yapımı ön izni müracaatı incelenmiş olup; Yürürlükte bulunan Perli Mahallesinde J24a07a - J24a07b paftalarda, İmar Planında Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanı, Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanı, Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Rezerv Alanlarının çevresinde batı, kuzey ve güney yönlerinden yaklaşık 300 metre kadar, doğu yönünden kadastral yol sınırı esas alınarak“Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri ” olarak, idaremizce imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin yaptırılması, 18 adet Kurum ve Kuruluşlardan, Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinden görüş alınarak Mevzi İlave İmar Planı yapımı ön izni verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 412 sayılı kararıyla uygun görülen Andız-Geven Mahallerinde İmar Planında Askeri Bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Alanı içerisinde kalan alanda Askeri Tesisleri bütünleyecek tesislerin planlaması konusunun müzakeresiolduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 412 sayılı kararıyla uygun görülen Andız-Geven Mahallelerinde İmar Planında Askeri Bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Alanı içerisinde kalan alanda Askeri tesisleri bütünleyecek tesislerin planlaması konusu görüşülmüş olup; Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 412 sayılı kararıyla uygun görülen Andız-Geven Mahallelerinde İmar Planında Askeri Bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Alanı içerisinde kalan alanda Askeri tesisleri bütünleyecek tesislerin planlanması ile ilgili Meclis kararı 11.09.2013 tarih 5696 sayılı yazı ile Valilik Makamına iletilmiştir. Milli Savunma Bakanlığının Kütahya Valiliğine 13.11.2013 tarihinde yazmış oldukları yazılarında ise; “Kütahya ili Merkez ilçesinde Andız ve Geven Mahalleleri arasında bulunan imar Planında Askeri Alan olarak ayrılan yaklaşık 1000 dönümlük alanın Hava Kuvvetleri Komutanlığına tahsisli bir arazi olmadığı, bölge içindeki parsellerin şahıs ve hazine mülkiyetinde olduğu, bölgeye askeri birlik konuşlandırılmaması durumunda şahıs arazileri ile ilgili olarak kamulaştırmasız el atma davalarının açılabileceği ayrıca söz konusu araziye ihtiyacında olmadığı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve tel örgüsü içinde bulunan, Kütahya Belediyesinin 412 sayılı Meclis kararında“Eğitim Tesisleri Alanı” olarak ayrılan, yaklaşık 2000 dönümlük arazinin ise; Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı arazisinin bir kısmını oluşturması ve birlik arazisinin bütünleyici olması, İçerisinde yangın eğitim alanı ikmal ve istihkam HEK alanları olması, Alanın Eğitim maksatlı kullanılması, Mevcut İmar Planında halihazırda Askeri Alan olarak görünen alanın mevcut haliyle korunmasının uygun olacağı, Ayrıca ileriki yıllarda Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığının barış ve gerginlik durumlarındaki ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının planlanması nedenleriyle, imar planında askeri alanın bir bölümünün statüsünün değiştirilerek Eğitim Tesisleri Alanı olarak ayrılmasının uygun olmayacağı, Kütahya Belediye Meclisinin almış olduğu 03.09.2013 tarih ve 412 sayılı kararının iptal edilmesinin ve mevcut imar planındaki Askeri Alan statüsünün devam etmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. “ şeklindedir. ./.. (17) Bu doğrultuda Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 412 sayılı kararıyla uygun görülen Andız-Geven Mahallelerinde İmar Planında Askeri Bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Alanı içerisinde kalan alanda Askeri tesisleri bütünleyecek tesislerin planlanması ile ilgili olarak 03.09.2013 tarih 412 sayılı Meclis kararının iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 416 sayılı kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Kültür ve Eğitim Vakfı adına Başkan Adnan DAŞDEMİR, 4259 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurarak; mülkiyeti Vakıflarına ait olan İlimiz Bölcek Mahallesi, 186 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın, mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz Bölcek Mahallesi, 3975 ada, 30 parsel numaralı taşınmazın 3841,00 m2.lik kısmı ile değer farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesinin Belediye Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 416 sayılı kararı ile uygun görüldüğünü, ancak söz konusu kararda Bölcek Mahallesi 186 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın mülkiyetinin Kütahya Kültür ve Eğitim Vakfı yazılması gerekirken sehven Adnan DAŞDEMİR olarak yazıldığını bu yanlışlığın düzeltilmesini talep etmişler, konu incelenmiş olup, söz konusu taşınmazın mülkiyeti Kütahya Kültür ve Eğitim Vakfı'na ait olduğundan dolayı; Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 416 sayılı kararında sehven yazılan “Mülkiyeti Adnan DAŞDEMİR ‘e ait olan Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 186 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın….” kısmının “Mülkiyeti Kütahya Kültür ve Eğitim Vakfı’na ait olan Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 186 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın…..” olarak tashih edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: İlimiz, Parmakören Mahallesi 3583 ada,1 (3009) parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mahalle olan köylerimizden biri olan Parmakören Mahallesi, Toplu Konut Alanı ile Dumlupınar Üniversitesi arasındaki bölgede, Tavşanlı Karayolunun kuzeyinde bulunmaktadır. Ayrıca, çevresinde Uydukent 1. Etap ile 2. Etap alanları belirlenerek planları yapılmıştır. Hem Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde hem de çevresinde imar planlarının bir bütünlük arz etmesi amacıyla yapılan çalışmalar hızla devam etmektedir. İlimiz Parmakören Mahallesi 3583 ada, 1 (3009) parsel numaralı taşınmaz, Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 361 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000’lik imar planında kısmen yola kısmen de park alanına tahsisli olup, plana göre yolun açılabilmesi (Sarıkız Caddesi’ne bağlanan yol genişleyecektir) ve park alanının düzenlenebilmesi için söz konusu taşınmazın 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması gerektiğinden; Aşağıda mahalle, ada, parsel bilgileri ve kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak işlemlerin, Meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :6.381,60 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 6.381,60 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 6.381,60 TL ./.. (18) Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Parmakören Mahallesi, 3583 ada, 1(3009) parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması (İmar planına göre yola ve parka tahsisl) 2014 6.381,60 TL GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada,10 parsel numaralı 1411,30 m2.lik taşınmazda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 625/28226 (31,25) hissenin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün, 22.11.2013 tarih ve 750-9756 sayılı yazısında; İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 128 pafta, 815 ada, 1 nolu parsel numaralı taşınmazın Gülsen ve Birsen GÜZEN tarafından okul yapımı için İl Özel İdaresine 30.04.2013 tarihinde bağış yapıldığı, bahse konu taşınmazın imar planı doğrultusunda ifraz, tevhid ve yola terk işlemleri sonucunda 128 pafta, 815 ada, 10 parsel numaralı 1411,30 m2.lik taşınmaz olduğunu ve bu taşınmazda Belediyemizin de hissesi bulunduğu belirtilmiş, bu nedenle Belediyemize ait olan 625/28226 (31,25 m2) hissenin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisinin yapılması talep edilmiş ve konu incelenmiş olup; İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 128 pafta, 815 ada, 10 parsel numaralı 1411,30 m2.lik taşınmazda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 625/28226 (31,25 m2) hissenin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesi, Çomar Mevkiinde bulunan 3281 ada, 8 parsel numaralı (eski parsel no:2358) taşınmazın Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına devir edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı (Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün) 'nın 08.10.2013 tarih ve 822 sayılı yazıları incelenmiş olup; Söz konusu, Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, ilimiz, merkez Alayunt Mahallesi, Çomar Mevkiinde bulunan 3281 ada, 8 parsel numaralı ( eski parsel no: 2358) taşınmazın, satış, devir, trampa, takas vb. şekilde tasarruf şeklinin belirlenmesi, Fiyat Tespit Komisyonu'nun oluşturulması , gerekli olan şartname, sözleşme ve protokollerin hazırlanması ve imzalanması ve bu alan ile ilgili tüm konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: Belediyemiz Sosyal Tesisleri içinde bulunan D.160 nolu bloğun İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İl Emniyet Müdürlüğü 25.11.2013 tarih ve 046499 sayılı yazıları ile Sosyal Tesisler içinde bulunan D-160 nolu bloğun İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası yapılıncaya kadar geçici olarak Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi yönündeki talepleri incelenmiş olup; Sosyal Tesislerde bulunan D-160 nolu bloğun İl Emniyet Müdürlüğü'ne 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinin (d) fıkrası uyarınca, söz konusu yerde doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, tadilat, bakım-onarımlarda ilgili kurumlardan gerekli onay ve izinlerin alınarak yapılmasına, yapılacak masrafların kendilerince karşılanmasına ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın sigorta vergisi,elektrik, su, vb. gibi giderlerinin kendilerince karşılanması, her türlü sorumluluğun kendilerinde olması kaydı ile ( Yeni hizmet binası inşaatının tamamlanmasına kadar) hizmet binası olarak geçici kullanım hakkı verilmesine; Kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesine, Bu konularda gerekli protokolleri hazırlamaya, imzalamaya v.b.gibi konularda da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (19) GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: Belediyemize ait Sosyo-Kültürel Merkezler,Bilgi Evleri vb. yerlerde bulunan uygun yerlerin muhtarlık bürosu olarak değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemize ait Sosyo-Kültürel Merkezler, Bilgi Evleri vb. yerlerde bulunan uygun yerlerin muhtarlık bürosu olarak Mahalle Muhtarlıklarına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesinin (d) fıkrası uyarınca, söz konusu yerde gerekli olan tüm tamirat, tadilat, bakım-onarımlarda kurumumuzdan gerekli izinlerin alınarak yapılmasına, yapılacak masrafların kendilerince karşılanmasına ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın sigorta vergisi ,elektrik,su, vb. gibi giderlerinin kendilerince karşılanması, her türlü sorumluluğun kendilerinde olması ve Belediyemiz tarafından talep edilmesi halinde boşaltılması kaydı ile geçici kullanım hakkı verilmesine; Kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesine, Bu konularda gerekli protokolleri hazırlamaya, imzalamaya v.b.gibi konularda da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 2108 ada, 2 ve 3 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, 30 Ağustos Mahallesi, 2108 ada, 2 ve 3 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 30 Ağustos Mahallesi, 2108 ada, 2 ve 3 nolu parsel sahalarında; yürürlükteki uygulama ve nazım imar planında E=1.00, hmax: 6.50 metre, ticaret alanı, yol sahası lejandları bulunmaktadır. İmar planı değişikliği teknik inceleme ücretinin % 50 sinin askıdan önce alınmasından sonra, İl Sağlık Müdürlüğünden uygun görüşün alınması, kayıtlarıyla; söz konusu 2 ve 3 nolu parsel sahalarındaki ticaret lejandının “Özel Sağlık Alanı” lejandına dönüştürülmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.D pafta, 206 ada, 16 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz,İnköy Mahallesi 39 pafta,5231 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yap-işlet-devret modeli ile terminal oteli yapımı ve işletilmesi işi ile ilgili Ali İhsan ÖZDEMİR'in talebinin görüşülmesi konusunun müzakeresi, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz İnköy Mahallesi, 39 pafta, 5231 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yap-işlet-devret modeli ile terminal oteli yapımı ve işletilmesi ile ilgi olarak, 10.10.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 25.10.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış olup inşaat süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. İhaleyi alan Özel Etap 43 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Otomotiv İnş. Tar .Hayv. Tur .San ve Tic. Ltd.Şti. adına Ali İhsan ÖZDEMİR, 01.10.2013 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvurarak; söz konusu taşınmazın ruhsat işlemlerinin yargıya taşındığını, bir an önce inşaatın tamamlanması amacıyla konsersuyum ve yüklenici firma ortaklık şekline izin verilmesini, inşaat süresinin yer tesliminden sonra geçen zaman kaybı göz önüne alınarak uzatılmasını ve devam etmekte olan hukuki davadan karşılıklı olarak feragat edilmesi durumunda inşaat ruhsatının yapı denetim kanunu çerçevesinde almak istediklerini belirtmiş,buna istinaden Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 493 sayılı kararında “ hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle, bu sürecin tamamlanmasının beklenilmesi, çıkacak mahkeme kararı sonucuna göre konunun yeniden değerlendirilmesi, şartname hükümlerinde yer alan inşaat süresinin bitmiş olması sebebiyle ./.. (20) tahahhuk eden ve edecek kira bedellerinin alınmaya devam edilmesi “ uygun görülmüştür. Özel Etap 43 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Otomotiv İnş. Tar. Hayv. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. adına Ali İhsan ÖZDEMİR, 4324 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurarak;“ihalesini aldığı, mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz İnköy Mahallesi, 39 pafta, 5231 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yap-işlet-devret modeli ile yapılacak olan terminal oteli inşaatı ile ilgili olarak daha önce verdiği dilekçesinde, “ söz konusu inşaatı kendi finansman gücüyle yapamayacağını, Konsorsiyum seçeneği ve ekonomik durumu iyi ikinci bir ortakla inşaatın daha çabuk yapılarak Kütahya’ya kazandırılacağını belirttiğini, her türlü iyi niyetle hukuki sürecin bitmesini beklemeden imar kanunun 26. Maddesine göre kendisine yüklenen külfetlere rağmen devam etme niyetinde olduğunu, ancak dilekçesine istinaden alınan Belediye Meclis kararına göre günlük cezanın konu olduğunu, dilekçesini verdiği tarihte fesih kararının alınmış olması halinde bu cezanın söz konusu olmayacağını”belirtmiş, bu şartlar doğrultusunda 30.09.2013 tarihi itibariyle sözleşmesinin fesih edilmesini, 01.01.2013 tarih ve 493 sayılı Belediye Meclis kararının yok sayılmasını taleb etmiş ve talep incelenmiş olup; İlimiz İnköy Mahallesi, 39 pafta, 5231 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yap-işlet-devret modeli ile terminal oteli yapımı ve işletilmesi işini alan Özel Etap 43 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Otomotiv İnş. Tar .Hayv. Tur .San ve Tic. Ltd.Şti. ile yapılan sözleşmenin, 30.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere rizaen feshine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,İnköy mevkii TOKİ-3 alanında Toplu Konut İdaresi başkanlığı tarafından yapılan 2-1 konutlardan DY-20,DY-21,DY-22,DY-23 bloklardaki 64 adet konutlardan 16 adedinin satışı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,İnköy mevkii TOKİ-3 alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 2+1 Konutlardan DY-20, DY-21, DY-22, DY-23 Bloklardaki 64 adet konut Belediyemiz adına tahsisli olup; Kentsel Dönüşüm Kamulaştırma çalışmalarında uzlaşma karşılığı verilmek amacıyla alınan bu konutlardan, zemin katlarda bulunan 13 (onüç) adet konutun engelli vatandaşlarımıza ve engelli vatandaşlarımızın aile fertlerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılmasına; Satış bedel ve şartlarının belirlenmesi, gerekli protokol ve sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi 3514,3515,3286,3288 nolu parsellerde sosyal ve kültürel tesis alanı ilave-mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi 3514,3515,3286,3288 nolu parsellerde sosyal ve kültürel tesis alanı ilave-mevzii imar planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: Belediye Katı Atık Tarifesinin revize edilmesi konusu Gündemin 3.maddesi ile birleştirilerek görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: İlimiz pazar yerlerinde bulunan kapalı dükkanlardan 2014 yılında alınacak bedellerin tespit edilmesi konusu Gündemin 3.maddesi ile birleştirilerek görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: İlimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne ve Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki önergenin okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Bölgesel ligde şampiyonluk mücadelesi veren ve ilimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübümüze acil ihtiyaçlarını karşılaması ve şampiyonluk mücadelesinde Belediyemizinde katkısı olması amacıyla 50.000.-TL maddi yardım yapılması ve ayrıca Belediye sınırları içinde bulunan Amatör Spor Klüplerimize de ihtiyaçlarını karşılamaları için 50.000.-TL. Maddi yardım olmak üzere toplam 100.000.-TL. maddi yardım yapılması yönünde meclis üyelerimizin vermiş olduğu önergenin, Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih ve 513 sayılı kararı ile ayni yardımlar için oluşturulan Spor Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN M.Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI