T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ    

 

Meclis Toplantı Tarihi

22.05.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 2.Olağanüstü,1. Birleşim,1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR,
Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman
ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice
YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN,
Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 180

Belediyemiz 2019 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesine göre aynen kabulüne ve tasdikine ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 181

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, önümüzdeki üç aylık dönemde ödenecek personel giderleri için İller Bankasından kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, önümüzdeki üç aylık dönemde ödenecek personel gideri olan 26.000.000,00 TL (YirmiAltıMilyonTL) nakit kredi için, İller Bankasına yapılacak başvuru ve her türlü işlem yetkisinin Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a verilmesine ve 2020 Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunda 01.08.01.01 İller Bankasına Borçlanma koduna 26.000.000,00 TL (YirmiAltıMilyonTL) eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 182

Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 155 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 155 sayılı kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik Taslağının ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 183

Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, T.C. Kütahya Belediyesi Hal Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 20.04.2020 tarih ve 154 sayılı Meclis Kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, T.C. Kütahya Belediyesi Hal Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 184

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3458 ada, 7 numaralı parsel bölgesinde imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu bölge ile ilgili jeolojik-jeoteknik etütler ile kurum ve kuruluş görüşleri etüt edilmiştir. Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı – Yapı Yasağı Uygulanacak Alan koşulunun uygulanmaması, çekme mesafelerinin düzenlenmesi ve ilgili plan notlarının oluşturulması yönlerindeki; 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Osman ZEYBEK, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN'ın çekimser oylarına karşılık, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 185

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 654 ada, 101 parsel alanında imar planında bulunan Millet Bahçesi Alanının batı, güney ve doğu kesimlerde yol alanına doğru genişletilmesi; alanın batı tarafındaki 30 metrelik yolun 20 metre olarak düzenlenmesi; trafo alanının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 186

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 15 pafta, 1655 ada, 20, 214 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Servi Mahallesi, 15 pafta, 1655 ada, 20, 214 parsel alanında; alan kullanım miktarları değişmeden ve yoğunluk artışı olmadan, yol ve çocuk bahçesi alanı kaydırılarak, 14 metre bina derinliği olan Bitişik nizam 4 kat, T2 lejantlı alanın Bitişik nizam 6 kat, T2 lejantlı alana birleşik olacak şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 187

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 858 ada, 268, 269, 270, 271, 272 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 858 ada, 269, 270, 271 parsel alanı ile 269-270 parsel arasındaki yol alanı bölümünde “Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu-Ticaret Alanı” lejantlı alan düzenlenmesi, yoğunluk artışı olmaması için yapılaşma koşullarının TAKS: 0.60, KAKS: 1.20, Yençok: 2 kat (8.50 m.) olarak düzenlenmesi; söz konusu yol alanının kuzey bölümünde ise Küçük Sanayi Sitesi, H: 5.50 m. lejantlı alan düzenlenmesi; azalan yol alanı ve küçük sanayi sitesi lejantlı alanda artan yoğunluk karşılığında, söz konusu alana kuşuçumu yaklaşık 1.900 metre mesafede bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde Ağaçlandırılacak Alan lejantlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 188

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 214 parsel alanında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanan 3032 ve 3032-A no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içinde ve dışında gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 214 parsel alanında Belediye Meclisimizin 06.03.2020 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanan 3032 ve 3032-A no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içinde ve dışında yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Ruhsen KUMDALI, Erçin AÇIKEL, Mustafa DEMİRTAŞ ve Kemal KAYIHAN'ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

           

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 189

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 243 ada, 20 parsel numaralı alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi 243 ada, 20 parsel alanında kaydırılarak tesis edilen trafo alanı imar planı düzenlenmesi için İl Müftülüğünden 16.04.2020 tarih E.317786 sayılı yazısıyla görüş alınmış olup, herhangi bir sakınca olmadığı bildirilmiştir. Trafo alanı yerinde kaydırılarak tesis edildiği için Belediye Meclisimizin 05/02/2020 tarih ve 54 sayılı kararıyla onaylanan 3017 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi ve söz konusu alanda OEDAŞ'ın yazısında belirtildiği şekilde kaydırılarak trafo alanı düzenlemesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 190

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3954 ada, 3 parselin kuzeyindeki alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi 3954 ada, 3 parselin kuzeyindeki talebe konu alan yürürlükteki imar planında yol alanında kalmaktadır. Söz konusu 3954 ada, 3 parselin kuzeyindeki alanda yaklaşık 390 m² Park Alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 191

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 125 ada, 1 parselin kuzeyinde, 163 ada, 8 parselin güneyinde, 151 ada 1 parselin kuzey doğusunda, 176 ada, 1 parselin doğusunda, 209 ada 1 parselin doğusunda ve Enne Mahallesi 174 ada, 1 parselin batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi 125 ada, 1 parselin kuzeyindeki, 163 ada, 8 parselin güneyindeki, 151 ada, 1 parselin kuzey doğusundaki, 176 ada, 1 parselin doğusundaki ve 209 ada, 1 parselin doğusundaki park alanlarında trafo alanı düzenlenmesine ve Yoncalı Mahallesi 209 ada, 1 parselin doğusundaki otopark alanında trafo alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 192

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bölgeden 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanun kapsamındaki dere yatağına ilişkin riskli alan ile ilgili kanal projesi geçmektedir. Söz konusu bölgede kayıklıkların giderilerek,  98 m2’lik park alanı ile ağaçlandırılacak alanda yol alanlarının düzenlenmesi, azalan park alanının karşılanması için ağaçlandırılacak alanda 98 m2’lik park alanı oluşturulması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 193

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada da, Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde; imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Alipaşa mahallesi, 7 pafta, 67 ada da, otopark alanında , 1.050 m2'lik Ticaret Alanı (Yençok: 6.50 m)’nın düzenlenmesi, kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin minimum olarak uygulanması kriteriyle, bina kitle ölçüleri 5.80 m., 5.91 m. olan yay şeklinde iki adet binanın taban alanının, aralarında 2.34 ve 4.65 metre mesafe bırakılarak belirlenmesi, güney kesimde cephe işaretinin tasarlanması, “ İfraz, çıkma ve çatı arası kullanımı yapılamaz” şeklinde plan notunun oluşturulması, batı kesimdeki park alanında 29 m2 yol alanı düzenlenerek aynı miktarda yol alanında park alanı düzenlenmesi, taşıt trafiği izlerinin düzenlenmesi,  kuşuçumu yaklaşık 1.4 km. mesafede, Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 parselde; azalan otopark alanı karşılığında Kültür ve Sosyal Tesis Alanına birleşik bölümde yer altı otopark yeri gösterilerek,  "Park alanının da minimum 1.332 m2 yer altı otoparkı yapılacaktır" şeklinde plan notunun oluşturulması, artan yoğunluğun karşılanması için   ağaçlandırılacak alanda 250 m2’lik park alanı planlanması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 194

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 6 ve 7 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi,1463 ada, 6 ve 7 parsellerde kuzeyde yol alanı, güneyde park alanı bırakılarak, maksimum 6056 m2’lik konut alanı düzenlenmesi, park ve yol alanlarının kamu eline bedelsiz olarak geçmesi, kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin minimum olarak uygulanması kriteriyle, 5 er metre yapı yaklaşma sınırlarının düzenlenmesi, bina kitle ölçüleri 22.5 m., 27.5 m., 11.5 m.  olan L şeklinde,  Yençok 9 kat,  dört adet binanın taban alanının, aralarında  24.50, 25.80, 11.80, 11.10  metre mesafe bırakılarak belirlenmesi, “İfraz, çıkma ve çatı arası kullanımı yapılamaz. 5 metrelik yapı yaklaşma alanı haricinde, emsal(kaks) yoğunluğu arttırmayacak şekilde mevzuatta yer alan gerekli otopark alanı karşılanması için, bodrum katlarda ve yer (zemin) altında; emsal (kaks) değeri içerisinde otopark alanı düzenlenebilir” plan notunun oluşturulması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Osman ZEYBEK, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN'ın çekimser oylarına karşılık, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 195

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 196

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 197

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, 12 parselin güney bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

30 Ağustos Mahallesi, 586 ada, ilkokul alanının bulunduğu 12 parsel alanının, güneyindeki park alanında, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanun kapsamındaki dere yatağına ilişkin riskli alan ile ilgili kanal projesinden 9 metrelik yol alanı bırakılarak,  TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok: 16.00, 4 kat lejandlı, 2,3 ve 10’ar metre yapı yaklaşma mesafeli, 1.310 m2’lik, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ,Kültürel Tesisler)’nın düzenlenmesi,  azalan park alanının karşılanması için, 586 ada bölgesinde, kuşuçumu yaklaşık 300 metre mesafede batı ve kuşuçumu yaklaşık 50 metre güney, kesimlerde ağaçlandırılacak alanlarda toplamda 1.310 m2’lik park alanı ayrılması,  yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 198

Mülkiyetleri Belediyemize ait taşınmazların satış, kira vb. bedellerinin tespit edilmesi için en az üç kişiden oluşan Kıymet Takdir Komisyonu oluşturulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemize ait taşınmazların satış, kira vb. bedellerinin tespit edilmesi için 5 üyeden Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına;

            Kıymet Takdir Komisyonunda görev almak üzere;

           1- Süleymen ÇANKAYA,

            2- Abdullah ERTEKİN,

            3- Mahmut ÖZTAŞ,

            4- Dilek ASLAN

            5- Erçin AÇIKEL,

            6- Enver YURT'un seçilmelerine;

işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip 

Özgür MUSLU

Katip

Seda SANCAKTAR