T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

02.09.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 6.Olağan, 1.Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN’in izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İlimiz merkez Servi Mahallesi 19 pafta 665 ada 153 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

-  İlimiz merkez Kumarı Mahallesi, 3399 ada, 1 parselde, orman alanında 6306 Sayılı yasa kapsamında dere yatağına ilişkin Riskli Alanda uygulamalar,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764 ada, 31 parsel ve 2952 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 12 pafta, 340 ada, 48 parsel alanında imar planı değişikliği,

- Belediyemizin İkametkart Projesi kapsamında ikametini Kütahya’ya taşıyıp “İkametkart” alan öğrenciler için Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinde kullanılmak üzere ücret tarifesine “İkametkartlı Üniversite Öğrencisi” açılması, ile ilgili tarife için bütün hatlarda %10 indirim uygulanması ve 16 no.lu hat abonelik ücretinin belirlenmesi,

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (k) bendi ile 18. maddesinin (h) bendi   “vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıkları sulh ile tasfiyeye kabul ve feragate karar vermek”  hükümleri gereğince Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a sulh, sulh ile tasfiye, uzlaşma, kabul, feragat, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma yetkisi verilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 261

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince, Kütahya'mızın adını duyurmak ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla, Nilüfer ÖZKAN tarafından yazılan Kütahyalı Kadın Besteci isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi. olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi gereğince tanıtım amaçlı basımı yapılacak kitabın daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 262

2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Yeni Kurulacak Pazar Yeri İlk Tahsis ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan Yeni Kurulacak Pazar Yeri İlk Tahsis ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebinin detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 263

Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif mahallerde bulunan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi  vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on beş yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 264

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5138 ve 5139 numaralı parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 265

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5577 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlgili plan notunun oluşturulması yönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 266

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 151 ada 8 ve 9 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konu; 3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmiş olup; Kirazpınar Mahallesi 151 ada, 8 ve 9 parselde yapılan imar planı değişikliği talebi ada bazında değişiklik olmayıp parsel bazında olduğu için talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 267

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 4406 ada 4 ve 6 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 268

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanında 5 m. ön, 5 m. yan, 6.25 m. arka bahçe alanlı, Anaokulu Alanı (TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Yençok: 12.50 m., 4 kat) lejantlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 269

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 340 ada, 50 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 340 ada, 50 parselin alan kullanım kararının “Otel ve Ticaret Alanı”na dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 270

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planında bulunan Yençok: 20.00 m. koşulunun iptal edilerek; söz konusu alanda “Yapı yüksekliği Hava mania kotunu geçemez.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 271

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 279 ada, 7 parselin doğusundaki alanda imar planının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Halihazırdaki yapılaşma, doku bütünlüğü ve yol güzergahını bozmayacak şekilde; Enne Mahallesi, 279 ada, 7 parselin doğusunda kalan alanda, imar planındaki yol alanının 302 m2'lik kısmının iptal edilerek, bu alanın plansız hale getirilmesi ve mahalle yerleşik alanı sınırları içerisine katılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 272

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 3760 ada, 41 parsel alanında mevzii imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 273

İlimiz merkez Güveççi Mahallesi, 3760 ada, 76 parsel alanında mevzii imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 274

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 21 parselin olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 275

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1347 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1347 ada, 1 parseldeki söz konusu “Belediye hissesinin ayrılması amacıyla düzenlenen park alanı 267 m2 olacaktır.” plan notunun iptal edilerek, park alanının Eğitim Hizmetleri (TAKS:0.40, KAKS:1.50, Yençok: 4 kat-16.00 m.) Alanına katılması, kaldırılan park alanının otopark alanının doğusunda belirlenerek, otopark alanının düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 276

Belediye Meclisimizin; 26.06.2020 tarih, 216 sayılı ve 05.08.2020 tarih, 239 sayılı , kararlarıyla kabul edilip onaylanan, Siner Mahallesindeki 3066 nolu ilave imar planı ve imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz ve müracaat konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin; 26.06.2020 tarih ve 216 sayılı,  05.08.2020 tarih ve 239 sayılı, kararlarıyla kabul edilip onaylanan, Siner Mahallesindeki 3066 no.lu ilave imar planı ve imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN ve Erçin AÇIKEL’in red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 277

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt, Zığra Mahallelerinde, Demiryolu, 18 ile 24 metrelik yol alanları ve II. Etap Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt, Zığra Mahallelerinde, Demiryolu, 18 ile 24 metrelik yol alanları ve II. Etap Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde kalan bölgede, ayrık nizam - 4 kat, TAKS:0.35, KAKS: -----, lejandlı konut alanlarında; ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 278

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1410 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 279

İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Yeni Çevre Yolu Alanı ile imar planları arasındaki bölgede yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuatı kapsamında değerlendirilmiş olup, Siner Mahallesinde, Yeni Çevre Yolu Alanı ile imar planları arasındaki mahalle yerleşik alanı olan bölgede, parsel alanlarının teknik altyapı hizmetlerinden yaralanabilmesi için 7 metrelik yol alanı düzenlenmesine ilişkin ilave uygulama imar planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 280

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 92 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 92 ada, 1 parselde; TAKS:0.40, KAKS: 1.40, lejandları sabit tutularak, ayrık nizam 5 kat (15.50 m.) TİCK (ticaret+konut) lejandının düzenlenmesi, mekansal planlar yapım yönetmeliği kapsamında, karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafeyi sağlamak için, kuzey kesiminde 7.75 metre bahçe mesafesinin belirlenmesi, yan bahçe mesafesinin 3.5 metre olarak oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 281

İlimiz merkez Siner Mahallesinin, 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu girişi bölgesinde, altgeçit ve kavşak düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesinin, 1. Organize Sanayi Bölgesi yolu girişi bölgesinde, söz konusu sahada; park alanı, pasif yeşil alan, alt geçit, yol ve kavşak alanlarının düzenlenmesi, imar planında park alan miktarının korunması için ağaçlandırılacak alanda park alanı planlanması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 282

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 333, 337, 346 ve 348 parsel alanlarının olduğu bölgede imar planı yapımı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 283

Hava Er Eğitim Tugayı Alanı – Askeri Alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 284

İlimiz merkez Servi Mahallesi 19 pafta 665 ada 153 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Servi Mahallesi 665 ada, 153 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 285

İlimiz merkez Kumarı Mahallesi, 3399 ada, 1 parselde, orman alanında 6306 Sayılı yasa kapsamında dere yatağına ilişkin Riskli Alanda uygulamalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu bölgede, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, (30 metre genişliğinde) dere yatağına ilişkin Riskli Alanla ilgili; yapı yasağı getirilmesi, her türlü imar çapı, imar plan örneği verilmemesi, ifraz, tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, inşaat – iskan ruhsatı verilmemesi; koşulları içeren, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 269 sayılı kararı ve ilgili Belediye Meclis Kararları bulunmaktadır. DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün, 05.05.2020 tarih, E.255503 sayılı yazısında belirtilen hususların uygulanması kaydıyla, Kumarı Mahallesi, 3399 ada, 1 parselde, J24A11A1B, J24A11A2A uygulama imar paftalarında belirtilen, orman alanındaki, Riskli Alan bölümünde; Belediye Meclis Kararlarındaki yapı yasağı getirilmesi de dahil olmak üzere söz konusu koşulların tamamının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 286

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764 ada, 31 parsel ve 2952 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlgili plan notlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764 ada, 31 parsel ve 2952 ada, 1 parsel numaralı taşınmazların; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince; yapılacak maliyet hesabına göre en fazla onbeş yıla kadar olacak şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla kira karşılığı yapımı vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 287

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 12 pafta, 340 ada, 48 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.08.2020 tarih ve 5867 sayılı kararıyla uygun görüldüğü şekilde; Yoncalı Mahallesi, 12 pafta, 340 ada, 48 parselin kuzey ve güney kesiminde, Park ve Kür Parkı lejantlı alanda, 2 adet Trafo Alanı düzenlenmesi; güneydeki trafo alanının yola bakan cephesinde 5 m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 288

Belediyemizin İkametkart Projesi kapsamında ikametini Kütahya’ya taşıyıp “İkametkart” alan öğrenciler için Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinde kullanılmak üzere ücret tarifesine “İkametkartlı Üniversite Öğrencisi” açılması, ile ilgili tarife için bütün hatlarda %10 indirim uygulanması ve 16 no.lu hat abonelik ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin İkametkart Projesi kapsamında ikametini Kütahya’ya taşıyıp “İkametkart” alan öğrenciler için Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinde kullanılmak üzere ücret tarifesine “İkametkartlı Üniversite Öğrencisi” açılması, ilgili tarife için bütün hatlarda %10 indirim ve 16 no.lu hat abonelik ücretinin 15 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 289

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (k) bendi ile 18. maddesinin (h) bendi   “vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıkları sulh ile tasfiyeye kabul ve feragate karar vermek”  hükümleri gereğince Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a sulh, sulh ile tasfiye, uzlaşma, kabul, feragat, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a anılan hususlarda sulh, tasfiye, kabul, feragat, uzlaşma ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma yetkisi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Meclis Başkanı

Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN

Katip