T.C

 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

                                                                                                                                 

 

Meclis Toplantı Tarihi

04.11.2020

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

2. Dönem, 8.Olağan, 1.Birleşim, 1.,2.,3. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Güler Ezgi DOĞAN TURAN’nın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Kütahya’mızda olası bir deprem ve diğer afetler konusunda bir durum tespiti ve Belediyemizin de bu konuda ki hazırlıkları,

- Belediyemizin istihdamına yönelik çalışmalarının önerilmesi,

- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2256 ada, 22 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan toplam 34 adet mesken vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e ) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı için sözleşme imzalanması vb. işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi,

-İmar planında Eğitim Hizmetleri Alanı olan İlimiz merkez Yıldırım BEYAZIT Mahallesi 1347 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki 560/5667 oranında Belediyemiz hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi gereğince Kütahya İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi,

-Belediyemizin %19 hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’ nin sermaye artırımı,

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3554 ada, 45 parsel alanında yol alanı ilave imar planı yapımı,

-İlimiz merkez Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi, 112 ada, 2 parsel ve Kirazpınar Mahallesi, 137 ada, 1 parsel batısında imar planı değişikliği,

-Kent bütünü uygulama imar planlarının batı bölümündeki ada ayırma çizgileriyle ilgili uygulamalar,

-Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonu çerçevesinde, Kentsel Sit Alanında kalan yeni yapılanmalara, Yapı Kontrol Müdürlüğünce verilecek yeni yapı ruhsatları ile ruhsat yenilemeleri,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 150 adada imar planı değişikliği,

  Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

1- Meclis Üyesi Fuat GÖKÇE’nin göreve başlamasının Meclisin bilgisine sunulması.

2- Ilıcada yapılan sondaj çalışmalarına katkıda bulunan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Personeline teşekkürname takdimi.

3- Hisar Kalesi Işıklandırmasında emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğü ve Diğer Kurum Personellerine teşekkürname takdimi.

4- Belediye Meclis Üyemiz Mustafa DEMİRTAŞ’ın 7. Olağan meclis toplantısında vermiş olduğu soru önergesine cevabi yazının meclis üyelerine bildirilmesi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 329

Belediye Meclisimizin 10.04.2019 tarih ve 82 sayılı kararında Başkanlık Divanı Meclis Katipliği Asil Üyeliğine seçilen Seda SANCAKTAR’ın 07.10.2020 tarih ve 290 sayılı meclis kararına istinaden meclis üyeliği düşürüldüğünden dolayı, 1. yedek üye Melih ASLAN asil üyeliğe hak kazanmış olup; Boşalan Başkanlık Divanı yedek katip üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere (6 ay) gizli oyla bir yedek üye seçilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, Tasnif Komisyonu oluşturuldu, Tasnif Komisyonunda görev almak üzere Meclis Üyelerinden Abdullah ERTEKİN ve Süleyman ÇANKAYA görevlendirildi, konu gizli oya sunuldu ve;

Yapılan gizli oylama sonucunda, Boşalan Başkanlık Divanı 2. yedek katip üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere (6 ay),  18 oyla Fuat GÖKÇE seçilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 330

Meclis üyesi Seda SANCAKTAR'ın üyeliğinin düşürülmesi ile boşalan; Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 139 sayılı kararıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan 2021'e kadar) bir üye seçimi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 139 sayılı kararıyla kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere (Nisan 2021'e kadar) işaretle yapılan oylama sonucunda Fuat GÖKÇE’nin seçilmesine karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 331

2021 mali yılı Performans Programı konusunun müzakeresi Olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

          5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41.maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun   9.maddesi gereğince, Belediyemizin Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeni'nin 27.08.2020 tarih ve 1156 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 2021 Mali Yılı Performans Programı’nın ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 332

2021 mali yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 12. maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümen'inin 27.08.2020 tarih ve 1157 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 2021 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıllık Bütçesi’nin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. maddesine istinaden  incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 333

2021 yılı Gelir ve Vergi –Harç Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2021 Mali yılında uygulanmak üzere Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen teklifler doğrultusunda hazırlanan, Belediyemiz 2021 Yılı Gelir Tarifesi, Vergi-Harç Tarifesi ile 02/02/2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. Maddeye göre hazırlanan 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun daha detaylı İncelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 334

2020 yılı Gelir Tarifesinde yer alan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ücretleri başlığına saha dolabı ve outdoor kabin ücretlerinin eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.10.2020 tarih ve E.3755 sayılı yazılarına istinaden, Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararıyla kabul edilen 2020 yılı Belediye Gelir Tarifesine aşağıdaki tabloda belirtilen gelirlerin ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

23.1.2.

Saha Dolabı ve Outdoor Kabin (YENİ)

TL/Adet-Yıl

400,00

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 335

2020 yılı Gelir Tarifesinde yer alan Su ve Kanalizasyon Ücretleri Başlığında yer alan sayaç ücretlerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 347 sayılı kararıyla kabul edilen 2020 yılı Gelir Tarifesinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren Ön Ödemeli (Kartlı) Sayaç Ücretlerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

17.20.

Ön Ödemeli (Kartlı) Sayaç Ücretleri:

Tarife (TL)

17.20.1.

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaklı) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.) (Yeni Abonelikler, Mekanikten Ön Ödemeli Sayaca geçilmesi ve Mevcut kullanılan Ön Ödemeli Sayacın abonede kalması durumunda)

TL/Adet

380,00

17.20.2.

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaklı) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.) (Mevcut kullanılan Ön Ödemeli Sayacın Belediyeye verilmesi şartıyla)

TL/Adet

250,00

17.20.3.

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaklı) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.) (Mevcut kullanılan Ön Ödemeli Sayacın Belediyeye verilmesi şartıyla ve 6 taksitle Ödenmesi durumunda)

TL/Adet

300,00

17.20.2.

¾ 190 mm Ön Ödemeli (Kartlı, Kontaksız) Soğuk Su Sayacı Ücreti (Sözleşmeye göre güncellenir.)

TL/Adet

290,00

17.20.3.

Ön Ödemeli Sayaç Kartı (Smart Kart)

TL/Adet

20,00

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 336

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 296 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 152 sayılı kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, yeniden hazırlanan T.C. Kütahya Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının ekte belirtildiği şekliyle kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 337

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 295 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen T.C. Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanan ve ekte sunulan "T.C. Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev, Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağının” kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 338

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrasına göre Guatemala'nın Mixco Belediyesiyle ile kardeş kent olunması, karşılıklı iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yerel Yönetim alanında işbirliği çalışmalarının arttırılması, deneyimlerimizin paylaşımı, şehirlerimizin arasında sağlıklı bir kardeşlik ilişkisi kurulması açısından yerel yönetim çalışmalarına karşılıklı olarak katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, kültür, sanat, turizm, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirebilmek, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) fıkrasına göre Guatemala'nın Mixco Belediyesiyle ile kardeş kent olunmasına, karşılıklı iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile yapılmıştır.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 339

5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) fıkrasına göre Makedonya Cumhuriyeti Gostivar Belediyesi ile kardeş kent olunması, karşılıklı iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yerel Yönetim alanında işbirliği çalışmalarının arttırılması, deneyimlerimizin paylaşımı, şehirlerimizin arasında sağlıklı bir kardeşlik ilişkisi kurulması açısından yerel yönetim çalışmalarına karşılıklı olarak katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, kültür, sanat, turizm, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirebilmek, bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) fıkrasına göre Makedonya Cumhuriyeti Gostivar Belediyesi ile kardeş kent olunmasına, karşılıklı iş birliği yapılması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK'a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 340

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 299 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta 148 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 148 ada 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 341

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 300 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 641 ada, 18 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 641 ada 18 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 342

Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 301 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen,  İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.Ö.2 pafta 108 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 108 ada 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 343

İlimiz merkez Bölcek 20K11 pafta 226 ada, 7 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 344

İlimiz merkez Enne Mahallesi 50.K.1.C pafta, 125 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 345

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I Pafta, 152 ada, 2 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 346

Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 145 sayılı Kararında değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarih ve 145 sayılı Kararına aşağıda belirtilen maddelerin ilave edilerek karar değişikliği yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 “Kütahya Belediyesi meclis Kararında belirtilen cadde ve sokaklar üzerinde bulunan Dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için;

Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde açılıp kapanır katlanabilir camlı sistemlerle projenin Estetik Komisyonu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanabilir şekilde ki koşulun belirtilen alanlarda Kat Mülkiyeti Kanunun 19. Maddesine göre uygulanmasına;

1) Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını, emsale konu alanı, taban alanını, bağımsız bölüm sayısını, ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını, kullanım amacını ve  ruhsat eki projelerini değiştirmeyecek şekilde kapatılmasına.

2) Cadde ve sokakların üzerinde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ortak alan olan bahçenin dükkana dahil edilen, iskana tabii ruhsat projesindeki, cephe elemanlarının kaldırılmadan ön bahçe mesafesinin en fazla 5 metre olmak şartı ile ayrıca pergola tanımına uygun, bahçede, bina cephelerini değiştirmemek kaydıyla, hafif yapı malzemelerinden etrafı açık gölgelik amaçlı, çatısı hafif malzeme ile sabit veya açılır kapanır olması.

3) Ruhsata tabii olan mimari projedeki bahçe kotunu değiştirmeden dükkanın ön ve yan bahçe kapaması yapılmasına.

4)Ön kapama mimari proje estetik komisyonu tarafından inceledikten sonra gerektiğinde statik projesinin de istenmesi şeklinde uygulanmasına

5) 4.11.2020 tarihli meclis toplantısında alınacak karara istinaden Estetik komisyon raporu hükümleri geçerlidir.”

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 347

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 3729 ada, 15 ve 19 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Okçu Mahallesi, 3729 ada, 15 ve 19 parsel bölgesinde 5 m. ön, 3 m. yan bahçe mesafeli, TAKS: 0.20, KAKS: 0.60, Ayrık nizam 2 kat, Yençok: 7.50 m. lejantlı Konut alanları, Park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 348

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi yerleşik alanı çevresi ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bölcek Mahallesi yerleşik alanı çevresine ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Erçin AÇIKEL, İlyas SİVRİ, Kemal KAYIHAN, Ruhsan KUMDALI, Mustafa DEMİTAŞ’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 349

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 1, 2 ve 4 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

30 Ağustos Mahallesi, 1443 adanın batısındaki (yerleşime uygun olmayan alan) ağaçlandırılacak alanda, 760 m2 park alanı ayrılması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/ b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 350

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2997 adanın batısındaki park alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

30 Ağustos Mahallesi, 1443 adanın batısındaki (yerleşime uygun olmayan alan) ağaçlandırılacak alanda, 1.625 m2 park alanı ayrılması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 351

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1410 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

30 Ağustos Mahallesi, 1410 ada, doğu bölümdeki 7 metrelik yaya yolu, halihazırdaki; oyun alanı, yeşil alanının bulunduğu bölümlerin park olarak belirlenerek, 3 parselde; 3.890 m2lik TİCK (ticaret+konut): ifraz yapılamaz, TAKS:0.22, KAKS:1.76, Yençok: 8 kat, alanının düzenlenmesi, doğu kesimindeki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlenmesi, yol, çocuk bahçesi alanlarının düzenlenmesi, düzenlenen park alanıyla; artan nüfus yoğunluğu ve azalan çocuk bahçesinin karşılanması; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan 30 Ağustos Mahallesi, 1410 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmüne göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satış, kat karşılığı veya 15 yıla kadar kira karşılığı yapım modeli ile ihaleye çıkarılması için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Elif DEMİRELLİ, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Sami KAPLAN, Ercan MERCAN, Hatice YAKAR, Mehmet Naci PEKCAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 352

İlimiz merkez Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi, Mahalle Yerleşik Alanının batı bölgesinde, J24A12A3C, J24A12A3D paftalarda, yol alanına yönelik ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Etrafışehir Ağaçköy Mahallesi, Mahalle Yerleşik Alanının batı bölgesinde, J24A12A3C, J24A12A3D paftalarda, 12 metrelik yol oluşturulmasına ilişkin ilave uygulama imar planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 353

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun kapsamında yer alan, dere yataklarına ilişkin Riskli Alanlarda uygulama konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 354

OEDAŞ’ın trafo alanları oluşturulmasına ilişkin imar planı değişiklikleri talebi konusunun müzakeresi belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 355

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 111 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu, İnköy Mahallesi, 111 ada 1 no.lu parsel alanı; Belediye Sınırlarımız içerisinde, mahalle yerleşik alanının dışındadır. Parsel alanı imar planında İbadet Yeri Alanı (TAKS aranmayacaktır, Yençok: serbest) lejandlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği ile İbadet Yeri Alanının güney kesiminde 10 metre olacak şekilde yol alanının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 356

Kütahya’mızda olası bir deprem ve diğer afetler konusunda bir durum tespiti ve Belediyemizin de bu konuda ki hazırlıkları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Kütahya da mevcut binaların incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince 5 kişiden oluşan “Kütahya da Mevcut Binaları İnceleme ve Değerlendirme İhtisas Komisyonu” kurulmasına bu komisyonda görev almak üzere meclis üyelerinden;

1- Ahmet ULUCA,

2- Fuat GÖKÇE,

3- Ahmet GÜVEN,

4- Ercan MERCAN,

5- Ruhsen KUMDALI’nın görevlendirilmesine;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi “Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir” hükmü gereğince ihtiyaç olması durumunda Değerlendirme İhtisas Komisyonu çalışmaları sırasında uzman kişilerden yararlanılmasına,

En geç üç aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlayarak hazırlayacakları raporun  Başkanlık Makamına sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 357

Belediyemizin istihdamına yönelik çalışmalarının önerilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine,

          Söz konusu Komisyonun en geç üç aylık süre içerisinde çalışmalarını tamamlayarak hazırlayacakları raporun  Başkanlık Makamına sunulmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 358

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2256 ada, 22 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan toplam 34 adet mesken vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e ) bendi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı için sözleşme imzalanması vb. işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2256 ada 22 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan toplam 34 (otuzdört) adet mesken vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışı için sözleşme imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 359

İmar planında Eğitim Hizmetleri Alanı olan İlimiz merkez Yıldırım BEYAZIT Mahallesi 1347 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki 560/5667 oranında Belediyemiz hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi gereğince Kütahya İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Tüm işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mer'i imar planında "Eğitim Hizmetleri Alanı" olan ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1347 ada 1 parsel numaralı 5.657,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 560/5667 (560,00 m2) oranında Belediyemiz hissesinin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Kütahya İl Özel İdaresi'ne tahsis edilmesine ve tahsisle ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 360

Belediyemizin %19 hissedarı olduğu Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş.’ nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin payına düşen 95.000,00 (doksanbeşbin) TL sermaye artırımının ¼ lük kısmı olan 23.750,00 (yirmiüçbinyediyüzellibin) TL’sinin 07.11.2020 tarihine kadar peşin olarak yatırılmasına,  geri kalan miktarın 24 ay içerisinde ilgili hesaba yatırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 361

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3554 ada, 45 parsel alanında yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu parselin kuzey ve güneyinde imar planında bulunan 10 metrelik yola bağlantı sağlayacak şekilde Parmakören Mahallesi, 3554 ada, 45 parsel alanında halihazırda kullanılan yolun imar planına işlenmesine yönelik yol alanı ilave uygulama imar planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No:362

            İlimiz merkez Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi, 112 ada, 2 parsel ve Kirazpınar Mahallesi, 137 ada, 1 parsel batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, 112 ada, 2 parsel alanının yaklaşık 2549 m2 lik kısmının İbadet Yeri (TAKS aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok: Serbest) olarak düzenlenmesi, parselin geriye kalan bölümünün Resmi Kurum (İl Turizm Müdürlüğü) (TAKS aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok: 12.50 m., 3 kat) olarak düzenlenmesi, parselin kuzeydoğu tarafında 7 m., diğer taraflarında 5 m. yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmesi, İbadet Yeri ve Resmi Kurum arasındaki imar hattının her iki tarafında 3'er m. bahçe mesafesinin düzenlenmesi; Kirazpınar Mahallesi, 137 ada, 1 parsel alanının batısındaki İbadet Alanının ise Resmi Kurum (İl Turizm Müdürlüğü) (TAKS aranmayacaktır, KAKS: 2.00, Yençok: 12.50 m., 3 kat) olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

           

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No:363

            Kent bütünü uygulama imar planlarının batı bölümündeki ada ayırma çizgileriyle ilgili uygulamalar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 19.06.1990 tarih ve 147 sayılı kararıyla onaylanan Çamlıca bölgesi uygulama imar planı içerisindeki adalarda farklı kat adedi, TAKS, KAKS vb. olmayan Ayrık nizamlı imar adalarında ada ayırma çizgilerinin iptal edilerek uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

            Karar No:364

Koruma Amaçlı İmar Plan Revizyonu çerçevesinde, Kentsel Sit Alanında kalan yeni yapılanmalara, Yapı Kontrol Müdürlüğünce verilecek yeni yapı ruhsatları ile ruhsat yenilemeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            2863 sayılı Yasa, ilgili yönetmelikler, Yüksek Kurul İlke Kararları, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanım Koşulları doğrultusunda, söz konusu Kütahya Revize Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan yeni yapılanmalara imar durum belgesi düzenlenmesinin, Koruma Bölge Kurulunun alacağı karar doğrultusunda verilmesi; inşaatı devam eden ve ruhsat yenileme gerektiren yerlerde eski İmar Durum Belgesine göre değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

            Karar No:365

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 150 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İnköy Mahallesi, 150 ada, 1 parselde, su deposu alanının kuzeybatı bölümünde, role kulelerin, teknik cihazların, ilgili konteynerlerin de yapılabileceği, 300 m2 olacak şekilde, İl Emniyet Müdürlüğü (Haberleşme Hizmeti Tes.) - (TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: Aranmayacaktır, Yençok: bina yüksekliği + çatı + her türlü imalat, tesis v.b: hava mania planı kodunu geçemez) alanının düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

           5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi hükümleri gereğince Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesine ve tahsisle ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Prof. Dr. Alim IŞIK

Meclis Başkanı

Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN

Katip