T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

07.04.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 4.Olağan, 1. Birleşim, 1., 2. 3. ve 4. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ahmet ACAR’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Bilgilendirme;

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi gereği oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi "Komisyon denetim raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir" gereğince meclise bilgi verilmesi.

2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 29. maddesi “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur” hükmü gereğince, Belediyemiz Meclis Üyelerinden Ahmet GÜVEN’in meclis üyeliğinden istifasının Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

Ahmet GÜVEN’den boşalan Meclis üyeliği görevi için Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yedek üyelikten asil üyeliğe atanan Ak Parti Meclis üyemiz Süleyman Rıfkı ACAR’ın meclisimize katılışı bilgisinin sunulması.

3. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin ikinci fıkrası "...Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin bilgisine sunulur." hükmü gereğince 08.03.2021 tarihinden itibaren İtfaiye Müdürlüğüne Adem ÖNER, 30.03.2021 tarihinden itibaren Bilgi İşlem Müdürlüğüne Ramazan GÖKTAŞ, 01.04.2021 tarihinden itibaren Özel Kalem Müdürlüğüne İlksen Savaş CANSEVDİ, 02.04.2021 tarihinden itibaren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Alpaslan TUTAR’ın  atamasının meclisin bilgisine sunulması.

 

1. oturuma 15. Dakika ara verilmiştir.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İmar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince, Yapı Ruhsatı tanzim edilen tüm uygulamalar da Ruhsat sahiplerine tahakkuk ettirilen Teknik Altyapı Bedeli ile ilgili olarak; S.S. KUMOB Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve S.S. Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerince ilimizde inşa edecekleri sanayi sitelerine yönelik, İmar Kanun 23. maddesi gereğince yapılacak tahakkuk bedellerinden Belediye Kanunun 15. maddesine istinaden, bedel indirimi ile 10 yıla kadar vade farksız geri ödeme planlamasının yapılması talebi,

            - Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği,

- Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 23 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, 97 ada, 2 parselde onaylanan, 3133 işlem no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz,

- İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 402 ada, 33 parsel, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 713 ada, 2 parsel ve 682 ada, 37-38 parsel alanında imar planı değişikliği,

- Belediye Meclis Üyesi Ahmet GÜVEN’in meclis üyeliğinden istifasıyla boşalan Kütahya da Mevcut Binaları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere bir asil üye seçimin yapılması ile komisyon raporunun meclis başkanlığına sunulmasına dair sürenin yeniden belirlenmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 107

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, 2020 yılı Faaliyet Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca yerini Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Salih ÖZDEN’e bıraktı.

Meclis 1.Başkan Vekili Salih ÖZDEN, hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporunun önceden üyelere dağıtımının yapıldığını belirterek konuyu müzakereye açtı ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesine istinaden, Kütahya Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporunun  yeterliliğine ve aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin ve Ruhsen KUMDALI’nın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

2. Oturuma 15. Dakika ara verilmiştir.

 

Bu arada Meclis Başkanı gündemin 2. ve 3. Maddelerinde yapılacak olan gizli oyların sayımı için meclis üyeleri arasından tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyeti için Süleyman ÇANKAYA, Abdullah ERTEKİN ve Dilek ASLAN görevlendirilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 108

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereğince,  gizli oyla,  yapılacak olan ilk Mahalli İdareler seçimine kadar görev yapmak üzere Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili ile Meclis Katipleri seçimi (2 asil, 2 yedek) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Başkan Vekillikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

            Belediye Meclisi 1.Başkan Vekilliği'ne Salih ÖZDEN, 29 oy'la

            Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliği'ne Abdullah DAMCI, 29 oy'la yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

            Belediye Meclis Katipleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

            1. Asil üyeliğe Özgür MUSLU 28 oy,

            2. Asil üyeliğe Fuat GÖKÇE 29 oy,

            1. Yedek üyeliğe Yusuf SÖKMEN  28 oy,

            2. Yedek üyeliğe Serda BAL YILDIZ 28 oy alarak yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 109

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 33. maddesi gereğince, gizli oyla, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Meclis Üyeleri arasından 3 üyenin, Belediye Encümen Üyesi olarak seçimi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Encümen Üyelikleri için yapılan gizli oylama sonucunda;

             1-Süleyman ÇANKAYA 29 oy,

             2- Abdullah ERTEKİN 29 oy,

             3-Fuat GÖKÇE 29 oy ile Belediye Encümen Üyeliklerine 1 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 110

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına,  Plan ve Bütçe  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

           1-Abdullah DAMCI

           2-Mehmet ÖZKARA

           3-Mehmet Naci PEKCAN

           4-Sami KAPLAN

           5-Mustafa DEMİRTAŞ'ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 111

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye, en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun beş kişiden oluşturulmasına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Serda BAL YILDIZ

2-Süleyman ÇANKAYA

3-Elif DEMİRELLİ

4-Bilal YURTTAŞ

5-Ruhsen KUMDALI’nın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN’in red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 112

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonu’nun beş kişiden oluşturulmasına, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

           1-Özgür MUSLU

           2-Fuat GÖKÇE

           3-Mahmut ÖZTAŞ

           4-Dilek ASLAN

           5-İlyas SİVRİ’nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 113

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu kurulmasına, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-Süleyman ÇANKAYA

            2-Abdullah ERTEKİN

           3-Ercan MERCAN

           4-Osman ZEYBEK

           5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 114

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu kurulmasına, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-İlyas BAHAR

2-Fuat GÖKÇE

3-Hatice YAKAR

4-Sami KAPLAN

5-Mustafa DEMİRTAŞ’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 115

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Gençlik ve Spor Komisyonu kurulmasına, Gençlik ve Spor Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

            1-Abdullah DAMCI

            2-Yusuf SÖKMEN

            3-Selim KAPLAN

            4-Bilal YURTTAŞ

            5-Kemal KAYIHAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 116

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Engelsiz Yaşam Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Engelsiz Yaşam Komisyonu kurulmasına, Engelsiz Yaşam Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-İlyas BAHAR

2-Yusuf SÖKMEN

3-Hatice YAKAR

4-Süleyman RIFKI ACAR

5-İlyas SİVRİ’nin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 117

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Etik Komisyonu Üyeleri seçimi, (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Etik Komisyonu kurulmasına, Etik Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Ahmet ULUCA

2-Ahmet ACAR

3-Ercan MERCAN

4-Süleyman Rıfkı ACAR

5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 118

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Estetik Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Estetik Komisyonu kurulmasına, Estetik Komisyonunda  bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

1-Süleyman ÇANKAYA

2-Serda BAL YILDIZ

3-Elif DEMİRELLİ

4-Bilal YURTTAŞ

5-Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 119

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere,  Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu Üyeleri seçimi (en az 3 üye en fazla 5 üye) olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Beş kişiden oluşan Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu kurulmasına,

Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonunda bir yıl süreliğine görev yapmak üzere;

1-Enver ERDOĞAN

2-Melih ASLAN

3-Osman ZEYBEK

4-Selim KAPLAN

5-Erçin AÇIKEL’in seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 120

2021 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporuna istinaden katı atık bertaraf bedeli ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2021 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu doğrultusunda 226,25 Ton/TL. ve 27.01.2021 tarih ve 06 sayılı KÜKAB Meclisince alınan ton başına 10 TL.’lik bertaraf bedeli ücretinin ilgili bedel üzerine ilave edilerek 236,25 Ton/TL olarak tarifenin belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 121

Covid-19 pandemi koşullarının ekonomiye vermiş olduğu olumsuzluklar göz önünde bulundurularak; Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen Katı Atık Bedelinin, pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle; 31.05.2021 son ödeme tarihli 1. taksitlerinin tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca özel okullar için öğrenci başına aylık 2,50 TL+KDV olarak belirlenen Katı Atık Bedelinin metreküp su başına 2,00 TL+KDV olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ayrıca su aboneliği bulunmayan küçük işletmeler için aylık 10,00 TL+KDV olarak belirlenen Katı Atık Bedelinin, pandemi koşullarının devam etmesi ve genel olarak da bu işyerlerinin kapalı olması ya da faaliyetlerinin azalması nedeniyle; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3. maddesinin g bendinde tarif edilen "kirleten öder" ilkesi gereğince  31.05.2021 son ödeme tarihli 1. taksitlerinin tahakkuk ettirilmemesine;

Ayrıca kısıtlı sayıda öğrencinin yüzyüze eğitime devam etmesi nedeniyle özel okullar için öğrenci başına aylık 2,50 TL+KDV olarak belirlenen Katı Atık Bedelinin metreküp su başına 2,00 TL+KDV olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 122

Belediyemiz 2021 gelir tarifesinde yer alan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne ait 17.14.1, 17.14.2, 17.14.3 17.14.4 gelir kodlarının kaldırılarak, PE100 Boru, PE100 Boru Ek Parçaları, Sac Kelepçeler başlıklı gelirlerin eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz 2021 gelir tarifesinde yer alan 17.14.1, 17.14.2, 17.14.3 17.14.4 gelir kodlarının kaldırılmasına;

           2021 belediye gelir tarifesinde yer alan 17.22.3. Sert PVC Döşeme Ücretleri (Kazı-Malzeme Dahil)  gelir başlığına aşağıdaki tarifenin eklenmesine;

Tarife Konusu

BİRİMİ

TL

Ø150

TL/m

135,00

 

 

 

         Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen gelirlerin 2021 yılı gelir tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

PE100 BORU

 

SIRA NO

Malzeme Cinsi

Ücret (TL/Metre)

SIRA NO

Malzeme Cinsi

Ücret (TL/Metre)

 
 

1

110’LUK PE BORU

₺31,00

5

280’LİK PE BORU

₺199,00

 

2

160’LIK PE BORU

₺66,00

6

355’LİK PE BORU

₺321,00

 

3

180’LİK PE BORU

₺83,00

7

500’LÜK PE BORU

₺635,00

 

4

225’LİK PE BORU

₺130,00

   

PE100 BORU EK PARÇALARI

 

SIRA NO

Malzeme Cinsi

Ücret (TL/Adet)

SIRA NO

Malzeme Cinsi

Ücret (TL/Adet)

 
 

1

Ø 20 DİRSEK 90º

₺16,00

33

Ø 180 KÖRTAPA

₺137,00

 

2

Ø 32 DİRSEK 90º

₺17,00

34

Ø 225 KÖRTAPA

₺224,00

 

3

Ø 63 DİRSEK 90º

₺23,00

35

Ø 280 KÖRTAPA

₺440,00

 

4

Ø 110 DİRSEK 90º

₺60,00

36

Ø 20 MANŞON

₺13,00

 

5

Ø 180 DİRSEK 90º

₺263,00

37

Ø 32 MANŞON

₺14,00

 

6

Ø 225 DİRSEK 90º

₺424,00

38

Ø 63 MANŞON

₺19,00

 

7

Ø 280 DİRSEK 90º

₺820,00

39

Ø 75 MANŞON

₺31,00

 

8

Ø 20 DİRSEK 45º

₺14,00

40

Ø 90 MANŞON

₺33,00

 

9

Ø 32 DİRSEK 45º

₺15,00

41

Ø 110 MANŞON

₺46,00

 

10

Ø 63 DİRSEK 45º

₺22,00

42

Ø 140 MANŞON

₺86,00

 

11

Ø 110 DİRSEK 45º

₺60,00

43

Ø 160 MANŞON

₺102,00

 

12

Ø 180 DİRSEK 45º

₺226,00

44

Ø 180 MANŞON

₺127,00

 

13

Ø 225 DİRSEK 45º

₺421,00

45

Ø 225 MANŞON

₺222,00

 

14

Ø 280 DİRSEK 45º

₺738,00

46

Ø 280 MANŞON

₺503,00

 

15

Ø 20 EŞİT TE

₺22,00

47

Ø 20 GEÇİŞ FİTTİNGSİ

₺47,00

 

16

Ø 32 EŞİT TE

₺25,00

48

Ø 32 GEÇİŞ FİTTİNGSİ

₺64,00

 

17

Ø 63 EŞİT TE

₺31,00

49

Ø 63 GEÇİŞ FİTTİNGSİ

₺106,00

 

18

Ø 110 EŞİT TE

₺94,00

50

Ø 32-20 REDÜKSİYON

₺18,00

 

19

Ø 180 EŞİT TE

₺367,00

51

Ø 63-32 REDÜKSİYON

₺19,00

 

20

Ø 225 EŞİT TE

₺533,00

52

Ø 110-63 REDÜKSİYON

₺32,00

 

21

Ø 280 EŞİT TE

₺1.258,00

53

Ø 160-110 REDÜKSİYON

₺83,00

 

22

Ø 63-32 İNEGAL TE

₺54,00

54

Ø 160-90 REDÜKSİYON

₺79,00

 

23

Ø 110-32 İNEGAL TE

₺56,00

55

Ø 180-110 REDÜKSİYON

₺118,00

 

24

Ø 110-63 İNEGAL TE

₺82,00

56

Ø 225-110 REDÜKSİYON

₺198,00

 

25

Ø 180-110 İNEGAL TE

₺343,00

57

Ø 63-20 SERVİS TE

₺89,00

 

26

Ø 225-110 İNEGAL TE

₺493,00

58

Ø 63-32 SERVİS TE

₺89,00

 

27

Ø 225-180 İNEGAL TE

₺594,00

59

Ø110-32 SERVİS TE

₺99,00

 

28

Ø 280-110 İNEGAL TE

₺870,00

60

Ø 110-63 SERVİS TE

₺146,00

 

29

Ø 20 KÖRTAPA

₺7,00

61

Ø 180-32 SERVİS TE

₺108,00

 

30

Ø 32 KÖRTAPA

₺9,00

62

Ø 180-63 SERVİS TE

₺148,00

 

31

Ø 63 KÖRTAPA

₺14,00

63

Ø 225-63 SERVİS TE

₺186,00

 

32

Ø 110 KÖRTAPA

₺46,00

   

SAC KELEPÇELER

 

SIRA NO

Malzeme Cinsi

Ücret (TL/Adet)

SIRA NO

Malzeme Cinsi

Ücret (TL/Adet)

 
 

1

½ SAC KÖR KELEPÇE

₺29,50

12

1 ¼ SAC KELEPÇE ½ ÇIKIŞLI

₺59,00

 

2

¾ SAC KÖR KELEPÇE

₺32,00

13

1 ¼  SAC KELEPÇE ¾ ÇIKIŞLI

₺62,00

 

3

1” SAC KÖR KELEPÇE

₺38,00

14

1 ¼  SAC KELEPÇE 1 ÇIKIŞLI

₺71,00

 

4

1 ¼ SAC KÖR KELEPÇE

₺47,00

15

1 ½ SAC KELEPÇE ½ ÇIKIŞLI

₺65,00

 

5

1 ½ SAC KÖR KELEPÇE

₺53,00

16

1 ½ SAC KELEPÇE ¾ ÇIKIŞLI

₺68,00

 

6

2” SAC KÖR KELEPÇE

₺65,00

17

1 ½ SAC KELEPÇE 1” ÇIKIŞLI

₺77,00

 

7

2 ½ SAC KÖR KELEPÇE

₺71,00

18

1 ½ SAC  KELEPÇE 1 ¼ ÇIKIŞLI

₺106,00

 

8

3” SAC KÖR KELEPÇE

₺77,00

19

2” SAC KELEPÇE ½ ÇIKIŞLI

₺77,00

 

9

¾ SAC KELEPÇE ½ ÇIKIŞLI

₺44,00

20

2” SAC KELEPÇE ¾ ÇIKIŞLI

₺77,00

 

10

1” SAC KELEPÇE ½ ÇIKIŞLI

₺47,00

21

2” SAC KELEPÇE 1 ¼ ÇIKIŞLI

₺142,00

 

11

1” SAC KELEPÇE ¾ ÇIKIŞLI

₺50,00

22

2” ½ SAC KELEPÇE 1 ½ ÇIKIŞLI

₺165,00

 
                 

 


 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 123

Merkez Ilıca (Harlek) Kaplıcalar bölgesinin yakınlarında açılan jeotermal sondaj kuyusu arama ruhsatının işletme ruhsatına dönüştürülebilmesi için İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İller Bankası veya diğer bankalardan teminat mektubu alınması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 124

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 92 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Halil ÖLMEZ tarafından yazılan Kadim Kentin Kudretli Simaları Kütahya Paşaları isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kadim Kentin Kudretli Simaları Kütahya Paşaları isimli kitabın 500 adet basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 125

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 93 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Ayşe Doğan ELARSLAN tarafından yazılan Kütahya'da Su Yapıları isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya'da Su Yapıları isimli kitabın 500 adet basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 126

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 91 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Bahadır KURT ve Kürşat Nusret ERDEN tarafından yazılan Kütahyalı Hattatlar ve Müstensihler isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahyalı Hattatlar ve Müstensihler isimli kitabın 500 adet basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 127

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 90 sayılı kararı ile Eğitim Kültür Sanat ve Tarih Komisyonu'na havale edilen, Burak ARKUN tarafından yazılan Kadim isimli kitabın basılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kadim isimli kitabın basılmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 128

Belediye Meclisinin 03/03/2021 tarih ve 89 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen Çınar Taksi durağının isminin Mevlana Taksi olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çınar Taksi durağının isminin Mevlana Taksi olarak değiştirilmesi konusunun Ticari Taksilerin bağlı olduğu Oda tarafından talepte bulunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 129

T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 130

Belediyemiz 2021 yılı gelir tarifesine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kart-43 ile ilgili kodların eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz 2021 yılı gelir tarifesine aşağıda belirtilen Kart 43 ile ilgili maddelerin ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

Gelir Adı

Ücret

QR Bilet Satışı

3,40 TL

Kişiselleştirilmiş Kart Vizeleme Bedeli

10,00 TL

Kişiselleştirme Bedeli

12,50 TL

Tam Kart (Vatandaş için)

10,00 TL

Tam Kart (Bayi İçin)

9,00 TL

Kara Listeye Düşen Kartlar için Kişiselleştirme Bedeli

100,00 TL

 

3. Oturuma 15. Dakika ara verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 131

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi 48 ada, 4 parsel üzerinde bulunan toplam 59 (ellidokuz) adet işyeri vasıflı taşınmaz ile Mülkiyetleri İl Özel İdaresi'ne ait olan ilimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi 94 ada, 23 parsel numaralı taşınmaz ve ilimiz merkez Servi Mahallesi 663 ada, 214 parsel numaralı taşınmazların, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince başabaş takas/trampa edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri İl Özel İdaresi'ne ait olan mer'i imar planında "30 Ağustos İlkokulu" olan ilimiz merkez Gazi Kemal Mahallesi 94 ada, 23 parsel numaralı 4.053,46 m2 yüzölçümlü, mer'i imar planında "Kültür Tesis Alanı" olan ilimiz merkez Servi Mahallesi 663 ada, 214 parsel numaralı 4.346,45 myüzölçümlü ve mer'i imar planında "bitişik nizam 3 kat yapı adasında" bulunan ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1112 ada, 36 parsel numaralı 115 m2 yüzölçümlü taşınmazların  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisili bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükümleri gereğince başabaş takas/trampa edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 132

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 812 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan ve kullanım hakkı süresi 03 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Gülsen Güzen Toplum Merkezine ilişkin Protokolünün Süresi ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi  gereğince söz konusu Protokolün 5 yıl süre ile bedelsiz olarak uzatılması ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 133

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez İnköy Mahallesi 5582 parsel numaralı, mer'i imar planında Ototerminal Alanı ve Ototerminal İlave Tesisleri Alanı olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 15 yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi hususlarında iş/işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince taşınmazın tamamı veya bir kısmı için 15 yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi hususlarında iş/işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 134

Mülkiyetleri Belediyemize ait, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan toplam 58.866,93 m2 yüzölçümlü toplam 20.603.425,50 TL bedelli 11 adet parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 40.031,30 m2 yüzölçümlü toplam 20.605.836,00 TL bedelli 5 adet parselin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesine göre trampası ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince takas/trampa edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Maliye Hazinesi lehine oluşan 2.410,50 TL farkın ödenerek takas/trampa edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 135

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Paşa Mahallesi 1917 ada, 105 parsel numaralı taşınmazda bulunan 24648/116831 (1.182,40 m2) oranlı Belediyemiz hissesinin (Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) hizmet süresince eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere,, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 136

Belediyemiz müdürlükler arası bütçe aktarımı yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu 16. Aktarma cetvelinde belirtilen, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde 06.01 Mamul Mal Alımları” tertibinden 3.000.000,00 TL, Park Bahçeler Müdürlüğü bütçesinde "06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" tertibinden 5.000.000,00 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinde "03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri" teritibinden 1.550.000,00 TL, "05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler" tertibinden 500.000,00 TL olmak üzere toplam 10.050.000,00 TL tenzil edilerek;

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bütçesinde "05.2. Atık Su Yönetimi Hizmetleri“ fonksiyonel kodlu "06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" tertibine 3.844.000,00 TL, "06.3 Su Temini İşleri ve Hizmetleri" fonksiyonel kodlu "06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" tertibine 6.206.000,00 TL olmak üzere toplam 10.050.000,00 TL ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 137

20.06.2006 tarihinde çıkan kararname ile köy tüzel kişilikleri kaldırılarak Belediyemize mahalle olarak bağlanan 25 adet yeni mahallemizle ile ilgili olarak İmar plan yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle, işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatlar ile bağ ve bahçe evlerinin, imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planları ile bağlantılı bu konunun, plan yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle 25 adet yeni mahallemizde işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatlar ile bağ ve bahçe evlerinin, imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi ve imar planlarının tamamlanmasından sonra, konunun İmar komisyonunda ve Belediye Meclisimizde tekrar değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 138

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.4 pafta, 150 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 139

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1876 ada, 40 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 140

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 96 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1356 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1356 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 141

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 94 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 675 ada 71 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 675 ada, 71 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 142

Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilen, İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4A pafta 3953 ada, 14 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4A pafta, 3953 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 143

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4D pafta 3962 ada 30 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi J23B10A4D pafta, 3962 ada, 30 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 144

İlimiz merkez Siner Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 24 sayılı kararıyla onaylanan, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı imar planı değişikliğinde, J24A11B2C, J24A11B2D, J24A11B3A, J24A11B3B paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesinde, Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 24 sayılı kararıyla onaylanan, Yüksek Öğretim Tesisleri Alanı - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genişleme Alanı imar planı değişikliğinde, J24A11B2C, J24A11B2D, J24A11B3A, J24A11B3B paftalarda; park alanlarının belirlenmesi, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, 5 metre ön, 3 metre yan bahçe mesafeli Ayrık Nizam – 4 kat lejandlı TİCK (Ticaret + Konut) alanının tasarlanması, 7 metrelik yol alanlarının planlanması, yapılacak 18. madde İmar Uygulama Sınırlarının gösterilmesi; yönlerindeki uygulama ve ilgili nazım imar planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, Mülkiyeti Belediyemize ait siner Mahallesinde bulunan 73.612,16 m2 belediyemiz hissesinin, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 37.502,10 m2 taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesi (e) bendine göre taşınmazların takas/trampa  edilmesi ve yapılacak işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 145

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 758 ada, 78 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

758 ada, 78 no.lu parsel alanında; 25 ve 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli, Akaryakıt İstasyonu, En Az; 100 odalı – 200 yataklı Otel ve Ticaret Alanı – TAKS, KAKS aranmayacaktır – yapı yüksekliği ve çatı ile çatıdaki tüm imalatlar dahil (mania kodu) 967 m.’yi geçemez. Otel yapımına (şartına) bağlı kalmaksızın, bağımsız olarak yençok: 9.50 metre ticaret ile ilgili tesisler parselin güneybatı sınırından 3 metre yapı yaklaşma mesafesi de uygulanarak yapılabilir. Otel yapılması halinde yapılacak otel ile ilgili binalar en az 10 yıl otel olarak kullanılacaktır. şeklinde uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 146

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1940 ada, 12 numaralı parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1940 ada 12 parsel alanına kuzey kesimdeki park alanının dahil edilerek, batı kesimde 7 metrelik yaya yolunun devam ettirilmesi, kaldırılan park alanlarına karşılık eşdeğer alanı da karşılayacak şekilde, batıda 10 metre, doğu ve güney kesimlerde ise 5'er metre genişliklerde, çubuk şeklinde park alanlarının düzenlenmesi, Karayolu alanına girmeyecek şekilde (uygulamada da esas alınacak, max.) 5. 516 m2'lik sahada; Akaryakıt ve Lpg İstasyonu, Ticaret, Konaklama (Turizm) Tesisleri (TAKS: 0.50, KAKS:1.00, Yençok: 9.50 metre) alanının düzenlenmesi, Karayolu tarafından 25 metre diğer kesimlerden 5'er metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama ve ilgili nazım imar planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, imar planı değişikliğiyle 1940 ada, 12 no.lu parselde, yeni oluşan yol ve park alanlarının; imar planı değişikliği öncesindeki park alanının senetsizden tesciliyle oluşacak, Kütahya Belediyesi hissesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 41. MADDESİ:

Karar No: 147

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 590 ada, 26 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 42. MADDESİ:

Karar No: 148

Uygulama imar planlarımızda yer alan mahalle evi ve muhtarlık binası alanlarında yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve Siner Mahallesi, 90 ada, 1 parsel ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 577 ada, 464 parselde mahalle evi düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Doğalgazlı mahalle fırınlarının da yapılabileceği: Mahalle Evi ve Muhtarlık Binası Alanları, Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi ve Muhtarlık Binası) olarak, TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre, koşullarıyla; uygulanacaktır. şeklinde plan notunun nazım ve uygulama imar planlarında düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri ile TAKS Uygulanmayacaktır, KAKS Uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre, koşullarıyla, Belediye Hizmet Alanlarının (Mahalle Evi); Siner Mahallesi, 90 ada, 1 parsel alanında yer alan Pazar Alanının güneyinde, 64 m2 olarak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 577 ada, 464 parselde yer alan park alanında (park alan miktarı değişmeden de yol alanında park düzenlemesi yapılarak), 36 m2 olarak; planlanması yönündeki uygulama imar planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 43. MADDESİ:

Karar No: 149

İlimiz merkez Siner Mahallesi Yerleşik Alanı imar planlarının güneyinde, 1. OSB yolu üzerinde, 0 ada, 3110 parsel ve çevresindeki tescil harici alanın oluşturduğu sahada; Asfalt üretim Plenti ve ilgili (İdari Bina, Stok Sahaları, Kantar, Tuz Deposu, Bilim Tankları ve Makine Otoparkı v.b) Tesisleri, park ve ağaçlandırılacak alan ilave imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi Yerleşik Alanı imar planlarının güneyinde, 1. OSB yolu üzerinde, 0 ada, 3110 parsel ve çevresindeki tescil harici alanın oluşturduğu sahada; park ve ağaçlandırılacak alanları da içerisine alacak şekilde, yürürlükteki imar planlarında bulunan 26 metrelik yolun sabit tutularak diğer kesimlerde 10 metrelik yolun planlanarak, 58.124 m2’lik Belediye Hizmet Alanı - Asfalt üretim Plenti ve ilgili (İdari Bina, Stok Sahaları, Kantar, Tuz Deposu, Bilim Tankları ve Makine Otoparkı v.b) Tesisleri, TAKS: Aranmayacaktır, E(KAKS)=2.00, Yençok: 20.00 m.’nin düzenlenmesi, enerji nakil hattı ve koruma alanı-yapı yasaklı alanın belirlenmesi, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün, 10.03.2021 tarih, 478 sayılı yazısı ile DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nün 17.03.2021 tarih, 1064425 sayılı yazısında belirtilen, sulama kanalının korunması, servis yolunun bırakılması, bu sahaların yapı yasaklı alan olarak belirlenmesi, imar planlarının dışında, DSİ Porsuk Çayı Islahı Projesi bölümü-yapı yasaklı alan, enerji nakil hattı ve koruma alanı-yapı yasaklı alan koşullarının, aktarılarak uygulanması, eşdeğer 9.677 m2 park alanının tasarlanması, 4.030 m2 ağaçlandırılacak alanın düzenlenmesi, plan hükümleri ve notlarının düzenlenmesi; yönlerindeki ilave nazım ve uygulama imar planı ve değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 44. MADDESİ:

Karar No: 150

Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih 361 sayılı kararı ve Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih 20 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören Mahallesi 3554 ada, 45 parsel alanında yol alanı ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu ilave imar planı ile yapılan yol alanları; parsel sahipleri tarafından talep edilmiş olup, gelen talep için Çinigaz A.Ş' den de uygun görüş alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca Genel bir değerlendirme yapılmış olup; yol alanlarının devamlılığının sağlanmasının gerekli olduğu da düşünülerek söz konusu yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 45. MADDESİ:

Karar No: 151

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 1547, 2728 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, 1547 ada bölgesinde Çocuk Bahçesi lejantlı sahada ve 2728 ada bölgesinde Park lejantlı sahada Trafo alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 46. MADDESİ:

Karar No: 152

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43, 48, 49 paftalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bina yüksekliklerine ilişkin genel bir değerlendirme yapılmış olup, yoğunluk artışı olmaması için kat adedi 1 (bir) kat olacak şekilde; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 43, 48, 49 paftalar bölgesinde, yaklaşık 35 hektar alanda, imar planında bulunan Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde bina yükseklikleri H: 5.50 m. olan alanlarda bina yüksekliğinin Yençok: 6.50 m. (1 kat) olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 47. MADDESİ:

Karar No: 153

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 287, 289 adalarda Belediye Meclisinin 06.01.2021 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 48. MADDESİ:

Karar No: 154

İmar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince, Yapı Ruhsatı tanzim edilen tüm uygulamalar da Ruhsat sahiplerine tahakkuk ettirilen Teknik Altyapı Bedeli ile ilgili olarak; S.S. KUMOB Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve S.S. Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerince ilimizde inşa edecekleri sanayi sitelerine yönelik, İmar Kanun 23. maddesi gereğince yapılacak tahakkuk bedellerinden Belediye Kanunun 15. maddesine istinaden, bedel indirimi ile 10 yıla kadar vade farksız geri ödeme planlamasının yapılması talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 49. MADDESİ:

Karar No: 155

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetimli Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 50. MADDESİ:

Karar No: 156

Belediye Meclisimizin 06.01.2021 tarih, 23 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, 97 ada, 2 parselde onaylanan, 3133 işlem no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 51. MADDESİ:

Karar No: 157

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 402 ada, 33 parsel, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 713 ada, 2 parsel ve 682 ada, 37-38 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesi, 136 pafta, 798 ada, 19 parsel alanında imar planında bulunan Belediye Hizmet Alanının 15.000 m2'lik bölümünün kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenerek alan kullanım kararının Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel, Teknik Altyapı, İdari Tesisler) (TAKS: 0.60, KAKS: 1.50, 3 kat, 12 m.) olarak düzenlenmesi; Belediye Hizmet Alanının geriye kalan bölümünün Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 52. MADDESİ:

Karar No: 158

Belediye Meclis Üyesi Ahmet GÜVEN’in meclis üyeliğinden istifasıyla boşalan Kütahya da Mevcut Binaları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere bir asil üye seçimin yapılması ile komisyon raporunun meclis başkanlığına sunulmasına dair sürenin yeniden belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 356 sayılı kararıyla kurulan Kütahya'da Mevcut Binaları İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu için kalan süreyi tamamlamak üzere  Süleyman Rıfkı ACAR seçilmiş olup; komisyon çalışmalarına ait raporunun en geç 3 ay içerisinde tamamlayarak Meclis Başkanlığına sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN