T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

06.10.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 9.olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman
ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet
ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

-Bölcek rezerv alanda kalan 3944 ada, 19 parselde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3305 ada 3 parselde imar planı değişikliği,

-TEMA Vakfı kurucusu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA'nın isminin, ilimizdeki bir parka verilmesi talebi,

-Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 346 sayılı kararının, Estetik Komisyonu raporu doğrultusunda tashih edilmesi,

-Maglaj Şehri’nde 4-7 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan dostluk ve kardeşlik toplantısına katılımcıların belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 278

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Belediye Meclis Üyesi Salih ÖZDEN’in istifasıyla Boşalan Meclis Başkanlık Divanı seçimlerinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi: "Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.” hükmü uyarınca;

            Boşalan Belediye Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekilliği için yapılan gizli oylama sonucunda;

            Belediye Meclisi 1.Başkan Vekilliği'ne Abdullah DAMCI, 29 oy'la

           Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliği'ne Ahmet ULUCA, 24 oy'la yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimlerine kadar kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmişlerdir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 279

Kütahya İli, Merkez İlçeye bağlı Akkent Mahallesinde yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesi uyarınca güncelleme Kadastro çalışmaları için, bilirkişi üye seçimlerinin yapılması. konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Akkent Mahallesinde Kadastro Müdürlüğünce görevlendirilen komisyonla birlikte görev yapmak üzere bilirkişi olarak aşağıda T.C. kimlik numarası ve adı soyadı belirtilen mahalle halkından kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No.

Adı Soyadı

T.C.K.N.

1

Kurban YEŞİL

34*******26

2

Selahattin KAYMAK

53*******94

3

Mustafa ÇAL

11*******52

4

Hasan Hüseyin PUSAT

18*******28

5

Hasan YEŞİL

34*******18

6

İbrahim TOPBAŞI

27*******66

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 280

İlimizde bulunan Kütahya Şeker Fabrikasının fabrika içerisinde inşa edecekleri yapı ile ilgili olarak; İmar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince, teknik alt yapı hizmet bedeli olarak tahakkuk ücretinin ödeme şekli ile ilgili talepleri konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 281

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından, Hayvan Dostu Şehirler Uygulamalarının desteklenerek hayata geçirilmesi amacıyla, düzenlenen “Hayvan Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” ile ilgili olarak işlemlerin tamamlanabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu hususta işlemlerin tamamlanabilmesi için Türkiye Belediyeler Birliği ile İşbirliği Protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yada görevlendireceği Başkan Yardımcısına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 282

Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 242 no.lu kararında bahsi geçen “Evliya Çelebi Mezarlığında daha önceden defin edilen kişilerin sadece 1. derecedeki yakınının (anne, baba, eş, çocuk) defin edilmesi” ifadesinin çıkarılarak bahsi geçen meclis kararının tashih edilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.08.2019 tarih ve 242 no.lu kararının aşağıda belirtildiği şekli ile tashih edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 “Evliya Çelebi Mezarlığı idari binanın arkasında bulunan yaklaşık 18000 m2’lik alan defin sahası olarak hazırlanmaktadır. Bu alan içerisinde Belediye Meclisimizce daha önceden 90, 91, 92, 93, 94 ve 95. adalar aile mezarlığı olarak belirlenmiştir. Aile mezarlığı olarak ayrılan adalara yaklaşık 336 defin yapılabilecektir.

Normal defin alanı olarak ayrılan alandaki 79, 81, 83, 85, 87 ve 89. adalara yaklaşık 1224 defin yapılması hesaplanmıştır. Bu alana yıllık ortalama 500 cenaze defni yapıldığı düşünülürse 2,5 yılda dolacaktır.

Bu nedenle Çelebi Mezarlığımızın dolum zamanını uzatmak için 90, 92 ve 94. adaların normal defin alanı olarak belirlenmesine, Aile mezarı olarak ayrılan adalardan yer almak isteyen bir aileye en fazla 2 adet yer satılmasına,

Ayrıca merkezde bulunan Ahierbasan, Hıdırlık, Sultanbağı, Ahievren ve Musalla Mezarlıklarında defin kapasitesini doldurduğu için yeni definleri durdurarak sadece daha önceden defin edilmiş 1. derecedeki yakınının (anne, baba, eş ve çocuk) olması şartı ile defin edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 283

Mülkiyet kısmında Zığra Köyü İlkokulu olan ilimiz merkez Zığra Mahallesi, 12 parsel numaralı "okul ve bahçesi" vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince, Kütahya Tapu Müdürlüğü'nün 07.06.2021 tarih ve 1225155 sayılı yazısı ile talep edilen, İl Özel İdaresi adına devrine ilişkin Belediyemiz muvafakatının olup olmadığı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyet kısmında Zığra Köyü İlkokulu olan ilimiz merkez Zığra Mahallesi, 12 parsel numaralı "okul ve bahçesi" vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince Kütahya Tapu Müdürlüğü'nün 07.06.2021 tarih ve 1225155 sayılı yazısı ile talep edilen İl Özel İdaresi adına devredilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 284

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez İnli Köyü 105 ada, 355 parsel numaralı "Menba Suyu Dolum Tesisleri ve Müştemilatı" (Türkmensu Tesisleri) vasıflı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18' inci maddesi (e) bendi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış veya yapılacak yatırım bedeli hesabına göre belirlenmek üzere 25 yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış veya yapılacak yatırım bedeli hesabına göre belirlenmek üzere 25 yıla kadar kira karşılığı yapım (yap-işlet-devret) modeli ile ihale edilmesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 285

Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde bulunan 23 adet arsa vasıflı taşınmazların  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendine  gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması, Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile satış, takas, mahsuplaşma vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış, kat karşılığı yapım modeli ile ihale edilmesi veya takas işlemlerinde kullanılmak üzere sözleşme imzalanması, Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve İller Bankası A.Ş. ile satış, takas, mahsuplaşma vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 286

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2660 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 287

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 675 ada, 48 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 288

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 2678 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No:289

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1682 ada, 92 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 290

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.I pafta, 163 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.I pafta, 163 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 291

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.1 pafta, 40 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.1 pafta, 40 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 292

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 656 ada, 22 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Evliya Çelebi Mahallesi, 656 ada, 22 parsel bölgesinde 10 metrelik yol ve Mezarlık Alanı lejantlı alan düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile; azalan park alanına karşılık söz konusu alanın kuşuçumu yaklaşık 880 m. güneyinde, Evliya Çelebi Mahallesi, 628 ada, 16 parselin batısında, imar planı bulunmayan tescil harici sahada, aynı miktarda park alanı düzenlenmesine yönelik ilave nazım ve uygulama imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 293

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 205 ada, 3-4 parsel alanında Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan 3198 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 101 sayılı kararına istinaden; aşağıda açıklanan itiraz sonrası değişiklik nedeniyle talep sahibinden 3198 no.lu imar planı değişikliği toplam inceleme ücretinin (%25 + %75) tamamının iki defa alınmasına,

           Enne Mahallesi, 205 ada, 3-4 parsel arasında imar planında bulunan ada ayırma çizgisi ve her iki tarafındaki 10 m. yapı yaklaşma mesafesinin iptal edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 294

Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 348 sayılı kararı ile onaylanan 3111 ve 3111_A no.lu Bölcek Mahallesi Yerleşik Alanı Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Değişikliğine askı süresi içinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22.01.2021 tarih, 125359 sayılı yazısı ve eki raporda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak; Belediye Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 348 sayılı kararı ile onaylanan 3111 ve 3111_A no.lu Bölcek Mahallesi Yerleşik Alanı Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı ve Değişikliğinin uygulamasının durdurulması; bu plana ilişkin kurum görüşlerinin güncellenmesi için DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., ÇİNİGAZ, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi: A) Fen İşleri Müdürlüğü, B) Su ve Kanal Müdürlüğü, C) Zabıta Müdürlüğü'nden görüşlerin alınması; bu kurum ve kuruluşlardan gelecek görüşlerin tamamlanmasından sonra planlama alanı içerisinde yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarını da sağlayacak şekilde söz konusu imar planlarında düzenleme yapılması için çalışma yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 295

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1797 ada, 41 parsele birleşik alanda ve Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey kesiminde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1797 ada, 41 parsel alanına birleşik olacak şekilde park ve yol alanında, güneydoğu kesiminde 5, diğer kesimlerde 3 metre yapı yaklaşma mesafeli, TAKS: Aranmayacaktır, KAKS: Aranmayacaktır, yençok: 12.50 m. - 790 m2 Belediye Hizmet Alanı (İdari Sosyal Kültürel Ticaret ) tasarlanması, Hacıazizler Mahallesi, 2618 adanın kuzey kesiminde; kaldırılan park alanının yaklaşık kuşuçumu 160 metre güneybatıda, imar planında fonksiyonu belirlenmemiş alanda ve yaklaşık kuşuçumu 190 metre güneydoğuda imar planında yol alanında; konumlandırılması, park ve yol alanlarının düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

          Yukarıda açıklanan yol ve park alanında oluşturulan, Belediye Hizmet Alanı (İdari Sosyal Kültürel Ticaret) içerisinde, Yurt ve Tesislerinin genişletilmesine yönelik yapılan imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN ve Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 296

İlimiz merkez Hacıazizler ve Siner Mahallelerinde, ada ayırma çizgilerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Uygulama imar planına göre 18. madde imar uygulaması da yapılarak, söz konusu bölgede parselasyon işlemi tamamlanmıştır. Ancak, uygulama sonrası oluşan parsel sınırlarıyla imar planındaki ada ayırma çizgileri çoğunlukla örtüşmediğinden uygulamada problemler çıkmaktadır. Zaten Plan Hükümleri ve Notları ile Yönetmelikte belirtilen hususlara göre tevhit işlemleri yapılabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, söz konusu ilave uygulama imar planı içerisindeki; ayrık nizamlı konut imar adalarında, ada ayırma çizgilerinin iptal edilerek uygulamaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 297

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 264 ada, 9, 10 ve 11 parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 07.07.2021 tarih, 221 sayılı kararındaki; 264 ada, 9 ve 11 parsellerde onaylanan imar planı değişikliği konusu bölümünün iptal edilmesine;

           OEDAŞ'ın 17.12.2020 tarih, 160689 sayılı yazısıyla; söz konusu parsellerden geçen, mülkiyeti Belediyemize ait Porsuk İçme Suyu tesislerini besleyen, bahse konu enerji nakil hattı bölgede imar planında koruma kuşağına gerek olmayacak şekilde, müşterek direkli olarak düzenlendiği, hususları iletildiğinden, 9 ve 11 parsellerde bulunan enerji nakil hattı ve koruma kuşağının (yapı yasaklı alan) iptal edilerek yapılaşma alanına dahil edilmesi, 9 ve 11 parsellerin birleştiği bölümde, parsellerin tevhidinden sonra uygulanmak üzere 5 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilerek yapılaşma alanına dahil edilmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 298

İlimiz merkez Siner Mahallesi Yerleşik Alanının batısında, J24A12A1B – 2A – 2D paftalarda imar planlarındaki yol alanının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi Yerleşik Alanının batısında, J24A12A1B – 2A – 2D paftalarda, devamlılığı olan bir yol olmadığından, ileride yapılabilecek imar planlarında ulaşım sistemini oluşturacak devamlılığı olan yollar planlanacağından, imar planlarındaki 11.865 m2’lik yol alanının iptal edilerek alanın imar plansız haline getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 299

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 adaların olduğu bölgede, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği sınırları dahiline 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak sahada, en az 8.988 m2’lik parsel hissesinin kayıtsız şartsız bedelsiz, (varsa) haciz vb. şerhlerinin de kaldırtılarak, Belediyemize temiz parsel hissesi olarak bedelsiz hibe edilmesi, imar planı değişikliğini talep edenlerce açılmış Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/266 esas sayılı dosyası ile açılmış Danıştay 6. dairesinde incelemesi devam eden davadan feragat etmeleri kayıtlarıyla, bu kayıtların gerçekleşmesinden sonra aşağıda açıklanan imar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesi şartıyla;

             Daha önce toplamda 2.556 m2’lik parsel alanlarının Belediyemize bedelsiz hibe edilmiş olmasından dolayı imar planı değişikliği inceleme ücretinin alınmaması, “Düzenleme Ortaklık Payının % 40'ı geçen bölümlerinin kamu eline bedelsiz olarak geçmesi ve Belediye Hizmet Alanı ile Bölgesel Amaçlı Spor Tesisleri sahalarının, belediyeye bedelsiz olarak verilmesi, imar planı değişikliği sınırları içerisinde yol, park, ibadet yeri, ilkokul, belediye hizmet alanı, bölgesel amaçlı spor tesisleri sahalarının; kamu ve belediye eline geçmeden T2, B-2 lejandlı alanların herhangi birine inşaat ruhsatı verilmemesi,” hususlarının iptal edilerek, yol, park vb. alanlarının kamu eline bedelsiz geçmesi kayıtlarıyla; 555 ada, 10 parselde ve 762 ada, 5 parselde; uygulama imar planı değişikliği uygulamalarının bağımsız olarak yapılabilmesi, 555 ada, 10 no.lu  parsel alanının olduğu sahada; 7 ve 10 metrelik yolların düzenlenerek, Maks. 3.555 m2’lik, 5 ve 8 metrelik ön bahçe mesafeli, 3,5 m. yan bahçeli TAKS: 0.35, KAKS: 1.75, Ayrık Nizam – 5 kat, TİCK (Ticaret+Konut), park lejandlı sahanın planlanması, 762 ada, 5 no.lu  parsel alanı bölgesinde 2.176 m2 Bitişik Nizam – 2 kat lejandlı konut alanları, park ve 7, 10 metrelik yol alanlarının tasarlanması, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu  adaların olduğu bölgede; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde İmar uygulaması yapılacak alanın belirlenmesi, Düzenleme Ortaklık Payı Oranının maksimum % 45 olacak şekilde, toplamda 81.373 m2’lik TAKS: 0.25, KAKS: 1.25, 4 metre yan bahçeli, 10 ve 15 metre ön bahçeli Ayrık Nizam – 5 kat, TİCK (Ticaret+Konut) lejandlı sahaların, E (KAKS)=2.00, TAKS: Aranmayacaktır, Yençok: 16.50 m., lejandlı; 4.047 m2’lik Belediye Hizmet Alanının (Sosyal, Kültürel Tesisler), E (KAKS)=2.00, TAKS: Aranmayacaktır, İbadethane yapıları için Yençok: Serbest., diğer yapılar için yençok: 16.50 m. lejandlı; 4.500 m2’lik İbadet Yerinin, E (KAKS)=2.00, TAKS: 0.40, Yençok:16.50, lejandlı 4.918 m2’lik İlkokul Alanının, 10, 14, 22 metrelik yolların, park, pasif yeşil alanlarının düzenlenmesi, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik Hükümlerine, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır. TİCK alanlarında; TAKS değeri kullanılacak şekilde; minimum parsel büyüklüğü 1.000 m2, minimum parsel cephe ve derinlik ölçüleri Yönetmelikte belirtildiği şekilde olacaktır. Bitişik Nizam 2 katlı adalarda mevzuatta belirlenen parsel ve bina derinliği ölçüsü aranmayacaktır. Belirtilmeyen hususlarda Kütahya imar planı hükümleri uygulanacaktır.” şeklinde plan notlarının düzenlenmesi yönlerindeki; uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR’ın red oylarına karşılık oy Çokluğu iler karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 300

Işıkkara (Ilıca) Köyü 101 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Söz konusu Işıkkara (Ilıca) Köyü 101 ada, 6 parsel Mücavir alan sınırlarımız içerisinde kalmakta olup, Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Sınırları içerisindedir. Taşınmaz yürürlükteki imar planında kanal alanında kalmaktadır. Ayrıca taşınmaz alanın olduğu bölgede yapılan, Ilıca Revizyon İmar Planları çalışması kapsamında alınan kurum-kuruluş görüşlerinden; DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 28.06.2018 tarihli ve 455332 sayılı yazısında da söz konusu alandan Yazlıca Deresinin geçtiği ve bu alanın toprak kanal olarak ıslah edilmesi belirtilmektedir. Bu bağlamda söz konusu alanda herhangi bir yapılaşmaya izin verilebilecek şekilde, imar planı düzenlenmesi yapılmasının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 301

İlimiz merkez İkizüyük Mahallesi 684 ve 241 parsel alanlarında İlave İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu İkizüyük Mahallesi 684 ve 241 parsel alanlarının, İlave İmar Planları düzenlenen bölümünde en az %45 oranında sosyal altyapı v.b. alanı olarak terk olacak şekilde ve kadastral yoldan tescil sonucu şuyulanılacak bölümün talep sahibi tarafından Belediyemizden satın alınması yönünde, Özel Sosyal Tesis Alanı (Yurt, Kur'an Kursu) lejantlı, ayrık nizam 4 katlı, 5 metre ön bahçe, 3.5 metre yanbahçe, TAKS:0.40 KAKS:1.60, Yençok:16.50 metre yapılaşma koşullu alan, park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 302

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4612 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konu; 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı alanlar imar yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş olup;

            Parmakören Mahallesi 4612 ada, 1 parsel alanı yürürlük imar planında Cami alanı, Taks: 0.60, Emsal:1.50, İbadethane yapıları için yencok: serbest, diğer yapılar için yencok:12.50 lejandlı sahada kalmaktadır.

            Parmakören Mahallesi 4612 ada, 1 parsel alanının İbadet Alanı, Taks:0.60, Emsal:1.50, İbadethane yapıları için yencok: serbest, diğer yapılar için yencok:12.50 “İbadet Yeri Alanında Dışa dönük ticaret yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 303

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, İnköy(Akkent) Mahallesi, Ağaçköy Mahallesi, Hacıazizler Mahallesi, Sultanbağı Mahallesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 304

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada 1985 parselde ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Atıksu Terfi Merkezi Alanına yönelik imar planlarının yapımı için; İdaremiz tarafından; 1- DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 3-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 4- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 5- İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 6- Kütahya Belediyesi; Fen İşleri Müdürlüğü, 7- Kütahya Belediyesi; Veteriner İşleri Müdürlüğü, 8- Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya, şeklindeki kurum ve kuruluşlardan imar planı yapımına esas görüşlerin alınması, İnköy Mahallesinde 0 ada, 1985 parselde ilave imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 305

İlimiz merkez İnköy Mahallesi J23B05B-J23B05C-J24A01A paftalarda 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İnköy Mahallesi J23B05B-J23B05C-J24A01A paftalarda 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinin batısında Organize Sanayi Bölgesine bitişik 115 hektarlık alanın İlave Organize Sanayi Bölgesi İlave Alanı(Nazım ve Uygulama İmar Planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanacaktır) ve çevresinde de 1/5000 Nazım İmar Planlarının düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 306

Çalca Mahallesi 2508, 2564 ve yaklaşık 25 hektarlık kadastro harici alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

          Çalca Mahallesi 2508 ve 2564 parsellerde Soğuk hava depoları sabit tutularak kalan kısımlarında gerekli görülmesi halinde sosyal donatı alanların düzenlenmesi ve kadastro harici yaklaşık 25 hektarlık alanda yerinde bulunan Soğuk hava depoları sabit tutularak; kalan diğer kısımlarda Sanayi Alanı Taks- Kaks aranmayacaktır, yencok: 12.50 m ve sosyal teknik altyapı alanları, yol alanları düzenlenmesi, Sanayi alanlarında ön bahçe mesafelerinin 5 metre, parselasyon yapıldığı takdirde yan ve arka bahçe mesafelerinin 4 metre olarak uygulanması, parselasyon yapılması halinde min cephe 40 m, min derinlik 40 m, parsel alanı min 2000 m2 olacak şekilde plan not ve hükümlerinin düzenlenmesi yönlerindeki İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 307

Bölcek rezerv alanda kalan 3944 ada, 19 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Bölcek Mahallesi, 3944 ada, 19 parsel alanında imar planında bulunan Ticaret Alanı lejantlı alanın Belediye Hizmet Alanı (Sosyal, Kültürel, Ticaret Tesisleri) (E: 2.00, Yençok: 45 m. (10 kat), TAKS aranmayacaktır) dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 308

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3305 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 309

TEMA Vakfı kurucusu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA'nın isminin, ilimizdeki bir parka verilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 310

Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 346 sayılı kararının, Estetik Komisyonu raporu doğrultusunda tashih edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 311

Maglaj Şehri’nde 4-7 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan dostluk ve kardeşlik toplantısına katılımcıların belirlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 4-7 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyona katılım sağlanması ve katılımcıların belirlenmesi amacıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                    Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE