T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

Meclis Toplantı Tarihi

03.11.2021

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

3. Dönem, 10. Olağan, 1., 2. ve 3. Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞANTURAN

 

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

 

            -İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parsel ile Bölcek Mahallesi, 3998 ada ve 3995 ada ile ilgili imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 161 parsel ile ilgili imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 597, 598, 599, 754, 755 ve 818 numaralı adalar bölgesindeki, TİCK (ticaret+konut) alanlarına ilişkin plan notunun düzenlenmesine ait imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Zığra ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Zığra mahallesi, 106 ada, 1-2 parsel de imar planı değişikliği,

 

            -İlimiz merkez Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parsel de imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Çalca Mahallesi 0 ada 2726, 2728, 2624, 2628, 2643 parsellerde imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3534 ada 29 parsel, 4417 ada 1 parsel, 4416 ada 1 parsel ve İnköy mahallesi 0 ada 5361 parsellerde imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 130 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 188 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Geven Mahallesi, 133 ada, 1 parselde ilave imar planı yapılması için ön izin verilmesi,

-İlimiz merkez Geven Mahallesi 101 ada, 1 parsel ve 118 ada, 12 parsel alanında bir bölümünün iptal edilmesi,

-Belediyemiz bünyesinde bulunan “Zanaat ve Halk Sanatları” alanında faaliyet gösteren sanatçılarımızın kullandığı “Halil İbrahim YILMAZ El Sanatları Merkezi'nin” adının “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi” olarak değiştirilmesi,

- Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 284 sayılı karardaki maddi hatanın düzeltilmesi,

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 312

Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarih ve 290 sayılı kararının (Bölcek Mahallesi, 163 ada, 2 parsel ön kapatma) düzeltilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye meclisimizin 06.10.2021 tarihli 290 sayılı kararında; ön kapatma talepleri uygun görülmediği halde sehven "ön kapatmanın belirtilen alanlarda uygulanmasına" şeklinde yazıldığından; söz konusu meclis kararının aşağıdaki şekliyle tashih edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

           “İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20.L.I pafta, 163 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanması talebinin reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir."

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 313

2022 Mali Yılı Performans Programı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun   9. maddesi gereğince, Belediyemizin Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeni'nin 31.08.2021 tarih ve 1253 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programı’nın ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 314

2022 Mali Yılı Ve Takip Eden İki Yıla Ait Belediye Bütçesinin müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 315

2022 yılı Gelir ve Vergi – Harç Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 316

2022 yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 317

Fen İşleri Müdürlüğümüz bütçesi ile Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bütçeleri arasında ödenek aktarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki tabloda belirtilen, Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi “06.05 Gayrimenkul Sermaye Giderleri” tertibinden 10.000.000,00 TL tenzil edilerek,

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde  "03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" tertibine 6.000.000,00 TL, "03.05 Hizmet Alımları" tertibine 3.250.000,00 TL ve 03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri" tertibine 750.000,000 TL olmak üzere toplam 10.000.000,00 TL ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

51.AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

BÜTÇE TERTİBİ

İLAVE

TENZİL

1

46.43.02.41

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5

01.3.9.

03.02.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

6.000.000,00

 

2

46.43.02.41

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5

01.3.9.

03.05

Hizmet Alımları

3.250.000,00

 

3

46.43.02.41

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5

01.3.9.

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları, Bakım ve Onarım Giderleri

750.000,00

 

4

46.43.02.31

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.4.3

06.05

Sermaye Üretim Giderleri

 

10.000.000,00

 

TOPLAM        

10.000.000,00

10.000.000,00

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 318

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) bendi gereğince Şehrimizin muhtelif mahallelerinde isimsiz bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 319

Muhtarlık İşleri Biriminin Zabıta Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle yeniden hazırlanan Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk Ve Çalışma Yönetilmeği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 320

Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 280 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimizde bulunan Kütahya Şeker Fabrikasının fabrika içerisinde inşa edecekleri yapı ile ilgili olarak; İmar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince, teknik alt yapı hizmet bedeli olarak tahakkuk ücretinin ödeme şekli ile ilgili talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Ticari yapı olarak nitelendirilen yapının, teknik altyapı bedeli olan 377.864,00 TL’nin ¼’nün peşin, geriye kalan bedelin ise 36 ay eşit taksitler halinde ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 321

Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 309 sayılı kararıyla Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, TEMA Vakfı kurucusu Onursal Başkanı Hayrettin KARACA’nın isminin, ilimizdeki bir parka verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

30 Ağustos Mahallesi Gazhane sokakta bulunan parka "Hayrettin Karaca Parkı" isminin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 322

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 675 ada, 48 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 675 ada, 48 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 323

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I. pafta, 116 ada, 26 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Siner Mahallesi 116 ada, 26 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 324

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi J23B04A3 pafta, 133 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Kirazpınar Mahallesi 133 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 325

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 463 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 673 ada, 463 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 326

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673 ada, 462 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 673 ada, 462 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 327

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2660 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2660 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 328

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 25 pafta, 1682 ada, 92 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi (Tapu Kaydı Meydan Mahallesi) 1682 ada, 92 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 329

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.4 pafta, 2678 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.4 pafta, 2678 ada 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 330

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta, 5216 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 331

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1164 ada, 14 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havalesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 332

İlimiz merkez Andız Mahallesi 120 ada 52 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Azalan Park alanı için bahse konu Andız Mahallesi 120 ada 52 parsel alanının güneyinde yaklaşık 100 m uzaklıkta bulunan ve 18. Madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu alan sınırları içerisindeki, 120 ada 59 ve 61 parselin bulunduğu bölgedeki konut alanında azalan park alanı kadar park alanı düzenlenmesine yönelik; 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 333

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 0 ada 5485 parsel, J24A01D4B pafta ve İnköy Mahallesi 0 ada 4929 parsel alanlarında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy Mahallesi 0 ada 5485, 4929 parsel alanlarında trafo alanları düzenlenmesi azalan park alanına karşılık bölgede imar planında Ağaçlandırılacak alan lejandlı sahadan park alanı ayrılması ve Yeni Bosna Mahallesi J24A01D4B paftada trafo alanı düzenlenmesine yönlerindeki İmar Planıyapımı ve imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 334

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 0 ada 487, 489 ve 490 parsellerde İlave İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeni Bosna Mahallesi 0 ada 487, 489 ve 490 parsellerde Sanayi+ Ticaret Alanları Taks:0.60, Emsal:1.50, Sanayi Alanları için yencok: serbest, Ticaret Alanları için yencok:12.50, yan ve arka bahçe mesafeleri planda belirtilmemişse 5 metre olarak uygulanması, gerektiğinde parsel büyüklükleri için Küçük Sanayi Sitesi alanlarında uygulanan parsel büyüklüklerinin uygulanması, Belediye Hizmet Alanı, Park, pasif yeşil alan ve yol alanlarının düzenlenmesi, DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün Porsuk Çayının Kuruluşumuzca onaylanacak proje dahilinde Belediyeniz tarafından ıslah edilmesi durumunda bırakılması istenilmiş olan 100 metrelik koruma bandının 50 metre olarak plan notunun düzenlenmesi; yönlerindeki İlave İmar Planı yapımının; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 335

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 223 Ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yoncalı Mahallesi, 223 ada, 2 parsel alanında imar planında bulunan Konut lejantlı alanın yapılaşma koşulları değişmeden Ticaret-Konut Alanına (TİCK) dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 336

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 203 ada, 27-28 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.10.2021 tarih ve 6446 sayılı kararıyla uygun görüldüğü şekilde; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 203 ada, 27-28 parsellere yönelik “Mevzuatta belirtilen minimum parsel cephe ölçüsü aranmayacaktır.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 337

İlimiz merkez Perli Mahallesi J24A06B paftada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 338

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parsel ile Bölcek Mahallesi, 3998 ada ve 3995 ada ile ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

DSİ 34. Şube Müdürlüğünün 03.11.2021 tarihli yazısına istinaden, Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 141 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine;

Bölcek Mahallesi, 3998 ada ve 3995 adada, uygulama imar planında bulunan DSİ Makine İkmal Tesisleri Alanının; Resmi Kurum Alanı (DSİ İdari Tesis, Sosyal Tesis, Personel Lojmanı ve Makine İkmal Tesisleri) (TAKS: 0.60, KAKS: 1.75, Yençok: 16.00 m.) lejantlı alana dönüştürülmesi (KAKS değerinin dahilinde, max. 0.20'si Personel Lojmanı içindir); her yönden 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi; alanın doğu kesiminde 10 m.'lik yol, pasif yeşil alan ve lojmanda yaşayacak nüfusa yönelik yaklaşık 850 m2 park sahalarının düzenlenmesi; yol, park ve pasif yeşil alan sahalarının kamu eline bedelsiz olarak geçmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili ilave nazım imar planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 339

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 634 ada, 161 parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 340

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 597, 598, 599, 754, 755 ve 818 numaralı adalar bölgesindeki, TİCK (ticaret+konut) alanlarına ilişkin plan notunun düzenlenmesine ait imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu bölgede, Belediye Meclisimizin 02.08.2018 tarih, 227 sayılı kararıyla onaylanan 2892 işlem numaralı uygulama imar planı, askı işlemleri tamamlanarak yürürlüğe girmişti. Uygulama imar planında, Ayrık Nizam – 6 kat, TAKS: 0.40 , KAKS: 1.25 lejandlı imar adalarının tamamında, “minimum parsel büyüklüğü: 2.000 m2, minimum parsel cephe ve derinliği: 40 metre, T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma)” koşulları belirlenmiştir. T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma)” lejandlarının TİCK (ticaret+konut) lejandına dönüştürülmesi, kayıklıkların giderilmesi, TİCK imar adalarının tamamında, minimum parsel büyüklüğü: 1.250 m2, karayollarına cepheli parsellerde Karayolları ile ilgili yönetmelikte belirtilen minimum parsel cephesinin sağlanması koşuluyla beraber, plan notlarının düzenlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 341

İlimiz merkez Zığra ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 342

İlimiz merkez Zığra mahallesi, 106 ada, 1-2 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 343

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 129 ada, 1 parsel de imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 344

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 0 ada 2726, 2728, 2624, 2628, 2643 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Çalca Mahallesi 0 ada, 2624, 2728 ve 2726 parsellerin Eğitim Tesisleri Alanı olarak, 2628, 2630 ve 2643 parsellerin Eğitim ve Ticaret Tesisleri Alanı TAKS:0.60 Emsal:2.00, yencok: 20 m olarak düzenlenmesi, ifraz olması halinde planda belirtilmemişse yan ve arka bahçe mesaflerinin 5 metre olarak düzenlenmesi, Eğitim ve Ticaret Tesisleri Alanının en az 5000 m2 olacak şekilde plan notu oluşturulması yönlerindeki İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 345

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3534 ada 29 parsel, 4417 ada 1 parsel, 4416 ada 1 parsel ve İnköy mahallesi 0 ada 5361 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi 3534 29 parsel alanında 10000 m2 TICK, Ayrık Nizam, Taks:0.25 – Kaks:1.00, 8 ve 5 metre bahçe mesafeli, 4417 ada 1 parsel ile 4416 ada 1 parsel alanının birleştirilerek Ayrık Nizam, TICK, Taks:0.40, Emsal:1.00, yencok:27.50 m olarak düzenlemesi ve İnköy Mahallesi 0 ada 5374 parselde Nazım İmar Planında Ağaçlandırılacak alan lejandlı sahadan 19.143 m2 Park ve oyun alanı düzenlenmesi yönlerindeki İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 346

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 130 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 347

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 188 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 348

İlimiz merkez Geven Mahallesi, 133 ada, 1 parselde ilave imar planı yapılması için ön izin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İdaremiz tarafından; Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılması, alınacak kurum ve kuruluş görüşleri, yapılan etütler sonucu imar planı yapımına engel bir durumun olmaması halinde, “Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Üretim Plenti ve Stok Depolama Sahası)” oluşturulması, yönlerindeki taslak imar planının idaremiz tarafından hazırlanması; kayıtlarıyla, Geven Mahallesi 133 ada, 1 parsel alanının 48.360,90 m²’si, İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 349

İlimiz merkez Geven Mahallesi 101 ada, 1 parsel ve 118 ada, 12 parsel alanında bir bölümünün iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu alanların güney kesiminde çeşme ve çayır bulunmasından dolayı bu alanların imar planlarının iptal edilerek plansız hale getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Karar No: 350

Belediyemiz bünyesinde bulunan “Zanaat ve Halk Sanatları” alanında faaliyet gösteren sanatçılarımızın kullandığı “Halil İbrahim YILMAZ El Sanatları Merkezi'nin” adının “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezi” olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Karar No: 351

Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 284 sayılı karardaki maddi hatanın düzeltilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

           Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 284 sayılı kararında; ret oyu kullanan Meclis Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ’ın oyunun sehven yazılmadığı tespit edildiğinden söz konusu kararın düzeltilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

           

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                    Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE