T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi

02.03.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 3.Olağan, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Fuat GÖKÇE, Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, HaticeYAKAR, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçelerinin okunmasından sonra, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Mehmet ÖZKARA, Ercan MERCAN, Ruhsen KUMDALI, Güler Ezgi DOĞAN TURAN’ın izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Belediyemizin hissedarı olduğu SİMPAŞ Turizm A.Ş. nin 24/02/2022 tarih ve 2022/04 karar no'lu Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketimizin kurmayı planladığı Tekstil Atölyesi için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a kamu ve özel bankalardan kredi kullanma yetkisi verilmesi,

-Belediyemizce kurulan Hekim Sinan tıbbi Araştırma Merkezinin amacına uygun bilimsel araştırmalar yapabilmesi için Dumlupınar Üniversitesine tahsis edilmesi talebi,

            Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 75

            2022 yılı Vergi ve Harç Gelir tarifesinde yer alan, yollar, meydanlar ve umuma ait yerlerin bir kısmından herhangi bir maksat için alınan işgal harcı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz 2022 Yılı Vergi ve Harç Gelir Tarifesinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52. maddesince İlimiz Merkezde yollar, meydanlar ve umuma ait yerlerin bir kısmının herhangi bir maksat için işgali; m²sinden günlük,

        a-İnşaatlardan kaynaklanan, kum, çakıl, moloz vb. inşaat malzemesi, iskele kurmak veya güvenlik perdesi şeklindeki işgallerden 60 krş,

        b-Belediye Meclisi veya Encümenince izin verilen bölgelerdeki işyerlerinin önlerinde, ürün teşhiri veya diğer maksatlarla yapılan işgallerden 60 krş,

        c-İşportacı, simitçi, mısırcı, kestaneci, pamuk helvacı, vb. seyyar satıcılardan 2,50 TL,

        d-Diğer işgallerden 60 krş, işgal harcına tabii tutulmuştur.

       Ekonomik anlamda merkezi sayılan, gün içerisinde nüfus yoğunluğu çok olan ve ticari hareketliliğin fazla olduğu merkez mahallelerde yeni tarifenin belirlenerek uygulanması, dış mahallelerde (köyden mahalle statüsüne geçen yer) eski tarifenin geçerli olması konularının daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No:76

Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 47 no.lu kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havalesi yapılan, COVİD-19 salgını sebebiyle kapatılan, halk arasında Sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın açılma talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Fatih Mahallesinde Perşembe pazarının olduğu yerde, halk arasında Sosyete Pazarı olarak bilinen pazarın, tekrar açılması, ayrıca isminin “Kütahya Pazarı” olarak belirlenmesi ve aşağıda belirtilen;

            1- Yer işgaliye bedelinin haftalık m2 başına 2,5 TL olması,

            2- Başvuru sahiplerinin İlgili odalara kayıt olması ve ikametinin Merkez/KÜTAHYA olanlara öncelik verilmesi,

            3- İlgili odalarca esnaflardan söz konusu Pazar ile ilgili herhangi bir ücret talep edilmemesi,

            4- İlk tahsis ücretinin 6.000,00 TL olarak 12 eşit taksitle ödenmesi,

            Maddelerinin uygulanması ile;

            Ayrıca Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinin “1) İmar planında pazar yeri olarak belirlenen veya belirlenecek (Değişik ibare:RG-13/7/2013-28706) alanlar ile asıl tahsis amacını engellememek kaydıyla ayrılmış veya ayrılacak diğer alanların, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygunluğunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, belediye meclisine sunulur.

             (2) Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen pazar yeri kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile ilgili müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile il müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il/ilçe sağlık müdürlüğü/ilçe sağlık grup başkanlığı, ilgili meslek kuruluşu ve ziraat odası ile o yerde faaliyet gösteren en fazla üyeye sahip tüketici örgütünce belirlenecek birer temsilci olmak üzere on üyeden oluşur.” hükmü gereğince;

             Pazaryeri Kuruluş Komisyonu kurularak önerilen komisyon raporu doğrultusunda belediye meclisince karar verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No:77

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi gereğince Mahalle Muhtarlıklarına ayni yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mahalle muhtarlıklarımızın muhtar bilgi sistemini kullanmaları, mahallenin ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçları ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilmeleri amacıyla 67 adet Mahalle Muhtarlığı'na ve 1 adet Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na olmak üzere toplam 68 adet bilgisayar, 68 adet monitör ve 68 adet yazıcı yardımı yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No:78

Belediye Gelir Tarifesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü 21.3 Yol Yapım ve Satış Ücretleri bölümünde fiyat güncellemesi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Gelir Tarifesinin 2022 yılı için belirlenmiş olan, Fen İşleri Müdürlüğü 21.3 Yol Yapım ve Satış Ücretleri bölümünde yer alan ve aşağıda belirtilen gelir kalemlerinin;

           Enerji piyasaları, işçilik maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki artışlar dikkate alındığında, gelir tarifesinde yer alan ücretlerin maliyetlerinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu gelir kalemlerinin fiyatlarının daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No:79

Zafer Meydanı Revizyon Projesinin uygulanabilmesine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Zafer Meydanı Revizyon Projesinin uygulanabilmesine yönelik finansal desteğin oluşturulması için; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan 50.000.000,00 TL’lik (ElliMilyonTürkLirası) kredi kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 80

Dünya piyasalarında ve Ülke ekonomimizde, Covid-19 Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucunda, planlamaya alınan yatırımların maliyetlerindeki artışlar sebebiyle Belediye meclisinin 04.08.2021 tarih ve 252 sayılı kararıyla verilen İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik 35.000.000,00 TL kredinin (OtuzBeşMilyonTürkLirası), 50.000.000,00 TL (ElliMilyonTürkLirası) olarak yeniden değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisimizin 04.08.2021 tarih ve 252 sayılı kararıyla, İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a verilen 35.000.000,00 TL’lik  (OtuzBeşMilyonTürkLirası) yetkinin, 50.000.000,00 TL (ElliMilyonTürkLirası) olarak yeniden güncellenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No:81

Belediyemiz asfalt üretim ve serim faaliyetlerini finanse etmeye yönelik; İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmak üzere, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’ a yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz asfalt üretim ve serim faaliyetlerini finanse etmeye yönelik; 50.000.000,00 TL (ElliMilyonTürkLirası) İller Bankasından veya İller Bankasından alınacak teminat mektubuyla Kamu/Özel Bankalardan kredi kullanılmasına yönelik ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK’a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No:82

2022 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre İlimiz Merkez nüfusunun artması ve bazı gelirlerin ilk 2 aylık gerçekleşmelerinin tahmin edilenden fazla olması neticesinde; Gelir Bütçesinde oluşacak artış ile 2022 yılı Gider Bütçesi Hazırlık Çalışmaları sürecinden sonra, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan iyileştirmeler, girdi fiyatlarındaki artışlar ve bazı yatırımlardaki maliyet artışlarının 2022 yılı bütçesinden karşılanabilmesi için birimlerden gelen taleplerin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin b bendi gereğince Ek Ödenek yapılarak karşılanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2022 yılında açıklanan TÜİK verilerine göre İlimiz Merkez nüfusunun artması ve bazı gelirlerin ilk 2 aylık gerçekleşmelerinin tahmin edilenden fazla olması neticesinde; Gelir Bütçesinde oluşacak artış ile 2022 yılı Gider Bütçesi Hazırlık Çalışmaları sürecinden sonra, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan iyileştirmeler, girdi fiyatlarındaki artışlar ve bazı yatırımlardaki maliyet artışlarının 2022 yılı bütçesinden karşılanabilmesi için birimlerden gelen taleplerin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin b bendi gereğince Ek Ödenek yapılarak karşılanması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No:83

Mülkiyeti Belediyemize ait olan muhtelif Mahallelerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıda mahalle, ada, parsel ile nitelikleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Kanunu'nun 18'inci maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince;

            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satış ve/veya kat karşılığı yapım modeli ihaleleri ile ilgili işlemler ve taşınmazların Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takası için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No.

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

1

Aydoğdu

107

1

Bahçe

200,20

Mahalle Yerleşik Alanında

2

Aydoğdu

108

1

Bahçe ve Müştemilatı

164,84

Mahalle Yerleşik Alanında

3

Aydoğdu

109

2

Bahçe

86,43

Köy Yerleşik Alanda

4

Aydoğdu

102

16

Bahçe

337,36

Plansız Alan

5

Aydoğdu

101

983

Bahçe

77,49

Köy Yerleşik Alanda

6

Bölcek

3975

85

Arsa

1.846,15

Ayrık Nizam – 4 kat

7

Bölcek

3975

86

Arsa

1.538,46

Ayrık Nizam – 4 kat

8

Bölcek

3975

87

Arsa

1.615,39

Ayrık Nizam – 4 kat

9

Enne

264

4

Tarla

1.176,89

Plansız Alan

10

Güveçci

3758

23

Bahçe

671,79

Plansız Alan

11

Güveçci

3758

24

Bahçe

457,87

Plansız Alan

12

Güveçci

3758

25

Bahçe

469,50

Plansız Alan

13

İkizhüyük

104

1

Arsa

322,52

Ayrık Nizam – 4 kat

14

İnköy

109

4

Arsa

876,00

Ayrık Nizam – 2 kat

15

İnköy

120

13

Arsa

680,00

Ayrık Nizam – 2 kat

16

İnköy

126

7

Arsa

836,00

Ayrık Nizam – 2 kat

17

İnköy

130

2

Arsa

851,00

Ayrık Nizam – 2 kat

18

İshakseydi

175

3

Arsa

771,29

Plansız Alan

19

İshakseydi

110

1

Tarla

5.340,97

Plansız Alan

20

İshakseydi

144

49

Tarla

9.149,96

Plansız Alan

21

İshakseydi

117

8

Çeşme ve Alanı

7.313,94

Plansız Alan

22

İshakseydi

148

1

Çeşme ve Alanı

364,68

Plansız Alan

23

İshakseydi

157

201

Çeşme ve Alanı

664,52

Plansız Alan

24

İshakseydi

136

72

Tarla

6.346,44

Plansız Alan

25

İshakseydi

118

11

Tarla

4.881,69

Plansız Alan

26

İshakseydi

125

161

Tarla

7.506,72

Plansız Alan

27

İshakseydi

121

25

Tarla

3.249,18

Plansız Alan

28

İshakseydi

184

2

Ahşap Fırın ve Arsası

117,88

Plansız Alan

29

Kirazpınar

151

1

Arsa

1.603,00

Ayrık Nizam – 3 kat

30

Kirazpınar

3902

8

Arsa

122,90

Mahalle Yerleşik Alanında

31

Okçu

3670

14

Arsa

351,55

Bitişik Nizam – 2 kat

32

Okçu

155

7

Arsa

532,58

Ayrık Nizam – 2 kat

33

Okçu

155

8

Arsa

565,11

Ayrık Nizam – 2 kat

34

Okçu

253

1

Arsa

2.834,56

Ayrık Nizam – 2 kat

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No:84

Mülkiyeti Belediyemize ait 30 Ağustos Mahallesi 566 ada, 1 parselde bulunan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak tahsis edilen A-45 blokun, tahsis süresinin uzatılması konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan ve Belediyemize tahsisi yapılan ilimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 566 ada, 1 parsel üzerinde yer alan A-45 numaralı bloğun "Toplum Ruh Sağlığı Merkezi" olarak kullanmak üzere, doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, tadilat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın, sigorta vergisi vb. giderlerinin Müdürlüklerince karşılanması, her türlü sorumluluğun Müdürlüklerinde olması kaydı ile amacına uygun olarak bedelsiz kullanım hakkı verilmesi, kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No:85

Maruf Mahallesi Muhtarlığının, İlimiz merkez Maruf Mahallesi Melekgirmez Sokak isminin "Melek Sokak" olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Maruf Mahallesi Muhtarlığının, İlimiz merkez Maruf Mahallesi Melekgirmez Sokak isminin "Melek Sokak" olarak değiştirilmesi ile ilgili talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No:86

İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan, köyden mahalle olan yerleşim alanlarında ikamet edip çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, tarım ve hayvancılığa teşvik amaçlı, yem bitkisi tohumlarının dağıtılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz mücavir alan sınırlarında bulunan, köyden mahalle olan yerleşim alanlarında ikamet edip çiftçilik yapan vatandaşlarımıza, tarım ve hayvancılığa teşvik amaçlı, aşağıdaki tabloda (Tablo 1) yer alan yem bitkisi tohumlarının dağıtılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

                                        Tablo 1: Yem Bitkisi Tohumlarının Çeşit ve Miktarı   

Tohumluk

Cinsi

Tohumluk Çeşidi

Kg/Adet

Yonca

Bilensoy 80 (Kaplı)/Tareks

2.860 Kg

Mısır

OSSK 644/Tareks

10.550.000,00Adet

Yulaf

Kahraman

8.650 Kg

Adi Fiğ

Nilüfer

5.850 Kg

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No:87

Başkanlık Makamının 11.02.2022 tarih ve 44 sayılı oluru ile Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Halil İbrahim YILMAZ UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinin" Etüd Proje Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle yeniden hazırlanan Etüd Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Başkanlık Makamının 11.02.2022 tarih ve 44 sayılı oluru ile Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Halil İbrahim YILMAZ UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Zanaat ve Halk Sanatları Merkezinin" Etüd Proje Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle, Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 147 sayılı kararı ile kabul edilen Etüd Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek yeniden hazırlanan ve ekte sunulan Etüd Proje Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No:88

Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih ve 53 sayılı kararıyla Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Kapalı Otopark Yönergesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 02/02/2022 tarih ve 53 sayılı kararıyla Araştırma ve Geliştirme Komisyonu’na havale edilen T.C. Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Kapalı Otopark Yönergesinin ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No:89

İlimiz merkez Siner Mahallesi 15.P.I pafta, 264 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Estetik Komisyonuna havale edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 15.P.I pafta, 264 ada, 19 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma taleplerinin daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile  Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerinden İlyas SİVRİ'nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No:90

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta, 5216 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 39 pafta 5216 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 91

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 19.O.4 pafta, 2897 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2897 ada 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No:92

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23B04A4 pafta, 148 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kirazpınar Mahallesi J23B04A4 pafta, 148 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 93

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1188 ada, 8 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.3 pafta, 1188 ada, 8 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No:94

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1620 ada, 190 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1620 ada,  190 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 95

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 548 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 548 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun belirtilen alanlarda uygulanmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 96

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 76 ada, 4 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 76 ada, 4 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ ve Kemal KAYIHAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 97

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1876/(577) ada, 40 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 94 pafta, 1876 ada, 40 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ ve Kemal KAYIHAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 98

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.2 pafta, 2685 ada, 5 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.Ö.2 pafta, 2685 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; "kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir" şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 99

İlimiz merkez Yoncalı bölgesi imar planlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Yoncalı bölgesinde, imar planlarının Plan GML formatına uyumlu olacak şekilde güncellenmesi amacıyla; mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uyumlu olacak şekilde düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olup 1/5000 ölçekli nazım imar planı olmayan sahalara yönelik düzenlenen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı; kaynak koruma 1. zon sınırları dışında kalan parsel bölümleri ile 1. zon sınırları dışında kalan parsellerde, mevcut yapılaşma koşulları değişmeden, imar planında bulunan turizm tesis alanı, aile pansiyonu alanı, tatil köyü alanı, otel tesisleri alanı, turizm tesisleri alanı, kaplıca tesis alanı vb. alanlarda; mevzuatta açıklandığı şekilde, Ticaret alanında gerçekleştirilebileceği belirtilen tesislerin yapılabilmesine ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 100

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2875 ada, 3 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Söz konusu alanda; İmar Planı Değişikliği yürürlüğe girdikten (askı süresi sonunda) sonraki 1 yıl içerisinde yapı ruhsatı alması kaydıyla; yapılaşma koşullarının Yençok: 8.00 m. Ayrık Nizam 2 kat, 5 metre ön bahçe mesafeli, 3 metre yan bahçe mesafeli, TAKS-KAKS aranmayacaktır. “Kuzey kesimde 5 metrelik bahçe alanında değişiklik öncesi çevre teşekkülü aynen uygulanacaktır.” şeklinde plan notu düzenlenmesine yönelik; 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 101

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2640 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 102

İlimiz merkez Perli Mahallesi, 4600/1, 4602/1, 4608/1, 4609/1, 4597/1, 4598/1 parsellerde, Küçük Sanayi Alanının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği ile 0 ada; 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1177, 1217, 1241, 1242, 1243 ve 1244 parsellerde, Küçük Sanayi Alanı ve Park alanına yönelik imar planı yapımı ön izni konusunun müzakeresi.  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Perli Mahallesi, 4600/1, 4602/1, 4608/1, 4609/1, 4597/1, 4598/1 parsellerde, Küçük Sanayi Alanının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin yapılabilmesi için, Milli Emlak Müdürlüğü ve söz konusu 29.11.2021 tarihli dilekçeyi veren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5- Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 14-Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Veteriner İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara 19- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara, 20- (İl Risk Azaltma Planın Uygulanmasında, afet riskini değerlendirme konusunda) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü: şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt yaptırılması, park alanlarının kamu elinde geçmesi, imar planı değişikliği ve imar planının onaylanması Belediye Meclisimizce yapılmadan önce, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun Raporu ile birlikte taslak imar planı değişikliği ve imar planı hakkında Milli Emlak Müdürlüğünden görüş alınması kayıtlarıyla, Perli Mahallesi, 0 ada; 1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1177, 1217, 1241, 1242, 1243 ve 1244 parsellerde, Küçük Sanayi Alanı ve Park alanı imar planı yapımına dair ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 103

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 577 ada, 464 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 577 ada, mülkiyeti Belediyemize 464 parsel bölgesinde, yürürlükteki uygulama imar planında; 35 m2’lik Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi) TAKS uygulanmayacaktır, KAKS uygulanmayacaktır, Yençok: 6.50 metre, 150 m2’lik park alanı yer almıştır. Belediye Hizmet Alanı (Mahalle Evi)’nın park alanına doğru kaydırılarak, 49 m2 olarak planlanmasına, park alanı azalmayacak şekilde park ve yol alanlarının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 104

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi; 47 ada, 65, 133, 135 parseller ile 634 ada, 136, 147 parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 105

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 326 sayılı kararıyla; İlimiz merkez İnköy, Bölcek ve Lala Hüseyin Paşa Mahallelerinde imar planı yapımı önizni verilen alanlara yönelik Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Kütahya, Merkez, İnköy Mahallesi 0 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 61, 4076, 4077, 4133, 4134, 4268, 4775, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 233 ada 1, Bölcek Mahallesi 3936 ada, 29, 30, 31, 33, 35, 25, 34 parsel numaralı (talep edilen 48.589, 35m2/ 4,85 ha) büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 106

İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 3407 ada bölgesi, Kirazpınar Mahallesi 3878 ada bölgesinde İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 3407 ada bölgesi, Kirazpınar Mahallesi, 3878 ada bölgesinde; Tavşanlı Karayolu kenarı sağ taraf Kızılbayır diye bilinen bölgede Tavşanlı Karayolu kenarı imar planlarının bittiği alandan, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde imar planları tamamlanan kısımlar arasında kalan bölgede J23B04D2A – 2B – 2D – 4D, J23B04D1B, paftalarda, TAKS:0.40, KAKS:1.60, Yencok: 20 m(4kat) lejandlarıyla, İlkokul Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Anaokulu Alanı, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal- Kültürel Tesisleri Alanı), TAKS aranmayacaktır, İbadet alanı için yencok: serbest diğer yapılar için yencok: 20 metre(4 kat) , Tavşanlı yoluna bitişik konumda bulunan Ticaret adalarında; TAKS:0.30, KAKS:1.60 Yencok:30 metre, karayolu kenarından 25 metre çekme mesafeli, Konut-Ticaret adalarında; TAKS: 0.30, Kaks:1.20 yencok: 13.50, Ayrık nizam 4 kat yan bahçe 3.5, alanın kuzey bölgesinde bulunan Üniversite karşısı imar planına bitişik ticaret adasında; TAKS: 0.26, KAKS:1.05 Yencok:16,50 m(4 kat), Ticaret -Konut adalarında TAKS: 0.26, KAKS:1.05 Yencok:14,50 m(4 kat) olarak alanların düzenlenmesi, Tavşanlı Karayoluna cepheli Tavşanlı Karayolu imar planları ile bitişik 2 adet ticaret lejandlı imar adasında parsel cephe ve büyüklüklerin belirlenmesi, Ticaret-Konut adalarında parsel alanı taksın çarpılması ile bulunacak miktarın imar durumundaki miktardan az gelmeyecek şekilde parseller oluşturulacaktır, şeklinde plan notu oluşturulmasına, Park, yol, ağaçlandırılacak alan, pasif yeşil alanlarının tasarlanmasına, 18. madde imar uygulama sınırlarının belirlenerek uygulamanın yapılmasının zorunlu olduğunun plan notlarına aktarılmasına, kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler, ilgili mevzuat kapsamında plan notlarının oluşturulması yönlerindeki 1/1000 İlave Uygulama İmar Planı ve 1/5000 İlave Nazım İmar Planının; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ’nin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 107

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 3119, 3123 ve 3124 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgede imar planı değişikliği ve bir bölümünde imar planı iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Söz konusu İnköy Mahallesi 3119, 3123 ve 3124 parseller İnköy mahalle yerleşik alanının dışındadır. İmar planında parsel alanlarının bir kısmı konut alanı, bir kısmı yol, az bir kısmı da Yapı Yasaklı Alan (Dere Koruma Alanı) lejantlı alanlarda kalmakta olup, ancak 18. madde imar uygulaması yapıldıktan sonra yol alanları ve imar parselleri oluşabilecektir. Bu nedenle söz konusu alanda 6 ve 5 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

           Ayrıca bahse konu bölgenin kuzey ve güney bölümünde, yukarıda düzenlenecek yol alanları haricindeki Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesine, imar planı iptal edilen yerlerin İnköy mahalle yerleşik alanlarına katılmasına;

           İmar planı iptali ile azalan Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapı alanlarının aynı bölgede düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,

           Yukarıda açıklanan imar plan değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği karar verilmiştir.

  

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 108

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3530 ada, 209 parsel alanında imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Söz konusu Parmakören Mahallesi 3530 ada, 209 parsel alanının batısında Spor Tesisleri Alanı TAKS: Serbest KAKS:1.60 Yençok:16.50 (4 kat) lejantlı alan, ağaçlandırılacak alan ve doğalgaz bölge regülatörünün bahsedilen koruma alanı için pasif yeşil alan düzenlenmesine yönelik İlave 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 109

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5241 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5241 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 110

Belediyemizin hissedarı olduğu Simpaş Turizm A.Ş.’nin 24/02/2022 tarih ve 2022/04 karar no'lu Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketimizin kurmayı planladığı Tekstil Atölyesi için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a kamu ve özel bankalardan kredi kullanma yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizin %88,97 hissedarı olduğu SİMPAŞ Turizm A.Ş.’nin 24.02.2022 tarih ve 4 karar no'lu Yönetim Kurulu kararında, şirketimizin kurmayı planladığı tekstil atölyesi için Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim IŞIK'a kamu ve özel bankalardan kredi kullanma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 111

Belediyemizce kurulan Hekim Sinan tıbbi Araştırma Merkezinin amacına uygun bilimsel araştırmalar yapabilmesi için Dumlupınar Üniversitesine tahsis edilmesi talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda gerekli görüşmelerin yapılarak Hekim Sinan Tıbbi Araştırma Merkezinin, amacına uygun bilimsel araştırmalar yapabilmesi amacıyla, Dumlupınar Üniversitesine 25 yıla kadar tahsisi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

                             Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE