BELEDİYE MECLİSİNİN 14.02.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca; Gündem maddelerini görüşmek üzere 6. dönem 1. olağanüstü toplantısı 1. birleşim, 1.oturumunu 14.02.2014 CUMA günü Saat: 19.00'da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda , Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-HALİL TOKLU,3- SÜLEYMAN ÇİMENLER,4-AYNUR KOÇUK MERCAN,5-İSMAİL BAŞBUNAR, 6-ÜMMÜHAN ŞAPÇI,7-RAŞİT ARKAÇ,8-HİLMİ MİTHAT DELEN,9- AYLİN GİRGİN OĞUZ, 10-MEHMET CELAL DALKILIÇ,11-H.OĞUZ ATAKAN,12-YILMAZ TOKERİM,13-SEBAHATTİN CEYHUN,14-İBRAHİM YİĞİT,15-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,16-AZİZ AYDIN,17-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 18-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Perli Mahallesinde Katı Atık Bertaraf Birliği (KÜKAB) ek tesisleri alanı ve Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili tesislerin, imar planı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Perli Mahallesinde, Katı Atık Bertaraf Birliği Ek Tesisleri Alanı ile Ceza İnfaz Kurumu ile İlgili Tesisleri imar planı ön izni verilmesi müracaatı incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 525 sayılı kararıyla, Perli Mahallesine mevcut ilgili imar planlarına bitişik olacak şekilde “Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri ” mevzi ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi uygun görülmüştü. Cumhuriyet Başsavcılığının 06.02.2014 tarih, 450 sayılı yazısıyla ; Kütahya Ceza İnfaz Kurumu Tesislerinin yapılabilmesi amacıyla, yer seçimi çalışmalarının yapıldığı ve en son Perli Mahallesinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisleri Alanının kuzey kesimindeki alanın belirlendiği, söz konusu alanın güneyindeki yaklaşık % 50 sine tekabül eden bölümünün, Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih, 525 sayılı kararıyla, uygun görülen Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri imar planı yapılacak alan içerisinde kaldığı, hususları açıklanarak, Tesislerin en iyi şekilde yapılabilmesi için, yazı eki haritada belirlenen sahanın Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri imar planı yapılacak alan içerisinden çıkartılması; diğer sahanın da Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal - Kültürel – Spor v.b Tesisleri Alanı imar planı ön izni verilmesi, konuları iletilmiştir. 1. Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal - Kültürel – Spor v.b Tesisleri Alanında; imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin alınması ve imar planlarının şehir plancısına hazırlattırılması hususlarının Cumhuriyet Başsavcılığınca yaptırılması, 2. Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal - Kültürel – Spor v.b Tesisleri ile Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanı imar planı yapımına esas Kurum ve Kuruluş görüşlerinin, tümünün, İdaremizce alınması, Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanında imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin alınması ve imar planlarının şehir plancısına hazırlattırılması hususlarının İdaremizce yaptırılması, Şartlarıyla, Perli Mahallesinde, J24a07a - J24a07b paftalarda; Cumhuriyet Başsavcılığının, 06.02.2014 tarih, 450 sayılı yazıyla iletilen haritada belirlenen şekliyle, Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal - Kültürel – Spor v.b Tesisleri Alanı düzenlenmesi, yol alanlarının oluşturulması, 15' şer metre yapı yaklaşma mesafelerin belirlenmesi, bu alanın güneyinde, Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanı planlanması, yol alanlarının belirlenmesi, 50' şer metre yapı yaklaşma mesafelerinin oluşturulması, yönlerindeki Mevzi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (2) GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih ve 47 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Belediye Encümenimizin Özel Halk Otobüsleri ile ilgili 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Encümeni'nin 07.01.2014 tarih ve 30 sayılı kararında belirtilen, 22 adet Özel Halk Otobüsünün, 1 adedi ihtiyati tedbirli (sonradan ihtiyati tedbirin kaldırıldığı anlaşılmıştır) - 1 adedininde hükümlü ( kısıtlı) olduğu, toplamda 22 (yirmi iki) adet 12 yaş sınırını aşan Özel Halk Otobüsünün bulunduğu anlaşılmış olup; Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda 22 adet Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin durumunu görüşmek üzere, Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İşletmeciler bire bir görüşmeye davet edilmiş, bunlardan 1 kişinin kısıtlı olduğu, 1 kişininde görüşmeyi reddettiğinden, 20 kişi ile yapılan görüşme neticesinde; 20 sininde ekonomik ve mali kriz içerisinde olduklarını, Bankalardan kredi alamadıklarını, 12 yaş altında araç alabileceklerini, bunlardan 2 kişinin hatlarını kiraya verebileceklerini, 6 kişininde kredi imkanlarının uygun olması halinde bu imkandan yararlanabileceklerini beyan ettiklerini belirtmişlerdir. Bankalarda yapılan araştırma ve görüşmelerde, kredi faiz oranlarını 06.02.2014 tarihi itibari ile aylık ortalama %1.35 ile %1.40 civarında olduğu, Şeker Bank ve Halk Bankası ile yapılan görüşmelerde, Kalkınma Bankasının desteği ile aylık %0.40' dan S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi aracılığı ile kredi imkanlarını sunabileceklerini beyan ettiklerini yetkililere bildirmişlerdir. Sonuç olarak; Belediyemiz Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği'nin 8.maddesi, 20.bendinde “Mevcut çalışan araçlar 12 yaşından büyük olamaz. 12 yaşını doldurmuş araçlar Müdürlüğün ikazı ile verilen süre içerisinde yenilenir. ( Bu süre iki ayı geçemez) Verilen süre içerisinde araçların yenilenmemesi durumunda araç sahibi işletmeciler çalışma çizelgelerine yazılmazlar.” denilmektedir. Kütahya Belediyesi Sınırları içinde Toplu Taşıma Hizmetleri veren otobüslerden 12 yaşını aşan araçların yönetmelik kapsamında 12 yaşından küçük olmak şartıyla değiştirilmesine ve değiştirilen araçların çalışma çizelgelerine dahil edilmelerine karar verilmiştir. İşletmecilerin araçlarını yaş sınırından değiştirme sırasında önümüzdeki yıllarda ikinci bir yatırım yapmamaları için özürlüler yasasına uygun, çevreci ve 5 yaşını aşmamış araçlarla değiştirilmesi yönünde tavsiye kararını komisyon, Belediye Meclisimize sunmuştur. Konu Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup ; Kütahya Belediyesi Sınırları içinde Toplu Taşıma Hizmetleri veren Özel Halk Otobüslerindeki 12 yaşını aşan araçların Belediye Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği kapsamında, (12 yaşından küçük olmak şartıyla) değiştirilmesine ve değiştirilen araçların çalışma çizelgelerine dahil edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN Mehmet Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI