T.C.

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS TOPLANTISI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

Meclis Toplantı Tarihi

05.08.2022

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

4. Dönem, 7.Olağan, 2. Birleşim, 1.Oturum Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA,
Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet
ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Fuat GÖKÇE,
Hasan ALTAY, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal
YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim
KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, Süleyman Rıfkı ACAR, Mustafa
DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN,
Ali DUMAN

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN, İlyas SİVRİ ve Melih ASLAN’ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 304

Belediye Meclisi’nin 03.08.2022 tarih ve 238 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen; Ek ödenek Yapılması konusuna görüşülmüş olup;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Ek ödenek başlıklı 37. maddesinde; “Ek ödenek; bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır. Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise belediye meclislerince kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisince karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir veya finansman kaynağının bulunması zorunludur.” Hükmü gereğince;

Gelirler yönünden incelendiğinde;

İlimizde faaliyet gösteren OSB kuruluşlarının, cari yılında ticari faaliyetleri sonucunda; ihracatlarındaki artış ve Kütahya Belediyesi’nin İkamet Kart Projesi ile ilimizde eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencilerinin ikametgahlarını ilimize aldırmaları ve 03.08.2022 tarih ve 31912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanununu Genel Tebliğinde (Seri No:2022/1) (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye grupları ekli listede gösterilmiştir.” denilmekte olup Kütahya Belediyesi söz konusu listenin 1. Grubunda yer almıştır.

·         Belediyemizin Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay miktarının Ocak-Temmuz aylarında, bir önceki yıla göre ortalama %85,24 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde net tahsilat 163.111.870,90 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 302.148.788,01 TL’ye yükseldiği görülmüştür. Yılsonu itibariyle 05.02.02.51 Gelir Ekonomik Koduna 20.000.000,00 TL ilave yapılması,

·         Konutlara Ait Elektrik Hava Gazı Tüketim Vergisi Payı Ocak-Temmuz aylarında, bir önceki yıla göre ortalama %76,93 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde net tahsilat 3.815.386,80 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 6.750.575,93 TL’ye yükseldiği görülmüştür. Yılsonu itibariyle 01.03.02.52 Gelir Ekonomik Koduna 6.500.000,00 TL ilave yapılması,

·         İşyerlerine Ait Elektrik Hava Gazı Tüketim Vergisi Payı Ocak-Temmuz aylarında, bir önceki yıla göre ortalama %213,20 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde net tahsilat 1.499.636,99 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 4.696.880,98 TL’ye yükseldiği görülmüştür. Yılsonu itibariyle 01.03.02.53 Gelir Ekonomik Koduna 4.500.000,00 TL ilave yapılması,

·         Su Hizmetlerine İlişkin Kurum Hasılatı Ocak-Temmuz aylarında, bir önceki yıla göre ortalama %21,86 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde net tahsilat 19.347.449,51 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 23.576.199,63 TL’ye yükseldiği görülmüştür. Belediye Meclisimizin 01.06.2022 tarih 211 sayılı kararı ile metreküp su ücretlerine ilişkin tarifede maliyet unsurları göz önüne alınarak güncelleme yapılmıştır. Söz konusu yeni tarifeye göre yılsonu itibariyle tahsilat tutarının artacağı beklenmektedir. Yılsonu itibariyle 03.04.05.58 Gelir Ekonomik Koduna 15.000.000,00 TL ilave yapılması,

·         Kütahya Valiliği koordinasyonunda Kütahya Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında 24.05.2022 tarihinde imzalanan protokol gereği ilimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta 634 ada 163 numaralı parsel üzerine Kütahya Belediyesi tarafından yapılacak kütüphane binası için “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” kapsamında imalat maliyetinin %50’lik bölümü Bakanlık bütçesinden desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 04.02.02.99 Gelir Ekonomik Koduna 30.000.000,00 TL ilave yapılması,

·         Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.08.2022 tarih ve 2821 sayılı yazısında Belediye Meclis Kararıyla satış yetkileri verilen ve Kıymet Takdir Komisyonu tarafından değer tespiti yapılan toplam 249 adet taşınmazın satış geliri 437.311.178,95 TL olarak belirtilmiştir. Yılsonu itibariyle 06.01. Gelir Ekonomik Koduna 178.500.000,00 TL,

Olmak üzere 2022 yılı Gelir Bütçesine toplam 254.500.000,00 TL ilave yapılmasına;

Gider talepleri yönünden incelendiğinde;

Asgari ücret ve memur maaşlarında Temmuz ayında yapılan iyileştirmeler ve Belediye Şirket İşçileri ile Kadrolu İşçilerin maaşlarının ve özlük haklarının belirleneceği Toplu İş Sözleşmesi neticesinde meydana gelecek artışlar sebebiyle tüm Belediye Hizmet Birimlerinin personel giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gider ödeneklerinin,

Uluslararası ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı olarak elektrik, doğalgaz, akaryakıt, vb. zorunlu cari nitelikteki gider ödeneklerinin,

Merkezi İdare Vergi Gelirlerindeki artış karşılığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İller Bankası Payı için yapılacak ödemelere ilişkin gider ödeneklerinin,

İlave olarak faaliyete başlayan belediye sosyal tesis işletmelerinde kullanılacak demirbaş alımları için işletme gider ödeneklerinin,

Şehir merkezinde bulunan parkların ve refüjlerin düzenlenmesi, kent mobilyalarının temini için belirlenen gider ödeneklerinin,

 İnşaat maliyetlerinde oluşan artışlardan kaynaklı olarak 2020-2024 Stratejik Planında belirlenen ve 2022 yılı yatırım programındaki projelerin gider ödeneklerinin,

Emlak piyasasında oluşan fiyat artışlarından kaynaklı kamulaşma gider ödeneklerinin,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 27.12.2021 tarih ve 24 sayılı Genelgesi gereği, veterinerlik hizmetlerine ilişkin gider ödeneklerinin,

Makine İkmal birimlerince ihtiyaç duyulan malzeme alım ile bakım ve onarım gider ödeneklerinin,

Kütahya Belediyesine ait taşıtların sigorta vb. gider ödenekleri ile öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler neticesinde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak amacıyla ihtiyat olarak ayrılan Yedek Ödeneklerin,

İlimiz Merkez Dumlupınar Mahallesinde yapılması planlanan Kısmi Yağmursuyu Hattı Yapım İşi için ihtiyaç duyulan gider ödeneğinin,

Kütahya Kale Yolu Düzenleme işi için ihtiyaç duyulan gider ödeneğinin,

Sıfır Atık Projesi kapsamında evsel atıkların dönüştürülerek hayvansal gıda elde edilmesine yönelik makine teçhizat alımları gider ödeneğinin,

İklim Değişikliğiyle Mücadele kapsamında veri analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan CBS tabanlı lisans alımları gider ödeneğinin,

Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih 212 Sayılı kararı ile kabul edilen ücretsiz seyahat desteğinden yararlanan vatandaşların için Özel Halk Otobüsleri’ne yapılan ulaşım desteği ile kent içi toplu taşımada kullanılacak teknolojik otobüs durak alımı için gider ödeneklerinin,

Kütahya Belediyesi’nin sermayedarı olduğu Dübecik Kaplıcaları A.Ş.’ye yapılması planlanan sermaye artışına Meclis Kararı alınarak rüçhan hakkına katılım sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulacak Sermaye Transferi gider ödeneğinin,

Yılsonu itibariyle yetersiz kalacağı ilgili birimlerce bildirilmiş olduğundan aktarım yapılmasına;

2022 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek yapılması uygun görülen Gelir ve Gider Tablolarının aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne;

1-HİZMET BİRİMLERİNE GÖRE GİDER EK ÖDENEK

Sıra No

Kurumsal Kod

Fonk. Kod

Müdürlük Adı

Eko. Kod

Bütçe Açıklama

Tutarı

1

46.43.02.02

01.1.1.

Özel Kalem Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

480.000,00

2

46.43.02.02

01.1.1.

Özel Kalem Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

35.000,00

3

46.43.02.02

01.1.1.

Özel Kalem Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

635.000,00

4

46.43.02.05.

01.3.1.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

68.000,00

5

46.43.02.05.

01.3.1.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

10.000,00

6

46.43.02.05.

01.3.1.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

120.000,00

7

46.43.02.10

01.3.9.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

235.000,00

8

46.43.02.10

01.3.9.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

20.000,00

9

46.43.02.10

01.3.9.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

35.000,00

10

46.43.02.10

01.3.9.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

5.000,00

11

46.43.02.10

01.3.9.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

245.000,00

12

46.43.02.18

01.3.9.

Yazı İşleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

140.000,00

13

46.43.02.18

01.3.9.

Yazı İşleri Müdürlüğü

01.05.

Diğer Personel

105.000,00

14

46.43.02.18

01.3.9.

Yazı İşleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

20.000,00

15

46.43.02.18

01.3.9.

Yazı İşleri Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

8.000,00

16

46.43.02.18

01.3.9.

Yazı İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

725.000,00

17

46.43.02.23

01.3.2.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

282.000,00

18

46.43.02.23

01.3.2.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

20.000,00

19

46.43.02.23

01.3.2.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

150.000,00

20

46.43.02.23

01.3.2.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

09.01.

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği

1.280.000,00

21

46.43.02.23

01.3.2.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

09.3.

Yatırımları Hızlandırma Ödeneği

1.000.000,00

22

46.43.02.23

01.3.2.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

09.6.

Yedek Ödenek

9.000.000,00

23

46.43.02.24

01.3.9.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

35.000,00

24

46.43.02.24

01.3.9.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

55.000,00

25

46.43.02.24

01.3.9.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

10.000,00

26

46.43.02.24

01.3.9.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

80.000,00

27

46.43.02.30

06.2.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

395.000,00

28

46.43.02.30

06.2.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

65.000,00

29

46.43.02.30

06.2.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

20.000,00

30

46.43.02.30

06.2.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

10.000,00

31

46.43.02.30

06.2.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

490.000,00

32

46.43.02.30

06.2.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

06.04.

Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması

3.000.000,00

33

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

1.350.000,00

34

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

165.000,00

35

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

140.000,00

36

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

15.000,00

37

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

02.03.

İşçiler

10.000,00

38

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

3.125.000,00

39

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

06.05.

Sermaye Üretim Giderleri

85.000.000,00

40

46.43.02.31

04.4.3.

Fen İşleri Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

3.000.000,00

41

46.43.02.33

06.1.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

715.000,00

42

46.43.02.33

06.1.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

160.000,00

43

46.43.02.33

06.1.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

95.000,00

44

46.43.02.33

06.1.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

20.000,00

45

46.43.02.33

06.1.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

360.000,00

46

46.43.02.34

01.1.2.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

2.330.000,00

47

46.43.02.34

01.1.2.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

315.000,00

48

46.43.02.34

01.1.2.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

510.000,00

49

46.43.02.34

01.1.2.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

05.08.

Gelirlerden  Ayrılan Paylar

2.000.000,00

50

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

525.000,00

51

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

70.000,00

52

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

55.000,00

53

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

10.000,00

54

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

2.820.000,00

55

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Onarım Giderleri

750.000,00

56

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

07.01.

Yurtiçi Sermaye Tranferler

10.000.000,00

57

46.43.02.35

04.9.9.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

400.000,00

58

46.43.02.36

06.2.

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

980.000,00

59

46.43.02.36

06.2.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

295.000,00

60

46.43.02.36

06.2.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

95.000,00

61

46.43.02.36

06.2.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

15.000,00

62

46.43.02.36

06.2.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

245.000,00

63

46.43.02.36

06.2.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

06.01.

Mamul Mal Alımlar

1.500.000,00

64

46.43.02.37

03.2.

İtfaiye Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

1.970.000,00

65

46.43.02.37

03.2.

İtfaiye Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

45.000,00

66

46.43.02.37

03.2.

İtfaiye Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

620.000,00

67

46.43.02.38

08.9.9.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

480.000,00

68

46.43.02.38

08.9.9.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

90.000,00

69

46.43.02.38

08.9.9.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

460.000,00

70

46.43.02.38

08.9.9.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

450.000,00

71

46.43.02.38

08.9.9.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü

05.03.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler

500.000,00

72

46.43.02.39

08.1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

620.000,00

73

46.43.02.39

08.1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

80.000,00

74

46.43.02.39

08.1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

42.000,00

75

46.43.02.39

08.1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

10.000,00

76

46.43.02.39

08.1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

02.03.

İşçiler

20.000,00

77

46.43.02.39

08.1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

3.700.000,00

78

46.43.02.39

08.1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

200.000,00

79

46.43.02.39

08.1.

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

06.07.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

5.000.000,00

80

46.43.02.40

10.7.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

20.000,00

81

46.43.02.41

01.3.9.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

65.000,00

82

46.43.02.41

01.3.9.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

40.000,00

83

46.43.02.41

01.3.9.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

990.000,00

84

46.43.02.42

06.3.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

1.490.000,00

85

46.43.02.42

06.3.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

75.000,00

86

46.43.02.42

06.3.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

175.000,00

87

46.43.02.42

06.3.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

10.000,00

88

46.43.02.42

06.3.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

2.900.000,00

89

46.43.02.42

06.3.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

28.000.000,00

90

46.43.02.42

05.2.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

1.000.000,00

91

46.43.02.42

05.2.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

06.05.

Sermaye Üretim Giderleri

7.000.000,00

92

46.43.02.44

05.1.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

235.000,00

93

46.43.02.44

05.1.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

10.000,00

94

46.43.02.44

05.1.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

02.02.

Sözleşmeli Personel

5.000,00

95

46.43.02.44

05.1.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

6.420.000,00

96

46.43.02.44

05.1.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

50.000,00

97

46.43.02.45

04.5.9.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

450.000,00

98

46.43.02.45

04.5.9.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

10.000,00

99

46.43.02.45

04.5.9.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

825.000,00

100

46.43.02.45

04.5.9.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

150.000,00

101

46.43.02.45

04.5.9.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

05.04.

Hane Halkına Yapılan Transferler

2.800.000,00

102

46.43.02.45

04.5.9.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

06.01.

Mamul Mal Alımlar

3.000.000,00

103

46.43.02.46

07.4.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

500.000,00

104

46.43.02.46

07.4.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

01.03.

İşçiler

65.000,00

105

46.43.02.46

07.4.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

75.000,00

106

46.43.02.46

07.4.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

3.225.000,00

107

46.43.02.46

07.4.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

2.500.000,00

108

46.43.02.47

03.9.9.

Zabıta Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

4.100.000,00

109

46.43.02.47

03.9.9.

Zabıta Müdürlüğü

01.03.

İşçiler

5.000,00

110

46.43.02.47

03.9.9.

Zabıta Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

410.000,00

111

46.43.02.47

03.9.9.

Zabıta Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

2.295.000,00

112

46.43.02.49

10.9.9.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

20.000,00

113

46.43.02.49

10.9.9.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

225.000,00

114

46.43.02.50

06.2.

Etüt ve Proje Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

465.000,00

115

46.43.02.50

06.2.

Etüt ve Proje Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

40.000,00

116

46.43.02.50

06.2.

Etüt ve Proje Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

170.000,00

117

46.43.02.51

04.9.9.

Hal Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

135.000,00

118

46.43.02.52

08.1.

Spor İşleri Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

190.000,00

119

46.43.02.52

08.1.

Spor İşleri Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

25.000,00

120

46.43.02.52

08.1.

Spor İşleri Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

120.000,00

121

46.43.02.53

01.3.9.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

160.000,00

122

46.43.02.53

01.3.9.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

01.02.

Sözleşmeli Personel

110.000,00

123

46.43.02.53

01.3.9.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

01.03.

İşçiler

10.000,00

124

46.43.02.53

01.3.9.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

3.715.000,00

125

46.43.02.53

01.3.9.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

03.02.

Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları

19.000.000,00

126

46.43.02.53

01.3.9.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

03.07.

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve
Onarım Giderleri

5.000.000,00

127

46.43.02.53

01.3.9.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

06.01.

Mamul Mal Alımlar

4.000.000,00

128

46.43.02.54

05.1.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

01.01.

Memurlar

230.000,00

129

46.43.02.54

05.1.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

02.01.

Memurlar

30.000,00

130

46.43.02.54

05.1.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

03.05.

Hizmet Alımları

225.000,00

131

46.43.02.54

05.1.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

06.03.

Gayri Maddi Hak Alımları

600.000,00

132

46.43.02.54

05.1.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

06.01.

Mamul Mal Alımlar

1.000.000,00

TOPLAM GİDER EK ÖDENEK

254.500.000,00

 

2-EKONOMİK KODLARA GÖRE GELİR EK ÖDENEK

Sıra No

Bütçe Kodu

Açıklama

Tutarı

1

01.03.02.52

KONUTLARA AİT ELEKTRİK VERGİ PAYI

6.500.000,00

2

01.03.02.53

İŞ YERLERİNE AİT ELEKTRİK VERGİ PAYI

4.500.000,00

3

03.04.05.58

SU HİZMETLERİ

15.000.000,00

4

04.02.02.99

SERMAYE NİTELİKLİ YARDIMLAR

30.000.000,00

5

05.02.02.51

MERKEZİ İDARE VERGİ G.A.P

20.000.000,00

6

06.01.04.01

ARSA SATIŞI

178.500.000,00

Toplam Gelir Ek Ödenek

254.500.000,00

 

3-EK ÖDENEK BÜTÇE DENGESİ

Gider Ek Ödenek

254.500.000,00

Gelir Ek Ödenek

254.500.000,00

 

4.SONUÇ

2022 yılı bütçesine, Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırması Hizmet Birimlerine Göre Gider Ek Ödenek tablosunda belirtilen, bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve yapılmasında zorunluluk bulunan hizmetler için 254.500.000,00 TL Ek Ödenekyapılmasına, Ek ödenek verilmesi için Ekonomik Kodlara Göre Gelir Ek Ödenek Tablosunda detaylandırılan 254.500.000,00 TL yeni/ilave gelir kaynağının kullanılmasına;

 1.069.370.000,00 TL olan 2022 Yılı Gider Bütçesinin ilave ek ödenek ile 1.323.870.000,00 TL olarak belirlenmesine, 931.420.000,00 TL olan 2022 Yılı Gelir Bütçesinin ilave ek ödenek ile 1.185.920.000,00 TL olarak belirlenmesi, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasında belirlenen 137.950.000,00 TL’nin değiştirilmeden bütçe denkliğinin sağlanması 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince ad okunarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı

Prof. Dr. Alim IŞIK

Katip

Özgür MUSLU

Katip

Fuat GÖKÇE