BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Belediye Kanunun'un 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 6. dönem, 3. olağan toplantısı, 1 inci birleşimi, 1 inci oturumunu 04/03/2014 SALI günü Saat: 19.00'da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4-SÜLEYMAN ÇİMENLER,5-AYNUR KOÇUK MERCAN,6-İSMAİL BAŞBUNAR, 7-SERHAN DAYANÇ,8-ÜMMÜHAN ŞAPÇI,9-SÜLEYMAN MALTAŞ,10-RAŞİT ARKAÇ,11-HİLMİ MİTHAT DELEN,12-AYLİN GİRGİN OĞUZ,13-BANU AKALINOĞLU, 14-MEHMET CELAL DALKILIÇ,15-ALİ ALPER OLGUN,16-ERCAN ÖZÇINAR,17-MEHMET BACACI,18-HALİT OĞUZ ATAKAN, 19-YILMAZ TOKERİM,20-SEVGİ BAKIRSÖZER,21-SEBAHATTİN CEYHUN, 22-ABDULLAH USTALAR,23-HASAN BASRİ HÜRATA,24-FARUK ÖZLEBLEBİCİ, 25-AZİZ AYDIN,26-HASAN HÜSEYİN SELVİ,27-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -San-Tez projemizin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Çinikoop Tesisleri içinde bulunan binanın ve tesis içinde bulunan arazinin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, -KİŞGEM'in sürdürülebilirliğinin bundan böyle Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Teşkilat Şeması içerisinde Meslek Edindirme ve Kurslar Birimi tarafından sağlanması ve KİŞGEM 'in mali ve idari işleriyle ilgili kararların alınması için yetki verilmesi, -İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 17 pafta, 3976 ada, 32 parselde imar planı değişikliği, 31- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2270 ada, 46 parsel numaralı kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kalan taşınmaz kat karşılığı olarak İZKA İnş.Taah.Mühendislik Ltd.Şti.'ne verilen ve sözleşme gereği Belediyemize verilecek 2+1 dairelerin yerine 4+1 dairelerin verilmesi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN: Sözleşmeli Personel Net Ücretlerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizce Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrasında; “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro ünvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 (%) fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro ünvanları için ise o kadro ünvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur.” hükmü uyarınca; Devam eden yıl itibariyle 1 adet avukat çalıştırılması ve hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin, ekli tabloda yer alan tam zamanlı sözleşmeli personel (Avukat) ücretinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1756 ada, 4 parsel numaralı (eski Alpaslan İlkokulu yeni Mesleki Eğitim Merkezi Atölyesi) taşınmazda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4.202,43 m2.lik hissenin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na devri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1756 ada,4 parsel numaralı taşınmazın 187568/607811 (1.875,68 m2) hissesi Kütahya İl Özel İdaresine ait, 420243/607811 (4.202,43 m2) hissesi Kütahya Belediyesine aittir. İl Özel İdaresi 06.02.2014 tarih ve 541644 sayılı yazıları ile; İlimiz, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1756 ada, 4 parsel numaralı (eski Alpaslan İlkokulu yeni Mesleki Eğitim Merkezi ./.. (2) Atölyesi) taşınmazda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 4.202,43 m2.lik hissenin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına devrini talep etmektedirler; Konu incelenmiş olup; İlimiz, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1756 ada, 4 parsel numaralı (eski Alpaslan İlkokulu yeni Mesleki Eğitim Merkezi Atölyesi) taşınmazda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 4.202,43 m2.lik hissenin eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsisine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN: İlimiz, Hacı Azizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralı 3.497,56 m2.lik taşınmazın tahsis konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Hacı Azizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralı 3.497,56 m2.lik taşınmazın mülkiyeti Kütahya Belediyesine aittir. İl Müftülüğü 14.02.2014 tarih ve 476 sayılı yazıları ile, İlimiz merkez, Hacı Azizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralı taşınmazın kurumlarına cami yapılmak üzere tahsisini talep etmektedirler. Konu incelenmiş olup; Mülkiyeti Belediyemize ait,İlimiz merkez, Hacı Azizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralı taşınmazın imar planındaki amacı doğrultusunda cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN: 5393 Sayılı Kanun'un 75.maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 208 sayılı kararında, bahsi geçen taşınmazların tahsis süresinin 25 yıl olacak şekilde, karar tashihi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 208 sayılı kararı ile; Mülkiyeti Belediyemize ait, Maruf Mahallesinde Kültür Adası Projemiz kapsamında, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.02.2013 tarih ve 931 sayılı kararı ile restorasyon projesi onaylanan 52 pafta, 271 ada, 6 parsel üzerindeki, 219 envanter numaralı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.01.2013 tarih ve 887 sayılı kararı ile rölövesi onaylanan 52 pafta, 271 ada, 1 parsel üzerindeki 220 envanter numaralı, 52 pafta, 271 ada, 3 ve 4 parseller üzerinde 218 envanter numaralı kayıtlı korunması gerekli kültür varlığı II.Grup sivil mimari örneği yapıların, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerinin alınarak yap-işlet-devret modeli ile kamu kurum ve kuruluşları, dernekler ile sivil toplum örgütlerine 29 yıllığına Koruma Bölge Kurulundan onaylanan yada onaylanacak projeleri doğrultusunda restorasyon uygulamalarının yaptırılmak kaydıyla tahsis edilmesine yönelik karar alınmış olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75.maddesi (d) fıkrası hükümleri uyarınca, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 208 sayılı kararında bahsi geçen, söz konusu taşınmazların tahsis süresinin 25 yıl olarak karar tashihi yapılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN: İlimiz, Ilıca Kaplıcalarında bulunan jeotermal (sıcak su) kaynakların, işletme ruhsatı alınabilmesi için (2x24.489,00.-TL.) nın 2014 Haziran tarihine kadar nakit yatırılması, İller Bankasından teminat mektubu alınmasına müteakip nakit bedelin Kütahya Belediyesi hesabına aktarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ilıca Kaplıcalarında yapılan sıcak su sondajlarında 2 adet yeni jeotermal (sıcak su) kaynakları bulunmuştur. Bulunan kaynakların faaliyete başlayabilmesi için, İlimiz, İl Özel İdaresine Jeotermal Kaynak İşletme ruhsatının alınması amacıyla müracaat edilmiştir. İşletme Ruhsat müracaatında İl Özel İdaresi tarafından Belediyemizden her bir kaynak için 24.489,00.-TL. teminat tutarının Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği hükümlerine göre İl Özel İdaresi TR 100001200952700007000110 İBAN nolu hesabına yatırılması bildirildiğinden; Ilıca Kaplıcalarında bulunan 2 adet Jeotermal (sıcak su) Kaynaklarına İşletme ruhsatı alınabilmesi için, ilgili yönetmelik hükümlerine göre; İl Özel İdaresi TR 100001200952700007000110 İBAN nolu hesabına (2x24.489,00.-TL.) nın Belediyemiz tarafından yatırılmasına; Bu konuda İller Bankasından teminat mektubu alınmasına; ./.. (3) İller Bankasından teminat mektubu alınmasına müteakip, Belediyemizce yatırılan bedelin, İl Özel İdaresi tarafından Kütahya Belediyesi hesabına aktarılmasına; Bu konuda teminat mektubu alınması ve diğer işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN: İsimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimizde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi konusu incelenmiş olup; -İlimiz, Bahçelievler Mahallesi 151,152 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “Pehlivan Sokak” isminin verilmesine, -İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 107,108 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “Çakır Hasan Sokak” isminin verilmesine, -İlimiz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi10,11 adalar arasında kalan isimsiz Sokağa “Botanik Sokak” isminin verilmesine, Oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN: Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin E: 2013/192, K: 2014/137 sayılı Kararına istinaden; Pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51, 58 parsellerin bulunduğu bölgede 03/10/1988 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararıyla kısmen tadil edilen imar planının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin E: 2013/192, K: 2014/137 sayılı Kararına istinaden; Pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51, 58 parsellerin bulunduğu bölgede 03/10/1988 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararıyla kısmen tadil edilen imar planının iptal edilmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; Davacılar tarafından İdaremiz aleyhine açılan Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin E: 2013/192, K: 2014/137 sayılı Kararında aşağıda belirtilen hususlar açıklanmıştır: “Davanın Özeti: Davacılar tarafından; mülkiyetine sahip oldukları Kütahya, Merkez, Pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51 ve 58 parsellerde bulunan taşınmazlarının kamulaştırılmasına ilişkin 15/08/2006 tarih ve 1853/06 sayılı Belediye Encümen kararının ve 03/10/1988 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararı ile kısmen tadil edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının; kamulaştırmaya mesnet imar planı değişikliğinin 1986 yılında yapıldığı ancak bugüne kadar tatbik edilmediği, planın bütünlüğünü bozacak pek çok değişiklik yapıldığı, o yılların düşünce anlayış ve imkanları ile yapılan imar planı değişikliğinin bugüne kadar işleme konulmadığı, kamulaştırılması planlanan yerin şehir planlaması ilkelerine aykırı olduğu gibi planlama esaslarını içeren teknik araştırmadan da yoksun olduğu, Meydan Caddesi’ne 51 nolu parselden bağlantı yolu düşünüldüğü, böylece birbirini tutmayan 5 yol ağzı meydana getirildiği, bu haliyle trafik akışının engellendiği, diğer bağlantı yolunun ise bir ara sokağa verilerek adeta atıl bir boşluk meydana getirildiği, ayrıca kamulaştırmadan arta kalan parsellerde maliklerce yapılaşmanın mümkün olmayacağı bir tarzda kamulaştırma işlemi yapıldığı, dava konusu işlemlerin sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada, Mahkememizin 17/12/2012 tarih ve E: 2011/1561, K: 2012/112 sayılı kararının temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Altıncı Dairesi’nin 04/10/2012 tarih ve E: 2012/2387, K: 2012/4883 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak dava dosyasının yeniden incelenmesinden ibarettir. .......Dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 105 ada, 25, 51 ve 58 parseller için getirilen fonksiyonların Koruma Amaçlı İmar Planı ile öngörülen amaca uygunluk taşıdığı, dava konusu imar planında belirlenmiş olan otopark alanına erişim sağlayan 8 m.’lik taşıt yolunun Meydan Caddesi üzerinde yapacağı kavşağın trafik güvenliğini tehdit edici olduğu, bu nedenle uyuşmazlık konusu yol kararının şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı; 1/5000 ölçekli nazım imar planında yasal açıdan zorunlu olmadığı halde benzer kullanımlara yer verilmiş olması nedeniyle, planda kullanılan gösterim tekniğinin bir bütün olması gerekliliği nedeniyle, dava konusu yol, otopark ve yeşil alan kullanımlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planında bulunmaması nedeniyle planlama esaslarına uygun olmadığı, ......Buna göre, dosyada mevcut bilgi ve belgelerle, bilirkişi raporlarındaki saptamalar göz önüne alındığında, mülkiyeti davacılara ait Kütahya, Merkez, Pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51 ve 58 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin olan ./.. (4) ve 03/10/1988 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararıyla kısmen tadil edilen dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, şehircilik esasları, planlama ilkeleri, kamu yararı ile konuyla ilgili mevzuat hükümlerine ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. ......Açıklanan nedenlerle, Kütahya, Merkez, Pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51 ve 58 parsellerin bulunduğu alana ilişkin 03/10/1988 tarih ve 166 sayılı Belediye Meclis kararıyla kabul edilerek 06/06/1990 tarih ve 109 sayılı Belediye Meclis kararıyla kısmen tadil edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bu plana dayalı olarak söz konusu parsellerin kamulaştırılmasına ilişkin 15/08/2006 tarih ve 1853/06 sayılı Belediye Encümeni kararının iptaline, ........kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere 06/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” denilmektedir. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin E: 2013/192, K: 2014/137 sayılı Kararına istinaden; Pirler Mahallesi, 105 ada, 25, 51 ve 58 parsellerin bulunduğu bölgede, ekli haritada belirtildiği şekilde; 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki 8 m.’lik yol, otopark, park, konut ve T2 lejandlı sahalardaki imar planı ve değişikliğinin ve bu sahalardaki nazım imar planının iptal edilmesi; Mahkeme kararının temyizi için Danıştay’a müracaat edilmesi, konunun Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN: Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 10, 11, 12 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 10, 11, 12 nolu parsellerde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; 31.01.2014 tarih ve 592 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 10, 11, 12 nolu parseller imar planında Bitişik nizam 2 kat konut lejandlı alanda kalmaktadır. Söz konusu parsellerden 10 nolu parsel şuyu parçası olarak ayrıldığı için 10 nolu parselde imar planı değişikliği talebinin reddine; Enne, 50.K.1.B pafta, 183 ada, 11 ve 12 nolu parseller alanına T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandı eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN: Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 51 adada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Ali Paşa Mahallesi, 8 pafta, 51 ada, 1 parselde imar planında Yeşil Alan ve Ticaret, Emsal: 1.00, Hmax: 7.50 (2 kat) lejandlı saha bulunmaktadır. Bodrum katları ve Yeşil Alan altında kalan kesimlerde otopark düzenlenmesine ilişkin plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN: Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 2391 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan 2391 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; ./.. (5) 12.02.2014 tarih ve 936 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. S.S. Kütahya Temizlikçiler ve Kimyacılar Sanayi Sitesi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ile Belediyemiz arasında % 20 kat karşılığı anlaşma yapıldığı belirtilmektedir. İmar planı değişikliği inceleme ücreti alınmadan; Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde imar planında Sanayi-Küçük Sanayi Sitesi, Emsal: 2.00, Hmax: Serbest lejandlı alanda yapılacak küçük sanayi sitesine ilişkin vaziyet planında görünen yolların imar planına işlenerek; “Yol alanları kamuya bedelsiz terk edilecektir.” plan notu düzenlenmesine yönelik 2391 nolu imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih, 43 sayılı kararıyla onaylanmıştı. İmar planında söz konusu alanda bulunan 7 nolu Su Kuyusunun etrafındaki çekme mesafeleri ile halihazır durum arasında kayıklık olduğu görülmektedir. Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 parselde Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih, 43 sayılı kararı ile onaylanan 2391 nolu imar planı değişikliğinin; 7 nolu Su Kuyusunun etrafındaki çekme mesafeleri yeniden planlanarak düzenlenmesinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde yapılan 2386 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde yapılan 2386 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; 06.02.2014 tarih ve 719 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 2 parselde imar planı değişikliği için müracaat edildiği; ancak, 6306 sayılı Kanun kapsamında kaldığı belirtilerek imar planı değişikliğine izin verilmediği belirtilmekte; bununla birlikte bitişiğindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde imar planı değişikliği yapıldığı vb. hususlar belirtilerek yapılan imar planı değişikliğine itiraz edilmektedir. Kentimizde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlar Kurulunun 17/04/2013 tarihli kararı ile Riskli Alanlar ilan edilmiş ve bu karar 17/05/2013 tarih, 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 2 parsel de Riskli Alanlar içinde kaldığından dolayı imar plan değişikliği talebi uygun görülmemiştir. Ancak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parsel 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenen alanların dışında kalmaktadır. Bu nedenle, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 15 sayılı kararı ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde Anaokulu (Fethi Güzen Anaokulu), E: 0.80, Hmax: 8.50 metre lejendlı alanda diğer yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla Hmax: 10.00 m. (3 kat) olarak düzenlenmesine yönelik 2386 nolu imar plan değişikliği onaylanmıştır. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 128 pafta, 815 ada, 10 parselde yapılan 2386 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN: Belediye Meclisinin 01.02.2013 tarih, 74 sayılı kararıyla, Alayunt Mahallesinde yapılan, Tarıma Dayalı Hayvancılık (manda) İhtisas O.S.B nazım imar planının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisinin 01.02.2013 tarih, 74 sayılı kararıyla, Alayunt Mahallesinde yapılan, Tarıma Dayalı Hayvancılık (manda) İhtisas O.S.B nazım imar planının iptal edilmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisinin 01.02.2013 tarih, 74 sayılı kararıyla; Alayunt Mahallesinde, ilgili 18 Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüd yapılması kayıtlarıyla, 1. Organize Sanayi Bölgesine batı kesmine bitişik olacak şekilde, Tarıma Dayalı Hayvancılık (manda) İhtisas O.S.B yapımına yönelik nazım imar planı, onaylanmıştı. Konu ile ilgili Kurum ve Kuruluşlardan alınan görüşler, dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 17.01.2014 tarih, 187-1533 sayılı yazısında; toplamda yaklaşık 52, ./.. (6) 69 hektarlık üç adet taşınmazın Mera vasıflı olması sebebiyle, yapılan Tahsis Amacı Değişikliği talebinin, Kütahya Valiliğinin 21.11.2013 tarih, 3051-21329 sayılı olurları ile reddedildiği, açıklanmıştır. Kütahya Valiliğinin Olurunda, teknik ekip raporunun olumsuz olması ve çiftçilerin tümünün olumsuz görüş vermesi hususları gerekçe olarak belirtilmiştir. Bu bağlamda, bahse konu Tarıma Dayalı Hayvancılık (manda) İhtisas O.S.B yapımına yönelik nazım imar planının, iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 172 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Demiryolu Güneyi Askeri Güvenlik Bölgesinde, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda yapılan; uygulama imar planının düzenlenmesi ve askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 172 sayılı kararıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Demiryolu Güneyi Askeri Güvenlik Bölgesinde, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda yapılan; uygulama imar planının düzenlenmesi ve askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusu dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih, 172 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Demiryolu Güneyi ile Karayolu arasında, Askeri Güvenlik Bölgesindeki uygulama imar planı, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınması kayıtlarıyla, onaylanmıştı. Söz konusu uygulama imar planına, askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi hususu; Belediye Meclisinin 02.08.2013 tarih, 335 sayılı kararıyla, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin tamamlanmasına müteakip , uygun görülmüştü. Konu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen görüşler, bilgi ve belgeler, v.b etüd edilmiştir. DSİ nin uygun görüşü istendiğinden, en son DSİ den alınan 09.01.2014 tarih, 15640 sayılı yazı ve ilgili bilgi ve belgeler, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne iletilmiştir. Uygulama imar planına askı süresi dahilinde, 18.06.2013 tarih, 4070 kayıt nolu dilekçe ile yapılan itiraz, etüd edilmiştir. - 1.25 olan E (KAKS) lejandının, 1.50 olması yönündeki itiraz, uygulama imar planının çevresel ve bölgesel etüdler yapılarak hazırlandığı, yapı ve nüfus yoğunluğu artışında aynı bölgeye hitap edecek, ilave kentsel - sosyal - teknik altyapı v.b alanlarının ayrılmasının zorunlu olduğu, nedenleriyle reddine; - Dört adet konut imar adasının ticari lejandlı alana dönüştürülmesine ilişkin itiraz, aşağıda açıklanan uygulama imar planında olduğu şekilde düzenlenmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 96, 97, 98 ve 99 nolu paftalarda, Demiryolu Güneyi ile Karayolu arasında; Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığının Askeri Güvenlik Bölgesi olduğunun belirtilmesi, Ayrık Nizam – 6 kat, TAKS: 0.25, KAKS: 1.25 , yan bahçe mesafesi: 4 metre, minimum parsel büyüklüğü: 2.000 m2, minimum parsel cephe ve derinliği: 40 metre, lejandlı konut : T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma) sahalarının düzenlenmesi, parklar, ibadet yeri, ilköğretim okulu, resmi kurum, sağlık tesisi, pasif yeşil alanlarının tasarlanması, 5, 10, 20 ve 25 metrelik ön bahçe alanlarının belirlenmesi, parsel cephe yönlerini gösterir lejandların işaretlenmesi, 2004 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan jeolojik – jeoteknik etüdlerin işlenmesi, proje – yağmur suyu hattı güzergahının belirtilmesi, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Saha'nın işaretlenmesi, 18. Madde İmar Uygulamasının zorunlu olduğu belirtilerek, Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen görüşler, ilgili hususlar doğrultusunda plan notlarının düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden uygun görüş alınması şartıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy bilriği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14 MADDESİNİN: Eskişehir 2. inci İdare Mahkemesinin 2013/1005 Karar Nolu, 2011/1484 Esas Nolu Kararı doğrultusunda, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili, Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 454 sayılı Kararının iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Eskişehir 2. inci İdare Mahkemesinin 2013/1005 Karar Nolu, 2011/1484 Esas Nolu Kararı doğrultusunda, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili, Belediye ./.. (7) Meclisinin 01.11.2011 tarih, 454 sayılı Kararının iptal edilmesi,dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 17.02.2014 tarih, 118 sayılı yazısıyla iletilen; Eskişehir 2. inci İdare Mahkemesinin 2013/1005 Karar Nolu, 2011/1484 Esas Nolu Kararı etüd edilmiştir. Söz konusu Kararda; ....Uyuşmazlığın çözümü teknik bilgiyi gerektirdiğinden Mahkememizin 07/11/2012 günlü ara kararı gereğince 18/03/2013 tarihinde mahallinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda özetle; “ Arazi kullanım kararları göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu alanda gerçekleşen planlama sürecinde plan kademelenmesi ilkesi yönünden plan değişikleri sonucunda oluşan durumda 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararları arasında planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile planlama tekniklerine aykırı bir durum oluşmadığı; 5 pafta 1635 ada 85 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki ve batısındaki bitişik düzene göre yapılaşmış parsellerde arka bahçe mesafesinin oluşturulduğu 5 pafta 1635 ada 85 parsel sayılı taşınmazda ise kuzey bölümünde herhangi bir arka bahçe mesafesi oluşturulmadığı, kuzeyinde yer alan davacıya ait taşınmaz ile arasında sadece yolun kaldığı; taşınmazdaki inşaatın hiç bir şekilde bahçe mesafesi bırakmadan ilerlediği için inşa edilen yapının derinliğinin ortalama 42 metre olduğu, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği hükümlerince, bina derinliğinin 27.50 metre olması gereken yerde 42 metre olarak oluştuğu; 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği’nde bina derinliklerinin 40 metreyi geçemeyeceğinin belirtildiği, 85 parsel sayılı taşınmazda devam eden inşaatın aynı şekilde bitmesi durumunda, çevresindeki yapılar ile ilişkisi içinde oldukça baskın bir konuma erişeceği, bu durumun yapının 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştiği halde de devam edeceği, yapılaşmanın en sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesinin yol boyunca B-8 yapılaşma düzeninin gerçekleştiği diğer parsellerdeki yapıların örnek alınması durumunda olacağı, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre 27.50 metre olması gereken yapının derinliğinin 42 metre olmasının ek yapı alanı gündeme getirdiği, bu durumda ise mevcut duruma ek yeni nüfusun eklenmesi söz konusu olacağı, alanda bir imar planı değişikliği gerçekleşmemiş de olsa, imar durumu hazırlanması ve yapı ruhsatı düzenlemesi süreçlerinde yönetmelik hükümlerine uygun olmayan biçimde bir yapının ortaya çıkması, bunun sonucunda ek yoğunlukların oluşmasına neden olduğu,bu durumda, yönetmelikte belirlenen standartlara uygun bir şekilde sosyal ve teknik altyapı alanlarının genişletilmesi ve topluma yeni alanların kazandırılmasının bir zorunluluk halini aldığı, dava konusu taşınmazda bina oturum alanının, yönetmelik hükümlerine uygun olmayan bir şekilde genişletildiği, böylece, taşınmazdaki inşaat alanının nüfus yoğunluğunda da artacağı yönetmelik hükümleri gereğince artan nüfusun sosyal ve teknik altyapı gereksinimlerinin karşılanması gerekebileceği dava konusu 85 parsel sayılı taşınmazın, çevresinden soyutlandığı, ayrık bir şekilde değerlendirildiği, kentsel mekanların bir bütün olarak değil , tek tek parseller temelinde oluşacak bir yapılı alan olarak değerlendirildiği, bu yaklaşımın sonucunda, yapılaşmanın bir bütünün parçası olmasından çok tek başına bağımsız bir şekilde geliştiği, bu çerçevede, bütüncül bir kentsel mekan kurgusundan söz etmenin olası olmadığı, bunun ötesinde, alanda gerçekleşmiş olan bütüncül oluşuma noktasal müdahale yapıldığı ve sürekliliğin zedelendiği, bu değerlendirme ve tespitler doğrultusunda 85 parsel sayılı taşınmazda gerçekleşen yapılaşmada, planlama ilkeleri şehircilik esasları ile kamu yararına uygun olmayan bir durumun oluştuğunun” belirtildiği görülmektedir...” şeklindeki (Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2012/ 642 Esas Nolu , 2013/ 603 Karar Nolu Kararlarındaki) gerekçeler belirtilerek, “... 5 pafta, 1636 ada, 86 parselde bulunan yapıda kat maliki olan davacı tarafından aynı ada 85 sayılı taşınmaza yönelik plan değişikliği talebinin reddine dair Kütahya Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih ve 454 sayılı Kararında ve 85 parsel sayılı taşınmazda gerçekleşen yapılaşmada şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline,.....”” denmiştir. 31.01.2014 tarih, 410 sayılı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında da belirtilen toplam 104 no ile işaretlenen, 110 adete ulaşan, tüm bilgi, belge ve dökümanlar etüd edilmiştir. Belediye Meclisimizin 01.11.2011 tarih, 454 sayılı Kararı; imar planı veya imar planı değişikliğinin onaylanması Kararı değildir. Zaten , Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2012/ 642 Esas Nolu , 2013/ 603 Karar Nolu Kararı sonucunda, Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla Alipaşa Mahallesi, 1635 (46) ada, 85 nolu parsel alanında onaylanan 2367 nolu imar planı değişikliği; (askı süresinde yapılan itirazlar da Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 514 sayılı Kararıyla red edilip), yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yürürlüğe giren 2367 nolu imar planı değişikliğine göre iş ve işlemler yapılmaktadır. ./.. (8) Bu bağlamda Eskişehir 2. inci İdare Mahkemesinin 2013/1005 Karar Nolu, 2011/1484 Esas Nolu Kararı doğrultusunda, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili, Belediye Meclisinin 01.11.2011 tarih, 454 sayılı Kararının iptal edilmesi, konunun temyiz edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 361 sayılı kararıyla onaylanan İnköy Mahalle Yerleşik alanında yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 361 sayılı kararıyla onaylanan İnköy Mahalle Yerleşik alanında yapılan 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 359 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 360 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören Mahalle Yerleşik alanında 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 359 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 360 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören Mahalle Yerleşik alanında 1/1000 Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN: İnköy Mahallesi 39 pafta 5273 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi_ konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İnköy Mahallesi 39 pafta 5273 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi_ konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN: İnköy Mahallesi 22-N-III pafta 5052 ve 1970 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İnköy Mahallesi 22-N-III pafta 5052 ve 1970 parselde İmar Planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN: İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayılı yazısına istinaden; Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün Mahalle olması ve ilgili hususları ihtiva eden, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 19 sayılı Kararının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 15.01.2014 tarih, 517.99-338 sayılı yazısına istinaden; Belediye Alan Sınırları içerisinde yer alan Aloğlu Köyünün Mahalle olması ve ilgili hususları ihtiva eden, Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 19 sayılı Kararının değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (9) Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN: Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1120 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1120 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN: Siner ve Alayunt Mahalleleri Yerleşik Alanlarında yapılan; Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 92 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 Nazım ve Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararıyla onaylanan 1/1.000 Uygulama; İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itiraz ve müracaatlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Siner ve Alayunt Mahalleleri Yerleşik Alanlarında yapılan; Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 92 sayılı kararıyla onaylanan 1/5.000 Nazım ve Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararıyla onaylanan 1/1.000 Uygulama; İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itiraz ve müracaatlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda yapılan 2385 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda yapılan 2385 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanan Bölcek, Kirazpınar ve Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik alanlarında yapılan imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih ve 405 sayılı kararı ile onaylanan Bölcek, Kirazpınar ve Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik alanlarında yapılan imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN: Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 51 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 51 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN: Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (10) Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN: Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28. MADDESİNİN: San-Tez projemizin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Çinikoop Tesisleri içinde bulunan binanın ve tesis içinde bulunan arazinin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; San-Tez projemizin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Çinikoop Tesisleri içinde bulunan binanın ve tesis içinde bulunan arazinin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29. MADDESİNİN: KİŞGEM'in sürdürülebilirliğinin bundan böyle Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Teşkilat Şeması içerisinde Meslek Edindirme ve Kurslar Birimi tarafından sağlanması ve KİŞGEM 'in mali ve idari işleriyle ilgili kararların alınması için yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Belediye Başkanlığı AB Hibe fonlarından yararlanarak kurduğu Kadın İş Geliştirme Merkezini 2008 yılından bu güne kadar işletici şirketi SİMPAŞ desteği ile sürdürmüştür. AB desteği ile 22 işliği Kadın Girişimcilerin hizmetine sunan Belediyemiz kendi imkanları ile atıl bulunan KİŞGEM arazisi içindeki boş binaları da onararak 4 işlik daha kazandırmıştır. Toplamda 26 işliğe ulaşan KİŞGEM e olan talebin artması üzerine Belediyemiz Zafer Kalkınma Ajansından da destek alarak 100 m2 lik 19 işliği olan ve sosyal donatı alanları ile beraber yaklaşık 2000 m2 lik ek binayı da bitirmek üzeredir. KİŞGEM in yararlanıcısı olan Kütahya Belediye Başkanlığı KOSGEB den gerekli şart ve standartları yerine getirerek '' Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi '' İsim Hakkını da almıştır. KİŞGEM in Yararlanıcısı olması nedeni ile AB ve KOSGEB ile Protokol imzalayan Kütahya Belediyesi proje pilot ömrünün bitmesinden sonra KİŞGEM'in sürdürülebilirliğinden sorumludur. Bu bağlamda Belediyemiz Proje pilot ömrünün bittiği 2009 yılından bu güne kadar sürdürülebilirlik ile ilgili misyonunu yaptığı protokol ile İşletici Şirketi marifeti ile yerine getirmiştir. Hizmetlerine başarılı bir şekilde devam eden KİŞGEM'in, sürdürülebilirliğini bundan böyle Kütahya Belediyesi tarafından, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun, “Belediyenin görev ve sorumluluklarını” düzenleyen 14' üncü maddesi ve “Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını” düzenleyen 15' inci maddesine uygun olarak, 5018 Sayılı Kanun gereği Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının stratejik plana, bütçe ilke ve esaslarına, mevzuata uygun olmasından sorumlu olunacağından ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri çerçevesinde söz konusu projeye ilişkin harcamaların belirtilen usullere uygun olarak gerçekleştirilmesi şartıyla Belediyemiz Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü Teşkilat şeması bünyesinde; “Meslek Edindirme ve Kurslar Birimi” oluşturularak bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanmasına; KİŞGEM'in mali ve idari işleriyle ilgili kararların alınması, uygulanması, vb.konularda Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30. MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 17 pafta, 3976 ada, 32 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; ./.. (11) İl Müftülüğü’nün 03.03.2014 tarih ve 684 sayılı yazısında; Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parselin Maliye hazinesinden tahsisi alınabilmesi için İl Müftülüğü İlahiyat Öğrenci Yurdu olarak imar planı değişikliği talep edilmektedir. Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parselde imar planında İl Müftülüğü Tesisleri Dini-Sosyal-Hizmet Binası-Kuran Kursu-Eğitim Merkezi-Cami ve Müştemilatı İlave Tesisleri, E: 1.00, Hmax: 12.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden, kullanım kararının İl Müftülüğü İlahiyat Öğrenci Yurdu olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, İl Müftülüğü’nce askıdan önce imar planı değişikliğinin serbest şehir plancısına hazırlatılarak, ilgili imar planı müellifinden görüş alınması kaydıyla, 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31. MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2270 ada, 46 parsel numaralı kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kalan taşınmaz kat karşılığı olarak İZKA İnş.Taah.Mühendislik Ltd.Şti.'ne verilen ve sözleşme gereği Belediyemize verilecek 2+1 dairelerin yerine 4+1 dairelerin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 2270 ada, 46 parsel numaralı kentsel dönüşüm ve gelişim alanında kalan taşınmaz kat karşılığı olarak İZKA İnş.Taah.Mühendislik Ltd.Şti.'ne verilmiş ve 09.04.2013 tarih ve 08842 sayılı noter muvafakatı ile sözleşme imzalanmıştır. İzka İnş.Taahhüt Mühendislik Ltd.Şti. Belediyemize müracaatla, şirketleri ile Belediyemiz arasında imzalanan sözleşmeye göre yapılacak olan 2+1 dairelerin sosyal konut projesi niteliği taşıması nedeniyle, 2+1 dairelerin yerine gelen yoğun talepler üzerine 4+1 daire yapmayı düşündüklerini, Belediyemize de sözleşme oranında % 20 den 8 adet 4+1 daire vereceklerini belirtmişlerdir. Konu İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzunda olumlu raporu doğrultusunda konu Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup; Söz konusu şirketin talebi; şehrimizin sosyal gelişimi ve kalkınmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle; Belediyemize 2+1 dairelerin yerine, sözleşme oranında % 20 den 8 adet 4+1 dairenin, Belediyemizden hiçbir bedel ve fark talep etmemesi kaydı ile ve yapılan sözleşme hükümlerine göre İZKA İnş.Taah.Mühendislik Ltd.Şti. tarafından yapılan yazılı teklif ve taahhüdün kabulüne; Bunun ile ilgili sözleşme, protokol, zeyilname vb. gibi işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN Mehmet Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI