BELEDİYE MECLİSİNİN 03.06.2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem 3. olağan toplantısı 1 birleşim, 1.ve 2. oturumunu 03/06/2014 SALI günü Saat: 20.00'de Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında, Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-MEHMET ÖZDOĞAN,2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN,5-BANU AKALINOĞLU,6-ÖMER FARUK DURMAZ,7-HALİT OĞUZ ATAKAN,8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ,9-MUSTAFA AYDIN,10-FATMA GÜL,11-FURKAN YILMAZ,12-MEHMET NACİ PEKCAN,13-RAMAZAN YILDIRIM,14-PINAR AKBULUT,15-SELİM DURMAZ,16-İBRAHİM YACAN,17-MUHAMMET İKBAL GÜNDEM,18-ŞULE UYKUN,19-SALİH ÖZDEN,20-ENVER ERDOĞAN,21-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,22-AHMET ULUCA,23-SERDA BAL YILDIZ,24-NEDİM DELEN,25-CEMAL AYDIN,26-YUSUF SÖKMEN, 27-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 28-EROL MERCAN,29-MUSTAFA EROL,30-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 31-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı. Meclis Üyelerinin tamamının bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı ve; 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinin 2. fıkrası gereği “Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden yapılan değişiklikler olduğunu belirtti ve; 1-Sinan SUNAR : Özel Kalem Müdürü (Atama ) 2-Nihat HELVACI : İtfaiye Müdürü (Görevlendirme) olarak göreve atandıklarını Meclisin bilgisine sundu. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 300 sayılı kararı ile, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilen İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 19 pafta, 1500 parselin bu kapsamdan çıkartılarak “Okul Alanı” olarak değiştirilmesi, -İlimizin muhtelif yerlerinde Halk Ekmek büfelerinin yapılması/yenilenmesi, -İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi, 9 pafta, 63 ada,39 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması, -Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile KİŞGEM'in Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teşkilat şeması bünyesinde “Meslek Edindirme ve Kurslar Birimi” oluşturularak bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesi kararının iptal edilmesi ve 2008 yılından bu yana işletici şirket olan SİMPAŞ'a devir edilmesi, -İlimiz, mücavir alan içinde faaliyet gösteren H plakalı toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri noktaya iki veya daha fazla indi-bindi yapmalarından dolayı belli zaman dilimi süresinde ücret alınmaması, -Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 yılı gelir tarifesinin 12.sırasında yer alan mezarlık, defin ve cenaze nakil ücretleri konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı;Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grup Başkanlığı'nın 06.06.2014 tarih ve SÖ.2014/2 sayılı, 03.06.2014 tarih ve SÖ.2014/3 sayılı, 03.06.2014 tarih ve SÖ.2014/4 sayılı, 03.06.2014 tarih ve SÖ.2014/5 sayılı önergelerine yazılı olarak cevap vereceklerini ifade etti. Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN'in, Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 11.Maddesinin 3.fıkrasına göre gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Meclisinin çalışmaları konusunda Milliyetçi Hareket Partisi Gurubu adına konuşma yapmak için vermiş olduğu önergeyi kabul eden Meclis Başkanı Salih ÖZDEN'e söz hakkı verdi ve Salih ÖZDEN Meclisin Çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini sundu. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. ./.. (2) GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 124. ve 134. Maddeleri gereğince ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik adıyla Bakanlar Kurulunca 24.10.1982 gün ve 174848 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulmuş ve Yasa'da 1986 yılında yapılan değişiklikler, Yönetmelik Hükümlerine işlenerek 30.01.1986 gün ve 19004 sayılı Resmi Gazete (Değişik 21.07.2005 gün ve 25882 sayılı Resmi Gazete) 'nin 2.Maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin 04.11.2008 tarih ve 370 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.Maddesinde belirtilen, Disiplin Amirleri çizelgesinde Belediyemizin değişen yapısına göre değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 124. ve 134. maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” in değişik 16 ncı maddesinde “Disiplin amirleri, Kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlanarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir.” hükmü gereği; Belediye Meclisimizin 04.11.2008 tarih ve 370 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.Maddesinde belirtilen, Disiplin Amirleri çizelgesinde Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden hazırlanarak ekte sunulan Disiplin Amirleri çizelgesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğünce İlimiz, merkez Yenidoğan, Yunusemre, Vefa, Maltepe ve Cumhuriyet Mahallelerinde Sağlık Hizmeti vermek amacıyla yapımları düşünülen Aile Sağlığı Merkezleri için Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 13.05.2014 tarih ve 4823 sayılı yazılarıyla; İlimiz, merkez, Yenidoğan, Yunusemre, Vefa, Maltepe ve Cumhuriyet Mahallelerinde Sağlık Hizmeti vermek amacıyla yapılması düşünülen Aile Sağlığı Merkezleri için Belediyemizin mülkiyetinde bulunan arsaların Kurumlarına bildirilmesi talepleri incelenmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”; Ve yine aynı Kanun'un 75.Maddesinin (d) bendi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz....” hükümleri gereğince; Sağlık hizmeti verilmesi amacıyla Aile Sağlık Merkezleri yapımı için, İlimiz, merkez, Yenidoğan, Yunusemre, Vefa, Maltepe ve Cumhuriyet Mahallelerinde, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların tespit edilmesi ve konunun daha detaylı incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, köy içi mevkiinde bulunan ve halen düğün salonu olarak kullanılan taşınmazın tahsis konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya İl Müftülüğü'nün 21.05.2014 tarih ve 1465 sayılı yazıları ile İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, köy içi mevkiinde bulunan ve halen düğün salonu olarak kullanılan taşınmazın zemin katının Kuran Kursu olarak kullanmak üzere kurumlarına tahsis edilmesi talepleri incelenmiş olup; Söz konusu,ilimiz, merkez, İnköy Mahallesi 5333 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olup, mer'i imar planına göre “Belediye hizmet alanı-idari-sosyal-kültürel alanına” tahsislidir. ./.. (3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (e) bendi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”; Ve yine aynı Kanun'un 75.Maddesinin (d) bendi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz....” hükümleri gereğince; İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 5333 parsel numaralı taşınmazda bulunan ve halen düğün salonu olarak kullanılan binanın zemin katının Kuran Kursu olarak Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsisi konusunun daha detaylı incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2014 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacak ise 2015 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2015 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, kira süreleri 31.12.2014 tarihinde sona erecek olan gayrimenkullerin kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, uzatılacaksa 2015 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitlerinin yapılması ve süresi devam eden gayrimenkullerin 2015 yılı aylık/yıllık kira bedellerinin tespitinin yapılması için Kira tespit komisyonu oluşturulması konusu incelenmiş olup; Belediyemize ait taşınmazların 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında uygulanacak olan kira bedellerinin tespit edilmesi için 7 kişiden oluşan Kira Tespit Komisyonu kurulmasına; Kira Tespit Komisyonunda görev almak üzere; 1-Halit Oğuz ATAKAN, 2-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 3-Selim DURMAZ, 4-Mustafa AYDIN, 5-Ramazan YILDIRIM, 6-Fatma GÜL, 7-İbrahim YACAN' In seçilmelerine; Bu komisyonun almış olduğu kararlarının onaylanması için ve 2015 yılı içerisinde kira süresi dolacak taşınmazların kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına uzatılacaksa uygulanacak yeni kira bedellerinin tespiti için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İnşaat ruhsatlarının verilmesi aşamasında yapılacak bodrum katlara inen merdivenler hakkındaki düzenlemeler konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mimarlar Odası İl Temsilciliği'nin 13.05.2014 tarih ve 53/2014 sayılı yazılarındaki talepleri ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu incelenmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Planlı Alanlar Yönetmeliği'nin 10.maddesi “Belediye uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği ile ilgili kurallar getirmeye yetkilidir.” hükmüne istinaden İlimizdeki yapılaşmalarda, bodrum katlarda ortak alanı olarak hiç bir mekan bulunmayan merdivenlerin işlevlerinin olmadığından, denetimsiz ve çıkmaz bir alan oluşturduğundan dolayı merdivenlerin bodrum kata indirilmemesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (4) GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: Özel Anadolu Hastanesinin hasta dinlenme yerleri hakkındaki düzenlemeler konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Özel Anadolu Hastanesi'nin 03.04.2014 tarih ve 2441 sayılı yazılarındaki talepleri ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu incelenmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Planlı Alanlar Yönetmeliği'nin 10.maddesi “Belediye uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği ile ilgili kurallar getirmeye yetkilidir.” hükmüne istinaden, Özel Anadolu Hastanesinin hasta dinlenme yerinin; -Anadolu Hastanesinin Kuş Sokak tarafında yapmış olduğu gibi değil daha estetik yapmak kaydıyla, -Vaziyet planında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun uygun göreceği yerde, -Kuş Sokak tarafına açılır, kapanır cam türü malzemeden yapmak kaydıyla düzenleme yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İnşaat ruhsatlarının verilmesi aşamasında yapılacak çatı kırımları ve otoparklara inen rampa eğimi hakkında düzenlemeler konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Mimarlar Odası İl Temsilciliği'nin 24.04.2014 tarih ve 045/2014 sayılı yazılarındaki talepleri ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raporu incelenmiş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Planlı Alanlar Yönetmeliği'nin 10.maddesi “Belediye uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği ile ilgili kurallar getirmeye yetkilidir.” hükmüne istinaden ilimizdeki yapılaşmalarda; -Bodrum katlarda yapılan otopark girişindeki rampa eğiminin % 15'den % 30'a çıkartılmasına, -Ayrık nizamlarda çatı eğiminin geniş ve dar yol ayrımı yapılmaksızın istediği yönde kırım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: İlimizde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değişikliği taleplerinin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; -İlimiz, Güveşçi Mahallesi Muhtarı'nın 21.04.2014 tarih ve 275 kayıt nolu dilekçelerinde; Mahallelerinde bulunan sokak isimlerinin mahalle sakinleri arasında husumete neden olduğunu ve mevcut sokak isimlerinin iptal edilerek yerine sokaklara numara verilmesi yönündeki talepleri; -Hacı Ahmet KENDİÖZGİL 'in varislerince verilen 14.05.2014 tarih ve 322 kayıt nolu dilekçelerinde; Erdoğan Atasoy Caddesi devamında bulunan parselin dedeleri tarafından kamu yararına bedelsiz olarak terk edildiğini ve Erdoğan Atasoy Caddesi isminin Hacı Ahmet KENDİÖZGİL olarak değiştirilmesi yönündeki taleplerinin; Daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Sultanbağı Mahallesi 65 pafta, 450 ada,13 parselin yola tahsisli kesiminin, 14 parselin tamamının kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İmar planına göre, İlimiz Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 450 ada, 13 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı ve 14 parsel numaralı taşınmazın tamamı imar yoluna tahsisli olup; Merkez Hisar – Özbek İçme suyu depoları arasında Ø 280 mm. çapında içme suyu terfi hattı döşenmesi işi yapılacaktır. Bu hat, Sultanbağı Mahallesi, 450 ada, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazlar içinden 60 cm genişliğinde 1,30 m derinliğinde olacak şekilde geçirilecektir. Tamamı imar yoluna tahsisli olan 14 parselin ve kısmen imar yoluna tahsisli olan 13 parselin yola tahsisli kesiminin kamulaştırılması ile içme suyu terfi hattı için bu alandaki mülkiyet sorunu çözüleceğinden; ./.. (5) Söz konusu, aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazda yapılacak kamulaştırma işlemlerinin, 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince 01.01.2013 tarihinde başlayıp 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6’ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti : 27.471,25 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 27.471,25 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 27.471,25 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Sultanbağı Mahallesi, 65 pafta, 450 adada, tamamı imar yoluna tahsisli olan 14 parselin ve kısmen imar yoluna tahsisli olan 13 parselin yola tahsisli kesiminin kamulaştırılması 2014 27.471,25 TL GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz, Enne Mahallesi 3569, 3594, 3595, 3596, 3598,3612 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Enne Mahallesi, 3568 parsel numaralı taşınmazın tamamı mer’i imar planına göre imar yoluna tahsislidir. İlimiz Enne Mahallesi, 3569, 3594, 3595, 3596, 3598, 3612 parsel nolu taşınmazlar ise; kısmen imar yoluna tahsisli olup; JICA projesi kapsamında İller Bankası kontrollüğünde yapılan Kanalizasyon Şebekesi, akış kotları gereği söz konusu parsellerden geçmektedir. Tamamı imar yoluna tahsisli olan Enne Mahallesi 3568 parsel numaralı taşınmazın ve kısmen imar yoluna tahsisli olan Enne Mahallesi, 3569, 3594, 3595, 3596, 3598, 3612 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması ile mülkiyet sorunları çözüleceğinden; Söz konusu, aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazda yapılacak kamulaştırma işlemlerinin, 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince 01.01.2013 tarihinde başlayıp 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6’ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :187.850,00 TL ./.. (6) Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 187.850,00 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 187.850,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Tamamı imar yoluna tahsisli olan Enne Mahallesi 3568 parsel numaralı taşınmazın ve kısmen imar yoluna tahsisli olan Enne Mahallesi, 3569, 3594, 3595, 3596, 3598, 3612 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması 2014 187.850,00 TL GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” gereği rezerv alanları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 6306 sayılı “ Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun “ ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamındaki, 03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı Belediye Meclisi kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Söz konusu alanların Afet Riskli Alanlar olarak dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunca 17.04.2013 tarih ve 2013/4678 sayılı karar ile onaylanmış 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Belediyemizce , yerinde dönüşümün yapılamayacağı, yeni dere güzergahları ve bazı mahallelerin sağlam zeminde konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ilimiz Bölcek Mahallesi 3975 ada 68 numaralı 23.731,96 m2'lik taşınmaz, Bölcek Mahallesi 3975 ada 76 numaralı 12.822,67 m2'lik taşınmaz ve İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2267 ada, 51 numaralı 19.045,48 m2'lik mülkiyetleri Belediyemize ait alanların, 6306 Sayılı Yasanın 4. maddesi gereği “ Rezerv Alan” olarak belirlenmesi, belirlenen alan için Bakanlık Olur'unun alınması gerekmektedir. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; yukarıda belirtilen alanların Rezerv Alan olarak ilan edilmesi, bu alanlar için Bakanlık Olur'unun alınması, Bakanlık Olur'u doğrultusunda ilgili Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından devrinin yapılabilmesine esas işlemlerin yürütülebilmesi, bu hususta sözleşme ve protokollerin yapılabilmesi, riskli alanlarda kalıpta yerinde konut yapılmayacak taşınmazların kamulaştırmaların yapılması ve kamulaştırma karşılığı belirlenecek konut ihtiyacına ve tipine göre, bu alanlarda; Kentsel Tasarım planlarının ve Uygulama projelerinin yapılabilmesinin, tek tek veya bütün olarak ihaleye çıkartılarak temin edilmesi, mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bu çalışmaların yapılması , ihale işlemlerin yürütülebilmesi ve tüm bu hususlar için Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Çalca ve Bosna-ı Cedid Mahallelerinde 24.Ö.1-24.Ö.II paftalarda İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Çalca ve Bosna-ı Cedid Mahallelerinde 24.Ö.1-24.Ö.II paftalarda İmar Planı değişikliği konusu incelenmiş olup; Çalca ve Bosna-ı Cedid Mahallelerinde 24.Ö.1-24.Ö.II paftalarda İmar Planında (Belediye Hizmet Alanı) Yer Altı Soğuk Hava Depoları lejandlı alan bulunmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğünün 05.05.2014 tarih 1541 sayılı yazılarında ; Kütahya Merkez Çalca Mahallesi yakınında yer alan Yer Altı Kaya Oyma ve Soğuk Hava Depoları 2. Etap Yapım işi ile ilgili olarak; projenin uygulanacağı ./.. (7) yerlerdeki kamulaştırma işlemleri henüz tamamlanamamıştır İmalat yapılacağı bölümde ruhsat işlemlerinin ikmal edilebilmesi için yazımız ekinde sunulan haritada imar hattıyla ayrılarak etaplama yapılması hususunu...şeklindedir. Konu ile ilgili olarak İmar Planında (Belediye Hizmet Alanı) Yer Altı Soğuk Hava Depoları lejandlı alanın iki bölüm halinde dzenlenmesi şeklindeki İmar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Geven ve Andız Mahallerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan 2.352.326,10 m2’lik alanda 2.Üniversite Alanı için Kamu yararı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Geven ve Andız Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan 2.352.326,10 m2’lik alanda 2. Üniversite alanı için kamu yararı müracaatı incelenmiş olup; Söz konusu alan Geven ve Andız Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan bölgede 2.Üniversite Alanı olarak İmar Planı hazırlanmıştır. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 414 sayılı kararı ile bahse konu 2. Üniversite Alanı için Kamu yararı kararı alınmıştır. Söz konusu Belediye Meclis kararı İçişleri Bakanlığı’na iletilmesi için İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın 07.04.2014 tarih 7605 sayılı yazılarında; Talebin Kütahya Belediyesince değerlendirilerek, devam etmesi isteniyorsa yeni alınacak Belediye Meclis kararının Valilik görüşüyle birlikte gönderilmesi... şeklindedir. İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 26.07.2013 tarih yazısı etüd edilmiştir. Bu düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra , ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini artıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda kamu yararı bulunmaktadır. Bu nedenlerle; Geven Mahallesi; 107 ada 1 parsel, 104 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 2227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 419, 439, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 492, 493, 102 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 109 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Andız Mahallesi 107 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parselleri kapsayan toplam 2.352.326,10 m2’lik alanda; 2. Üniversite Alanı yapılabilmesi amacıyla, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (8) GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: Madencilik Faaliyetinde kısıtlanacak alanların belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Madencilik Faaliyetlerine Kısıtlanacak Alanların belirlenmesi, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 17.03.2014 tarih 7696-2288 sayılı dilekçe; “Maden İşleri Genel Müdürlüğünden İşletme ruhsatları onaylanan II grubu sahalarıma ait koordinatlar ekte sunulmuştur. Belediye Meclisi kararıyla kısıtlanacak alanlar içerisinde kalan ruhsatlarımın Belediye Meclisi tarafından tekrar görüşülerek kısıtlanan alanlar içerisinden çıkarılmasını talep ediyorum “ şeklindedir. Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 24 (1) .Maddesinde “II (a) ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) Grubu madenlerin projesinde talep edilen izin alanı ve kırma-eleme tesis yerlerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan yollar ile 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, organize hale gelmiş tarım ve hayvancılık bölgeleri, birinci derece arkeolojik sit alanlarında fiziki olarak ortaya çıkarılmış kültürel varlıkların ön görünüm alanında yatay olarak en az 300 metre mesafede, ön görünüm alanı dışında ise en az 150 metre mesafe dahilinde izin verilmez. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan yol kenarlarında, alternatif alan bulunamaması veya coğrafik ve bölgesel şartlar dikkate alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması durumunda izin verilebilir. Bu fıkradaki mesafeler, ihtiyaç halinde faaliyetlerin boyutu, işletme yöntemi, emniyet tedbirleri ile arazinin topoğrafik ve jeolojik yapısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.” şeklindedir. Belediye Meclisimizin 06.09.2011 tarih 359 sayılı kararı ile onaylanan I(a) grubu Madencilik Faaliyetleri için minimum 150 metre, II(a) grubu Madencilik Madencilik Faaliyetleri için minimum 500 metre mesafedeki sahaların belirlediği alanların Madencilik Faaliyetine Kısıtlanacak alanlar olarak belirlenmiştir. Söz konusu Belediye Meclis Kararının; Belediye ve Mücavir Alanlarımız dahilinde; aşağıdaki açıklanan bölgelerin “Madencilik Faaliyetlerine Kısıtlanacak Alanlar” olarak tespit edilmesi ; 1- Belediye Meclisimizce ve İlgili Kurumlarca onaylanan; nazım ve uygulama imar planlı alanlar ve bu alanlardan, 2- İlgili mevzuat kapsamında belirlenen, köy, mahalle v.b yerleşik alanları ve bu alanlardan, 3- Nazım ve uygulama imar planları dışındaki, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, ilgili koruma alanları ve bu alanlardan, 4- Nazım ve Uygulama İmar Planları ile Köy, Mahalle v.b Yerleşik Alanları dışında olup Çevre Düzeni Planlarında belirlenen Özel Kanunlara Tabi Alanlar, Yerleşim Alanları, Çalışma Alanları, Turizm Alanları, Büyük Açık Alan Kullanışları, Sit Alanları, Atık ve Arıtma Tesisleri üst başlıkları altında tanımlanan alanlar ile Sulama Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, Askeri Alan, Askeri Yasak Bölge, İçme ve Kullanma Suyu Mutlak, Kısa, Orta Mesafeli Koruma Alanları ve bu alanlardan, ve/veya halihazırda bulunan Karayolları (Yollar), Demiryolları, Baraj Alanları, Enerji İletim Hattı, Doğal Gaz Boru Hattı, Petrol Boru Hattı v.b ve bunlarla ilgili mevzuatta belirlenen Koruma Alanları ve bu alanlardan, 5- 01.01.2013 tarihinden sonra Belediye Meclisimizce uygun görülen imar planı yapımı ön izin alanları ve bu alanlardan, 6- Yukarıda 5 madde dışındaki bölgelerde, idaremizce, imar planı araştırması, proje çalışmaları ile ilgili planlama alanları ve bu alanlardan, -I (a) Grubu Madencilik Faaliyetleri için minimum 150 metre, II (a) Grubu Madencilik Faaliyetleri için minimum 300 metre mesafedeki sahaların belirlediği alanların Madencilik Faaliyetlerine Kısıtlanacak (maden faaliyetlerine kapatılacak) alanlar olarak belirlenmesi; - Yukarıda açıklanan kriterler esas alınarak Madencilik Faaliyetine Kısıtlanacak Alanların güncellenmesinin yapılmasının ve müracatların değerlendirilmesi, ilgili hususlardaki konularda İmar ve Bayındırlık Komisyonu görüşü ve Başkanlık oluru alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi J24a01d paftada Belediye Hizmet Alanı(Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alan)ında jeolojik etüd konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (9) Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih 42 sayılı kararıyla onaylanan inköy Mahallesi J24a01d paftada Belediye Hizmet Alanı( Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alanı)nda jeolojik etüd konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 04.02.2014 tarih 42 sayılı kararıyla onaylanan İnköy Mahallesi J24a01d paftada Belediye Hizmet Alanı( Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alanı) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden görüş alınması, İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydı ile onaylanmıştır. İlgili Kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. Yukarıda açıklanan İnköy Mahallesi J24a01d paftada Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alanı) nda herhangi yapılaşma olmayacağından, hafriyat döküm sahası olarak kullanılacağından dolayı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdün yaptırılmadan söz konusu Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alanı) nda ilave nazım ve uygulama imar planının uygulanmasına ve söz konusu alanın faaliyete geçirilmesine; Evliya Çelebi Mahallesi Hafriyat Döküm Sahası Alanının iptal edilerek kullanılmamasına; Evliya Çelebi Mahallesi Hafriyat Döküm Sahası Alanında uygulanan, Belediye gelir tarifesindeki Hafriyat Döküm ücretlerinin, İnköy Mahallesi J24a01d paftada Belediye Hizmet Alanı (Hafriyat, Geri Dönüşüm ve Depolama Alanı) nda aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 103 sayılı kararıyla Nazım İmar Planında Küçük Sanayi Sitesi alanları olarak onaylanan imar planının bir kısmının iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 103 sayılı kararıyla Nazım İmar Planında Küçük Sanayi Sitesi alanları olarak onaylanan imar planının bir kısmının iptali konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 103 sayılı kararıyla; J24A1 paftada Eskişehir Karayolu doğusunda toplam 147 hektar alanda Küçük Sanayi Sitesi Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Yeşil Alanlar, Yol Alanları, orman Alanlarının planlanması yönündeki İlave Nazım İmar Planı onaylanmıştır. İlgili Kurum ve kuruluşlardan gelen görüşler etüd edilmiştir. Ancak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20.02.2014 tarih 2549 sayılı yazıları ile; “Toprak Koruma Kurulunun 19.12.2013 tarih ve 66 karar nolu toplantısında görüşülerek; proje alanında bulunan mera parselleri ile ilgili tahsis amacı değişikliği ret edilmesiyle proje bütünlüğü bozulduğundan 1., 2. ve 3. Bölgelerdeki talebin reddine, 4. Bölgenin yeniden düzenlenerek kurulda yeniden görüşülmesine karar verilmiş.... bu nedenle ilimiz Bosna-ı Cedid Mahallesinde 50 adet 463.704 m2ve Çalca Mahallesinde 8 adet 66.183 m2 olmak üzere toplam 58 adet 529.887 m2 büyüklüğündeki sahanın “Küçük Sanayi Sitesi Alanı” olarak ilave imar planı yapılması işine esas tarım dışı amaçla kullanılmasına, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince izin verilmemiştir... “şeklindedir Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Eskişehir yolu tarafındaki İlave Nazım İmar Planının sabit tutularak devam etmesi, diğer 3 bölgedeki İmar planlarının iptal edilmesi, sabit tutulan İlave Nazım İmar Planının İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden uygun görüşün gelmesi, Yeni Çevre Yolu projesinin tamamlanması ve İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması halinde yürürlüğe girmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Kapsamında kalan 130 ada 7 parsel nolu taşınmazın güneyi ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi Kapsamında kalan 130 ada 7 parsel nolu taşınmazın güneyi ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (10) GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi’nde Trafo Alanlarının ayrılmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi’nde Trafo Alanlarının ayrılmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 222 ada, 135 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Enne Mahallesi, 50.K.1.B pafta, 147 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, J23B10A4B pafta, 3954 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, J23B10A4B pafta, 3954 ada, 3 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2011/439, K: 2014/154 sayılı kararına istinaden; Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parseller bölgesinde yapılan imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2011/439, K: 2014/154 sayılı kararına istinaden; Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parseller bölgesinde yapılan imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 08.05.2014 tarih, 291 sayılı yazısı ekinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2011/439, K: 2014/154 sayılı kararı iletilmiştir. Dava; Kütahya, Merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada 133-207-208 nolu parsellerin okul alanından park ve yeraltı otoparkı alanına dönüştürülmesine ilişkin 03.06.2008 tarih, 221 sayılı Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliklerinin iptali istemiyle açılmıştır. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2011/439, K: 2014/154 sayılı kararında; “...dava konusu imar planı değişikliği ile taşınmazın kullanımı okul alanından park-yeraltı otoparkına dönüştürülürken yatırımcı kuruluş olan İl Özel İdaresinin görüşü alınmadan yapılan dava konusu imar planı değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, bu itibarla davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’nin 14.01.2011 günlü, E: 2010/1473, K: 2011/12 sayılı kararının BOZULMASINA...” karar verildiği belirtilmektedir. Bu nedenlerle; Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parseller bölgesine ilişkin olarak: Belediye Meclisinin 01.06.2007 tarih, 184 sayılı kararının ve 1742, 1742_A nolu imar planı değişikliğinin, Belediye Meclisinin 01.06.2007 tarih, 208 sayılı kararının ve 1747, 1747_A nolu imar planı değişikliğinin, Belediye Meclisinin 02.10.2007 tarih, 322 sayılı kararının ve 1791, 1791_A nolu imar planı değişikliğinin, Belediye Meclisinin 04.01.2008 tarih, 17 sayılı kararının ve 1791, 1791_A nolu imar planı değişikliğinin, Belediye Meclisinin 03.06.2008 tarih, 221 ./.. (11) sayılı kararının ve 1791, 1791_A nolu imar planı değişikliğinin ve Belediye Meclisinin 04.09.2007-293, 02.09.2008-305, 02.01.2009-7, 01.02.2011-89 tarih-sayılı kararlarının iptal edilmesine; Bu alanda imar planı değişikliklerinden önce yürürlükte olan ve Hükümet, İlkokul, Tören Alanı-Yeraltı Otoparkı, Trafo lejandlı alanlardan oluşan imar planlarının uygulanmasına; Belediye Meclisinin 03.09.2010 tarih, 366 sayılı kararının ve 2084 nolu imar planı değişikliğinin ve Belediye Meclisinin 05.10.2010-440, 01.03.2013-137 tarih-sayılı kararlarının iptal edilmesine; Konunun Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parseller bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parseller bölgesinde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 02.05.2014 tarih, 3780 sayılı ve 22.05.2014 tarih, 4443 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parsellerin bulunduğu sahada imar planında bulunan Hükümet, İlkokul, Tören Alanı Yeraltı Otoparkı lejandlı alanlarda imar planı değişikliği yapılarak Resmi Kurum Alanı düzenlenmesi talep edilmektedir. İmar planı değişikliğine ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22.05.2014 tarih, 2034628 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır. Servi Mahallesi, 19 pafta, 104-663 ada, 133-207-208 nolu parsellerin bulunduğu sahada Resmi Kurum Alanı, Serbest Nizam, KAKS: 3.00, TAKS: 0.50, Hmax: 28.00 (6 kat) lejandlı alan düzenlenmesi ve zemin altında otopark düzenlenmesine ilişkin plan notu oluşturulmasına yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla uygun görülmüş olup 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 487 sayılı kararı ile; Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde onaylanan 2373_1_2 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 487 sayılı kararı ile; Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde onaylanan 2373_1_2 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 487 sayılı kararı ile; Yoncalı, 12 pafta, 1347 parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanı (Hastane) lejandlı sahanın Park alanına dönüştürülmesi; buna karşılık olarak, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planı içerisinde Eski Tavşanlı Yolunun güneyinde kalan Park alanında, dönüştürülen hastane alanı kadar, Sağlık Tesisi Alanı (Hastane), TAKS:0.35, Emsal:1.50, Hmax: 30.50 metre lejandlı alan düzenlenmesine yönelik 2373_1_2 nolu imar planı değişikliği, İl Sağlık Müdürlüğü’nden görüş alınması kaydıyla, onaylanmıştı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün 10.03.2014 tarih, 755-1822 sayılı yazısında “...Sağlık Bakanlığının bu görüş yazıları doğrultusunda ilgi sayılı yazınız ekinde yapılan imar plan değişikliği uygun görülmemiştir.” denilmektedir. Bu nedenle; Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 487 sayılı kararı ile onaylanan 2373_1_2 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine; Bu alanlarda imar planı değişikliğinden önce yürürlükte olan imar planlarının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yoncalı, 295, 1438, 1441 nolu parseller alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (12) İlimiz, merkez, Yoncalı, 295, 1438, 1441 nolu parseller alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; İl Sağlık Müdürlüğü’nün 10.03.2014 tarih ve 755-1784 sayılı yazısında; “...mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapuda Yoncalı, 295 parsel 2.459,55 m2, 1438 parsel 15.684,72 m2 ve 1441 parsel 13.119,14 m2’lik taşınmazların tevhidiyle oluşturulacak, ...söz konusu toplam 31.263,41 m2’lik taşınmazların yapılacak imar planı değişikliği neticesinde Sağlık Tesis Alanı olarak ayrılması” istenmektedir. Aynı konuya ilişkin Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin 24.04.2014 tarih ve 5689 sayılı yazısı da İdaremize iletilmiştir. Yoncalı, 295, 1438, 1441 nolu parseller imar uygulamasına girmiş olup; yeni 324 ada, 1-2 nolu parsellerdir. Söz konusu parseller alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Turizm Tesis Alanı, E: 1.50, TAKS: 0.35, Hmax: 30.50 m. lejandlı saha bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazlar 1/5000 ölçekli nazım imar planında da Turizm Tesis Alanları lejandlı sahada kalmaktadır. İmar planı değişikliği talebine ilişkin olarak 30.04.2014 tarih, 3365 sayılı yazımızla Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nden görüş sorulmuştur. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarih, 3175 sayılı yazısı; “...Bu konuda İdaremizce yapılan değerlendirmede, bahse konu taşınmazların ilgi yazınızda belirtildiği şekliyle Sağlık Tesis Alanına ayrılmasında sakınca olmamakla birlikte anılan taşınmazların 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Turizm Tesis Alanına ayrılmış alanda kaldığı ve İlimizin yatırımları teşvik uygulamalarında TR33 IV. Bölgede yer almasından muhtelif yatırımcılar tarafından Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi mevzuatı doğrultusunda gezilip görüldüğü ve ilgilenildiği hususlarının birlikte değerlendirilmesinde yarar olacağı düşünülmektedir.” şeklindedir. Yoncalı, 295, 1438, 1441 nolu parseller (yeni 324 ada, 1-2 parsel) alanında imar planında bulunan Turizm Tesis Alanı, E: 1.50, TAKS: 0.35, Hmax: 30.50 m. lejandlı sahanın; Sağlık Tesis Alanı, E: 1.50, TAKS: 0.35, Hmax: 30.50 m. lejandlı sahaya dönüştürülmesi ve ilgili plan notlarının oluşturulmasına yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince imar uygulamasından çıkmış parsellere ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince imar uygulamasından çıkmış parsellere ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun tekrar daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı oturuma 10 dakika ara verilmesini önerdi ve oturuma 10 dakika ara verildi. İkinci oturuma geçildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda yapılan 2385 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda yapılan 2385 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi müracaat dosyası incelenmiş olup; Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda imar planında bulunan Rezerv Sağlık Tesisi Alanı lejandlarının Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmesine yönelik 2385 nolu imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih, 14 sayılı kararı ile onaylanmış ve imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih, 77 sayılı kararı ile Komisyona havale edilmiştir. İmar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar etüd edilmiş ve itiraz dilekçelerinde: Yapılan plan değişikliğinin kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu; yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırdığı, sosyal donatı alanlarını azalttığı; mevcut Evliya Çelebi Hastanesi’nin yakınına iki büyük ./.. (13) hastane yapılmak istenmesinin kamu yararından çok birilerinin yararını amaçladığı, bu durumun da sağlık tesisleri alanında ticari tesislerin yer alması ve ifraz yapılamamasından belli olduğu; hastane yapımı için ortalama 50-60 bin metrekare alan yeterli olabilecekken burada çok daha büyük bir alanın ayrıldığı ve bu alanda yapılacak hastaneden geriye kalacak alanın sadece ticari tesisler için düşünüldüğü; söz konusu alanda yeşil alanlar bulunduğu, korunması gereken bu alanlarda yoğun yapılaşmanın öngörüldüğü; ayrıca, imar planı değişikliğine gidilirken Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınmadığı vb. hususları belirtilmektedir. Diğer taraftan, 14.05.2014 tarih ve 3548 kayıt nolu dilekçe ile söz konusu alanda “...Evliya Çelebi Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Okmeydanı Mahallesi’nin ortak kullanacağı bir kapalı pazaryeri alanının ayrılması...” talep edilmiştir. Sağlık Tesis Alanları kentsel-sosyal donatı alanlarından olduğu için plan değişikliğiyle sosyal donatı alanları azalmamakta; yapı ve nüfus yoğunluğu artmamaktadır. Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda 2385 nolu imar planı değişikliğinden önce de imar planında Rezerv Sağlık Tesisi Alanına ilişkin plan notlarında “Ticari tesisler yer alabilir. İfraz yapılamaz.” hükümleri bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2012 tarih ve 754-6187 sayılı yazısında “...Bakanlığımızca hazırlanan projelerde ticari alanlar da öngörüldüğünden, ticari alan notu eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir...” denildiğinden dolayı plan notlarında “Ticari tesisler yer alabilir.” notu bulunmaktadır. İfraz yapılamaz hükmü ise Sağlık Tesis Alanlarının imar planında gösterildiği şekilde uygulanabilmesi ve alanın daha küçük parsellere ayrılmasını önlemek amacıyla plan notlarında yer almaktadır. Sağlık Tesis Alanı olarak büyük bir alanın ayrılmış olması, hastane yapımına ilave olarak ileride bu alanın eğitim, araştırma, uygulama vb. sağlıkla ilgili pek çok fonksiyonun bir arada olabileceği bir sağlık kampüsü olarak geliştirilebilmesine imkan sağlanması amacıyladır. Söz konusu alanda yoğun ağaç dokusunun bulunduğu, yeşil alanların olduğu kesim imar planında yapılaşmanın olmayacağı bahçe alanı olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu yeşil alanlar planda korunmaktadır. Aynı zamanda bölgede yapılan imar planı revize çalışmalarında da bu bölgede orman alanı bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi iletilmemiştir. Bu nedenle imar planı değişikliğine ilişkin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan görüş alınması gerekmemektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Belediye Meclisimizin 03.01.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 79-80 pafta, 654-655 adalarda yapılan 2385 nolu imar planı değişikliğine ilişkin olarak: - Plan notlarından “Ticari tesisler yer alabilir.” hükmünün iptal edilerek söz konusu imar planı değişikliğinin uygulanmasına; İmar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar ve 14.05.2014 tarih, 3548 kayıt nolu dilekçe ile yapılan taleplerin reddine, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden, Salih ÖZDEN,Enver ERDOĞAN,Azime Nur AKTAŞ AKALIN,Ahmet ULUCA,Serda BAL YILDIZ,Nedim DELEN,Cemal AYDIN,Yusuf SÖKMEN,Merve ÖZÇINAR GÜL,Erol MERCAN,Mustafa EROL,Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU,Ali KORKMAZ'ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parselde imar planı değişikliği müracaat konusu incelenmiş olup; İl Telekom Müdürlüğünün 16.01.2014 tarih, 10808 sayılı yazıları, ilgili dokümanlar ve dosyası etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 parsel alanında uygulama imar planında 8 ve 5’er metre bahçe alanlı, PTT lejandlı saha yer almaktadır. 4104 nolu parsel alanı; yürürlükteki 1/5000 Nazım İmar Planında İdari Tesis Alanları lejandlı sahada kaldığından, Nazım İmar Planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir. Resmi Kurum Alanı için, Mevzuatta minimum alan kriteri belirlenmemiş olup, aşağıda açıklanan uygulama imar planı değişikliğinin, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında uygun olduğu, belirlenmiştir. Bölcek Mahallesi, 9 pafta, 4104 nolu parsel alanında, imar planındaki 8 ve 5’er metre bahçe alanları, uygulamadaki 40 metre bina derinliği ve imar hatları sabit tutularak, Resmi Kurum Alanı (PTT) lejandının düzenlenmesi; “Resmi Kurum (PTT) Alanı; min. parsel cephesi 30 m., min. parsel derinliği 80 m., min parsel büyüklüğü 2.500 m2 koşullarıyla ifraz edilebilir. Parselasyon yapılması halinde planda gösterilmeyen parsel sınırından itibaren 3 m. bahçe alanı uygulanacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (14) GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739-224 nolu adalar bölgesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Belediye Makine İkmal Tesisleri, Otobüs Terminali, İtfaiye, Belediye Temizlik İşleri, İl Trafik Şube Müdürlüğü, Çinigar İşletme Birliği İş ve Ticaret Merkezi, Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu, Trafo ve Otopark lejandlı alanlar bulunmaktadır. Yürürlükteki imar planında bahse konu alanın yapı yoğunluğu belirlenmemiştir. Söz konusu alanda Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler), Serbest Nizam, KAKS: 3.00, TAKS: 0.50, Hmax: Serbest lejandlı alan düzenlenmesi ve çevresinde yol alanları, Park, Trafo alanı düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile; Bu uygulama imar planı değişikliğinin ve kuzey kesimdeki Eğitim Hizmet Alanı, Açık Kapalı Pazaryeri-Yeraltı Otoparkı lejandlı sahaların; Belediye Hizmet Alanı, İdari Tesis Alanı, Garaj, Otobüs Terminali, Otopark, Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu, Ticaret Alanı, Trafo alanı lejandlı sahalarda belirlenmesi yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nden görüş alınması kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Siner Mahallesi; 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 1 nolu parsel alanında ve 2005 nolu parsel alanında, 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada bölgesinde imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi, İlimiz, merkez,Siner Mahallesi; 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 1 nolu parsel alanında ve 2005 nolu parsel alanında, 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada bölgesinde imar planı ve değişikliği dosyası incelenmiş olup; Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 36 ada,1 nolu parselde, yürürlükteki uygulama imar planında; park alanı, 5' er metre bahçe mesafeli Dini Tesis Alanı, bulunmaktadır. Söz konusu 1 nolu parsel alanına birleşik güney kesiminde, 2005 nolu parsel alanı bölümünde , 15 metre bahçe mesafeli eğitim ve öğretim tesisleri alanı, uygulama imar planlarında yer almıştır. Nazım İmar Planında ise bu bölgede; 1 nolu parsel alanında park, 2005 nolu parsel alanında eğitim ve öğretim tesisleri alanları, belirtilmiştir. 30 Ağustos Mahallesi, 523 nolu ada bölgesinde ise; Siner Mahallesindeki 36 nolu adada, daha önceden yapılan 2133 nolu imar planı değişikliğiyle, Dini Tesis Alanı düzenlenmesi sonucunda, kaldırılan park alanı kadar planlanan park alanı, yürürlükteki uygulama imar planlarında bulunmaktadır. Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 1 nolu parselin güneyindeki, 2005 nolu parselde İbadet Yeri alanının genişletilmesine ilişkin imar planı değişikliği hakkında; Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün 12.03.2014 tarih 437 sayılı yazılarında ve 27.02.2014 tarihli Üniversite Kurulu Kararında ; ilgili koşullar belirtilerek, Germiyan Yerleşkesi Alanında , İbadet Yeri yapılması için imar planı değişikliğinin uygun olduğu, belirtilmiştir. Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 36 nolu ada, 1 nolu parsel bölgesinde park alanı sabit tutularak, “Dini Tesis Alanı” lejandının “İbadet Yeri – Hmax: Serbest – Serbest Nizam - E(K.A.K.S)=2.00” lejandına dönüştürülmesi, dönüştürülen “İbadet Yeri” Alanının, Eğitim ve Öğretim Tesisleri Alanına doğru genişletilmesi, İbadet Yeri Alanında 3' er metre, Eğitim ve Öğretim Tesisleri Alanında 10' ar metre bahçe mesafelerinin düzenlenmesi, “İbadet Yeri Alanında TAKS aranmayacaktır” plan notunun konulması yönlerindeki imar planı değişikliği ile Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 36 ada, 1 nolu parseldeki park, 2005 nolu parseldeki eğitim ve öğretim tesisleri alanlarında, İbadet Yeri düzenlenmesi, kaldırılan park alanına karşılık, 30 Ağustos Mahallesi, 523 nolu ada bölgesinde uygulama imar planındaki park alanının aktarılması yönlerindeki nazım imar planı ve değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (15) İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup; İl Telekom Müdürlüğünün 16.01.2014 tarih, 10810 sayılı yazıları, ilgili dökümanlar ve dosyası etüd edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1476 ada, 1 nolu parsel alanında uygulama imar planında 5 ve 3'er metre bahçe alanlı, PTT lejandlı saha yer almaktadır. 1 nolu parsel alanı; yürürlükteki 1/5.000 Nazım İmar Planında İdari Tesis Alanları lejandlı sahada kaldığından, Nazım İmar Planı değişikliğine gerek olmadığı görülmüştür. 1 nolu parsel alanında, 5 ve 3'er metre bahçe alanlı, Resmi Kurum Alanı (PTT) lejandının düzenlenmesi, “Resmi Kurum (PTT) Alanı; Min. parsel cephesi: 15 m. , Min. parsel derinliği: 35 m., Min. parsel büyüklüğü: 600 m2, koşullarıyla ifraz edilebilir.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik, ekli uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2960 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği ve İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2960 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği ve İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesi dosyası incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2960 ada, 7 nolu parsel alanında, uygulama imar planında; 5'er metre yapı yaklaşma mesafeli Küçük Sanayi Alanı bulunmaktadır. Küçük Sanayi Alanında yapı yoğunluğu belirlenmemiş olup, ilgili plan notu yer almaktadır. 7 nolu parsel alanında 1/5.000 Nazım İmar Planında, Hal Alanı ve Ek Tesisleri, Fuar Alanı, Otopark ve yol lejandlı sahalar belirlenmiştir. Nazım ve uygulama imar planında parsel alanının bir bölümü, Askeri Güvenlik Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 2960 ada, 7 nolu parsel alanının güneydoğu bölümünde, 5'er metre bahçe alanlı; B-3 lejandlı Belediye Hizmet Alanı ayrılması, Ticaret Alanı; 3,5 ve 10'ar metre bahhçe alanlı, B-2, hmax: 8.50 metre, park, otopark ve yol lejandlı sahaların düzenlenmesi, Yürürlükteki plan notunun “Bu bölgede 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri Geçerlidir. Uygulamalarda kanalizasyon hatları hakkında ilgili Müdürlükten görüş alınacaktır.” şekline dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğindeki arazi kullanım fonksiyonlarının aktarılmasına ilişkin nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Valilik Makamının uygun görüş vermesi kaydıyla, 2960 ada, 7 nolu parsel alanının İçkili Yer Bölgesi olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 98 pafta, 1474 (626) ada bölgesi, 1475 ada doğusunda imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 98 pafta, 1474 (626) ada bölgesi, 1475 ada doğusunda imar planı değişiklikleri dosyası incelenmiş olup; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 24.04.2014 tarih, 1656032 sayılı yazıları; “ İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 98 pafta, 626 ada, 14 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz Müdürlüğümüze tahsisli olup, üzerine 24 derslik Cumhuriyet Lisesi binası yapım inşaatı ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya yer teslim edilmiştir. Söz konusu parsel üzerinde yapılan kazı çalışması sırasında Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına ait gömülü enerji hattına rastlanmış ve yapım işi İl Özel İdaresi tarafından durdurulmuş olup, parsel üzerinde başka bir hattın olup olmadığı da bilinmemektedir. Belediyenizce 06/12/2013 tarih ve 2013/764 numara ile yapı ruhsatı düzenlenen iş ile ilgili ne tür işlem yapılacağı konusunda gerekli açıklamanın yapılması .....” şeklindedir. Bölgede yürürlükteki uygulama imar planında; İdari-Ticari-Spor - Sosyo Kültürel v.b Tesisleri Alanı, Park, Eğitim Hizmetleri Alanı, Belediye Hizmet Alanı, 7 metrelik ve diğer yaya yolu alanı bulunmaktadır. Yürürlükteki nazım imar planında ise; İdari, Sosyo Kültürel, Spor Tesisleri Alanı, otopark alanı, Askeri Alan, Sosyo Kültürel Tesis Alanı ve çıkmaz şekilde yol alanları yer almıştır. ./.. (16) Bölgede ulaşım yapısı etüd edildiğinde, söz konusu Eğitim Hizmetleri Alanının doğusundaki yürürlükteki imar planında, 7 metrelik yolun 14 metre olarak düzenlenmesinin uygun olacağı görülmüştür. 14 metrelik yolun düzenlenmesiyle; Hava Tugayı Alanına Karayolundan altgeçitle bağlantı sağlayan yola, paralel bir yol güçlendirilmiş ve yol alanları arttırılmış olacaktır. Böylelikle hem taşıt trafiği ulaşımında hem de yaya trafiği ulaşımda problemler minimuma indirilecektir. Bu nedenle 1474(626) ada bölgesinde İdari-Ticari-Spor – Sosyo Kültürel v.b Tesisleri Alanı kadastral sınırından itibaren 14 metrelik yol alanının düzenlenmesi, Park alanının kuzeyinde otopark alanının düzenlenmesi, diğer kalan park bölümünün Eğitim Hizmetleri Alanına dahil edilerek Kamu Eğitim Hizmetleri Alanı TAKS: 0.40, E(KAKS): 1.50, Hmax: Serbest, Serbest Nizam lejandlı sahanın tasarlanması, Belediye Hizmet Alanının güneydoğu bölümünde park alanı oluşturulması, Belediye Hizmet Alanında, TAKS: Aranmayacaktır, E(KAKS): 2, Hmax: Serbest, Serbest Nizam lejandlarının planlanması, azalan park alanına karşılık 1475 ada doğusunda imar planında otopark ve yaya yolu alanına doğru Belediye Parkının genişletilmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğindeki arazi kullanım fonksiyonlarının aktarılmasına ilişkin nazım imar planı değişikliği; (15.05.2014 tarihli yazıyla istenen) İl Özel İdaresinden uygun görüşün gelmesi halinde 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: Askeri Hava Mania Planı kapsamında hazırlanan, Gölgeleme Çalışmasının uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Askeri Hava Mania Planı kapsamında hazırlanan, Gölgeleme Çalışmasının uygulanması konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 06.05.2014 tarih, 138 sayılı kararıyla; Uygulama İmar Planlarında, Milli Savunma Bakanlığının 18.Nisan.2014 tarihli yazısıyla iletilen Yeni Askeri Hava Alanı Mania Planının “Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır.” koşuluyla beraber, tüm kriterlerinin uygulanması, uygun görülmüştü. 18.Nisan.2014 tarihli yazıda; Sivil Hava Ulaşımına Açık Olmayan Yalnızca Askeri Kullanımda olan Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Havaalanlarında Emniyet Standartları kapsamında yapılacak olan Havacılık çalışmaları ve Gölgeleme Çalışmalarına ilişkin usul ve esaslara yönelik talimat ta iletilmişti. Bu talimatın, 4.üncü Maddesinde; r. Şemsiyeleme: “Mevcut manianın veya doğal manianın belirli bir noktasından negatif % 10'luk bir eğimle azalan şekilde yapılan bu talimatın Ek-2' sinde yer alan Şekil-1' de gösterimi yapılan gölgelemeyi,” şeklinde ifade edilmiştir. 5.inci Maddede ise (1) “Gölgeleme çalışması, havaalanları çevresinde yapılacak olan yeni inşaatların yapımının yasaklanmasının gerekliliğini azaltmak amacıyla gölgeleyen manianın en üst noktasını geçmemek şartıyla yeni yapılaşmalara izin verilmesini sağlamak ve maksimum yapı yüksekliklerini belirlemek amacıyla yapılır.” denilmiştir. 5.inci Maddenin; (2) inci bendinde , ...Geçiş yüzeyi içerisinde gölgeleme çalışmasının yapılamayacağı, (3) üncü bendinde, gölgeleme çalışmasının yalnızca bir veya birkaç yeni yapının yapılmasına izin vermek amacıyla değil, belirli bir bölgeyi kapsayan alanlardaki yeni yapılaşmalara izin vermek amacıyla yapılabileceği,...hususları açıklanmıştır. 10.uncu Maddenin (2) inci bendinde Şemsiyeleme çalışması sonucunda belirlenecek yüksekliklere göre yapılacak olan yeni yapıların yüksekliklerinin, hiçbir şekilde zemin seviyesinden itibaren 30 metreden fazla olamayacağı belirtilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 21.05.2014 tarihli toplantısında da uygun görülen; mevcut manialardan ve doğal manialardan itibaren bölgeler olarak yapılan gölgeleme çalışması, onaylanması amacıyla, 21.05.2014 tarih, 3805 sayılı yazımızla Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına iletilmiştir. Bu bağlamda; Sivil Hava Ulaşımına Açık Olmayan Yalnızca Askeri Kullanımda olan Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Havaalanlarında Emniyet Standartları kapsamında yapılacak olan Havacılık çalışmaları ve Gölgeleme Çalışmalarına ilişkin usul ve esaslara yönelik talimattaki ve ilgili tüm kriterler kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanacağı şekilde ve enterpolasyon yapılarak, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Görüşü – Belediye Başkanlığı Olur'u ile gölgeleme çalışmalarının uygulama imar planlarında uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (17) GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla Alayunt, Ağaçköy ve Siner Mahallelerinde 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı alanında Kamu Yararı Kararının alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisinin 06.09.2011 tarih, 365 sayılı kararıyla Alayunt, Ağaçköy ve Siner Mahallelerinde 30 metrelik yol alanı düzenlenmesine yönelik ilave imar planı alanında Kamu Yararı Kararının alınması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 20-N-I-II pafta, 1946 ada, 64 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 20-N-I-II pafta, 1946 ada, 64 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde trafo alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği talepleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1 pafta, 17.Ö.4 paftalarda karayolu bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1 pafta, 17.Ö.4 paftalarda karayolu bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.Maddesi kapsamında, Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 2 nolu kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenerek hazırlanan Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik taslağının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.Maddesi kapsamında, Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 2 nolu kararı ile kabul edilen; Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinin, günümüz şartlarına göre eksik ve yetersiz kaldığı tespit edildiğinden dolayı iptal edilmesi ve günümüzün ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak yeniden düzenlenen “Kütahya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı” nın daha detaylı incelenmek ve hazırlanmak üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: İlimiz, Muhtelif Mahallelerinde bulunan, Kütahya Belediyesine ait daireler ve iş yerlerinin tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi (e) bendi; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine ./.. (18) veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” hükmü uyarınca, İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan aşağıda ada, parsel, kat, bağımsız bölüm numarası ve m2 leri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca satışının yapılması, takası, tahsisi ve bu hususlarda protokollerin, anlaşmaların, şartnamelerin hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Encümeni'ne ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. DAİRELER MAHALLE ADA/PARSEL BLOK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM M2 (BRÜT) 30 AĞUSTOS 2103/2 - 1.BODRUM 21 156,68 30 AĞUSTOS 2103/2 - 1.BODRUM 23 126,16 YILDIRIM BEYAZIT 2395/8 - 2 7 125,00 SARAY 7/93 A ZEMİN DAİRE 2 49,00 SİNER 139/11 E-1 2 DAİRE 7 71,00 İŞYERLERİ MAHALLE ADA/PARSEL BLOK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM M2 (BRÜT) YILDIRIM BEYAZIT 2985/1 - ZEMİN 3 690,30 MEYDAN 121/3 - ZEMİN 7 105,00 MEYDAN 121/7 A - 9 50,00 YILDIRIM BEYAZIT 2395/8 - ZEMİN 14 52,04 L.H.P. 1746 / 96 Aka. İsta. 2.970,74M² GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde bulunan Çöp Konteynerleri fiyatlarının gelir tarifesinden çıkartılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinin 28.maddesinde yer alan Çöp Konteynerleri fiyatlarının; 01.05.2014 tarihinde Kütahya ili mücavir alan içerisinde çöp toplama ve nakli işi Belediyemizinde üyesi olduğu Kütahya İli Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB)'a devir olduğundan ve söz konusu Birlik, yapılan ihalenin Teknik Şartnamesinin 4.5.1.11 maddesinde “konteynerlerin yatırım ve işletme giderleri, yüklenici tarafından karşılanacaktır” denildiğinden; gelir tarifesinden çıkartılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 146 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Katı Atık bedelleri ile Su tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (19) Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 146 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen; Ve bu komisyonun 2014 Mali Yılında uygulanan, Su Tarifesinde ve Katı Atık Ücretinde indirim ve değişiklik yapılması konusundaki raporu incelenmiş olup; 2014 yılında uygulanan SU ve KATI ATIK ÜCRET TARİFESİ'nde; -Komşu illerin bir çoğundan düşük olduğu, yaklaşık 4 yıldır suya zam yapılmadığı; -Katı atık ücretinin, Katı Atık Tesisleri ve Birlik İşletmesinin giderlerine esas alınan bir ücret olduğu, Su Tarifesi ile ilgili olmayıp, yasa gereği ayrı bir hizmete yönelik tarife düzenlenmesi olduğu; -2013 yılında 4,00 TL olan Katı Atık Ücretinin 03.12.2013 tarih 499 sayılı Meclis Kararı ile P indirim yapılarak 2,00 TL'ye düşürüldüğü tesbit edilmiş olup; Bu nedenlerle; Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 Yılı Gelir Tarifesinde yer alan “Resmi Kurumlar ile Merkez İnşaatlar Su Tarifelerinin” aşağıdaki gibi düzenlenmesine; GELİR TARİFESİ – 20.madde: SU TARİFESİ'ndeki; 20.1.5.1.madde: İNŞAATLAR: 0-50m³ (1.kademe)= 3,12 TL'den, 3,50 TL'ye 20.3.1.madde: Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları, okullar, askeri birlikler, hastaneler, (kademesiz): KARTLI= 3,02 TL'den, 3,59 TL'ye, MEKANİK= 3,15 TL'den, 3,74 TL'ye yükseltilmesine; Diğer Su Tarifesi maddeleri ve Katı Atık Ücretlerinin aynı kalmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden, Salih ÖZDEN,Enver ERDOĞAN,Azime Nur AKTAŞ AKALIN,Ahmet ULUCA,Serda BAL YILDIZ,Nedim DELEN,Cemal AYDIN,Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL,Erol MERCAN,Mustafa EROL,Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU,Ali KORKMAZ'ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 147 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen Halk Otobüsleri Ücret tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 147 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen; 2014 Mali Yılında uygulanan, Şehiriçi Toplu Taşımaya hizmet veren Halk Otobüsleri ücret tarifesine zam yapılması konusundaki komisyon raporu incelenmiş olup; 2014 yılında uygulanmak üzere hazırlanan, Şehiriçi Toplu Taşımaya hizmet veren Halk Otobüsleri ücret tarifesine zam talebinin uygun olmadığından reddine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN'ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 300 sayılı kararı ile, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilen İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 19 pafta, 1500 parselin bu kapsamdan çıkartılarak “Okul Alanı” olarak değiştirilmesi talebin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, Bahçeli Evler Mahallesi Muhtarı Ramazan ÇATLADAN'ın Başkanlığımıza vermiş olduğu 02.06.2014 tarih ve 1780 kayıt nolu dilekçeleri ile, İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 19 pafta,1500 nolu parselin, Belediye Meclisinin 04.06.2013 tarih ve 300 sayılı kararıyla 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kullanılmak üzere ./.. (20) Kentsel Dönüşüm Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilen söz konusu parselin bu kapsamdan çıkartılarak “Okul Alanı” olarak değiştirilmesi talepleri incelenmiş olup; Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN: İlimizin muhtelif yerlerinde Halk Ekmek büfelerinin yapılması/yenilenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, Halk Ekmek İşletmecisi Yusuf SARIKOÇ'un Başkanlığımıza vermiş olduğu 08.05.2014 tarih ve 13388 kayıt nolu dilekçesi ile; İşletme olduğu ekmek büfelerinin modern çağımıza yapı itibari ile uygun olmadığı, hijyen ve vitrin düzenlemelerinin yetersiz olduğu, bazı büfelerin yerlerinin satış yönünden sıkıntılı olmasından dolayı; 1- Gaybiefendi Mahallesi, Göktürk Cad. Şeker İlköğretim Okulu önü Halk Ekmek Büfesi, 2- Gazi Kemal Mah. Cumhuriyet Mah. 30 Ağustos Halk Ekmek Büfesi, 3- Gültepe Mahallesi, Radar Cad. Pazar Yeri Halk Ekmek Büfesi, 4- Yenidoğan Mah. Ragıp Gümüş Pala Cad. 3. Nolu Sağlık Ocağı Yanı Halk Ekmek Büfesi, 5- Mecidiye Mah. Taşköprü Meydanı Halk Ekmek Büfesinin yerinde kalması ve yenilenmesi; 1-100. Yıl Mahallesi, Sosyal Konutlar 4. Blok yanı, park içi Halk Ekmek Büfesi, 2-75. Yıl Mah. Atakent İncik Çeşmesi yanı halk Ekmek Büfesi, 3- Meydan Mahallesi, Meydan Cami Karşısı İncik Çeşmesi yanı Halk Ekmek Büfesi, 4- Kültür Parkı içi bankamatik yanı Halk Ekmek Büfesi, 5- 2. Etap Toki Evleri Cami yanı Halk Ekmek Büfesi, 6-Bahçeli Evler Mah. Park içi Halk Ekmek Büfelerinin mevcut yerlerinden kaldırılarak, dilekçe ekinde fotoğraflarda belirtilen yerlere konulması ve yenilenmesi; 1- Toki-3 alanı karşısında bulunan ve dilekçe ekinde fotoğrafta belirtilen alanda yeni ekmek büfesi konulması; -Daha önce belirlenen Büyük Bedesten arkası park içi Ekmek Büfesi, -Sultanbağı Caddesi Halk Ekmek Büfesi, Vefa Mah. Halk Ekmek Büfesi, - Anadolu Garajı civarı halk ekmek büfelerinin yerlerinin iptal edilmesi yönündeki talepleri incelenmiş olup; Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ali Paşa Mahallesi, 9 pafta, 63 ada,39 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Ali Paşa Mahallesi, 9 pafta, 63 ada, 39 parsel; Koruma Amaçlı İmar Planına göre park ve yolda kalmakta olup, üzerinde 409 envanter no.lu tescilli eser bulunmaktadır. Ali Paşa Mah. 9 pafta, 63 ada, 39 parsel no.lu taşınmazın da bulunduğu alanda kavşak düzenlemesi için yapılan imar plan değişikliği, söz konusu binanın başka bir alana taşınması şartıyla Eskişehir K.T.V.K Kurulunun 16.03.2006 tarih, 992 sayılı kararı ve Kütahya K.T.V.K.B. Kurulunun 04.07.2009 tarih, 55 sayılı kararları ile uygun görülmüştür. Bu bölge şehrimizin ana arterlerinden olan alternatif yolun başlangıcında olup, trafiği aksatmakta ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, imar yoluna ve parka tahsisli olan İlimiz Ali Paşa Mahallesi, 9 pafta, 63 ada, 39 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması gerekmektedir. Söz konusu, aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazda yapılacak kamulaştırma işlemlerinin, 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı ./.. (21) Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince 01.01.2013 tarihinde başlayıp 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6’ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :106.750,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: - 2014 yılı: 106.750,00 TL 2015 yılı: - 2016 yılı: - 2017 yılı: - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 106.750,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İmar planına göre kısmen park kısmende yola tahsisli olan, Ali Paşa Mahallesi, 9 pafta, 63 ada, 39 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması 2014 106.750,00 TL GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile KİŞGEM'in Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teşkilat şeması bünyesinde “Meslek Edindirme ve Kurslar Birimi” oluşturularak bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesi kararının iptal edilmesi ve 2008 yılından bu yana işletici şirket olan SİMPAŞ'a devir edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki önergenin okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih ve 83 sayılı kararı ile KİŞGEM'in Belediyemiz Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü teşkilat şeması bünyesinde “Meslek Edindirme ve Kurslar Birimi” oluşturularak bu konuda iş ve işlemlerin yürütülmesi kararının iptal edilmesine; 2008 yılından bu yana kadar işletici şirket olan SİMPAŞ'a devir edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 48.MADDESİNİN: İlimiz, mücavir alan içinde faaliyet gösteren H plakalı toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri noktaya iki veya daha fazla indi-bindi yapmalarından dolayı belli zaman dilimi süresinde ücret alınmaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki önergenin okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, mücavir alan içinde faaliyet gösteren H plakalı Toplu Ulaşım Araçları 27 güzergahta hizmet vermektedirler. Şehrimizde bulunan Valilik, Belediye,Defterdarlık Emniyet, Hastane ve Bankalar gibi Kamu Kurum ve Kuruluşları, farklı mahalle ve güzergahlarda 2 veya 3 vasıta değiştirmeleri gerektiğinden mali açıdan külfet getirmektedirler. Bu nedenle; Vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri noktaya iki veya daha fazla araca indi-bindi yapmalarından dolayı belli zaman dilimi süresinde ücret alınmaması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. ./.. (22) GÜNDEMİN 49.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih ve 499 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 yılı gelir tarifesinin 12.sırasında yer alan mezarlık, defin ve cenaze nakil ücretleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki önergenin okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Belediye Meclisinin 03/12/2013 tarih ve 499 sayılı kararıyla kabul edilen ve 01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren 2014 Yılı Gelir Tarifesinin 12. sırasında belirtilen Mezarlık, Defin ve Cenaze Nakil ücretlerinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU İbrahim YACAN Selim DURMAZ BELEDİYE BAŞKANI