BELEDİYE MECLİSİNİN 27.06.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca; Gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem, olağanüstü toplantısını 27.06.2014 CUMA günü Saat: 17.00'de Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda , Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN,2-NURİ ÇETİN,3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN,5-ÖMER FARUK DURMAZ,6-HALİT OĞUZ ATAKAN,7-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ,8-MUSTAFA AYDIN,9-FATMA GÜL,10-FURKAN YILMAZ,11-MEHMET NACİ PEKCAN,12-RAMAZAN YILDIRIM,13-PINAR AKBULUT,14-SELİM DURMAZ,15-İBRAHİM YACAN,16-ŞULE UYKUN,17-SALİH ÖZDEN,18-ENVER ERDOĞAN,19-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,20-AHMET ULUCA,21-SERDA BAL YILDIZ,22-NEDİM DELEN,23-CEMAL AYDIN, 24-YUSUF SÖKMEN,25-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 26-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Banu AKALINOĞLU ile Merve ÖZÇINAR GÜL' ün izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih, 53 sayılı kararıyla uygun görülen, Perli Mahallesi Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal- Kültürel – Spor v.b Tesisleri imar planı alanında, düzenleme yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih ve 53 sayılı kararıyla uygun görülen, Perli Mahallesi Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal- Kültürel – Spor v.b Tesisleri imar planı alanında, düzenleme yapılması dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 14.02.2014 tarih, 53 sayılı kararıyla uygun görülen, Perli Mahallesi, J24A07A, J24A07B paftalarda, Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal - Kültürel – Spor v.b Tesisleri Alanı ile Katı Atık Bertaraf Ek Tesisleri Alanı mevzii ilave nazım ve uygulama imar planları hakkında iletilen, Kamu Kurum ve Kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar etüd edilmiştir. Söz konusu Perli Mahallesindeki, Ceza İnfaz Kurumu, İdari – Sosyal - Kültürel – Spor v.b Tesisleri Alanlarının, Küçük Sanayi Sitesi – Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı – Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin, mevzii ilave nazım imar planı; Parmakören Mahallesinde rezerv sanayi alanında düzenlenen Ceza İnfaz Kurumu Alanı ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve diğer ilgili; Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü Kurum ve Kuruluşlarından, uygun görüşlerin, (İdaremizce) imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüd alınması kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi Yeni yapılacak olan Çevre Yolunun kuzey kesiminde rezerv sanayi alanı olarak gösterilen bölge içerisinde Ceza İnfaz kurumu alanı yapımına yönelik , mevzi imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Parmakören Mahallesi Yeni yapılacak olan Çevre Yolunun kuzey kesiminde rezerv Sanayi alanı olarak gösterilen bölge içerisinde Ceza İnfaz kurumu alanı yapımına yönelik mevzi imar planı yapımı konusu görüşülmüş olup; Cumhuriyet Başsavcılığının 18.06.2014 tarih 1921 sayılı yazısıyla; “ Parmakören Mahallesinde, yeni geçecek olan çevre yolunun kuzey kesiminde Belediyemizin rezerv alanı içerisinde bulunan takribi 21.5 hektarlık alanın Ceza İnfaz Kurumu alanı olarak ayrılması istenmiştir.” ./.. (2) Bahse konu 21.5 hektarlık alanın bir kısmı Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 480 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planında Uydukent proje alanı içerisinde konut alanında kalmaktadır. Söz konusu uydukent alanı içerisinde kalan kısmın iptal edilmesi; 1. Ceza İnfaz Kurumu Alanında imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etüdlerin alınması ve imar planlarının şehir plancısına hazırlattırılması hususlarının Cumhuriyet Başsavcılığınca yaptırılması; 2-Ceza İnfaz Kurumu Alanı imar planı yapımına esas 21 adet Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin tümünün İdaremizce alınması ve Perli Mahallesi Katı Bertaraf Tesisleri kuzey kesiminde Ceza İnfaz Kurumu, İdari- Sosyal- Kültürel- Spor Tesisleri alanında Küçük Sanayi- Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı- Ticaret yönlerindeki düzenlenmesi yapılmasıyla beraber düzenleme ile birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığından görüş alınması; Şartlarıyla Ceza İnfaz Kurumu Alanı Mevzi İlave İmar Planı yapımı ön izni verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında uygulama imar planında Emniyet Müdürlüğü lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın; İbadet Yeri, Serbest Nizam, TAKS: 0.75, KAKS: 2.25, Hmax: Serbest lejandlı alana dönüştürülmesi; “İbadet Yeri alanı içerisinde, güneyindeki 10 metrelik yoldaki yaya sirkülasyonunun devamlılığını sağlayacak şekilde açık ve/veya kapalı yaya geçiş güzergahı düzenlenecektir. Bu geçiş güzergahı kamuya açık olacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile; Resmi Kurum Alanında İbadet Yeri alanı düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’nden görüş alınması kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde imar uygulamasından çıkmış parsellere ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince, imar uygulamasından çıkmış parsellere ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; İlgili yasa kapsamında Turizm Merkezi olan Ilıca imar planları ile Koruma Amaçlı İmar Planları hariç, Belediye ve Mücavir Alan sınırlarımız içinde uygulama imar planlarında; “01.01.2014 tarihinden önce Bitişik nizamlı imar adalarında 18. Madde imar uygulamasından çıkmış parsellerde Yönetmelikte belirtilen minimum cephe ve derinlik şartı aranmayacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 108 sayılı kararı ile onaylanan geven ve andız mahallerinin kuzey kesimi ile Belediye sınırları arasında kalan 2. Üniversite alanınında Belediye Hizmet Alanı Mevzi İlave İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 108 sayılı kararı ile onaylanan Geven ve Andız Mahallerinin kuzey kesimi ile Belediye sınırları arasında kalan 2. Üniversite alanınında Belediye Hizmet Alanı Mevzi İlave İmar Planı yapımı konusu görüşülmüş olup; ./.. (3) Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih 108 sayılı kararı ile onaylanan 2. Üniversite alanının batısında Belediye sınırına bitişik yaklaşık 15 hektarlık taşlık alan üzerinde; İl Sağlık Müdürlüğünden uygun görüş alınması, İl Özel İdaresi Kaynak Koruma Alanı Etüd Raporunun iletilmesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş alınması, İmar Planına esas jeolojik-jeoteknık etüdlerin yaptırılması kaydıyla; Belediye Hizmet Alanı TAKS: 0.50, E/KAKS:2.00, hmax:serbest, Serbest Nizam lejandlı Mevzi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliğinin 7.maddesi gereği, yönetmelikteki uygulanacak kesinti tutarları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.Maddesi (b) fıkrası “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek. ” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimizin 16.06.2011 tarih ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliği'nin 7.Maddesinde Toplu taşıma İşletmeciliği faaliyetinden dolayı kesintiye sebep olacak durumlar ve kesinti tutarlarına ilişkin “Bu yönetmelikteki uygulanacak kesinti tutarları her yıl Belediye Meclisi tarafından yeniden belirlenir.” hükmü gereğince; Belediye Meclisimizin 02.02.2012 tarih ve 42 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Hakediş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle kabul edilen ve halen uygulanan Ücretlerin 2014 yılında da aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.Maddesi (b) fıkrası “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek. ” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 sayılı kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi/Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının ekte sunulduğu şekliyle aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.03.2010 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.Maddesi (b) fıkrası “Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak kanunlarda belirtilen cezaları vermek. ” hükmü uyarınca Belediye Meclisimizin 02.03.2010 tarih ve 99 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 196 sayılı kararına istinaden Özel Halk Otobüslerinde aktarma hizmetinin uygulanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz mücavir alan içinde faaliyet gösteren H plakalı toplu taşıma Araçlarının 27 güzergahta hizmet vermekte olduğu, Şehrimizde bulunan Valilik, Belediye, Defterdarlık, Emniyet,Hastane ve Bankalar gibi Kamu Kurum ve Kuruluşların farklı mahalle ve güzergahlarda olmasından dolayı, ./.. (4) ulaşım için iki veya üç vasıta değiştirme gerektiğinden, vatandaşlarımız açısından mali külfet getirmekte olduğu, bu nedenle vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri noktaya iki veya daha fazla araca indi bindi yapmalarından dolayı belli zaman dilimi süresinde ücret alınmaması konusu incelenmiş olup; 1. Aktarma işleminden faydalanarak ulaşım hizmetinin yapılması süresinin 30 dakika olarak belirlenmesine, 2. Aktarma ile süresi içinde yapılacak taşımacılıktan ücret alınmamasına, 3. Gerektiğinde aktarma hizmetinden faydalanan kişilerin, söz konusu hizmeti suistimal ederek (Başkasına ait kartı kullanmak vb.), işletmecilerinin zarar etmesine yönelik fiillerinin engellenmesine yönelik çalışmaların (Kişiselleştirilmiş kart verilmesi vb.) yapılmasına, ve hizmetin uygulanmasında yaşanacak her türlü sıkıntı ve sorunlarda Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, 4. Aktarma hizmetinin uygulanacağı hatların Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenmesine, uygulamaya konulup konulmaması konusunda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz, Çalca Mahallesi 19-6-Ö IV pafta, 2529 parsel numaralı taşınmazda bulunan Belediyemizde kalacak olan zemin 03 ve zemin 13 numaralı asma katlı toplam 614 m2.lik işyerleri ile İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18 O II pafta, 2904 ada, 6 parsel numaralı 2838 m2.lik mer'i imar planına göre Mobilyacılar Sitesi Alanına tahsisli (H.6,50 m2) lik taşınmazın karşılıklı takas edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Çalca Mahallesi, 19-6-Ö IV pafta, 2529 parsel numaralı 4339,67 m2.lik taşınmaz kat karşılığı ihaleye çıkartılmış ve Belediye Encümenimizin 03.07.2012 tarih ve 2493 sayılı kararıyla NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.' ne ihale edilmiştir. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. adına Hediye GÜRAL GÜR adına vekaleten Salih ÇETİNER tarafından verilen 18.06.2014 tarihli dilekçeyle, kat karşılığı ihalesini aldıkları, İlimiz Çalca Mahallesi, 19-6-Ö IV pafta, 2529 parsel numaralı taşınmazdan Belediyemize kalacak olan Zemin 03 ve Zemin 13 numaralı asma katlı toplam 614 m2.lik işyerleri ile llimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18 O II pafta, 2904 ada, 6 parsel numaralı 2838 m2.lik mer' i imar planına göre Mobilyacılar Sitesi Alanına tahsisli (H.6,50 m2) taşınmazın arada bedel ve değer farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesi yönündeki talep görüşülmüş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi, Belediye meclisinin görev ve yetkileri (e) bendi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü uyarınca; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Merkez Çalca Mahallesi, 19-6-Ö IV pafta, 2529 parsel numaralı taşınmazda bulunan Z-03 (kat irtifakı işlemi sonucunda oluşacak olan Zemin-2 bağımsız bölüm numaralı asma katlı işyeri) ve Z-13 (kat irtifakı işlemi sonucunda oluşacak olan Zemin-5 bağımsız bölüm numaralı asma katlı işyeri) bağımsız bölüm numaralı asma katlı işyerlerinin, mülkiyeti Hediye GÜRAL(GÜR)' e ait olan, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18 O II pafta, 2904 ada, 6 parsel numaralı taşınmazla, arada alan ve değer farkı gözetmeksizin başabaş takas edilmesine; takas işlemine müteakip, mülkiyeti Belediyemiz adına tescil edilecek olan, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18 O II pafta, 2904 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan Belediyemize ait tarihi konaklar restore edilerek ayağa kaldırılarak canlandırılmış, bunların bazıları sivil toplum örgütlerine, bazıları da işletilmek üzere kiraya verilmiş ve bu konaklar zamanla işetmeciler tarafından gerekli özen gösterilmediğinden konaklar bakımsızlıktan yıpranmış olup, söz konusu konakların satışı yapıldığında mal sahiplerince gerekli özen ve itina gösterileceğinden dolayı Belediyemize maliyeti üzerinden satılarak, yeni tarihi konaklar alınarak onların restorasyonunu yaparak tarihi kültürümüzü ./.. (5) canlandırmak, ayağa kaldırmak amacıyla, 5393 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi (e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca; Aşağıda yazılı konakların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ihale ile satışının yapılmasına, satışı ile ilgili fiyat tespiti, satış şartlarının belirlenmesi, anlaşma, sözleşme ve protokollerin hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. SIRA NO KONAĞIN ADI MAHALLESİ PAFTA / ADA / PARSEL 1 EMİN KARA KONAĞI PİRLER 27/ 110/ 15 2 İRVASA KONAĞI PİRLER 28/ 106/ 55 3 KELER KONAĞI MECİDİYE 11/ 25/ 107 4 DEFTERDAR KONAĞI SULTANBAĞI 65/ 450/ 54 5 ŞÜKRÜ ŞEKER KONAĞI PİRLER 28/ 106/ 69 6 MOLLABEY KONAĞI BALIKLI 14/ 84/ 35 ve 36 7 SİPAHİ KONAĞI MARUF 52/ 266/ 1,2 ve 3 GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş.'ce yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili sağlanmış olan finansmanın iade edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Finasmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş.'ce yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili olarak; İlimiz,Yıldırım Beyazıt , Fatih, Cumhuriyet Mahalleleri ve Gaybi Efendi Mahallesini kapsayacak şekilde KÜTAHYA (MERKEZ) KISMİ YAĞMURSUYU projesi inşaatı ihale hazırlıkları tamamlanmıştır. 16.05.2012 tarihinde kabul edilen ve 31.05.2012 tarihinde 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında; Bahse konu olan proje bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılacak olması, buna ilave olarak DSİ III. Bölge Müdürlüğü ve 34. Şube Müdürlüğü'nün ilimiz dereleri, ile ilgili ıslah çalışması bulunduğundan dolayı ilgili kısmi yağmursuyu projesinden vazgeçilerek, sağlanmış olan finansmanın iade edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: Ulusal ve Uluslararası fonlardan (AB, Elçilikler, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb.) hibe ve kredi almak için proje yazma, yazdırma, yürütme, başvuruda bulunma konularında Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya ilimizin gelişmesi noktasında öz kaynaklardan ziyade, Avrupa Birliği projelerinden de Kütahya'mızında faydalanması için, Ulusal ve Uluslararası fonlardan (AB, Elçilikler,Dünya Bankası,Kalkınma Ajansları vb.) hibe ve kredi almak için proje yazma, yazdırma, yürütme, başvuruda bulunma konularında Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (6) GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ana hizmet binası ve grup yerlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ana hizmet binası ve grup yerlerinin tespiti konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İmar planı değişikliği yapılan Belediye hizmet alanında kalan İlimiz, Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta,223 ada, 33 parsel numaralı taşınmazla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılarının müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 223 ada, 33 ve 42 parsel, 224 ada, 4,6,7,8,9,10 ve 11 parsel, 1739 ada, 15 ve 41 parsel numaralı taşınmazlarda ve 223 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın ve 1749 ada, 41 parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde bulunan, yeni belirlenecek hat doğrultusunda parktan ihdas edilecek kesim de yapılacak olan yeni Belediye Hizmet binası ile ilgili olarak, gerekli olduğunda uzlaşma, anlaşma, sözleşme, şartname, protokol imzalanması, satın alma, trampa edilmesi, mülkiyetler Belediyemize geçtikten sonra tasarruf şeklinin belirlenmesi, yapım ihalesine çıkarılması vb. konularda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Madde, 18. Madde ve 34.maddesine göre, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine, Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 124 sayılı kararı ile yetki verilmiş olup; Belediye Meclisimizin 03.06.2014 tarih ve 177 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazların bulunduğu alanın, Belediye Hizmet Alanı olarak tahsisi (İdari,Ticari,Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) İl Emniyet Müdürlüğünden görüş alınması kaydı ile uygun görülmüştür.Kütahya Il Emniyet Müdürlüğü 08.05.2014 tarih ve 43894 sayılı yazıları ile, İlimiz Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numaralı, Maliye Hazinesine kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak, İl Muhakemat Müdürlüğü tarafından Eskişehir 1. İdare Mahkemesine Esas No.2011/500 dava açıldığını ve Karar No.2012/677 ile dava konusu işlemin iptaline Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiğini ve alınan mahkeme kararının bozulması ve yürütmenin durdurulması yönünde,Belediyemiz tarafından Danıştay 6. Dairesine itiraz edildiğini ve Esas No.2013/229 nolu karar ile mahkemenin yürütmenin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığına dair karar verildiğini, konu ile ilgili olarak esasa ilişkin mahkeme kararı sürecinin Danıştayda devam ettiğini, belirtilen yerin tahsis amacı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipler Amirliği Hizmet Binası olarak kullanıldığını belirtmişlerdir. Emniyet Genel Müdürlüğü 27.05.2014 tarih ve 81720 sayılı yazıları ile, Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsisli, İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numaralı 1.350 m2 yüzölçümlü Trafik Ekipler Amirliği hizmetlerinde kullanılan ve Danıştay 6. Dairesinde 2310/229 sayı ile temyiz davası devam etmekte olan taşınmazın, Belediyemiz tarafından devrinin talep edildiği, talebe ilişkin Kütahya Defterdarlığının ilgi yazısına esas cevaben tahsisin kaldırılması ile ilgili görüşlerinin bildirilmesi istenildiği, İl Emniyet Müdürlüğünün yazılarında da belirtildiği üzere Kütahya ilinde deprem güvenliği testleri sonucu yıkılan hizmet binası ve lojmanlardan dolayı, İl Emniyet Müdürlüğünün ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sıkıntılar yaşandığını ve söz konusu binanın Trafik Ekipler Amirliği hizmetlerinde kullanılmaya devam ettiğini ayrıca Belediyemizin bu alanda yapmayı planladığı hizmet binası için ihtiyaç duyduğu bahse konu taşınmazda bulunan tahsisin kaldırılması konusunda, bu hizmetlerin yürütülmesi için mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait, İl Emniyet Müdürlüğünce de uygun görülecek, eşdeğerde başka bir hizmet binasının Hazine adına tescil edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi durumunda bir değerlendirme yapılabileceği; eşdeğerde başka bir hizmet binasının Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsis edilememesi durumunda Gaybiefendi Mahallesi 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numaralı 1.350 m2 yüzölçümlü taşınmazın hizmetlerin devamı açısından tahsisinin kaldırılmasının uygun görülmediğini belirtmişlerdir. Konu Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan ve Emniyet Müdürlüğünü'ne tahsisli İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 37 pafta, 223 ada, 33 parsel numaralı taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize ait, değer bakımından uygun bir taşınmazla takas edilmesi, satın alınması, kamulaştırılması, gerektiğinde sözleşme, anlaşma ve protokol hazırlanarak imzalanması konularında Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU İbrahim YACAN Selim DURMAZ BELEDİYE BAŞKANI