BELEDİYE MECLİSİNİN 05.08.2014 TARİHLİ 1. DÖNEM 4. OLAĞAN TOPLANTISININ 2.BİRLEŞİM, 1. OTURUMU OLAN 06/08/2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.08.2014 tarihli 1. dönem 4. olağan toplantının 2. birleşim, 1. oturumunu 06/08/2014 ÇARŞAMBA günü Saat: 18.00'de Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında, Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-MEHMET ÖZDOĞAN,2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN,5-BANU AKALINOĞLU,6-ÖMER FARUK DURMAZ,7-HALİT OĞUZ ATAKAN,8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ 9-MUSTAFA AYDIN, 10-FATMA GÜL,11-FURKAN YILMAZ,12-MEHMET NACİ PEKCAN,13-RAMAZAN YILDIRIM,14-PINAR AKBULUT, 15-SELİM DURMAZ,16-İBRAHİM YACAN, 17-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM,18-ŞULE UYKUN,19-SALİH ÖZDEN,20-NEDİM DELEN,21-CEMAL AYDIN,22-YUSUF SÖKMEN, 23-MUSTAFA EROL,24-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 25-ALİ KORKMAZ' ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN,Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ , Merve ÖZÇINAR GÜL'ün izin dilekçelerinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; İmar planında Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada, 53 nolu parselde yol alanı bulunmaktadır. 52, 54 ve 58 nolu parsellerin bir bölümü Bitişik nizam 3 kat konut, Y lejandlı alanda, bir bölümü ise yol alanında kalmaktadır. Ancak, arazi eğimi nedeniyle imar planında bulunan yol açılamamaktadır. Söz konusu bölgede yol açılabilmesi için; Hamidiye Mahallesi, 18.M.1 pafta, 770 ada, 52 nolu parselde yol ve park alanı düzenlenmesi; 2557 ada, 2 nolu parselde Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alanının bir bölümünde yol alanı düzenlenmesi; 770 ada, 53, 54 ve 58 nolu parsellerin tamamı Bitişik nizam 3 kat konut, Y lejandlı alanda kalacak şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına; İmar planı değişikliğinin kesinleşmesine müteakip 770 ada, 52 nolu parsel ve 2557 ada, 2 nolu parselin yol ve parka tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması için 5 yıllık kamulaştırma programının 2014 yılı dilimine eklenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 481 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planının bir bölümünün iptali konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 481 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planının bir bölümünün iptali konusu görüşülmüş olup; Belediye Meclisimizin 02.12.2011 tarih 481 sayılı kararı ile; Dumlupınar Üniversitesi Merkez ./.. (2) Kampüsü doğusunda J23-b-04-b, J23-b-04-a, J23-b-03-b, J23-b-04-d, J23-b-04-c, J23-b-05-d, İ23-c-24-d paftalarda imar planı ve revizyon imar planı onaylanmıştır. Söz konusu alanın bir kısmı ile ilgili olarak İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 26.06.2013 tarih 7710 sayılarında Parmakören Mahallesi sınırları içerisinde kalan Altın Tepesinin kuzeyindeki alanın bir bölümünün Parmakören köyü Yağmurlama Sulama Projesi içerisinde kaldığı belirtilmiştir. Söz konusu alanın İmar Planının iptal edilmesi ve alanın imar plansız durumuna getirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN: Belediyemiz 2014 yılı bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün, ekte sunulan cetvelde belirtilen bazı ödeneklerini 2014 yılında kullanamayacağı, Fen İşleri Müdürlüğümüzün ise yine aynı cetvelde gösterilen bazı ödeneklerinin 2014 yılı sonuna kadar yeterli olmayacağı anlaşılmış olup; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü yer almaktadır. Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki; 1 adet Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tertibinden 685.000,00 TL, 1 adet Hizmet Alımları Tertibinden 630.000,00 TL, 1 adet Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım, Onarım Giderlerinden 55.000,00 TL, 1 adet Diğer İç Borç Faiz Giderlerinden 30.000,00 TL, 1 adet Dış Borç Faiz Giderlerinden 2.000.000,00 TL, 1 adet Mamul Mal Alımlarından 2.400.000,00 TL, 1 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerinden 1.200.000,00 TL ve 1 adet Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerinden 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 8.000.000,00 TL’nin tenziline, Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesindeki; Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Tertibine 8.000.000,00 TL’nin ilavesine, Konu ile ilgili ekte sunulan 8. Aktarma Cetvelinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aynen kabulüne yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN: 2 yıllık zorunlu eğitime geçilmiş olduğundan, İlimiz merkezinde yeni okul binaları yapılması amacıyla okul alanları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün imar plan değişiklik talebi ve takas konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 21.05.2014 tarih ve 3071341 sayılı yazısında, 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesinden dolayı, ilimiz merkezinde (yeni okul binaları yapılabilmesi amacıyla) okul alanlarına acil ihtiyaç duyulması nedeniyle, ilimiz merkez 80. Yıl Özel İdare İlk/Ortaokulu bitişiğindeki Siner Mahallesi, 27 ada, 1 parsel numaralı mer'i imar plana göre İdari-Ticari-Sosyo Kültürel vb. Tesisler alanı olarak görünen yer ile bitişiğindeki Otopark alanı olarak görünen yerin okul alanına dönüştürülmesi ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, ilimiz Siner Mahallesi, 3072 parsel numaralı 31.322,00 m2.lik, üzerinde Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Eğitim binaları ve atölye binalarının bulunduğu (duvarla çevrili) kısım düşüldükten sonra, 5.445,00 m2.lik alanın, 80. Yıl Özel İdare İlk/Ortaokulu bitişiğindeki, İlimiz Siner Mahallesi, 27 ada, 1 parsel numaralı Belediye Hizmet Alanı, İdari Ticari Sosyo Kültürel vb Tesisleri alanına tahsisli, yaklaşık 3915,00 m2.lik taşınmaz ve bitişiğinde bulunan park alanına tahsisli yaklaşık 1530,00 m2.lik kesimin okul alanı olarak plan tadilatı yapılarak, yaklaşık 5.445,00 m2.lik kesimle başabaş takasına, takas işlemleri için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine ve konu ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih 222 sayılı kararı ile Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 220 adada onaylanan 2233 sayılı İmar Planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun ./.. (3) okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih 222 sayılı kararı ile Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta, 220 adada onaylanan 2233 sayılı İmar Planı değişikliğinin düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup; Belediye Meclisimizin 04.05.2012 tarih 222 sayılı kararıyla; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 220 adada Ticari Tesisler Otel Tesisleri Turizm Tesisleri Alanı Hmax:serbest Emsal:2.00 lejandlı 2233 sayılı imar planı değişikliği onaylanmıştır ve bahse konu imar planı değişikliği yürürlüktedir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 43 pafta 220 ada Karayolları kenarında bulunmaktadır. Bahse konu alanda Ticari Tesisler Otel Tesisleri Turizm Tesisleri ve Özel Eğitim Tesisleri Alanı, Hmax:serbest Emsal:2.00 olarak düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 25.07.2014 tarih 3158311 sayılı yazılarında İmar Planı değişikliğinin yapılmasında herhangi bir sakıncanın görülmediği belirtilmiştir. Bahse konu Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; İmar planının kesinleşmesine müteakiben, söz konusu yerin satışı ve bedel tespiti için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 48.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 40 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 49.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanının kuzeyinde imar planı değişikliği , 28 nolu parselin takas işlemlerinde kullanılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanının kuzeyinde imar planı değişikliği , 28 nolu parselin takas işlemlerinde kullanılması konusu incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 763 ada, 28 nolu parsel alanında yürürlükteki uygulama imar planında, “eğitilebilir çocuklar özel eğitim alanı”, “folklor araştırma merkezi” lejandlı sahalar bulunmaktadır. 28 nolu parsel alanının kuzeyinde bulunan Belediye Parkı sahasının daha kuzeye ötelenerek, Belediye Parkı sahasında yol alanı düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi uyarınca onaylanmasına; “Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı”, “Folklor Araştırma Merkezi” lejandlı sahaların ifraz edilmesi, oluşacak parsellerin İl Özel İdaresi, Maliye Hazinesi, Çinigar İşletme Birliği ile Gaybiefendi Mahallesi, 223 ada, 33 ve 42 parsel, 224 ada, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsel, 1739 ada, 15 ve 41 parsel numaralı taşınmazlarda ve 223 ada, 33 parsel numaralı taşınmaz ve 1749 ada, 41 parsel numaralı taşınmazlarda hisselerine karşılık takas edilmesine; Bu konu ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine, konu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görüş alınmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 50.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait, aile sağlık merkezi yapılabilecek, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri arasında bulunan park alanından ihdas edilecek ve plan değişikliği yapılacak olan yaklaşık 1306,61 m2.lik alan, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralı taşınmazdan yaklaşık 500,00 m2.lik alan ve İlimiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralı Maltepe Parkından yaklaşık 394,00 m2.lik alanın, Afyon Yolu üzerindeki mülkiyeti Maliye ./.. (4) Hazinesine ait olan İlimiz 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada, 35 parsel numaralı 2450,00 m2.lik taşınmazla takas edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarih ve 4823 sayılı yazılarında, İlimiz Merkez Yenidoğan Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Vefa Mahallesi, Maltepe Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesinde Aile Sağlığı Merkezleri oluşturulabilmesi için Belediyemiz mülkiyetinde bulunan arsaların bildirilmesi istenmiş olup; İlimiz, merkez, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahallelerine hizmet vermek üzere, iki mahalle arasında bulunan 1306,61 m2.lik park alanında, plan değişikliği yapılmak suretiyle aile sağlık merkezi yapılabilecek alanın düzenlenmesi, Cumhuriyet Mahallesi Aile Sağlık Merkezi için, mülkiyeti Belediyemize ait olan 1474 ada, 19 parsel numaralı taşınmazdan, aile sağlık merkezi yapılabilecek yaklaşık 500,00 m2.lik alanın ayrılması, Maltepe Mahallesi Aile Sağlık Merkezinin de mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralı Maltepe Parkının içinde yaklaşık 394,00 m2.lik alanda çözülmesinin uygun olacağından; 5393 Sayılı Kanun'un 18. Madde “e” fıkrası ve 75. Madde “d” fıkrası gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait, Aile Sağlık Merkezi yapılabilecek, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri arasında bulunan park alanından ihdas edilecek ve plan değişikliği yapılacak olan yaklaşık 1306,61 m2.lik alan, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralı taşınmazdan yaklaşık 500,00 m2.lik alan ve İlimiz Maltepe Mahallesi, 14 ada, 21 parsel numaralı Maltepe Parkından yaklaşık 394,00 m2.lik alanın, Afyon Yolu üzerindeki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlimiz 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada, 35 parsel numaralı 2450,00 m2.lik taşınmazla takasına, takas işlemleri için İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine ve konu ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 51.MADDESİNİN: Çiniciler Çarşısı esnafı ve kat maliklerinin, 28.07.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülen, Kütahya Belediyesine ait 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarına ait ortak giderlerin asgari brüt metrekare üzerinden 1,00 (Bir TL) olarak tahsil edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; S.S. Çiniciler Çarşısı Toplu lşyeri Yapı Kooperatifi 31.07.2014 tarih ve 2286 sayılı dilekçesiyle Belediyemize müracaat ederek, S.S. Çiniciler Çarşısı Toplu lşyeri Yapı Kooperatifi olarak ihaleyi aldıkları ilk günden bugüne kadar Belediyemiz ile Kooperatifleri arasındaki problemlerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için daha önce defalarca şifai ve yazılı olarak başvurmalarına rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını, Şehrimizin güzide yerlerinden olan Çiniciler Çarşısı esnafı ve kat malikleri olarak 28.07.2012 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısının 6 'ıncı gündem maddesi gereğince, Kütahya Belediyesine ait 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 yıllarına ait ortak giderlerin asgari brüt metrekare üzerinden 1,00 (Bir TL) olarak tahsil edilmesi hususunda karar alınmasına rağmen bu tarihe kadar hiçbir işlem yapılmadığını belirtilmekte olup konunun daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu ile, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 52.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz, Ali Paşa, Yıldırım Beyazıt ve 30 Ağustos Mahallelerinde bulunan 4 adet işyeri ve Alayunt Mahallemizde bulunan 105 adet arsa vasıflı taşınmazların 5393 Sayılı Kanun'un 18.Maddesi “e” bendine göre tasarruf şeklinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, Ali Paşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve 30 Ağustos Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda tabloda yer alan, 4 adet iş yerinin 5393 Sayılı Kanun'un 18. Maddesi (e) fıkrası “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” uyarınca; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri çerçevesinde, ihale ile satışının yapılmasına, satışı ile ilgili fiyat tespiti, satış şartlarının belirlenmesi, anlaşma, sözleşme ve protokollerin hazırlanması, imzalanması vb. ./.. (5) konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Salih ÖZDEN, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Ali KORKMAZ'ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 53.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ağaçköy Mahallesinde bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Ağaçköy Mahallesinde bulunan sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 54.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendi gereğince Kütahyaspor'a 100.000.-TL.;Kütahya Belediyespor'a 60.000.-TL.; Şehrimiz amatör spor kulüplerine 40.000.-TL. Olmak üzere toplam 200.000.-Tl. Destek sağlanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14.maddesi ( b) bendine istinaden Kütahya Spor'a 100.000 TL, Kütahya Belediye Spor'a 60.000 TL, şehrimiz amatör spor kluplerine 40.000 TL olmak üzere toplam 200.000 destek sağlanmasına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 55.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesi, e bendi gereğince 15 Ağustos- 30 Ağustos 2014 tarihleri arasında icra edilecek 40.Kütahya El Sanatları ve Ticaret Fuarı etkinliği boyunca otopark ve tuvaletlerin işletilmesinin bedelsiz olarak Kütahyaspor'a verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimizde, 15 Ağustos - 30Ağustos 2014 tarihleri arasında icra edilecek, 40. El Sanatları ve Fuar Etkinliği boyunca, fuar alanında bulunan otopark ve tuvaletlerin işletilmesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14.madde (b) bendi gereğince Kütahya Spor'a verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 56.MADDESİNİN: ”Engelsiz ATM Kılavuzu ve Standartları Yönergesi” hazırlanması ve Engelli vatandaşlarımız için engelsiz ATM'ler kurulması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Günlük hayatın birçok kesiminde standartlar oluşturulamadığı için engelli vatandaşlarımızın büyük sıkıntılar yaşadığı bir gerçektir. Bu sıkıntılardan biri de ortopedik engeli olan ve görme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın rahatça kullanabileceği ATM'lerin kentimizde bulunmamasıdır. Bu amaçla Belediyemiz tarafından "Engelsiz ATM Kılavuzu ve Standartlar Yönergesi" hazırlanarak, kentimizde faaliyette bulunan bankalara ulaştırılmasına ve bu yönergedeki ./.. (6) standartlara uygun olmayan ATM'ler için yer tahsisi yapılmamasına; Ayrıca, mevcut ATM'ler ortopedik engeli olan ya da görme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın yararlanabileceği standartlara kavuşturulmalarına yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 57.MADDESİNİN: Gazze,Irak ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlerin meclis tutanaklarında yer alması ve kamuoyu ile paylaşılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Geride bıraktığımız kutlu Ramazan ayında Gazze'de, Irak'ta ve Doğu Türkistan'da, Musul'da, Kerkük'te, Myanmar'da ve Suriye'de yaşanan insanlık dramı, hak ve hukuk ihlalleri, milletçe hepimizi hüzne boğmuş, insani felaketler, mübarek Ramazan Bayramı'nı buruk bir şekilde kutlamamıza neden olmuştur. İsrail ve IŞİD kan dökmüş, saldırılarını ara vermeksizin sürdürmüştür. İsrail'in ve IŞİD'in barbarlıkları karşısında küresel güçler duyarsız kalmış, İslam dünyası ise sessizliğe gömülmüştür. İslam âleminin ve Ortadoğu'nun adil, kalıcı ve saygın bir barışa; sağlam bir uzlaşma ve anlaşmaya ihtiyacı olduğuna; etnik, mezhep ve siyasi temelde sürdürülen savaşların devam etmesi durumunda sadece Ortadoğu'nun değil, tüm insanlığın bundan zarar göreceğine inanıyoruz. Ülkemizin ve komşu coğrafyaların dirliğe, birliğe ve sağduyuya ulaşması, bir an önce bu zulümlerin sona ermesi en büyük arzumuzdur. İlâhî adaletin bir gün mutlaka tecelli edeceğine inancımız tamdır. İsrail'in Gazze'de, IŞİD'in lrak'ta, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamaları ve katliamları Kütahya Belediye Meclisi olarak protesto ediyoruz. Musul'da, Kerkük'de, Gazze'de, Irak'ta, Myanmar'da ,Suriye'de ve Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin, soydaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu Kütahya Kamuoyuna ve Tüm Dünya'ya ilan edilmesine, yapılan bu zulmün Meclis tutanaklarına işlenmesine, Belediyemiz Sosyal Tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satılmamasına, yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 58.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi 40 pafta, 222 ada, 27 parsel nolu taşınmazın imar plan tadilatı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gaybi Efendi Mahallesi 40 pafta, 222 ada, 27 parsel nolu taşınmazın imar plan tadilatının yapılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 59.MADDESİNİN: Filistin Halkı Dostları Derneği İşbirliği ile Filistin Gazze Şehrinde ekilebilir arazi ve içme suyu tesisi yapılması ile ilgili projeye destek verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Filistin Halkı Dostları Derneği işbirliği ile Filistin Gazze şehrinde ekilebilir arazi ve içme suyu tesisi yapılması ile ilgili Kütahya Merkez ve İlçeleri katılımı ile yapılacak projeye destek verilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU Şule UYKUN İbrahim YACAN BELEDİYE BAŞKANI