BELEDİYE MECLİSİNİN 04.11.2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem 7. olağan toplantısı 1. birleşim, 1. oturumunu 04/11/2014 SALI günü Saat: 18.00'de Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında, Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-HALİT OĞUZ ATAKAN, 7-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8-MUSTAFA AYDIN, 9-FATMA GÜL, 10-MEHMET NACİ PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, 12-PINAR AKBULUT, 13-SELİM DURMAZ, 14-İBRAHİM YACAN, 15-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 16-ŞULE UYKUN, 17-SALİH ÖZDEN, 18-ENVER ERDOĞAN, 19-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 20-AHMET ULUCA, 21-SERDA BAL YILDIZ, 22-YUSUF SÖKMEN, 23-EROL MERCAN, 24-MUSTAFA EROL, 25-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU'nun iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden 1-Ömer Faruk DURMAZ, 2-Furkan YILMAZ, 3-Nedim DELEN, 4-Cemal AYDIN, 5-Merve ÖZÇINAR GÜL, 6-Ali KORKMAZ'ın izinli sayılmalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okuttu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2665 nolu adada imar planı değişikliği, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesi, İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği, İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 369 ada, 30 parselde imar planı değişikliği, İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 10c4 pafta 2730 ada 52 parsel ve 136 pafta 821 ada 1 parsel ilave mevzi imar planı yapımı, 2015 yılı geçici işçi vizeleri konusu, Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği'nin asfalt ihtiyacının karşılanması ve ödeme yapabilmeleri için protokol yapılması ve yetki verilmesi, Azot Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan D-158 nolu bloğun İl Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet binası olarak tahsis edilmesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında ilan edilen / edilecek riskli ve rezerv alanlarda Kentsel Dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere konut üretimi, Aile Sağlık Tesisi alanına tahsisli olan alanların Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Bu arada Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 04.11.2014 tarih ve SÖ.2014/13 sayılı “Belediye aleyhine açılan davalar ve mahkeme kararları” konulu önerge okundu ve Meclis Başkanı bu önergeye yazılı cevap verilmesini istedi. MHP grubu adına Salih ÖZDEN Belediye hizmetleri ve Belediye Meclis çalışmaları hakkında gündem dışı konuşma önergesini Meclis Başkanı kabul etti ve Salih ÖZDEN'e söz hakkı verdi, Meclis üyesi Salih ÖZDEN Belediye hizmetleri ve Belediye Meclis çalışmaları hakkında konuşma yaptı. Gündemlere ait yazıların zaman kaybı olmaması için okunmayıp slayt gösterimi yapılması hususunu Meclis Başkanı oya sundu ve yazıların okunmayıp slayt olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 2015 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Belediyemizin Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeninin 23/10/2014 tarih ve 2335 sayılı kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi 2015 Mali yılı Performans programı'nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 2015 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Encümeni'nin 26/08/2014 tarih ve 1824 sayılı kararı ile kabul edilerek Belediye Meclisine havale edilen; Kütahya Belediyesi 2015 Mali yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesinin konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: 2015 yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 2015 yılında uygulanacak olan Belediyemiz Gelir Tarifesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22/10/2014 tarih ve 3826 sayılı yazısı ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27/10/2014 tarih ve 3659 sayılı yazılarındaki taleplerine istinaden ilimizde 2014 yılı içerisinde aşırı yağış sonrası oluşan sel felaketinde; ilgili müdürlüklerimizin yoğun çalışmaları, derelerdeki bentlerin temizliğinin yapılması, Fen İşleri Müdürlüğümüzün; Yoncalı, Ilıca ve yeni mahalle olan köylerimizdeki yoğun iş programları ile Doğlar mevkiinde bulunan taş kırma tesisimizden nakillerin belediyemiz araçları ile yapılması nedeniyle; Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılı için yapılan akaryakıt ihalemizde sözleşme hükümleri gereğince, ihale bedeli üzerinden artışa gidilmesi gerektiğinden, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçe tertibindeki 03020302 kodlu Akaryakıt ve Yağ Alımları tertibine, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün 03070190 Ekonomik Kodlu Diğer Dayanıklı Malzeme Alımları tertibindeki kullanımı öngörülmeyen 700.000,00 TL’nin aktarılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince; Buna göre; Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesindeki Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri tertibindeki 700.000,00 TL’nin tenziline, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesindeki; Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri Tertibine 700.000,00 TL’nin ilavesine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince konu ile ilgili aşağıda belirtilen 15. Aktarma Cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: Macaristan Büyükelçiliği'nin daveti üzerine Pecs Belediye Başkanı Zsolt Pava tarafından 5-8 KASIM 2014 tarihleri arasında Güney Tuna ötesinde gerçekleştirilmesi planlanan programa Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İç İşleri Bakanlığı'nın Mahalli idareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2014 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesinde; “Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır.” hükmü gereğince; Macaristan Büyükelçiliği'nin 09.10.2014 tarih ve N/308/2014 sayılı davet yazılarına istinaden ilgili genelge doğrultusunda Pecs Belediye Başkanı Zsolt Pava tarafından 5-8 Kasım 2014 tarihleri arasında Güney Tuna ötesinde gerçekleştirilmesi planlanan programa katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: Ilıca Kaplıcaları'nda işletme ruhsatı Belediyemize ait jeotermal kuyuların işletmeye alınabilmesi için, termin planının uygulamasında görev alacak komisyonun belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Belediyesi mücavir alanı içerisinde bulunan Ilıca Kaplıcalarında toplam 3 adet Jeotermal kaynak mevcuttur. Kaynakların İşletme Ruhsatları Kütahya Belediyesine aittir. Ilıca Kaplıcalarında 2013 yılında üç kaynağa ek olarak iki adet İKJ-2 ve SO-3 isimli kuyuları açılmış olup. Söz konusu jeotermal kuyuların işletmeye alınabilmesi için ilgili idareye bir termin planı sunulmuştur. Sunulan termin planının uygulanmasında görevlendirilmek üzere 1)NURİ ÇETİN, 2)MUHAMMED İKBAL GÜNDEM , 3)PINAR AKBULUT, 4)SERDA BAL YILDIZ, 5)YUSUF SÖKMEN, 6)Ahmet ULUCA 'nın görev almalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan ilimizin muhtelif mahallelerinde yer alan aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi “e” bendi gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli vb. ile ihale edilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. SIRA NO MAHALLE ADI PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) EDİNME ŞEKLİ NİTELİĞİ 1 30 AĞUSTOS 17.0.2 1405 2 263,40 IFR ARSA 2 “ 17.0.2 1405 3 222,00 IFR ARSA 3 “ 17.0.2 1405 4 216,80 IFR ARSA 4 “ 17.0.2 1405 5 211,90 IFR ARSA 5 “ 17.0.2 1405 6 251,10 IFR ARSA 6 “ 17.0.2 1405 7 222,30 IFR ARSA 7 “ 17.0.2 1405 8 231,00 IFR ARSA 8 “ 17.0.2 1405 9 239,60 IFR ARSA 9 “ 17.0.2 1405 10 248,80 IFR ARSA 10 “ 17.0.2 1405 11 322,20 IFR ARSA 11 “ 17.0.2 1405 15 246,00 IFR ARSA 12 “ 17.0.2 1405 16 241,20 IFR ARSA 13 “ 17.0.2 1405 17 237,50 IFR ARSA 14 “ 17.0.2 1405 18 233,00 IFR ARSA 15 “ 17.0.2 1405 19 228,20 IFR ARSA 16 “ 17.0.2 1405 20 224,60 IFR ARSA 17 17.0.2 1405 21 258,30 IFR ARSA 18 “ 18NI 2451 2 122,00 IUY ARSA 19 “ 18NI 2452 2 203,00 IUY ARSA 20 ALİ PAŞA 8 51 1 4.737,50 KAD BAH.KA.BEL.Bİ 21 ANDIZ J23B04A4 154 1 996,00 IUY ARSA 22 BÖLCEK 20.L.I 169 1 142,00 TRA ARSA 23 “ 21.K.3 20 2 161,00 YEN ARSA 24 “ 21.L.4 228 2 256,00 HIB ARSA 25 “ - 3927 1 1849,40 YEN ARSA 26 EVLİYA ÇELEBİ 19.M.III 603 1 2. Blok 1.bağ.bölüm (Bodrum Kat) KAT.MÜL MESKEN 27 İSTİKLAL 63 432 1 229,27 KAD ARSA 28 L. HÜSEYİN PAŞA 43 220 103 1298,50 İFR ARSA 29 “ 20.M.1 2855 3 621,00 SAT ARSA 30 “ 43(21.M) 914 3 1724,21 TEV ARSA 31 “ 21.L.II 1746 101 14.718,81 İFR ARSA 32 MALTEPE 19.M.III 2707 2 121,00 KAD ARSA 33 MEYDAN 26 125 121 276,25 İFR ARSA 34 OKCU 21J1 16 1 2620,00 IUY ARSA 35 “ 20.K.2 248 2 106,00 IUY ARSA 36 “ 20.K.2 248 3 105,00 IUY ARSA 37 “ 20.K.2 248 4 102,00 IUY ARSA 38 SERVİ 32 3397 3 246,00 IUY. TEV ARSA 39 SİNER 17.Ö.II 36 28 1159,28 İHD ARSA 40 SİNER 17.Ö.II 36 29 452,39 İHD ARSA 41 “ 17.P.4 62 16 358,12 TRA ARSA 42 “ 17.P.4 65 8 859,00 İUY ARSA 43 “ 17.P.4 73 1 8201,00 İUY ARSA 44 “ 17.P.4 78 1 2989,00 İUY ARSA 45 “ 17.P.4 87 16 382,00 İUY ARSA 46 “ 17.P.4 87 26 300,00 İUY ARSA 47 SİNER 17.P.4 92 1 8088,00 İUY ARSA 48 “ 17.P.4 95 1 3538,00 İUY ARSA 49 “ 16.P.I 117 1 9231,00 İU ARSA 50 “ 16.P.1 129 1 4360,00 İU ARSA 51 “ 11.B 138 7 316,40 HİB ARSA 52 “ 16.P.1 139 12 3830,00 İFR ARSA 53 “ 16.P.1 139 13 3401,53 İFR ARSA 54 “ 16.P.1 139 14 5102,00 İFR ARSA 55 “ 16.P.2 160 7 351,32 HİB ARSA 56 “ 16.P.2 162 15 300,95 TRA ARSA 57 “ 17.P.3 169 11 286,10 HİB ARSA 58 “ 17.P.3 169 12 650,00 HİB ARSA 59 “ 17.P.3 173 1 5731,00 İU ARSA 60 “ 17.P.3 177 1 5869,00 TRA ARSA 61 “ 17.P.3 178 1 15469,00 İU ARSA 62 “ 17.P.3 179 1 914,00 TRA ARSA 63 “ 17.P.3 181 8 315,00 TRA ARSA 64 “ 16.P.3 189 1 3642,00 İU ARSA 65 “ 12A 190 12 303,71 HİB ARSA 66 “ 12A 190 13 303,87 HİB ARSA 67 “ 12A 190 22 303,50 HİB ARSA 68 “ 12A 190 23 303,35 HİB ARSA 69 “ 12A 190 24 303,19 HİB ARSA 70 “ 16.P.2 192 10 353,12 TRA ARSA 71 “ 16.P.2 206 12 317,57 HİB ARSA 72 “ 16.P.2 207 8 356,00 HİB ARSA 73 “ J24A12B1A 227 4 818,33 YEN ARSA 74 “ J24A12B1A 227 14 631,20 YEN ARSA 75 “ J24A12B1A 227 15 630,74 YEN ARSA 76 “ J24A12B1A 227 16 630,45 YEN ARSA 77 “ J24A12B1A 227 17 731,17 YEN ARSA 78 “ J24A12B1A 228 2 710,64 YEN ARSA 79 “ J24A12B1A 228 3 689,89 YEN ARSA 80 “ J24A12B1A 228 4 690,00 YEN ARSA 81 “ J24A12B1A 228 5 819,03 YEN ARSA 82 “ J24A12B1A 228 7 690,00 YEN ARSA 83 “ J24A12B1A 228 8 689,99 YEN ARSA 84 SİNER J24A12B1A 228 9 706,22 YEN ARSA 85 “ J24A12A2C 229 2 600,00 YEN ARSA 86 “ J24A12A2C 229 3 600,00 YEN ARSA 87 “ J24A12A2C 229 4 600,00 YEN ARSA 88 “ J24A12A2C 229 5 600,00 YEN ARSA 89 “ J24A12A2C 229 6 600,00 YEN ARSA 90 “ J24A12A2C 229 7 600,00 YEN ARSA 91 “ J24A12A2C 229 8 600,00 YEN ARSA 92 “ J24A12A2C 229 9 600,00 YEN ARSA 93 “ J24A12A2C 229 10 600,00 YEN ARSA 94 “ J24A12A2C 229 12 600,00 YEN ARSA 95 “ J24A12A2C 229 13 498,36 YEN ARSA 96 “ J24A12A2C 229 16 1287,04 YEN ARSA 97 “ J24A12A2C 230 1 690,02 YEN ARSA 98 “ J24A12A2C 230 2 766,51 YEN ARSA 99 “ J24A12A2C 230 3 674,79 YEN ARSA 100 “ J24A12A2C 230 4 620,01 YEN ARSA 101 “ J24A12A2C 230 5 714,63 YEN ARSA 102 “ J24A12A2C 230 6 552,17 YEN ARSA 103 “ J24A12A2C 230 7 601,08 YEN ARSA 104 SİNER J24A12A2C 230 8 611,58 YEN ARSA 105 “ J24A12A2C 230 9 675,99 YEN ARSA 106 “ J24A12A2C 230 10 703,04 YEN ARSA 107 “ J24A12A2C 230 11 764,37 YEN ARSA 108 “ J24A12A2C 230 12 730,93 YEN ARSA 109 “ J24A12A2C 231 3 697,52 YEN ARSA 110 “ J24A12A2C 231 4 697,33 YEN ARSA 111 “ J24A12A2C 231 9 697,40 YEN ARSA 112 “ J24A12A2C 237 1 644,28 YEN ARSA 113 “ J24A12B1A 237 3 704,65 YEN ARSA 114 YILD. BEYAZIT 18.0.2 764 31 21.946,10 İFR ARSA 115 “ 18.0.1 1028 24 261,00 TRA ARSA 116 “ 18.0.1 1047 33 95,40 İFR ARSA 117 “ 18.0.1 1048 2 112,00 TRA ARSA 118 “ 18.0.1 1049 1 107,00 TRA ARSA 119 “ 18.0.3 1070 4 244,00 TRA ARSA 120 “ 18.0.3 1171 3 211,00 HİB ARSA 121 YILD. BEYAZIT 18.0.4 1251 17 152,82 İFR ARSA 122 “ 18.0.2 1410 3 4312,00 TEV ARSA 123 “ 18.0.2 1488 11 130,00 TRA ARSA 124 “ 18.0.2 1488 13 104,00 İUY ARSA 125 “ 18.0.2 1501 10 359,71 İFR ARSA 126 “ 18.0.2 1501 9 290,47 İFR ARSA 127 “ 18.0.2 1504 5 407,10 TRA ARSA 128 “ 18.0.2 1486 34 170,00 İFR.TAK ARSA 129 “ 18.0.2 1936 141 3027,29 İFR ARSA 130 “ 18.0.2 1936 142 2109,99 İFR ARSA 131 “ 18.0.2 2952 1 19.343,05 İFR KE. FA. TARLA 132 YENİ BOSNA 23.O.II - 14 403,00 TARLA 133 “ 23.O.II - 18 291,00 TARLA 134 “ 23.O.II - 19 1986,00 TARLA 135 “ 23.O.II - 20 1573,00 TARLA 136 “ 23.O.II - 22 1668,00 TARLA 137 “ 23.O.II - 23 1810,00 TARLA 138 “ 23.O.II - 684 14,00 TARLA 139 “ 23.O.II - 686 2368,00 TARLA 140 “ 23.O.II - 688 1262,00 TARLA 141 “ 23.O.II - 690 1920,00 TARLA 142 “ 23.O.II - 692 1817,00 TARLA 143 “ 23.O.II - 694 209,00 TARLA 144 “ 23.O.II - 696 800,00 TARLA GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: 6552 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak amacı ile, idari para cezalarının iptali için açılan davalardan feragat edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 06.11.2013 tarih 17.174.151 sayılı idari para cezası ile 06.11.2013 tarih 17.175.861 sayılı idari para cezası kayıtlı evraklar ile Kütahya Belediye Başkanlığı’na idari para cezası verilmiştir. Her iki idari para cezası 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun” 11. maddesinin, altıncı fıkrasına istinaden düzenlenmiştir. 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun” 10.09.2014 tarihinde kabul edilmiş, 11.09.2014 tarih, 29116 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6552 sayılı kanun hükümlerine göre Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün idari para cezalarına konu edilen inşaat ruhsatları, 16.09.2014 tarih, 15934 sayılı yazımız ile Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne gönderilmiş ve idari para cezalarının iptal edilmesi talep edilmiştir. Ancak; belediyemiz tarafından idari para cezalarının iptali için Eskişehir 1. idare mahkemesinde açılan 2014/333 Esas ve 2014/334 Esas davalarından feragat edilmesi gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye’nin yetkileri” başlıklı 15. maddesinin (k) bendi “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıklarının anlaşmayla tasfiyesine karar vermek” gereğince; 6552 sayılı kanun hükümlerine göre Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün idari para cezalarına konu edilen inşaat ruhsatları, 16.09.2014 tarih, 15934 sayılı yazımız ile Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne gönderilmiş ve idari para cezalarının iptal edilmesi talep edilmiştir. Ancak; belediyemiz tarafından idari para cezalarının iptali için Eskişehir bölge idare mahkemesinde açılan davalardan feragat edilmesi gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye’nin yetkileri” başlıklı 15. maddesinin (k) bendi “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıklarının anlaşmayla tasfiyesine karar vermek” gereğince; 6552 sayılı kanun hükümlerinden faydalanmak amacı ile; idari para cezalarının iptali için açılan davalardan feragat edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz, Meydan Mahallesi 26 pafta, 125 ada,65-66 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kısımlarının (kanalizasyon hattı için) kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İmar planına göre,İlimiz Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 65-66 parsel numaralı taşınmazların bir kısmı imar yoluna tahsisli olup; Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih, 3315 sayılı yazısı ile, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda kanalizasyon hattı döşenmesi işi yapılacağından; yolun açılabilmesi için gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. İlimiz Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 65-66 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kısımlarının kamulaştırılması ile kanalizasyon hattı için bu alandaki mülkiyet sorunu çözüleceğinden. 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin, aşağıda belirtilen şekliyle 6’ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :38.970,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 2014 yılı: 38.970,00 TL 2015 yılı: 2016 yılı: 2017 yılı: 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 38.970,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İlimiz Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 65-66 parsel numaralı taşınmazların yola tahsisli kesimlerinin kamulaştırılması 2014 38.970,00 TL GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İsimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 319 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup; -Bahçelievler Mahallesi 258,256,272,273,274,275,276,277,278,279,259,260,263,264,267 adalar arasında isimsiz bulunan Caddeye “Bülent ERKILAVUZ Caddesi” isminin verilmesine, -Bahçelievler Mahallesi Devlet Demir Yolu ile 251,252,253,254,257,258,260 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Gözde KIRDAR Sokak” isminin verilmesine, -Hamidiye Mahallesinde 1524,1525,1527,1543,1544 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “Uğurlu Sokak” isminin verilmesine, -Bahçelievler Mahallesi 265,266,264,267 adalar arasında isimsiz bulunan Sokağa “Esin Sokak” isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 130,131,135,136,161 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “1.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 131,132,133,adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “2.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 132,133,165,168,183,169184,191 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “3.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 131,133,135 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “4.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 132,133,135,161,165,168,162 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “5.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 162,187,189,206,165,183185,202,204, adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “6.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 165, 183 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “7.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 183,187,188,184,185,189,190,211 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “8.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 184,185,189,190,192,198,204,207 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “9.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 192,193,198,199 ,204 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “10.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 193,194,197,199,202 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “11.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 194,195 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “12.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 195,196 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “13.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 196,197,202,203,206,208,209,210 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “14.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 194,195,196,197 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “15.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 192,193,197,198,199,202 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “16.Saygılı Sokak” isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 189,190,206,207,208 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “17.Saygılı Sokak” isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 207,208.210 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “18.Saygılı Sokak” isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 208,209 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “19.Saygılı Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 65,6674,75 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “1.Sebat Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 75,76,77,78,79,175 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “2.Sebat Sokak” isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 83,88,89,93,172,173,174,178,180 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “3.Sebat Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 83,93 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “4.Sebat Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 67,68,75,76,78,79,88,89,93,94,171,173 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “5.Sebat Sokak”isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 89,172,173,174, adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “6.Sebat Sokak” isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 170,171,172,174,178,180 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “7.Sebat Sokak” isminin verilmesine, -Zafertepe Mahallesi 179,178,180,181,170 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “8.Sebat Sokak”isminin verilmesine; İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz Okçu Mahallesi J23B09B4B pafta, 3728 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın tahsis talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Okçu Mahallesi j23B09B4B pafta, 3728 ada, 29 parsel numaralı taşınmaz mer'i imar planına göre ibadet yeri alanına tahsisli olup, bu taşınmazın 260277/1083413(2.602,77 m²) hissenin mülkiyeti Kütahya Belediyesine aittir. İl Müftülüğü'nün 14.10.2014 tarih ve 2945 sayılı yazısında; bahse konu olan taşınmaz üzerine Hacı Hıfzı Bölge Yatılı Hafızlık Kuran Kursu Derneği tarafından, Kuran Kursu yapılacağı ve mezkur arsada bulunan mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan hissenin, cami yeri olarak kullanılmak üzere kurumlarına tahsisi talep edilmekte olup; Söz konusu taşınmazda bulunan Belediyemize ait olan hissenin cami yeri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisine, tahsis işlemlerinin yapılabilmesi için gerektiğinde anlaşma şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Kütahya Belediyesi “Otogar Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Çinigar İşletme Birliği'nin 18.09.2014 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısında Çinigar İşletme Birliği'nin 31.10.2014 tarihi itibari ile feshine karar verilmiş ve 01.11.2014 tarihinden itibaren Belediyemize geçen ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlanan Şehirler arası Otobüs terminalinin işletilmesi için hazırlanan “Kütahya Belediyesi Çinigar Şehirler arası Otobüs Terminali Yönetmelik Taslağı” nın daha detaylı incelenerek hazırlanmak üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: Kütahya Belediyesi /Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin ekte belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından, itfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerde mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğün'de “Gönüllü itfaiyecilik” yapmak isteyen kişi veya kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemek amacıyla hazırlanan “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği Taslağının” daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67.maddesi gereğince kanunda belirtilen işlerle ilgili 3 yıllık ihaleye çıkılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 14. maddesinde “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “finansal kiralama suretiyle temini;” ibaresinden sonra gelmek üzere “afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,” ibaresi eklenmiş; “temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile” ibaresi “yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.” denilmekte ve 13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67. maddesi“Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmü gereğince; Belediye Kanunu’nda belirtilen işlerle ilgili 3 yıllık ihaleye çıkılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda yapılan 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan; Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda yapılan 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 13.10.2014 tarih, 349-8653 sayılı yazılarıyla iletilen, Askeri Güvenlik Bölgelerinin imar planına işlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 13.10.2014 tarih, 349-8653 sayılı yazılarıyla iletilen, Askeri Güvenlik Bölgeleri, müracaat dosyası incelenmiş olup; İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 13.10.2014 tarih, 93721383-349-8653 sayılı yazıları; “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün , 30.09.2014 tarihli ve 72976973-840/20120 sayılı yazısı ekinde alınan Genel Kurmay Başkanlığının “Askeri Güvenlik Bölgesi Onay Belgesi” konulu 18.09.2014 tarih ve 107902-31614560 sayılı yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.” şeklindedir. Söz konusu 13.10. 2014 tarihli yazıyla iletilen CD içerisinde (sayısal ortamdaki) ;bahse konu 18.09.2014 tarihli yazı örneği, onay işlemini belirtir 16.09.2014 tarihli yazı örneği ve eki Kütahya İli Askeri Güvenlik Bölgeleri çizelgesi örneği, dört kısım halinde belirtilen haritaları, etüd edilmiştir. Bunlardan bir bölüm alanın Kütahya Belediye ve Mücavir Alanları dahilinde olduğu, tesbit edilmiştir. Öncelikli olarak; alan büyüklüğü açısından diğerlerine göre daha geniş yer kapsadığı, planlama çalışmaları yapıldığı nedenleriyle, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığının Alanının çevresi ve Afyon Yolu bölgesi değerlendirilmiştir. Söz konusu sahalar, iletilen CD de; Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Alan Çevresi ve Taksirüt Arazisi: 1, 2, 3, 4, 5 sahaları olarak, 6 adet konudan oluşmaktadır. Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ile Afyon Yolu bölgesinde; 13.10.2014 tarihli yazı ile iletilen yukarıda belirtilen 6 adet konu ile ilgili Askeri Güvenlik Bölgelerinin imar planlarına işlenerek, imar planlarındaki diğer Askeri Güvenlik Bölgeleri ve Askeri Yasak Bölgelerinin iptal edilmesi, iptal edilen alanlarda çevredeki imar planlarının plan notlarında konu ile ilgili hükümlerinin iptal edilmesi, “Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” plan notunun oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı ve değişikliği ile bu uygulama imar planı ve değişikliğinin, çevredeki uygulama imar planlarındaki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılmasına yönelik nazım imar planı ve değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: “Otopark ve Sığınak ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; “Otopark ve Sığınak ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizce onaylanan imar planları, değişiklikleri v.b konularında; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazılarıyla, inceleme raporlarındaki gerekli düzeltmelerin yapılması istenmektedir. Bu raporlarda, imar planı değişikliklerinde ve gerekse 1/1.000 uygulama imar planı hükümlerinde, otopark ve sığınak ihtiyacına ilişkin herhangi bir ibareye rastlanmadığı belirtilmektedir. Düzenlenen İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarında, otopark ve sığınak yönetmeliği hükümleri uygulamalarının; (herhangi bir plan notuna gerek kalmaksızın), Yapı ve Kontrol Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu, açıklanmaktadır. Buna karşın, bu yöndeki eleştiriler devam etmektedir. Uygulamalarda herhangi bir tereddüt oluşturmaması için, 1/1.000 uygulama imar planı hükümlerine, “Otopark ve Sığınak ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notunun ilave edilmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu güzergahı bölgesinde yapılan işlemlerin düzenlenmesi ve mevcut karayolunda yapılacak işlemler konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu güzergahı bölgesinde yapılan işlemlerin düzenlenmesi ve mevcut kara yolunda yapılacak işlemler konusu müracaat dosyası incelenmiş olup; Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanında; Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, Belediye Meclisimizin daha önceki toplantılarında alınan ilgili Kararlar doğrultusunda işlemler yapılmaktaydı. Bu işlemlerle ilgili; 08.07.2011 tarih, 279 sayılı Belediye Meclis Kararıyla,... her türlü uygulamaların, yapılaşmaların, nazım imar planlarının, uygulama imar planlarının uygulanmasıyla ilgili imar çapı, harita, parselasyon, inşaat, iskan ruhsatları v.b her türlü işlemin durdurulacağı alanlar, belirlenmişti. 02.02.2012 tarih, 66 sayılı Belediye Meclis Kararıyla,... Kütahya yeni Çevre Yolu projesinin tamamlanmasından sonra 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapılabileceği alanların belirlenmesi, belirlenen bu alanlar içerisinde, uygulama imar planlarının uygulanmasıyla ilgili imar çapı, harita, parselasyon, inşaat, iskan ruhsatları v.b her türlü işlemin durdurulması, uygun görülmüştü. 02.03.2012 tarih 98 ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararlarıyla onaylanan Nazım İmar Planlarında, bahse konu Karayolları çevresindeki etaplama alanı düzenlenmişti. 02.03.2012 tarih, 103 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla, 08.07.2011 tarih, 279 sayılı Belediye Meclis Kararıyla karar verilen alanlarda düzenleme yapılarak, ilave sahalar belirlenmişti. 03.04.2012 tarih,162 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla ise 08.07.2011 tarih, 279 sayılı ve 02.03.2012 tarih, 103 sayılı kararlarla uygun görülen sahalara ilave alanlar, dahil edilmişti. 04.01.2013 tarih,23 sayılı Belediye Meclisi Kararıyla da Üniversite Merkez Kampüsü alanında ilgili düzenleme yapılmıştı. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 08.03.2012 tarih ve 10180 sayılı, 02.04.2012 tarih ve 13648 sayılı yazıları, ekleri etüd edilmiştir. Söz konusu yazılarda, 35 km. uzunluğundaki Kütahya II. Çevre yolunun ağ dışından Devlet Yolları ağına alındığı, Kütahya şehir geçişinde yer alan ve halen kullanılmakta olan 27,9 km lik kesimin ise Devlet yolları ağından ağ dışına çıkarıldığı, geçit vermez durumda olan 35 km. uzunluğundaki Kütahya II. Çevre yolunun tamamlanarak trafiğe açılıncaya kadar mevcut Kütahya geçişinde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakım ve onarımının Bölge Müdürlüklerince yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, bahse konu yazılardan sonra, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün imar planı yapımı, değişiklikleri, uygulamaları v.b hakkında görüş yazıları vardır. Örnek olarak 14.06.2013 tarih, 87926 sayılı, 13.12.2013 tarih, 20194 sayılı ve 26.03.2014 tarih, 53003 sayılı, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün yazıları bulunmaktadır. Belediye Başkanlığı nezdinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile 09.10.2014 tarihinde yapılan görüşmede, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 13.02.2012 tarihli olurlarında, trafikle ilgili konularda sorumluluğunun ve yetkilerinin Karayolları Kurumlarında olduğuna dair herhangi bir şerhin belirtilmediği, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce açıklanmıştır. Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı hakkında; yukarıda Belediye Meclis Kararları sonucu belirlenen sahaların değiştirilmeden, bu sahalarda; hukuksal açıdan problemlerin olmaması, uygulamada birliğin sağlanması amaçlarıyla, yukarıda Belediye Meclis Kararlarındaki işlemlerin “ Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alan” şekline dönüştürülerek uygulanması, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yukarıda yazılarda belirtilen, bahse konu Kütahya şehir geçişinde yer alan ve halen kullanılmakta olan, Devlet yolları ağından ağ dışına çıkarılan (Karayollarının) 27,9 km lik kesiminde: (tavşanlı yolunda 11.4 km., Eskişehir yolunda 6.5 km., afyon yolunda 10 km.) “Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik” hükümlerinin uygulanmaması, Kütahya II. Çevre yolunun tamamlanarak trafiğe açılıncaya kadar mevcut Kütahya geçişinde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakım ve onarımının Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yapılması, söz konusu 27,9 km.lik kesimde de Karayolu kenarında yapılacak imar planı, imar planı revizyonu, değişikliği v.b konularının yürürlüğe girmesinden sonra, bilgi için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. . Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı hakkında; yukarıda Belediye Meclis Kararları sonucu belirlenen sahaların değiştirilmeden, bu sahalarda; hukuksal açıdan problemlerin olmaması, uygulamada birliğin sağlanması amaçlarıyla, yukarıda Belediye Meclis Kararlarındaki işlemlerin “ Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alan” şekline dönüştürülerek uygulanması, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yukarıda yazılarda belirtilen, bahse konu Kütahya şehir geçişinde yer alan ve halen kullanılmakta olan, Devlet yolları ağından ağ dışına çıkarılan (Karayollarının) 27,9 km lik kesiminde: (tavşanlı yolunda 11.4 km., eskişehir yolunda 6.5 km., afyon yolunda 10 km.) “Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik” hükümlerinin uygulanmaması, Kütahya II. Çevre yolunun tamamlanarak trafiğe açılıncaya kadar mevcut Kütahya geçişinde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakım ve onarımının Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yapılması, söz konusu 27,9 km.lik kesimde de Karayolu kenarında yapılacak imar planı, imar planı revizyonu, değişikliği v.b konularının yürürlüğe girmesinden sonra, bilgi için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; İlimiz merkez 100. Yıl Mahalle Muhtarlığı'nın 28.05.2014 tarih, 4030 kayıt nolu müracaatıyla, mahalle halkının ihtiyacı olduğu belirtilen sosyo-kültürel merkezi binasının uygun bir yere yapılması istenmiştir. Kurum Görüşü hususunda; hazırlanan ve aşağıda açıklanan imar planı değişikliği, İl Müftülüğünün 14.10.2014 tarih, 2939 sayılı yazılarıyla, uygun bulunmuştur. İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde, Blok Nizam – 5 katlı konut alanının doğu bölümü, park, Camii alanının batı bölümü ve ağaçlandırılacak alanda; TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: serbest, serbest nizam lejandlarıyla Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi, kaldırılan park alanının ağaçlandırılacak alanda planlanması, yol alanlarının belirlenmesi, Camii Alanının; alan miktarı değişmeyecek şekilde güneye ağaçlandırılacak alana doğru genişletilerek, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: serbest, serbest nizam lejandlarıyla İbadet Yerine dönüştürülmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu değişikliğin, nazım imar planında mevcut konut alanları (yüksek yoğunluk), Dini Tesis Alanları ve ağaçlandırılacak alan lejandlı sahaya aktarılması yönlerindeki nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan Gaybiefendi Mahallesi, 21.N.1-2-4, 21.M.2-3 pafta, 229 ada bölgesinde yapılan 2441 ve 2441_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan ilimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 21.N.1-2-4, 21.M.2-3 pafta, 229 ada bölgesinde yapılan 2441 ve 2441_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; 14.10.2014 tarih, 6028 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. '' İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 41 pafta, 229 ada 49 ve 7 numaralı parsellerin malikiyim... İmar planında 7 ve 49 numaralı parsellerde 2013 yılında 31 sayılı Belediye Meclis kararı ve 2201 numaralı değişiklik ile plan değişikliği yapılarak; 7 numaralı parselin bir kısmı Ticaret yapı nizamında E(KAKS):1,00 hmax: 12,50 mt. olarak, diğer bir kısmı da park olarak düzenlenmiştir. 49 numaralı parsel ise Meydan olarak düzenlenmiştir. Ancak 02.09.2014 tarih ve 311 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 2441 sayılı değişiklik ile bir kez daha aynı bölgede plan değişikliği yapılarak bu kez söz konusu 7, 49 parseller T2 ticaret yapı nizamında A-5 kat 5 yan bahçeli olarak plan değişikliği yapılmış ve TAKS ile KAKS verilmiştir. Ancak TAKS: 0.20 olarak KAKS ise: 0.80 olarak düzenlenmiştir. Ada bazında bahçe mesafeleri de plan üzerinde gösterilmiştir. Yine söz konusu parsellerimin bir kısmı yol ve parka gitmiştir. Yapılan bu son değişiklikle imarda verilen haklarımız daha fazla iken daha aza indirilmiş, yapı alanımız azaltılmıştır. Emsal yapı nizamı ile yapacağımız işle ilgili daha esnek bir yapı oluşturabilecekken KAKS ve TAKS verilerek yapı sınırlaması getirilmiştir... Her iki parselimizde de Emsal yapı nizamı yapıyı daha rahat ve işlevsel olarak yerleştirmeye daha uygun olacağından yapı nizamının bir önceki tadilatta olduğu gibi Emsal:1,0, H:15,50 m olarak verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. Bundan dolayı 02.09.2014 tarih ve 311 Sayılı Belediye Meclisince yapılan 2441 sayılı imar plan değişikliğine itiraz ederek bu tadilatın Ticaret yapı nizamında E:1,00 Hmax:15,50 olarak düzeltilmesi... '' iletilmiştir. Söz konusu dilekçede Bölcek Mahallesinde yer aldığı belirtilen taşınmazlar, Gaybi Efendi Mahallesi 41 pafta, 229 ada 49 ve 7 numaralı parsellerdir. Dilekçede meydan lejandlı alanda kaldığı belirtilen 49 nolu parselin, imar planı değişikliğinden önce büyük bölümü Ticaret Alanı(E(KAKS):1.00, hmax: 12.50 metre) lejandlı alanda, çok az bir kısmı ise Yol ve Meydan Alanında kalmaktadır. İmar planı değişikliği ile parselin büyük bölümü T2(Ayrık Nizam, 5 kat, TAKS: 0.20, KAKS: 0.80) lejandlı alanda, çok az bir kısmı ise yol alanında kalmıştır. 7 numaralı parsel ise, imar planı değişikliğinden önce Ticaret(E(KAKS): 1.00, hmax: 12.50 metre) ve Park lejandlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği ile Ticaret Alanı lejandlı kısım, T2(Ayrık Nizam, 5 kat, TAKS: 0.20, KAKS: 0.80) lejandlı alana dönüştürülmüş ve parselin bir kısmıda Park lejandlı alanda kalmıştır. Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 311 sayılı kararı ile onaylanan 2441 ve 2441_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraza ilişkin olarak; imar planı değişikliği yapılan alanın batı bölümünde yer alan 229 ada, 49 nolu parselin, plan bütünlüğü açısından bakıldığında düzenlemenin korunarak, imar planı değişikliğinden önceki durumuna getirilmesine ilişkin talebin reddine; Eskişehir karayoluna cepheli imar adaları etüd edildiğinde genel olarak yapılaşma koşullarının E(KAKS): 1.00 olduğu görülmüştür. Bu sebeple söz konusu plan değişikliğinin Eskişehir karayoluna cepheli bölümde 229 ada, 7 nolu parselin bulunduğu T2 lejandlı alanın tamamının, kuzeydeki 5 metrelik çekme mesafesi sabit tutularak, plan değişikliğinden önceki imar durumuna(Ticaret(Konut Yapılamaz), E(KAKS): 1.00, hmax: 12.50 metre) getirilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 37 pafta, 2264- 2266- 2267 nolu parsellerde imar planı ön izin konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 37 pafta, 2264-2266-2267 nolu parsel alanında imar planı (ön izni) düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup; 24.09.2014 tarih, 5838 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. '' İnköy Mahallesi Değirmenönü Mevkisinde bulunan babama ve bana ait olan 37 pafta 2264-2266-2267 parselleri birleştirerek üzerine 6,5 m. yüksekliğinde Konut Dışı Kentsel İş Alanı yapmak istemekteyiz. Gerekli ön izinlerin verilmesi...'' iletilmiştir. Söz konusu parsel alanlarında nazım ve uygulama imar planları bulunmamaktadır. Parsellerin batısında imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı lejandlı alan bulunmaktadır. Parselin, kadastral yola cephesinin olduğu görülmüştür. Aynı zamanda parseller, Askeri Hava Alanı Mania Planı içerisinde kalmaktadır. İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 13.10.2014 tarih, 8653 sayılı yazılarında elle iletilen Genelkurmay Başkanlığı'nın ''Askeri Güvenlik Bölgesi Onay Belgesi'' konulu yazı ve eklerinde söz konusu parsellerin Askeri Güvenlik Bölgesinden çıkartıldığı görülmüştür. Talep sahipleri tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı yukarıda belirtilen 19 adet Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması; parsel alanları toplamının en az % 39'u olacak şekilde kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı ayrılması kaydıyla, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (İçerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalışma alanlarıdır) olarak mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 43 pafta, 2565 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 43 pafta, 2565 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 43 pafta, 2565 nolu parsel alanında; imar planında belirlenen yapı yasaklı lejandlı saha bölgesinde, kurutma kanalı tarafında 10 metrelik yaya yolunun ve park alanının düzenlenmesi, ''Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanı, TAKS: 0.35- KAKS: 1.05- Hmax: 3 KAT(20.00 metre), serbest nizam'' lejandlı sahanın tasarlanması, karayolu tarafından 25 metre, diğer kesimlerde 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi yönlerindeki imar planı değişikliği; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden uygun görüşün alınması, batı bölümde eksik olan jeolojik- jeoteknik etüdlerin tamamlanması şartlarıyla, 03.01.2014 tarih, 23 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanmıştı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 16.10.2014 kayıt tarihli, 1042-6461 kayıt nolu yazısında; ''4342 sayılı Mera Kanunu'nun 14. Maddesinin (c) bendi kapsamında Valilik Makamı'nın 24.03.2014 tarih ve 940-0006147 sayılı olurlarıyla Tahsis Amacı Değişikliği işlemi kesinleştiğinden dolayı Kurumumuz mevzuat ve yönetmelikleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı'' belirtilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 24.10.2014 tarih, 204690 nolu yazısı etüd edilmiştir. ''Bahse konu Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanına ilişkin ifraz ve imar planı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması'' istenmiştir. Parselde ivedi olarak yapılaşmanın gerçekleşmesi amacıyla; Söz konusu plan değişikliğinin batısındaki, 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin, jeolojik etüd sınırına çekilerek düzenlenmesi ve ayrıca kuzeybatı bölümündeki Pasif Yeşil Alanların(Yapı Yasaklı Alan), Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanına doğru genişletilerek, Arkeoloji ve Maden Müzesi Alanının daraltılması, bu kısımdaki yapı yaklaşma mesafesinin iptal edilmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliği ve bu uygulama imar planı değişikliklerinin nazım imar planına aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Bu imar planı değişikliklerinin askı işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe konulması, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, parselin batısındaki jeolojik etüdü bulunmayan yaklaşık 1850 m2'lik bahçe alanı olarak kullanılan kısmın, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerinin yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: Eskişehir Karayolu çevresi imar planlarında, karayoluna bağlanan yollarda imar planlarında yer alan park alanlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Eskişehir karayolu çevresi imar planlarında, karayoluna bağlanan yollarda imar planlarında yer alan park alanlarının düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup; Söz konusu bölgedeki imar planlarına bakıldığında karayoluna bağlanan yollarda, park alanı düzenlenerek , yolların çıkmaz yol haline geldiği görülmüştür. Ancak parsellerin, karayolundan geçiş yolu izin belgesi alabilmesi amacıyla, ilgili yönetmelikte belirtilen, kavşaktan 100 metre mesafe öngörüldüğünde park alanlarının bu şekilde tasarlandığı tespit edilmiştir. Eskişehir yolu Devlet yolu ağından çıkartılarak, Karayollarıyla İlgili Yönetmelik kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu nedenle bu park alanlarının yol alanlarına dönüştürülerek, çıkmaz yolların önlenmesi, kaldırılan park alanları karşılığında, yeni terminal alanının kuzeyindeki yapı yasaklı alana aynı miktarda park alanı düzenlenmesi yönlerindeki uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.0.2 pafta, 724 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; 21.10.2014 tarih, 6171 kayıt nolu dilekçe; ''Kütahya ili, Merkez ilçesi, Bosnaicedit Mahallesi, 724 parselde, mevcut imar planında A ile gösterilen park sebebiyle yoldan cephe alınamamaktadır. Bu sebeple A ile gösterilen park hazırlanan taslak planda gösterildiği üzere B ile gösterilen alana taşınmıştır. Gereğinin yapılmasını tarafınızdan arz ederiz'' şeklindedir. 04.11.2014 tarih, 6313 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Uygulamada problem olmaması için Belediye Meclisince 08.10.2014 tarih, 332 sayılı kararıyla onaylanan 2445 ve 2445_A nolu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin iptaline, imar planı değişikliği yapılan kısmın, tadilattan önceki imar planı durumuna getirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 nolu parsel alanında; Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04/09/2014 tarih, 903.07.01/3197 sayılı görüş yazısında: ''Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Yer Altı Suları ile İlgili Kirletme Yasakları ve Düzenlemeleri Madde 22; ... Koruma bantlarının oluşturulmasına halihazırdaki durum, yukarıda (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına izin vermiyorsa, bu durumda yapıların kamulaştırılmasına çalışılır. Bunun mümkün olmaması halinde, koruma alanı içinde atık boşaltımını engelleyecek tedbirler alınır.'' hususunun, plan notu olarak oluşturularak, Park ve Yol Alanları kamuya bedelsiz terk edilecek, Su kuyusu alanının irtifak hakkı, kayıtsız, şartsız, bedelsiz olarak Kütahya Belediyesine verilecek, Su kuyusu korunarak, bakımının parsel maliklerince yapılacağı, su kuyusu alanı ile bina taban alanı arasında 1 metre mesafe bulunmakta olup, bu bölümde binada cephe açılabilir hususunun, plan notuna eklenerek, Yeni Bosna Mahallesi 23.0.2 pafta 724 nolu parseldeki 7 nolu su kuyusu ve park alanının Sanayi-Küçük Sanayi Sitesi Alanına dahil edilmesi, dahil edilen bölümde su kuyusu ve koruma alanının; su kuyusu çıkış noktası göz önünde tutularak, kuzeyde yapılaşmaya açılan bölüm haricinde daraltılarak düzenlenmesi, kuzeyde 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin, güneyde ise 12 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin doğrusal olarak direk devam ettirilmesi, azalan park alanı ve artan yapı yoğunluğu karşılığında bölgenin güney kesimindeki 5 metrelik yol alanı 3 metreye düşürülerek park alanının genişletilmesi ve üçgen biçimindeki yol alanında park alanının ve 3 metrelik yol alanının düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğinin ve çevredeki uygulama imar planının aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 27.08.2014 tarih, 5360 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Kütahya İli, Merkez İlçesi, Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parseldeki taşınmazıma verilen imar durum belgesindeki kullanım hakkım olan inşaata işyeri (fırın) yapmak istiyorum. Bunun için imar durum belgesine T2 ibaresinin eklenmesini istiyorum...” şeklindedir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda yürürlükteki imar planında Ayrık nizam 4 kat Konut Altı Ticaret lejandlı alan bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda nazım imar planı bulunmamaktadır. İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 nolu parsel alanında Konut Altı Ticaret lejandının Konut , T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandına dönüştürülmesi ve “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; bu uygulama imar planı değişikliğinin bulunduğu ada ve çevresini gösterecek şekilde hazırlanan ilave nazım imar planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı ön izin konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı ön izin, müracaat dosyası incelenmiş olup; 17.10.2014 tarih, 6067 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “Kütahya İli, Merkez İlçe, Sekiören Köyü, Eğri Söğüt mevkiinde bulunan, mülkiyeti şahsa ait, tapunun J23B02A2 paftasında kayıtlı, 104 ada, 1 nolu parselde, lejantı “Turizm Tesis Alanı” olacak şekilde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planının yaptırılması için gerekli ön iznin verilmesini...” şeklindedir. İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parsel nolu taşınmazın büyük bölümü Mücavir Alan Sınırlarımız içinde, çok az bir kısmı ise Belediye ve Mücavir Alan Sınırlarımız dışında kalmaktadır. Söz konusu taşınmaza kuzey ve doğu tarafında birleşik sahalarda Yoncalı kuzey kesimi turizm tesis alanları imar planları bulunmaktadır. Taşınmazın güneydoğu kesimindeki çok az bir bölümünde bu planlar kapsamında yol alanı bulunmaktadır. Taşınmaz alanının büyük bölümünde nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. Müracaat sahibi tarafından; ilgili kurum-kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlatılması, parsel alanının en az % 39’unun kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı olarak ayrılması kaydıyla; İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 nolu parsel alanında Turizm Tesis Alanı amaçlı ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Meydan Mahallesi 26 pafta, 125 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle yerleşik alanlarında Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı yapımı dosyası incelenmiş olup; Söz konusu Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalleleri yerleşik alanlarında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 92 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı, 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararı ile de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması koşullarıyla, onaylanmıştı. Ancak söz konusu planlara askı süresi dahilinde itirazlar bulunmaktadır. Bu itirazlar Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih, 70 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Bahse konu nazım ve uygulama imar planları yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planlarında meskun konut bölgelerinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam 3 kat T.A.K.S:0.35, K.A.K.S:1.05, konut alanlarının düzenlenmesi, parklar, İlköğretim (anaokulu Tesislerinin de yapılabileceği) tesisler, Belediye Hizmet Alanı(İdari-ticari-sosyo-kültürel vb. Tesisleri), resmi kurum alanları, sağlık tesisleri, sosyo-kültürel tesis alanları, İbadet yerleri, açık spor tesisleri, Ağaçlandırılacak Alanlar, petrol boru hattı ve alanı, v.b. Sahalar düzenlemişti. Bahse konu Nazım ve Uygulama İmar planları etüd edildiğinde kamu kurum ve kuruluş görüşlerine aykırı olarak düzenleme yapıldığı, alanların kadastral durumlarının altlık olarak kullanılmadan tasarımların gerçekleştirildiği görülmüştür. İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. Askı süresinde yapılan itirazlar ve ilgili müracaatların tamamı etüd edilerek planlama çalışmasında genel olarak değerlendirilmiştir. Halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgelerin mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız)olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat, parklar, İlköğretim (anaokulu Tesislerinin de yapılabileceği) tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60, T.A.K.S:0.30, K.A.K.S:1.20 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest nizam), Resmi Kurum Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest Nizam), Sağlık Tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Sosyal Tesis Alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), İbadet Yerleri (T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:2.40 Hmax:Serbest Serbest Nizam), Açık Spor Tesisleri, Ağaçlandırılacak Alanlar, Nato Akaryakıt Boru Hattı (Askeri Alan), Yollar, Yapı Yasaklı alanlar(D.S.İ koruma alanı ve D.S.İ. Tarafından verilen görüşe istinaden kuru dere yatağı ıslah edilmesinden sonra konut, kentsel sosyal, Teknik Altyapı Alanı olarak imar planı yapılacak Alan), Orman bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Sahaları v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi ve 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin ilgili olanların koşullarının plan notlarına aktarılması yönlerindeki Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahallelerine ait 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz merkez Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle yerleşik alanlarında Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı yapımı dosyası incelenmiş olup; Söz konusu Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalleleri yerleşik alanlarında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 89 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planları, 02.08.2013 tarih, 359 sayılı kararıyla revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 02.08.2013 tarih, 361 sayılı kararı ile de 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştır. Ancak söz konusu planlara askı süresi dahilinde itirazlar bulunmaktadır. Bu itirazlar Belediye Meclisimizin 04.03.2014 tarih, 70 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Bahse konu nazım ve uygulama imar planları yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planlarında meskun konut bölgelerinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam 3 kat T.A.K.S:0.35, K.A.K.S:1.05, konut alanlarının düzenlenmesi, parklar, İlköğretim (anaokulu Tesislerinin de yapılabileceği) tesisler, Belediye Hizmet Alanı(İdari-ticari-sosyo-kültürel vb. Tesisleri), resmi kurum alanları, sağlık tesisleri, sosyo-kültürel tesis alanları, İbadet yerleri, açık spor tesisleri, Ağaçlandırılacak Alanlar v.b. Sahalar düzenlemişti. Bahse konu Nazım ve Uygulama İmar planları etüd edildiğinde kamu kurum ve kuruluş görüşlerine aykırı olarak düzenleme yapıldığı, alanların kadastral durumlarının altlık olarak kullanılmadan tasarımların gerçekleştirildiği görülmüştür. İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. Askı süresinde yapılan itirazlar ve ilgili müracaatların tamamı etüd edilerek planlama çalışmasında genel olarak değerlendirilmiştir. Halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgelerin mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız)olarak belirlenerek, İnköy Mahalle yerleşik alanının kuzeybatı ve güney bölgesindeki konut alanlarında Bitişik Nizam 2 kat , diğer konut bölgelerinde Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat, parklar, İlköğretim (anaokulu Tesislerinin de yapılabileceği) tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60, T.A.K.S:0.30, K.A.K.S:1.20 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest nizam), Resmi Kurum Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest Nizam), Sağlık Tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 ve T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), İbadet Yerleri (T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:2.40 Hmax:Serbest Serbest Nizam), Spor Tesisleri, Ağaçlandırılacak Alanlar, , Yollar, Yapı Yasaklı alanlar(D.S.İ koruma alanı ve D.S.İ. Tarafından verilen görüşe istinaden kuru dere yatağı ıslah edilmesinden sonra konut, kentsel sosyal, Teknik Altyapı Alanı olarak imar planı yapılacak Alan), v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin ilgili olanların koşullarının plan notlarına aktarılması yönlerindeki Parmakören, İnköy ve Çalca Mahallelerine ait 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup; İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak 12.11.2012 tarih 10053 sayılı dilekçe; “Sofu Mahallemizde parsel no:146 cilt/sayfa no 2/144 3.810.000 m2 bulunan hazineye ait arazinin Sosyal-Kültür amaçlı halkımızın hizmetinde kullanmak üzere düğün ve konferans salonu yapılmasını istiyoruz. Gereğini saygılarımla arz ederim.” şeklindedir. Söz konusu parsel alanı Sofu Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Sofu Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı ve 01.11.2013 tarih, 473 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulama imar planlarına uygun Revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Sofu Mahalle yerleşik alanında 3617 ada 1 nolu mülkiyeti maliye hazinesi olan parselin Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3686 ada 1 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3686 ada, 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup; İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3686 ada, 1 nolu parsel ile ilgili olarak 24.09.2014 tarih 5754 sayılı dilekçe; “İlimiz Okçu ve Güveççi Mahalle yerleşik alanları arasında bulunan 3686 ada, 1 parseldeki harman yerimize belediye hizmet alanı (düğün salonu) düzenlenmesini ve mahallemize tahsis edilmesi konusunda gereğini arz ederiz.” şeklindedir. Söz konusu parsel alanı Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Okçu ve Güveççi Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 473 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. İlimiz merkez Okçu Mahalle yerleşik alanında 3686 ada, 1 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Hmax:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: Rezerv alanları konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve bu kanuna ait uygulama yönetmeliği kapsamında 03/08/2012 tarih ve 312-323-324 sayılı Belediye Meclis kararları ile Kütahya ili merkezi içerisinde 13 adet Afet Riski Altında Alan belirlenmiştir. Söz konusu alanların Afet Riskli Alanlar olarak dönüştürülmesi Bakanlar Kurulunca 2013/4678 sayılı karar ile onaylanmış 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu alanlardan ilimiz merkez Vefa Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi (Vefa-2) 17.06.2014 tarih ve 1210 sayılı Belediye Encümen kararıyla 1. Etaba eklenmiştir. Bu etapta Kentsel Dönüşüm Çalışmaları başlamıştır. Vefa ile Cumhuriyet (Vefa-2) Mahalleleri'ni kapsayan Riskli Alanlar toplamı 29.20 Ha olup, içerisinde yaklaşık 1850 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Kentsel Dönüşümün ana ilkelerinden olan “Yerinde Dönüşüm”ün mümkün olabilmesi için Vefa ve Cumhuriyet Mahalle'leri arasında bulunan, Vefa Mahallesi 590 ada 22 parselden ifraz edilerek oluşmuş 4237/1, 4238/1, 4239/1, 4240/1, 4241/1, 4242/1, 4243/1, 4244/1, 4245/1, 4246/1, 4247/1 numaralı parsellerin Rezerv Alanı olarak kullanılmasının uygun olacağı görülmektedir. Ancak söz konusu taşınmazların devri için T.C.D.D ile yapılan görüşmeler neticesinde, bu taşınmazların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tasarrufunda bulunduğu öğrenilmiştir. Söz konusu taşınmazların 4650 sayılı Kanunla Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi'ne göre Rezerv Alan statüsünde değerlendirilmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunulmasına; Bahse konu taşınmazların Rezerv Alan ilan edilmek ve Kentsel Dönüşüm işlemlerinde kullanılmak üzere 5 yıllık kamulaştırma programının 2014 yılı dilimine dahil edilmesine; Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasından sonra tüm bu işlemler için komisyon kurulması, bedel tespiti, gerektiğinde sözleşme, protokol, şartname, anlaşmaların hazırlanması imzalanması tasarruf şekillerinin belirlenmesi ( ihale,yap-işlet devret, kat karşılığı,satış,takas,trampa,tahsis vb. işlemler) vb.gibi tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2665 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2665 nolu imar plan değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 25.08.2014 tarih, 5337 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe ile karşılığı verilmek üzere, ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 688 ada, 39 ve 40 nolu parsel alanlarında; kat artışı, yoğunluk artışı yapılmasına yönelik imar planı değişikliği, talep edilmiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde, İmar planı değişiklikleri hususunda 26. ıncı maddede; ...(4) Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır. (5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır. b) Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır. K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m .... hükümlerine uymadığından söz konusu 25.08.2014 tarih, 5337 kayıt nolu dilekçeyle yapılan imar planı talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup; Kütahya kenti yerleşik alanının olduğu bölgede uygulama imar planları 1985, 1986, 1987 yıllarında yapılmıştı. Bu sahalarda günümüzde revizyon imar planları yapılmaktadır. Bu sahaların dışında yürürlükteki, uygulama imar planlarında Tavşanlı yolu ve Afyon yolu kesimlerindeki yollarda 25 metre yapı yaklaşma mesafesinin belirlendiği tespit edilmiştir. Eskişehir karayolunda uygulama imar planı sınırının geçtiği Felent Çayından, Kümaş Manyezit Fabrikasına doğru yürürlükteki uygulama imar planlarında TOKİ'lere giden 50 metrelik yol kavşağına kadar, önceden 25 metre altında olan yapı yaklaşma mesafelerinin de bulunduğu mevzii planlarda dahil yapı yaklaşma mesafelerinin, 25 metre olarak düzenlendiği görülmüştür. Eskişehir yolunun ilgili bölümleri Devlet yolu ağından çıkartılarak, Karayollarıyla İlgili Yönetmelik kapsamı dışında bırakılmıştı. Söz konusu Eskişehir yolunda, TOKİ' lere giden 50 metrelik yol kavşağından, kuzeyinde bulunan Kümaş Manyezit Fabrikasına kadar, yürürlükteki uygulama imar planlarında yapı çekme mesafelerinin 25 metre olarak düzenlenmesi, ''plan değişikliği onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak yapılmış olan binaların, yollara mesafeleri korunacak, yeni yapı ve ilave yapı yapılacağı zaman 25 metre yapı yaklaşma mesafesinin uygulanacağı'' yönündeki plan notunun düzenlenmesi ile bu uygulama imar planı değişikliğindeki arazi kullanımlarının nazım imar planına aktarılması yönündeki nazım imar planı ve değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 369 ada, 30 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi 58 pafta, 369 ada, 30 parselde imar plan değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi 10c4 pafta 2730 ada 52 parsel ve 136 pafta 821 ada 1 parsel ilave mevzi imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parsel ilave mevzii imar plan yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: 2015 yılı geçici işçi vizeleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24’üncü maddesinde; “Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.” Denildiğinden ve ayrıca 5620 Sayılı Kanunda Geçici işçi Pozisyonlarında Çalışanların sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde; “(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 inci madde kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlarda geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılamaz . c) Belediyeler ile bunların müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç ) ve mahalli idare birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde yetkili meclislerinden, geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur. Söz konusu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.” Hükmü gereğince, Belediyemiz Memur Norm Kadro sayısının % 20’si (137X179=24523 Adam/Gün) üzerinden hesaplanmış olan ve 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere 2015 yılı geçici iş pozisyon vizeleri alınması ile ilgili ekte sunulan Geçici İşçi Vize Teklifi Cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği'nin asfalt ihtiyacının karşılanması ve ödeme yapabilmeleri için protokol yapılması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz sınırları içinde bulunan Resmi kurumlardan kendi parselleri içinde bulunan ulaşım yolları ve otoparkları için çeşitli zamanlarda asfalt veya kilit taşı talebinde bulunmaktadırlar. Talebin karşılanabilmesi için Belediyemiz Gelir tarifesine göre işlem yapılmaktadır. Bu kurumlardan biri olan Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği'nin asfalt ihtiyacının karşılanması ve ödeme yapabilmeleri için protokol yapma gereksinimi doğmuş olup; Bu amaçla Kamu Hastaneleri Birliği ve Belediyemiz arasında protokol yapılmasına; İmzalanacak protokolün hazırlanması, imzalanması, vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: Azot Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan D-158 nolu bloğun İl Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet binası olarak tahsis edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 15.10.2014 tarih ve 76169134-21046-(91244) sayılı yazıları ile hizmet binalarının deprem performansını sağlamadığından dolayı yıkım kararı verildiğini, emniyet hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve can güvenliği açısından uygun hizmet binasına ihtiyaç duyduklarını ve Belediyemize tahsis edilen Azot Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan ve İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen blokların yanında yer alan D-158 veya D-159 bloğun Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak tahsis edilmesi talebi incelenmiş olup; Azot Sitesinde bulunan D-158 nolu bloğun, doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, tadilat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın sigorta vergisi vb. gibi giderlerinin kendilerince karşılanması, her türlü sorumluluğun kendilerinde olması kaydı ile ( Yeni hizmet binası inşaatının tamamlanmasına kadar) Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet binası olarak geçici kullanım hakkı verilmesine; Azot Sitesinde bulunan D-163 nolu bloğun 1 ve 2 nolu dairelerinin, doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, tadilat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın sigorta vergisi vb. gibi giderlerinin kendilerince karşılanması, her türlü sorumluluğun kendilerinde olması kaydı ile Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, müdürlük hizmetlerinde kullanmaları kaydı ile kullanım hakkı verilmesine; Söz konusu taşınmazların kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesine; Bu yerler ile ilgili gerekli sözleşme ve protokolleri hazırlanması, imzalanması,vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle karar verildi. GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında ilan edilen / edilecek riskli ve rezerv alanlarda Kentsel Dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere konut üretimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz sınırları içerisinde kalan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Kütahya merkezinde 12 adet yerleşke ve 9 adet dere alanı, Bakanlar Kurulunun 2013/4678 sayılı kararı ile Afet Riskli Alan olarak kabul edilmiş ve yine aynı kanun kapsamında Belediye Meclisi'mizce Rezerv Yapı Alanları belirlenmiştir. İlan edilen/edilecek Riskli ve Rezerv Alanlarda, Kentsel Dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere konut üretimi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol, sözleşme, anlaşma vb. tüm hususlarda işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: Aile Sağlık Tesisi alanına tahsisli olan alanların Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 13.05.2014 tarih, 4823 sayılı ve 16.07.2014 tarih ve 7015 sayılı yazılarında konu edilen, İlimiz merkez Cumhuriyet, Maltepe, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahallelerinde Aile Sağlık Merkezi alanı oluşturulması ile ilgili talebe istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait, aile sağlık merkezi yapılabilecek Yenidoğan ve Yunus Emre Mahallelerinde bulunan park alanından ihdas edilecek ve plan değişikliği yapılacak olan yaklaşık 1.306,21 m2 lik alan, Cumhuriyet mahallesinde bulunan 1474 ada, 19 parsel numaralı taşınmazdan yaklaşık 500,00 m2 lik alan ve Maltepe mahallesinde bulunan ve plan değişikliği yapılacak olan Maltepe Parkı’ndan yaklaşık 390,00 m2 lik alan ile, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan İlimiz 30 Ağustos Mahallesi, 561 ada 35 parsel numaralı taşınmazın takas edilmesi Belediye Meclisimizin 06.08.2014 tarih ve 262 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünce Belediyemize gönderilen 04.11.2014 tarih ve 10545 sayılı yazıda; Aile Sağlık Merkezi yapılacak olan alanlarla ilgili olarak; Belediye Meclisimizin 06.08.2014 tarih ve 262 sayılı kararıyla takasın uygun görüldüğü mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 531 ada 35 parsel numaralı taşınmazın, yeni Defterdarlık Hizmet Binası’nın yapımı karşılığında Maliye Bakanlığınca TOKİ’ye önerilen taşınmazlar içerisinde yer alması nedeniyle bu taşınmazın takas için değerlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, yukarıda bahse konu olan taşınmazlar üzerinde sağlık yatırımlarının bir an önce yapılabilmesi için ifraz ve tescil işlemlerinin Belediyemizce yaptırılarak, Kamu İdarelerine Ait Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 1.maddesi ile 5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca Belediyemizce Sağlık Bakanlığı’na bedelsiz tahsislerinin yapılmasına, ileride bu taşınmazlara denk gelecek nitelikte Hazine taşınmazı bulunduğunda takas için gerekli değerlendirme yapılmak üzere Maliye Bakanlığının (Milli Emlak Müdürlüğü) onayına sunulmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir. Bahse konu olan ve plan değişikliği işlemleri devam eden Aile Sağlık Tesisi alanına tahsisli olan alanların, 5393 sayılı Belediye kanununun 75.maddesinin (d) bendi uyarınca Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesine, tahsis ile ilgili olarak yapılacak tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'NA ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesi 5. fıkrası “ toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü aşamaz...” hükmü gereğince 1.dönem 7. olağan Meclis toplantısının 2.Birleşimini 24.11.2014 Pazartesi Günü Saat 18:00'de Belediyemiz Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapılmasını oya sundu ve işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU İbrahim YACAN Selim DURMAZ Belediye Başkanı