BELEDİYE MECLİSİNİN 02.12.2014 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 1. dönem 8. olağan toplantısı 1 birleşim, 1. oturumunu Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN'in Başkanlığında ve 2. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 02/12/2014 SALI günü Saat: 18.00'de; Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-Nuri ÇETİN 2-GALİP GÜLTEKİN,3- CAFER CİHAT CEYLAN, 4- BANU AKALINOĞLU, 5- ÖMER FARUK DURMAZ, 6- HALİT OĞUZ ATAKAN, 7-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8-MUSTAFA AYDIN, 9-FATMA GÜL, 10-FURKAN YILMAZ, 11- MEHMET NACİ PEKCAN, 12-SELİM DURMAZ, 13- İBRAHİM YACAN ,14- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 15-ŞULE UYKUN ,16- SALİH ÖZDEN, 17-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 18- AHMET ULUCA, 19-NEDİM DELEN, 20-CEMAL AYDIN, 21-YUSUF SÖKMEN, 22-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 23-EROL MERCAN, 24-MUSTAFA EROL, 25- ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden 1-Enver ERDOĞAN, 2-Pınar AKBULUT, 3-Mehmet ÖZDOĞAN , 4-Serda BAL YILDIZ'ın izinli sayılmalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okuttu ve; İlimiz merkez Alayunt Mahallesi muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 129 pafta, 764 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın ile Kütahya Belediyesine ait taşınmazlarla takas edilmesi Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi Kütahya (Merkez) Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı işi kapsamında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.03.2013 tarih, 967 sayılı kararı gereği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan öneri Kentsel Sit sınırı ve tescile önerilen yapıların değerlendirilmesi Berberler ve Kuaförler odası üyelerinin haftada 1 gün tatil yapmaları 17 . aktarma cetveli T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Belediye Meclisi'nin 08.10.2014 tarih ve 350 sayılı kararı ile kabul edilen Çinigar ile ilgili meclis kararı Kentimizin yeni yerleşim alanlarındaki sokak ve caddelere verilmesi uygun görülen adlar Anlamsız ve gülünç sokak adlarının değiştirilmesi Osmangazi Mahallesiyle aynı adı taşıyan bir sokak ile Hamidiye Mahallesindeki 1524, 1525, 1527, 1543, 1544 adalar arasında bulunan “Uğurlu” sokağının adının iptal edilmesi Kentimizde bulunan mükerrer sokak ve cadde adları konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar edildi. Bu arada Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 02.12.2014 tarih ve SÖ.2014/19 sayılı “Siner Mahallesi sorunları” konulu, 02.12.2014 tarih ve SÖ.2014/18 sayılı “İkizhüyük Mahallesi sorunları” konulu, 02.12.2014 tarih ve 17 sayılı “Alayunt Mahallesi sorunları” konulu, 02.12.2014 tarih ve SÖ.2014/16 sayılı “Zığra Mahallesi sorunları” konulu, 02.12.2014 tarih ve SÖ.2014/15 sayılı “Kumarı Mahallesi sorunları” konulu, 02.12.2014 tarih ve SÖ.2014/14 sayılı “Aydoğdu Mahallesi sorunları” konulu önergeleri okundu ve Meclis Başkanı bu önergeye yazılı cevap verilmesini istedi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi. GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2015 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinde “Belediye Meclisi ,her ayın ilk haftası,önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince; Meclis toplantılarının ayın ilk haftası; ayın ve haftanın durumuna göre Salı günleri yapılmasına, salı günleri olmaması durumunda Perşembe günleri yapılmasına; Belediye Meclisimizin tatil ayının TEMMUZ ayı olarak belirlenmesine; İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 2015 Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizce 2015 yılında uygulanacak olan ve ekte sunulan Belediye Gelir tarifesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: İlimiz merkez 100. Yıl Mahallesi Afyon yolu üzerinde,Sosyal Konutlar bitişiğindeki alana büfe yapılıp işletilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez 100.Yıl Mahallesi, Afyon yolu üzerinde,Sosyal Konutların bitişiğindeki alana büfe yeri yaptırılması, kiralanması ve işletilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: İlimiz merkez İnköy Mahallesi 71,4123, 4126, parsel taşınmazlar ile, İnköy Mahallesi 132, 5284,parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Merkez İnköy Mahallesi, 71, 4123, 4126 parsel no.lu taşınmazlar; 1/1000 Uygulama İmar Planında park alanında, 132, 5284 parsel no.lu taşınmazlar rekreasyon alanında (E=0.10) 5081, 5082, 5237 nolu parseller; kısmen yol, kısmen rekreasyon alanında (E=0.10) kalmaktadır. Rekreasyon alanlarında; botanik bahçesi, rekreasyon, doğal park, piknik alanı, ağaçlandırılacak alan, kültür park, ağaç müzesi, spor alanları, çocuk parkları, yürüyüş yolları, sera alanları, meydan hobi evi ve bahçesi, tematik bahçeler, çocuk uygulama ve eğitim alanları, üretim alanları, konaklama alanları, iskeleler, balıkçılık alanları, yol alanları, kültür alanları, arboretum, parklar, çocuk oyun alanları, satış birimleri, büfe, restoran, idari bina, danışma binası, güvenlik binası, kaya bahçesi, arkeoparklar, pergolalar, otoparklar, yapılabilir. Rekreasyon Alanı'nda kalan parseller ve çevresindeki park, yol düzenlemelerinin kamulaştırılmasına; 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle 6’ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :1.267.566,40 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı :- 2014 yılı : 1.267.566,40 TL 2015 yılı : - 2016 yılı : - 2017 yılı : - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma : 1.267.566,40 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İnköy Mahallesi, 71-132-4123-4126-5081-5082-5237-5284 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması 2014 1.267.566,40 TL GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz inköy Mahallesi 2196,2197,2198,2176 ve 1996 parsel numaralı taşınmazların mezarlık alanına tahsisli kısımlarının kamulaştırılması ve 6'ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İmar planına göre, İlimiz İnköy Mahallesi, 2196-2197-2198-2176 parsel numaralı taşınmazlar 1/1000 uygulama imar planında mezarlık alanına tahsisli alanda kalmaktadır. İnköy Mahallesi, 1996 parsel numaralı taşınmazın bir kısmı 1/1000 uygulama imar planında,mezarlık alanına tahsisli alanda kalmaktadır, bir kısmı ise; plansız alanda kalmaktadır. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 17.11.2014 tarih, 1690 sayılı yazısı ile, söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda mezarlık düzenlemesi yapılacağından; mülkiyet sorunlarının çözülmesi talep edilmiştir. İlimiz inköy Mahallesi, 2196- 2197- 2198- 2176 ve 1996 parsel numaralı taşınmazların mezarlık alanına tahsisli kısımlarının kamulaştırılması ile mülkiyet sorunu çözülebilecek olup; 5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle 6’ncı 5 yıllık imar programının 2014 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :1.661.202,00 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı : - 2014 yılı : 1.661.202,00 TL 2015 yılı : - 2016 yılı : - 2017 yılı : - 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma : 1.661.202,00 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma İnköy Mahallesi,2196-2197-2198-2176-1996 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması, 2014 1.661.202,00 TL GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2530 parsel ,6 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz ile Çalca Mahallesi 413,417,418,419,420,421,425,2357 taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Merkez Çalca Mahallesi, 2530 parsel numaralı taşınmazda bulunan, 6 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin ve İlimiz Çalca Mahallesi, 413,417,418,419,420,421,425,2357 parsel numaralı taşınmazların mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olup; Bahse konu taşınmazların 5393 sayılı kanununun 18. Maddesi “e” bendine göre (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.) hükmü gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, vb ile ihale edilmesi gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme, ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: İlimiz merkez Cedit Mahallesi 36 pafta 157 ada 111 parsel numaralı kerpiç çamaşırlık vasıflı taşınmazın bedelsiz devri konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü 21.11.2014 tarih ve 3663 sayılı yazıları ile İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 109 parsel numaralı Cemalettin Vakfı adına kayıtlı, Cemalettin (Alaattin) Mescidine bitişik 157 ada, 111 parsel numaralı, 23,00 m2.lik kerpiç çamaşırlık vasıflı taşınmazın mülkiyetinin Kütahya Belediyesine ait olduğunu, mescidin ve çamaşırlığın röleve-restitüsyon-restorasyon projesinde bir bütün olarak değerlendirildiğini, bu nedenle, mülkiyeti Belediyemize ait olan çamaşırlık vasıflı 36 pafta 157 ada, 111 parsel numaralı, 23,00 m2.lik taşınmazın, 5393 sayılı belediye kanununun 75. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanununun 45. Maddesine göre kurumlarına bedelsiz devri talep edilmekte olup; 5393 sayılı kanununun 75. Maddesi d bendinde (Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.) hükmü ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 45. maddesi gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 111 parsel numaralı 23,00 m2.lik kerpiç çamaşırlık vasıflı taşınmazın bedelsiz devir edilmesine devir işlemleri ile ilgili tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: Kadro değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11. maddesi, “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece, değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş Kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan II. Sayılı cetvel, Dolu Kadro değişiklerinde ise III. Sayılı Cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” hükmü gereğince, ekte sunulan III. Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: Arıtma Çamuru Bertarafı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mevcut atık su arıtma tesisi 1980'li yılların sonunda o dönem yürürlükte olan mevzuata göre tasarlanmıştır. Bu sebeple Atıksu Arıtma Tesisi (ASAT) yalnızca karbonu (ör. BOİ5 ve KOİ) giderebilmekteydi. Ancak 90lı yıllarda, Eskişehir şehrine içme suyu ve civar tarlalara sulama suyu sağlayan Porsuk Baraj Gölü kirlenmeye başlamış ve bu durum baraja giden akıntının yukarı kısmında olan Kütahya Belediyesi üzerindeki suçlamaları artırmıştır. Bunun sonucunda Kütahya Belediyesi, karbonun yanı sıra azot ve fosforun da giderilmesini sağlamak maksadıyla 2000’li yılların başlangıcında ASAT’ı yenilemeye çalışmıştır. Bu yenileme işlerinde herhangi bir yeni ek yapı inşa edilmemiş, yalnızca mevcut tankların içerisinde küçük inşaat işleri yapılmış ve bazı ekipmanlar (mikserler, fanlar ve difüzör) yenileri ile değiştirilmiştir. Diğer yandan üniversite, endüstrileşme sebebiyle şehir genişlemiş ve nüfus artmıştır. Bunun sonucunda atık su debisi önemli ölçüde artmış ve ASAT’ın kapasitesi yetersiz hale gelmiştir. ASAT’ın diğer kusuru arıtma çamuru kalitesidir. Arıtma çamuru tesis içerisinde aerobik şartlarda stabilize edilmesine rağmen ortaya çıkan yoğun koku yetersiz stabilizasyona işaret etmektedir. Arıtma çamuru analizi neticesinde çözülmüş organik karbon ve toplam çözülmüş katı konsantrasyonlarının sırasıyla 89 mg/l ve 8370 mg/l olarak ortaya çıkması arıtma çamurunun yeterince stabilize edilmediğini kanıtlamıştır. 26 Mart 2010 tarihli Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’e göre 2. Sınıf düzenli depolama sahalarında (ör. Tehlikeli olmayan atıkların düzenli depolama sahasında depolanmasına dair yönetmelik) depolanacak olan atıkların çözünmüş organik karbon limit değeri 80 mg/l olarak belirtilmektedir. Bu şartlarda Kütahya ASAT’ın arıtma çamurunun Kütahya Düzenli Depolama Sahası’nda bertaraf edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Kütahya Merkez Atıksu Arıtma Tesisimizde sistem tasarımına göre; havalandırma havuzlarında, atıksudaki organik madde giderilirken, aktif çamur miktarı, yani mikroorganizma miktarı artmaktadır. Fazla çamur miktarınınsa her gün sistemden çekilmesini gerektirmektedir. Tesislerimizde çekilmesi gereken ( –25 Katı Madde İçerikli) çamur miktarı yaklaşık olarak 60 ton/gün’dür. Stabilize edilmemiş haldeki Artık çamur 1992–2007 yılları arasında atıksu arıtma tesisinde bulunan çamur kurutma yataklarında, 2007–2013 yılları arasında Azot Kül Barajında açılan havuzlarda gömülmek sureti ile depolanmıştır. Azot kül barajına dökülen arıtma çamurlarından oluşan kötü koku, TOKİ Toplu konutlarının bulunduğu mahalleyi ve çevresini mağdur etmiş ve bunun sonucu olarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü talimatı ile arıtma çamurlarının çevreye zarar vermeyerek çözüm bulunması tarafımızdan talep edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Belediyemiz ilgili müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar başlatılarak arıtma çamurlarının depolandığı sahalarda, zeminin hidrolik kireç karıştırılarak katılaştırılması işi 2.690.000 TL. Bedelle ihale edilmiştir. İşin süresi 15 Ocak 2015 olup, bertaraf çalışmaları devam etmektedir. Tesis sahasında depolanan çamurların bertaraf edilmesi sırasında oluşan birim maliyet 1 ton başına 44 TL. ve 60 ton çamur içinde günlük tutar 2.600 TL. dir. Sonuç olarak; yukarıda verilmiş olan bilgiler doğrultusunda; arıtma çamurunun bertaraf maliyeti yıllık olarak yaklaşık 950.000,00 TL olacak şekilde Belediyemize ilave işletme yükü getirmekte olup, bertaraf edilmemesi halinde başkaca çevresel sorunlara neden olmaktadır. Tüm bu sorunların köklü bir biçimde çözümü ile ilgili olarak yeni bir atık su arıtma tesisinin yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu Amaçla; 20.10.2010 tarihinde Belediyemiz tarafından Atıksu Arıtma Tesisinin Rehabilitasyonu ve Kapasite arttırımı projesi başlatılmış AB kriterlerine uygun olarak bir fizibilite çalışması ve IPA Başvuru Formu ile 24 Şubat 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB yatırımları dairesine müracaat edilmiştir. Bakanlığımızın 08.07.2014 tarihli ilgi yazısı ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA III. Bileşeni Çevre Operasyonel Programı Finansman Anlaşması Kapsamında; 2012 TR 16 I PR 004 proje kodu ve Kütahya Atık Su Projesi başlatılacaktır. 09.12.2014 tarihi itibarı ile Projenin teknik yardım ve müşavirlik işi hizmet alımı ihalesi Bakanlığımızın AB yatırımları dairesinde yapılacak ve yapım işi içinde 02.02.2015 tesislerin yapımını üstlenecek yükleniciler bakımından nihai teklif tarihi olarak tarafımıza belirtilmiştir. Yeni Atıksu Arıtma Tesislerinin yapımına Mayıs 2015 tarihi itibarı ile başlanması hedeflenmektedir. Yapım İşlerinin başlanmasına kadar geçecek altı aylık süre içerisinde; araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte ve daha düşük maliyetli olan alternatif arıtma çamuru bertaraf yöntemlerinin de araştırılması, konu ile ilgili firmalardan teklif alınması ve sistemin uygun bulunması halinde; kurulumu için gerekli çalışmanın başlatılabilmesi ve gerekli protokollerin hazırlatılması ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Gaybi Efendi Mahallelerinde kullanılacak “Kısmi Yağmursuyu Projesi” konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, “Yoncalı-Ilıca (Kütahya) Kanalizasyon Şebeke ve Paket Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” nin yürütülmesi için 06.09.2011 tarih ve 380 sayılı Meclis Kararı ile 21 Mart 2013 tarihinde İller Bankası ve Belediyemiz arasında 950.000.000 Japon Yeni tutarında 8 nolu Alt kredi Anlaşması imzalanmıştır. 27.06.2014 tarih ve 209 sayılı alınan Meclis Kararı ile ilimiz “Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet Mahalleleri ve Gaybi Efendi Mahallesini kapsayacak şekilde Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmursuyu Projesi” nin JICA kredisi ile uygulanmasından vazgeçilmiştir. Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmursuyu Projesi” si için diğer projeden kalan kredi miktarını; Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları göz önünde bulundurularak, kullanım talebi ile ilgili iş ve işlemler konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde imarlı yapı ruhsatı alacak vatandaşlardan teknik altyapı bedeli alınması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02/09/2014 tarih ve 316 sayılı kararına istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 23.maddesine göre alınan teknik altyapı bedeli (her bir parselin yoldaki cephesine göre) 75.00.-TL/m alınması konusu tekrar görüşülmüş olup; Belediye Meclisimizin 02/09/2014 tarih ve 316 sayılı kararına istinaden alınan teknik altyapı bedeli (her bir parselin yoldaki cephesine göre) 75.00.-TL/m 'nın iptal edilerek, ilimizde yatırımcıların artmasını sağlamak ve istihdamın çoğaltılması amacıyla teknik altyapı bedelinin alt yapı hizmeti aldığı en geniş cepheden 40.00.-TL/m olarak uygulanmasına ve Belediyemiz gelir tarifesine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 366 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmelik taslağının görüşülmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”'nin 45. maddesi uyarınca, yangın ve kurtarma konularında eğitim görmüş gönüllü ekipler oluşturmak, yangın ve afetlerde mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak amacıyla hazırlanan ve ekte sunulan “T.C. Kütahya Belediyesi Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmelik Taslağı”'nın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 05/01/2010 tarih ve 2 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Görev,Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilerek, günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenen Fen İşleri Müdürlüğü Görev,Yetki ve Çalışma Yönetmelik taslağının müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin iptal edilerek yeniden düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği incelenmiş olup; 01.10.2014 tarih, 5911 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği talep edilmektedir. Dilekçede bahsi geçen yer Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada kalmakta olup; yürürlükteki imar planında yol alanında kalmaktadır. Ayrıca, söz konusu sahanın da içinde bulunduğu bölge 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre Bakanlar Kurulunun 17/04/2013 tarihli kararı ile Riskli Alan ilan edilmiş ve bu karar 17/05/2013 tarih, 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu nedenlerle, Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2612 ada, 31 parsele birleşik sahada imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50.K.4.B pafta, 195 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50.K.4.B pafta, 195 ada, 1 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 25.08.2014 tarih, 5320 kayıt nolu dilekçe; “İlimiz, Merkez, Enne Mahallesi, 50.K.4.B pafta, 195 ada, 1 parselde bulunan iki blok halindeki taşınmazım tamamiyle özürlü vatandaşlarımızın tedavi, sosyalleşme ve barınma yeri olarak kullanılmaktadır. Bu binalarda özürlü, kimsesiz ve ekonomik yoksunu kardeşlerimize 24 saat yatılı hizmet vermekteyiz. Söz konusu parselimde, özürlü vatandaşlarımıza daha iyi hizmet ve emek vermek istiyorum. Bu amaçla parselime tarafınızdan verilmiş olan 0.60 emsalin 1.00 e çıkartılması hususunda gereğinin yapılmasını...” şeklindedir. 16.10.2014 tarihli Komisyon Raporunda; “...müracaat sahibi tarafından yoğunluk artışı karşılığında söz konusu bölgeye hitap edecek şekilde, Yoncalı uygulama imar planı içerisinde kentsel-sosyal-teknik altyapı sahası olarak belirlenen alanlar haricindeki sahalardan minimum 400 m2’lik alanın kentsel-sosyal-teknik altyapı sahası olarak teklif edilebilmesi halinde konunun değerlendirilmesi...” hususları belirtilmişti. 01.12.2014 tarih, 1044579 kayıt nolu dilekçe ile yoğunluk artışı karşılığında değerlendirilmek üzere Yoncalı, 50.K.4.C pafta, 310 ada, 25 nolu parsel ve Enne, 02 pafta, 1048 nolu parsel alanları teklif edilmiş olup; tapu örnekleri iletilmiştir. Yoncalı, 50.K.4.C pafta, 310 ada, 25 nolu parselde imar planında TAKS: 0.40, Ayrık nizam 2 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. 25 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar planı bulunmamaktadır. Enne, 02 pafta, 1048 nolu parsel alanı imar planları dışında kaldığından uygun görülmemiştir. İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50.K.4.B pafta, 195 ada, 1 parsel alanında imar planında Terörden Zarar Gören Emniyet Mensuplarının Tedavisi İle Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi, E: 0.60, Hmax: 7 m. (2 kat) lejandlı alan bulunmaktadır. 1 nolu parselin bulunduğu alanda nazım imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel alanında imar planındaki Emsalin 0.60'tan 1.00'e çıkarılması ve Emsal artışı nedeniyle oluşan yoğunluk artışına karşılık Yoncalı, 50.K.4.C pafta, 310 ada, 25 parselde imar planında bulunan konut alanının Park alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; bu uygulama imar planı değişikliklerinin bulunduğu alan ve çevresini gösterecek şekilde hazırlanan mevzii nazım imar planları; Yoncalı, 50.K.4.C pafta, 310 ada, 25 parsel nolu taşınmazın Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla (PİN. NO: UİP-7343,1), (PİN. NO: NİP-7355) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı yapımı, müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 248 sayılı kararı ile; Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 parsel (20.579,71 m2) ve 136 pafta, 821 ada, 1 parsel (2.953 m2) numaralı taşınmazlara yönelik Konut amaçlı ilave imar planı yapımı için ön izin verilmesi uygun görülmüştü. 28.10.2014 tarih, 6249 kayıt nolu dilekçe ekinde İdaremize iletilen teklif imar planı incelenmiştir. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alana yönelik imar planına esas kurum-kuruluş görüşleri etüd edilmiş olup; ilgili kurum-kuruluş görüşlerinde hazırlanan ilave mevzii imar planının onaylanmasına engel bir husus bulunmadığı ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunda alanın Önlemli Alanlar 2.1. lejandlı alanda kaldığı (Ö.A.2.1.) notasyonunun teklif imar planına işlendiği görülmüştür. Hazırlanan teklif imar planına ilişkin olarak: Planlanan 10 metrelik yolun otopark kullanışı ile sonlandırıldığı görülmüş olup, güneydeki komşu parselin yolla bağlantısının sağlanabilmesi için söz konusu otopark alanının yol alanı olarak düzenlenmesi; konut alanı olarak planlanan sahanın batı bölümünde çok kırıklı şekilde oluşturulan imar hattının mümkün olduğunca düz hatlarla geçirilmesi; konut alanının doğu bölümündeki imar hattının mülkiyet sınırından geçirilmesi; 1 nolu parsel alanı içinde kalan Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahaların Park alanı olarak düzenlenmesi; plan notlarına “Parselasyon aşamasında 52 ve 1 nolu parsel alanları toplamının minimum % 39’u park ve yol alanı olarak kamuya bedelsiz terk edilecektir.” notunun eklenmesi; hazırlanan ilave mevzii imar planı ile yürürlükteki imar planı arasında kalan tanımsız bölgenin Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi; 10 metrelik yolun başlangıç kesiminde bulunan Ayrık nizam 3 kat konut lejandlı alanın mevcut imar hattının korunması; plan onama sınırının ilave mevzii imar planı ve değişikliği yapılan alanları kapsayacak şekilde geçirilmesi kaydıyla; Hamidiye Mahallesi, 10c4 pafta, 2730 ada, 52 nolu parsel ve 136 pafta, 821 ada, 1 nolu parsel alanlarında TAKS: 0.20, KAKS: 0.40, Ayrık nizam 2 kat Konut lejandlı alan, Park, yol alanı ve ilgili plan notlarından oluşan ilave mevzii nazım ve uygulama imar planı ve değişikliğinin (PİN. NO: UİP-7356), (PİN. NO: NİP-7357) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 5 pafta, 3987 ada, 7 parsel (eski 4329 parsel) alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 5 pafta, 3987 ada, 7 parsel (eski 4329 parsel) alanında imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; Binatom Elektrik Üretim A.Ş.'nin 10.11.2014 tarih, 6423 kayıt nolu dilekçesi etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “...Bunu müteakiben, tarafımızca kurulması planlanan Kojenerasyon Tesisi (Elektrik Üretim Santrali) için söz konusu arazinin kiralanması konusunda SETAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile mutabakata varılmış ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) müracaat edilerek, gerekli işlemler yapılmış, maddi teminatlar da verilerek, kurulması planlanan Kojenerasyon Tesisi için Üretim Lisansı alınmıştır. Ancak, söz konusu Kojenerasyon Tesisinin kurulması konusunda Belediyeye yapmış olduğumuz müracaatın sonuçlanmaması üzerine, Belediye yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde özetle; mevzii imar planının onaylanmasından sonra geçen süreç içerisinde Bölcek Mahallesinin imara açıldığı ve bunun neticesinde konut yapılaşmasının arttığı belirtilerek, bölge halkından gelen müracaatlar nedeniyle, santralin daha uygun bir yere kaydırılması tavsiye edilmiştir. Bunun üzerine bölgede başlatmış olduğumuz Kojenerasyon Tesisi kurma çalışmalarımız durdurulmuş ve uygun bir arazi araştırma çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu Tesise ilişkin işlemlerin EPDK tarafından öngörülen süre içerisinde tamamlanamayacak olması nedeniyle, şirketimizin maddi açıdan ve EPDK nezdinde uygulanabilecek yaptırımlardan zarar görmemesi ve Tesisin daha uygun bir bölgeye kaydırılabilmesi bakımından; Tesisin Bölcek Mahallesinde kurulmasının, yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle, Belediyenizce uygun görülmediği hususunun yazılı olarak tarafımıza bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Gereğini arz ederiz.” şeklindedir. Bölcek Mahallesi, 5 pafta, 3987 ada, 7 parsel (eski 4329 parsel) alanında uygulama imar planında Doğalgaz A Tipi Basınç Düşürme Ve Ölçüm İstasyonu-Kontrol Ve İdari Bina-Depo-Isı Merkezi-Kojenerasyon Tesisi-Şehir Basınç Düşürme İstasyonu İlgili Tesisleri, E: 0.60, Hmax: 6.50 m. (2 kat) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda nazım imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu alan Bölcek Mahallesi Yerleşik Alanına birleşik sahada yer almakta olup; mahalle yerleşik alanında ve birleşik sahalarda imar planı yapımına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konumu itibariyle mahalle yerleşik alanına birleşik sahada yer alması nedeniyle söz konusu alanda Kojenerasyon Tesisi kurulması halinde insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Bu nedenle, söz konusu alanda Kojenerasyon Tesisi kurulmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. İlgili firmanın da farklı bir sahada Kojenerasyon Tesisi kurmak için alan araştırması çalışmalarına başladığı anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, Bölcek Mahallesi, 5 pafta, 3987 ada, 7 parsel (eski 4329 parsel) alanında Kojenerasyon Tesisi yapılabilmesi ile ilgili olarak mevcut imar planındaki lejand tanımı ve ilgili plan notlarında geçen koşulların iptal edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; bu uygulama imar planı değişikliğinin bulunduğu alan ve çevresini gösterecek şekilde hazırlanan nazım imar planının (PİN. NO: UİP-7359,1), (PİN. NO: NİP-7360) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23.B.04BA.4 pafta, 108 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23.B.04BA.4 pafta, 108 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup; 08.09.2014 tarih, 5493 kayıt nolu dilekçe; ''Kütahya ili Merkez Kirazpınar Mahallesi J23-B-04BA-4 Pafta 108 Ada 1 no'lu parsele yapacağımız tesisin proje gereği Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Özel Yurt) notu konularak ve yapacağımız projenin havalandırma uygunluğu için emsal ve kat adedi sabit kalacak şekilde h.max'ının 1 metre arttırılmasının yapılarak gerekli plan tadilatının yapılıp onaylanması...'' şeklindedir. Dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu parsel, imar planında Konut Alanı (Ayrık Nizam, 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 metre, TAKS:0.35, KAKS:1.05) lejandlı alanda bulunmaktadır. Parselin çevresinde, parsel ile aynı yapılaşma koşullarına sahip konut alanları, Temel Eğitim Okulu (Hmax:3 kat, E:1.00) ve 7 metre genişliğinde yaya yolları, 10 ve 15 metre genişliğinde de taşıt yolları bulunmaktadır. Söz konusu parselde, Konut Alanı lejandının, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Özel Yurt) lejandına dönüştürülmesi, (Ayrık Nizam, 3 kat, ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 metre, TAKS:0.35, KAKS:1.05) lejandının sabit tutulması, Hmax: 10.50 metre lejandının ilave edilmesinin (PİN NO:UİP-7361.1), (PİN NO:NİP-7362.1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz merkez Ilıca Mahallesi Işıkkara Mevkii, 123 ada, 513 nolu parselde turizm tesisleri yapımı müracaatı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Ilıca Mahallesi Işıkkara Mevkii, 123 ada, 513 nolu parselde turizm tesisleri yapımı müracaatı, dosyası incelenmiş olup; Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.11.2014 tarih, 3544 sayılı yazısı ; '' Köftecioğlu Doğrular İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 18.11.2014 tarih ve 3106 kayıt no.lu dilekçesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olan İlimiz Işıkkara Mahallesi 123 ada, 513 parselin çevre düzeni planında 'Sağlık ve Turizm Tesis Alanı' ve 'Turizm Tesis Alanı' olarak gözüktüğünü, sözkonusu alanda hamam, yüzme havuzu, kısmi veya içerisinde otoparkı da olacak olan günlük konaklama tesisini yap-işlet-devret modeli ile yapmak istediklerini, Belediyemizce gösterilecek alan içinde yapılması zorunlu sosyal donatılarında proje kapsamında yer alması gerektiğini belirtmektedirler. Bahse konu taşınmaz ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü'nden Belediyemiz lehine irtifak hakkı tesis edilmesi talebinde bulunulacaktır. Konu ile ilgili Müdürlük görüşünüzün bildirilmesi...'' şeklindedir. Söz konusu yazıyla iletilen, 18.11.2014 tarih, 3106 kayıt nolu dilekçe de etüd edilmiştir. Söz konusu 513 nolu parsel alanında nazım ve uygulama imar planları bulunmamaktadır. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; Sağlık ve Turizm Tesis Alanı ile Turizm Tesis Alanında kalmakta olup, Enerji nakil hatları ile doğa yürüyüş parkuru güzergahı geçmektedir. Aynı Çevre Düzeni Planında, Porsuk çayı orta mesafe koruma alanı sınırı ile Porsuk çayı uzun mesafe koruma alanı sınırı arasında bulunmaktadır. Aşağıda açıklanan ilave nazım ve uygulama imar planları için, İdaremizce; imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerin yaptırılması, Orman Bölge Müdürlüğünden orman alanı olup olmadığına dair, 513 nolu parsel için görüş alınması uygun görülmüştür. Çevre Düzeni Planı koşulları kapsamında, Ilıca, Işıkkara, 123 ada, 513 parselde; Sağlık ve Turizm Tesis Alanı ile Turizm Tesis Alanı (E:0.40, Hmax: 11.50 m. - 3 kat, , İfraz edilemez. Bu alanlarda turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelikte belirtilen tesisler yapılabilir. Turizm tesisi ile bu kullanıma hizmet edecek sağlık, sosyal, kültürel, teknik altyapı, ticaret, spor, idare vb. kullanımlar yer alabilir. Aynı zamanda, asli konaklama tesisi, kür merkezi, senatoryum, hastane, sağlık tesisi, rehabilitasyon merkezi, vb. tesisler yapılabilir. Bir parselde toplam inşaat alanını aşmamak kaydıyla birden fazla yapı yapılabilir, inşaat cephesi ve derinliği jeolojik etüdlerle belirlenen kısıtlamalar haricinde kısıtlamaya tabi değildir. ) lejandlı alanın düzenlenmesi, yönlerindeki ilave nazım ve uygulama imar planları uygun görülmüş olup, Orman Bölge Müdürlüğünden ilgili görüş geldikten sonra, onaylanması için Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesine müteakip bahse konu taşınmaz için Belediyemiz lehine irtifak hakkı tesisi edilmesi ile ilgili olarak Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurulması ve irtifak hakkı tesis edilmesi konusundaki tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, J23.B.04.A.3.C pafta, Uydukent batı bölümü yürürlüğe giren imar planında değişiklik konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, J23.B.04.A.3.C pafta, Uydukent batı bölümü yürürlüğe giren imar planında değişiklik yapılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: İlimiz Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parsel alanında imar planı düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimiz merkez Akkent Mahallesi, 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Akkent Mahallesi, 23.M.1-23.M.4 pafta, 159 ada, 3 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.4 pafta, 167 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.4 pafta, 167 ada, 1 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2665 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2665 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 18.09.2014 tarih, 5710 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen, nazım imar planı değişikliğine gerek olmayan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2665 ada, ayrık nizam 4 kat lejandlı, 1 nolu parsel alanında, ada ayırma çizgisinin kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliğinin (PİN NO: UİP-7364,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda yapılan 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda yapılan 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen 16 adet trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen 16 adet trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih, 179251 sayılı yazılarıyla iletilen Kütahya 2. (yeni) Çevre Yolu konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih, 179251 sayılı yazılarıyla iletilen Kütahya 2. (yeni) Çevre Yolu konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi 2618 ada, 222 nolu parsel alanına mevzii imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 222 nolu parsel alanına mevzii imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 803 ada, 22 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 803 ada, 22 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 90 pafta, 593 ada, 7 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 90 pafta, 593 ada, 7 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 Blok 1 numaralı dairenin Mevlana Araştırma Kültür Sanat Derneği'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği'nin 25.11.2014 tarih ve 1043187-32987 kayıt nolu yazıları ile; Belediyemize tahsisli Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 nolu Bloğun 1.numaralı dairenin 31.12.2018 tarihine kadar, kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanmak üzere kendilerine kullanım hakkı verilmesi talepleri incelenmiş olup; Azot Sitesinde bulunan D-159 nolu blokta bulunan 1 numaralı dairenin, kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanmaları kaydı ile, doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın sigorta vergisi, vb.gibi giderlerinin kendilerince karşılanması kaydı ile, kurumumuzca gerekli veya ihtiyaç duyulması halinde boşaltmaları şartı ile 31.12.2018 tarihine kadar Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği'ne kullanım hakkı verilmesine; Söz konusu taşınmazın kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesine; Bu yerler ile ilgili gerekli sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb.tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 Blok 4 numaralı dairenin Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği'nin 16.10.2014 tarih ve 1034042/293389 kayıt nolu yazıları ile; Belediyemize tahsisli Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 nolu Blok 4 numaralı dairenin 31.12.2018 tarihine kadar, Kütahyamız'da fotoğraf sanatını sevdirmek, bu alanda kaliteli eserler üreterek topluma değer katmak, ürettiği eserler ile ulusal ve uluslararasında Kütahya'yı başarı ile temsil etme faaliyetlerinde kullanmak üzere kendilerine kullanım hakkı verilmesi talepleri incelenmiş olup; Azot Sitesinde bulunan D-159 nolu Blok, 4 numaralı dairenin, kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanmaları kaydı ile, doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın sigorta vergisi, vb.gibi giderlerinin kendilerince karşılanması kaydı ile, kurumumuzca gerekli veya ihtiyaç duyulması halinde boşaltmaları şartı ile 31.12.2018 tarihine kadar Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği'ne kullanım hakkı verilmesine; Söz konusu taşınmazın kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesine; Bu yerler ile ilgili gerekli sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb.tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 Blok 5 numaralı dairenin bir yıllığına Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kütahya Şubesi'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; TÜFAD Kütahya Şubesi Başkanlığı'nın 25.11.2014 tarih ve 1043117-32966 kayıt nolu yazıları ile; Belediyemize tahsisli Azot Sosyal Tesisleri içinde bulunan D-159 nolu Blok 5 numaralı dairenin 1 yıl süreliğine (yeni yapılan dernek bina inşaatları tamamlanıncaya kadar)kendilerine kullanım hakkı verilmesi talepleri incelenmiş olup; Azot Sitesinde bulunan D-159 nolu blok, 5 numaralı dairenin, doğal dokuyu bozmadan, gerekli olan tüm tamirat, bakım-onarım ve kullanımdan doğan gerekli abonelik, yangın sigorta vergisi, vb.gibi giderlerinin kendilerince karşılanması kaydı ile, kurumumuzca gerekli veya ihtiyaç duyulması halinde boşaltmaları şartı ile 1 yıl süreliğine TÜFAD Kütahya Şubesi Başkanlığı'na kullanım hakkı verilmesine; Söz konusu taşınmazın kullanım süresi sonunda kullanımdan doğan eksiklik ve mahsurların giderilerek Belediyemize teslim edilmesine; Bu yerler ile ilgili gerekli sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb.tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: J24.A.1 pafta, Eskişehir yolu doğusunda ilave nazım imar planı yapımı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; J24.A.1 pafta, Eskişehir yolu doğusunda ilave nazım imar planı yapımı konusu, dosyası incelenmiş olup; J24.A.1 paftada, Eskişehir yolu doğusunda 02.03.2012 tarih, 103 sayılı Belediye Meclis Kararıyla; ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüdlerin yaptırılması koşuluyla; toplam 147 hektar alanda, Küçük Sanayi Sitesi Alanları, Belediye Hizmet Alanları, Yeşil Alanlar, yol alanları, orman alanlarının planlanması yönlerindeki ilave nazım imar planı onaylanmıştı. Bu süre zarfında imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin tamamlandığı görülmüş, Belediye Meclis kararında belirtilen kurum ve kuruluşların imar planına esas görüşleri kurumumuza iletilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü haricinde, iletilen diğer kurumlardan imar planı yapımını olumsuz yönde etkileyecek bir görüş görülmemiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 02.01.2014 tarih, 02-05 sayılı görüşüne göre; ''İlgili müracaat, Toprak Koruma Kurulunun 19.12.2013 tarih ve 66 karar nolu toplantısında görüşülerek; '' Proje alanında bulunan Mera parselleri ile ilgili tahsis amacı değişikliği ret edilmesiyle proje bütünlüğü bozulduğundan 1. 2. ve 3. Bölgelerdeki talebin reddine, 4. Bölgenin yeniden düzenlenerek Kurulda yeniden görüşülmesine'' karar verilmiştir.'' iletilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün söz konusu yazısına istinaden, güneydoğu bölümündeki nazım imar planı çalışmasının devam etmesi gerekirken; 03.06.2014 tarih ve 164 sayılı Belediye Meclis Kararıyla sehven yapılan hatadan dolayı bu alandaki çalışma iptal edilmiştir. İptal edilmesi gereken diğer 3 bölgede ise Eskişehir yolu tarafındaki İlave Nazım İmar Planının sabit tutularak devam ettirilmesi, diğer 2 bölgedeki İmar planlarının iptal edilmesi uygun görülmüştür. Yapılan bu hatanın düzeltilmesi amacıyla güneydoğu bölümündeki Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih, 164 sayılı kararıyla iptal edilen (4.bölge) nazım imar planının geçerli olması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden bu alan için (4.bölge) uygun görüş alınması, 03.06.2014 tarih, 164 sayılı Belediye Meclis Kararıyla sabit tutulan Eskişehir yolu tarafındaki Nazım İmar Planının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 17.O.II pafta, 1401 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 17.O.II pafta 1401 ada, 1 nolu parsel alanında İmar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan; Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda yapılan 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda yapılan 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz , müracaat dosyası incelenmiş olup; 15.10.2014 tarih, 6025 kayıt nolu dilekçe; “Kütahya İli, Merkez ilçe, Siner Mahallesi, 16PIV kadastral pafta, 283 ada, 4 ve 6 numaralı parsellerin maliki bulunmaktayım. Belediye Meclisince 01/04/2005 tarih ve 138 sayılı karar ile onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunan Siner-Ağaçköy Bölgesi İlave Planından önce, adı geçen parsellerim üzerinde Mevzi İmar Planı yaptırmış, bu plana esas olmak üzere halen faaliyette olan iş yerimle alakalı inşaat ruhsatı yada yapı izni almış bulunmaktayım. 01/04/2005 tarih ve 138 sayılı karar ile onaylanan İlave İmar Planı ile birlikte parsellerimin cephe aldığı ve kuzeyden geçmekte olan mevzii imar planı ile 20 m. en kesitli olarak planlanmış imar yolu 25 m. olarak yeniden düzenlenmiştir. 20/12/2005 tarihli 7728 sayılı Encumen kararı ile; imar yolunun genişlemesinden dolayı uğraşmış olduğumuz mağduriyetin giderilmesi bakımından, imar uygulaması safhasında yeniden terk edilecek m2 kadar alanın parsel sınırına bitişik şekilde düzenlenerek takas edilmesi, yıkılan bahçe duvarının aynı şekilde yapılması, yolun takas edilecek yer ile parselin sınırları dışından geçecek şekilde parsel ile takas edilen parsel arasında boşluk ve yol kalmayacak şekilde planlanması, yolda kalan kısmındaki mülkiyetimizde bulunan yere elektrik sulama şebekesi yapılması ile totemin de belediye tarafından aynı şekilde dikilmesi ve bu masrafların belediyeniz tarafından karşılanması konularını içeren mutabakat metni tarafımıza bildirilmiştir. 2005 tarihinden bu yana Belediye Encümenince alınan bu kararlar yerine getirilerek konu çözüme kavuşmuştur. Belediye Meclisince alınan 02/04/2013 tarih 175 sayılı karar ile Siner Mahallesi I24A11B,12A,12D imar paftalarında yapılan 2287 numaralı imar planı değişikliği ile 2005 yılında Belediyeniz ile tarafımızca çözüme kavuşturulmuş ve parselimizin kuzeyinden geçen bahse konu 25 m. an kesitli imar yolu 30 m. olarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla 2005 yılında İlave İmar Planının onaylanması ve imar yolu genişliğinin yükseltilmesi ile birlikte yaşamış olduğumuz mağduriyet yeniden gündeme gelmiştir. 24/05/2013 tarih 14979 kayıt nolu dilekçe ile 02/04/2013 tarih 175 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan, 09/05/2013 tarihinde askıya çıkartılmış bulunan 2287 numaralı imar planına itiraz etmiş, fakat itirazımız Belediye Meclis Kararı ile gerekçe gösterilmeden ret edilmiştir. Biz de Eskişehir 1. İdare Mahkemesine 2013/1003 esas nolu dosya ile haksızlığın ve mağduriyetimizin giderilmesi için imar planının iptaline yönelik dava açtık. Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 07/05/2014 tarih 2014/586 nolu kararı ile imar planı iptal edilmiştir. 2005 yılında Belediyenizce mutabakata varmış bulunduğumuz imar yolu genişletilmesi konusunun tekrar gündeme geldiği, başlangıçta mevzi imar planı ile düzenlediğimiz imar yolunun 20 m. olan ilk halinden bu gün 30 m. 'ye yükseltilmesi ile uğradığımız hak kayıplarını hatırlatarak, 17/09/2014 tarihinde askıya çıkarılmış bulunan 303 sayılı imar plan değişikliğine itiraz etmekteyiz. İmar planında 30 m. olarak düzenlenen cephe almakta olduğumuz imar yolunun mülkiyet sınırlarımız, bahçe duvarlarımız esas alınarak 25 m. olarak korunmasını talep etmekteyiz. ..” şeklindedir. Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 303 sayılı kararıyla, Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişiklikleri onaylanmıştı. 16.10.2014 tarih, 6041 kayıt nolu dilekçe; “ Kütahya İli Merkez İlçesi Sinerköyde bulunan ekli listedeki (23 adet, toplam 179.560 m2) parsellerimizin bulunduğu alanda Belediyenizce yapılacak olan imar planı çalışmalarında, Ağaçköy yolu üzerinde bulunan parsellerimizin , konut alanı olarak planlanmasını istiyoruz.” şeklindedir. 15.10.2014 tarih, 6025 kayıt nolu dilekçe hakkında, konu ile ilgili veriler etüd edilmiştir. 30 metre genişlikte olan Afet Riskli Altındaki alanın, daha önceki 25 metrelik yol aksının esas alınarak güneye ve kuzeye 15'er metre kadar paralel hatlar belirlenerek, oluşturulduğu görülmüştür. Bölgeden geçen, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce 22.10.2014 tarih, 179251 sayılı yazı ile iletilen onaylı yeni çevre yolu projesi de göz önünde bulundurulduğunda, 25 metrelik yolun ulaşım sisteminde yeterli olacağı, komisyonumuzca, tesbit edilmiştir. Bu nedenlerle, kuzey bölümdeki (Zafertepe Mahallesi tarafında) imar hatları sabit tutularak, ilgili Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Tesisleri, sosyal donatı imar adalarının yola doğru genişletilerek, bahse konu 30 metrelik yolun; 25 metre olarak düzenlenmesi, 10 metrelik bahçe alanlarının 15 metre olarak tasarlanması yönlerindeki 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 1/5.000 Nazım İmar Planı Değişikliğinin (PİN NO: UİP-4789,2), (PİN NO: NİP-7365,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; 16.10.2014 tarih, 6041 kayıt nolu dilekçe hakkında, zaten, Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 303 sayılı kararında;..T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma) lejandlı alanlarını da ihtiva eden imar planı değişikliğinin hazırlanması, ... hususu belirtilmişti. Afyon Yoluna yakın bölgelerde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Tesisleri lejandlı sahaların sabit tutulmasının yanı sıra , dilekçeyi veren şirketin mülkiyetindeki park, resmi kurum, ibadet yeri alanlarının başka sahalara kaydırılması hususu da değerlendirileceği nedenleriyle, bahse konu Şirket tarafından , imar plan değişikliği taksit inceleme ücreti olarak, toplam 247.819 m2 lik alanın % 25 inin yatırılması, Uygulamada tereddüt oluşturmaması için, 28.08.2014 tarih, 5368, 5369, 5370 ve 5372 kayıt nolu dilekçelerde belirtilen, 1641, 1673 ve 1697 nolu parsel alanlarının toplam sahası için imar plan değişikliği taksit inceleme ücreti olarak, % 25 inin yatırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: İlimiz merkez Alayunt Mahallesi muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan İlimiz Merkez Alayunt Mahallesinde bulunan ve aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi “e” bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.) hükmü gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, vb ile ihale edilmesi, gerektiğinde Belediyenin kendi imkanları ile yapması ve tüm bu işlemler için anlaşma, şartname, sözleşme, ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 129 pafta, 764 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın ile Kütahya Belediyesine ait taşınmazlarla takas edilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan, İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın, Kütahya Belediyesine ait taşınmazlarla takas edilmesi konusu görüşülmüş olup; Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ’ne ait İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 286/50 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edilen, Kütahya ili sınırları içinde Vefa Mahallesi (17,04 ha) içerisinde kaldığı,Kentsel Dönüşüm yapılması planlanan afet riski altındaki alanlardan Vefa Mahallesi (sözkonusu taşınmazın yer aldığı bölge) Belediye Encümenimizin 17.06.2014 tarih ve 1210 sayılı kararı ile 1. Etaba alındığı,Bununla birlikte, sözkonusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 129 pafta, 764 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz 3.116,00 m2 ‘lik taşınmaz, Vefa Mahallesinde yapılan imar uygulamasına kısmen dahil olmuş ve bu uygulama Eskişehir İdare Mahkemesinin 11.10.2001 gün ve 1999/901 esas sayılı ve 2001/1201 karar sayılı kararı ile Danıştay 6. Dairesinin 27.05.2003 tarih ve 2003/3332 sayılı kararı ile iptal edildiği,Mahkeme kararına göre imar uygulamasının geri dönüşümü ve beraberinde yeniden imar uygulaması yapılabilmesi uzun zaman alacağı ve bölgede hazırlıkları devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmalarını sekteye uğratabileceği için, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, söz konusu 3.116,00 m2’lik taşınmazın Belediyemiz taşınmazları ile takas edilmesi yerinde olacaktır. Bu sebeple Kentsel Dönüşüm Alanında kalan ve maliki Vakıflar Genel Müdürlüğü olan bahse konu 3.116,00 m2’lik taşınmazın Kütahya Belediyesi ait taşınmazlarla trampa edilmesi uygun görüldüğü belirtilmektedir. Mahkeme kararına göre imar uygulamasının geri dönüşümü ve beraberinde yeniden imar uygulaması yapılabilmesi uzun zaman alacağı ve bölgede hazırlıkları devam eden Kentsel Dönüşüm çalışmalarını sekteye uğratabileceği için, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi (İmar uygulaması öncesi haliyle) 764 ada, 7 parsel numaralı, imar uygulaması sonrası haliyle mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tapu kütüğünde İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2484 ada, 15 parsel numaralı 2.461,00 m2 ‘lik taşınmazın tamamı ve 2484 ada,1 parsel numaralı 353,00 m2 ‘lik taşınmazın 181 m2‘lik, 2484 ada,2 parsel numaralı 116,00 m2 ‘lik taşınmazın 29 m2‘lik, 2484 ada,3 parsel numaralı 115,00 m2 ‘lik taşınmazın 28 m2‘lik, 2484 ada,4 parsel numaralı 119,00 m2 ‘lik taşınmazın 31 m2‘lik, 2484 ada,5 parsel numaralı 104,00 m2 ‘lik taşınmazın 17 m2‘lik, 2484 ada,6 parsel numaralı 131,00 m2 ‘lik taşınmazın 44 m2‘lik, 2484 ada,8 parsel numaralı 121,00 m2 ‘lik taşınmazın 33,00 m2‘lik, 2484 ada,9 parsel numaralı 121,00 m2 ‘lik taşınmazın 34,00 m2‘lik, 2484 ada,10 parsel numaralı 122,00 m2 ‘lik taşınmazın 34,00 m2‘lik, 2484 ada,12 parsel numaralı 123,00 m2 ‘lik taşınmazın 36,00 m2‘lik mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan hisselerin, Belediyemiz taşınmazlarıyla takası, takas işlemleriyle ilgili tüm işlemlerde, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme, protokol hazırlanması, imzalanması, vb işlemlerde Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Belediye Meclis Üyesi Azime Nur AKTAŞ AKALIN'ın RED oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan ilimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında yapılan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile; Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında imar planında bulunan Emniyet Müdürlüğü lejandlı alanın İbadet Yeri, Serbest Nizam, TAKS: 0.75, KAKS: 2.25, Hmax: Serbest lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’nden görüş alınması kaydıyla uygun görülmüştü. İl Müftülüğünün 23.07.2014 tarih ve 2087 sayılı yazısında imar planı değişikliğinin uygun bulunduğu belirtilmiştir. Askı süresi içinde gelen Emniyet Müdürlüğünün 15.07.2014 tarih ve 81269 sayılı yazıları ile 25.07.2014 tarih ve 5676 sayılı yazısı ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 21.07.2014 tarih, 7210 sayılı yazılarında; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından arsa üzerine azami inşaat alanı 1.500 m2'lik Polis Merkezi Amirliği hizmet binası yapılacağı belirtilerek, imar planı değişikliğinin iptal edilerek tahsis amacı doğrultusunda imar planında Karakol Alanı olarak ayrılması istenmiştir. Komisyonumuzun 15.08.2014, 17.09.2014, 31.10.2014 tarihli raporları ile söz konusu alanda Karakol Alanı ve İbadet Yeri alanını da içerecek şekilde farklı düzenlemeri içeren plan taslakları hazırlanarak, bu düzenlemelere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'ne farklı tarihlerde görüş sorulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğü'nün 13.10.2014 tarih, 76246 sayılı ve 24.11.2014 tarih, 99377 sayılı yazılarında da, yapılan bu düzenlemelere ilişkin olumsuz görüş verilmiştir. Bu nedenlerle, Belediye Meclisimizin 27.06.2014 tarih ve 200 sayılı kararı ile onaylanan 2410 ve 2410_A nolu imar planı değişikliğindeki İbadet Yeri lejandının iptal edilerek; Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 nolu parsel alanında Karakol Alanı, Serbest Nizam, TAKS: 0.50, KAKS: 2.00, Hmax: 16.50 m.(4 kat) lejandlı saha düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; Resmi Kurum Alanı lejandının Kamu Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliğinin (PİN. NO: UİP-1593,2), (PİN. NO: NİP-7366,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: Kütahya (Merkez) Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı işi kapsamında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.03.2013 tarih, 967 sayılı kararı gereği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan öneri Kentsel Sit sınırı ve tescile önerilen yapıların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya (Merkez) Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı işi kapsamında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.03.2013 tarih ve 967 sayılı kararı gereği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan öneri Kentsel Sit sınırı ve tescile önerilen yapıların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: Berberler ve Kuaförler odası üyelerinin haftada 1 gün tatil yapmaları konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Berberler ve Kuaförler Odasının 16.10.2014 tarih ve 1033982 referans kayıt nolu dilekçelerindeki 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu'na uyulmak üzere, 21.01.1924 tarih ve 54 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu'nun 2.maddesinde belirtilen işyerlerinde çalışanlarına hafta da 6 günden fazla çalıştırılması yasak denildiğinden; Aynı Kanunun 8.maddesinde işyerini hafta tatilinde açık bulundurmak isteyen işyeri sahipleri ve/veya mesul müdürlerince Belediye ye bir beyan vererek çalışacakların sayısını belirterek hafta tatili ruhsatı almaları lazımdır, bu ruhsat bir takvim yılı için geçerlidir. Yine aynı Kanun'un 9.maddesinde, bu kanuna muhalif olarak pazar günleri açılan işyerlerine zabıta memurları tarafından zabıt varakası tanzim edilerek Belediye Başkanlığı'na tevdi olunur denildiğinden, Berberler ve Kuaförler Odasının 06.05.2014 tarihli yönetim kararında 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu'nun 2.maddesinin uygulanması yönündeki taleplerinde, berberler ve erkek kuaförleri pazar günleri, bayan kuaförleri salı günleri olmak üzere hafta da bir gün hafta tatilini uygulayacaklarını beyan etmişlerdir. Konu incelenmiş olup; 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu'nun,1.maddesi "On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatilifaaliyet etmeleri mecburidir. " hükmü ve yine aynı kanunun 12.maddesi " İşbu kanun ahkamının nüfusu on binden dun olan şehir ve kasabalarda dahi tatbikı, mahalli belediye meclislerinin karar ve ilanına vabestedir." hükmü gereğince; Berberler ve Erkek Kuaförlerinin pazar günleri ,bayan kuaförlerinin salı günleri hafta tatili yapmalarına ve 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmesine; Bu karara uymayan berberler, erkek kuaförleri ve bayan kuaförlerine, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu'nun 10. maddesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: 17 . aktarma cetveli konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü gereğince; Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen; 3 adet Hizmet Alımları tertibinden 1.561.700,00 TL, 3 adet Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı tertibinden 143.000,00TL, 4 adet Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden 165.000,00 TL,1 adet Yolluklar tertibinden 10.000,00 TL, 3 adet Mamul Mal Alımları tertibinde 115.000,00 TL, 1 adet Kar Amacı Gütmeyen Transferler tertibinden 500.000,00 TL, 1 adet Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri tertibinden 36.000,00TL, 1 adet Tedavi ve Cenaze Giderleri tertibinden 45.000,00 TL olmak üzere toplam 2.575.700,00 TL tenzil edilerek; 1 adet Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Gideri tertibine 28.700,00 TL, 3 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 1.941.500,00 TL,2 adet Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı tertibine 217.000,00 TL, 1 adet Görev Giderleri tertibine 72.000,00TL, 2 adet Hizmet Alımları tertibine 211.500,00 TL, 1 adet Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri tertibine 105.000,00 TL olmak üzere 2.575.700,00 TL ilave edilmesine, Konu ile ilgili 17. Aktarma Cetvelinin ekte sunulduğu şekliyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir. GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 05.01.2010 tarih ve 04 sayılı meclis kararıyla kabul edilen T.C. Kütahya Belediyesi T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik taslağı incelenmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince ekte sunulan “T.C. Kütahya Belediyesi T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının” aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN: Belediye Meclisi'nin 08.10.2014 tarih ve 350 sayılı kararı ile kabul edilen Çinigar ile ilgili meclis kararının yeniden müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Çinigar İşletme Birlik Meclisinin 18.09.2014 tarih ve 2014/09 sayılı kararı ile Çinigar İşletme Birliği'nin 31 Ekim 2014 tarihinden geçerli olarak feshedilerek, Birliğin tasfiye işleminin Birlik Tüzüğü'nün 37. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde yapılmasına karar verilmiş olup; Söz konusu Birlik Meclisi'nin 18.09.2014 tarih ve 2014/09 sayılı tasfiye kararına itiraz edilmesine ve tasfiye kararının iptali istemiyle dava açılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN: Kentimizin yeni yerleşim alanlarındaki sokak ve caddelere verilmesi uygun görülen adlar konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”in .”Ad ve numara verilme zorunluluğu” başlıklı 11. maddesi ile “Mahalle, köy, mezra. mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara ad veya numara, binalara ise numara verilmesi zorunludur.”hükmü ile; Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad verilmesi” başlıklı 14. maddesinde “Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir” hükmü gereğince önerge ekinde verilen listede yer alan isimlerin kentimizin yeni yerleşim alanlarında ki cadde ve sokaklara isim verilmesinde değerlendirmeye alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN: Anlamsız ve gülünç sokak adlarının değiştirilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” in “Ad veya numara verilmesinde uyulması gereken esaslar “ başlıklı 24. maddesinde “Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz.” hükmü gereğince; Yönetmeliğin 24. Maddesine aykırı olarak verilen aşağıdaki sokak adlarının iptal edilerek yeni adlar verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 48.MADDESİNİN: Osmangazi Mahallesiyle aynı adı taşıyan, Hamidiye Mahallesindeki 1524, 1525, 1527, 1543, 1544 adalar arasında bulunan “Uğurlu” sokağının adının iptal edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”in, “Ad ve numara verilme zorunluluğu “ başlıklı 11. Maddesi ile “Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere ad verilmesi” başlıklı 14. Maddesinde, “Bir Belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.” hükmü gereğince, Hamidiye Mahallesindeki 1524, 1525, 1527, 1543, 1544 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa verilen “UĞURLU” adının iptal edilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 49.MADDESİNİN: Kentimizde bulunan mükerrer sokak ve cadde adları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 31 Temmuz 2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Adres ve Numaralamaya ilişkin yönetmelik”in, “Ad ve numara verilme zorunluluğu” başlıklı 11. Maddesi ile “Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere ad verilmesi “ başlıklı 14. maddesinde “Bir Belediye sınırları içerisinde, aynı ad veya numara birden fazla mahalle, mevki, küme evleri, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara verilemez.”hükmü gereğince, Kentimizde aynı isimli birden fazla sokağa verilen adlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU Şule UYKUN Selim DURMAZ Belediye Başkanı