BELEDİYE MECLİSİNİN 06.01.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 1. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 1.olağan toplantısı 1.oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 06.01.2015 SALI günü Saat: 18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1- MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3- GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5- BANU AKALINOĞLU, 6- HALİT OĞUZ ATAKAN, 7- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8- MUSTAFA AYDIN, 9- FATMA GÜL, 10- FURKAN YILMAZ, 11- MEHMET NACİ PEKCAN, 12- RAMAZAN YILDIRIM, 13- PINAR AKBULUT, 14- SELİM DURMAZ, 15- İBRAHİM YACAN, 16- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 17- ŞULE UYKUN, 18- SALİH ÖZDEN, 19- ENVER ERDOĞAN, 20- AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 21- AHMET ULUCA, 22- SERDA BAL YILDIZ, 23- NEDİM DELEN, 24- CEMAL AYDIN, 25- YUSUF SÖKMEN, 26- MERVE ÖZÇINAR GÜL, 27- MUSTAFA EROL, 28- HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU' nun iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ömer Faruk DURMAZ 'ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okuttu ve; -Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan meri imar planına göre imar yolunda ve park alanında kalan Yıldırım Beyazıt ve Alipaşa Mahallesindeki 7 adet taşınmazın Belediyemize ait olan taşınmazların takası konusunun müzakeresi, -5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (p) fıkrası uyarınca Karadağ'ın Rozaje şehri ile kardeş şehir olunması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesi konusunun müzakeresi, -Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketler,ortağı olduğu kooperatifler ve üyesi olduğu diğer birliklerde,resmi ve özel kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veya vekalet tayin ettiği durumlarda Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Galip GÜLTEKİN'e imza yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi, -Belediyemizce inşaat projelerinin vatandaşlara dijital ortamda ücretliolarak verilmesi ve gelir tarifesine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, -Alayunt Mahallesi 3281 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın takas konusunun müzakeresi, -Kerkük' te faaliyette bulunan “Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği” isimli sivil toplum örgütüne yardım konusunun müzakeresi, Bu arada Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 06/01/2015 tarih ve S.Ö.2015/1 sayılı “Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinin Sorunları” konulu , 06/01/2015 tarih ve S.Ö.2015/2 sayılı “Yol Harcamalarına Katılma Payı” konulu, 06/01/2015 tarih ve S.Ö.2015/3 sayılı “Çinikent Sitesi Su Aboneliği” konulu, 06/01/2015 tarih ve S.Ö.2015/4 sayılı “ Yunus Emre Caddesine İstinat Duvarı ve Yaya Kaldırımı Yapılması” konulu önergeleri okundu ve Meclis Başkanı bu önergelere yazılı cevap verilmesini istedi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra (Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Ebubekir ERDOĞMUŞ, Enver ERDOĞAN görevlendirdi) konuyu oya sundu ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin (beş) 5 üye den oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi. Gizli oylamaya geçildi ve; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine istinaden, yapılan gizli oylama sonucuna göre; 1/18 Denetim Komisyonu üyeliğine; 1- SALİH ÖZDEN 23 oy, 2- MUSTAFA EROL 23 oy, 3- NURİ ÇETİN 21 oy, 4- HALİT OĞUZ ATAKAN 21 oy, 5- MEHMET NACİ PEKCAN 21 oyla seçilmelerine, Denetim Komisyonun'da uzman kişinin görevlendirilmesine gerek olmadığına, Seçilen komisyonun çalışmasını kırkbeş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 2015 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizce Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası; “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 (%25) fazlasını geçmemek üzere belediye meclis kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur.” hükmü gereğince 2015 yılında da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülen ve ihtiyaç duyulması halinde yeni sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılacaklar için 2015 yılı itibariyle hesaplanacak ücret tavanını aşmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 49'UNCU MADDESİNE İSTİNADEN ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA UYGULANACAK NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRET TESPİT CETVELİ (TL) 1 2 3 4 5 6 7 UNVAN SINIF DERECE 657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI EK ÖDEME ORANI % BELEDİYE MECLİSİNCE BELİRLENEN NET ÜCRET AVUKAT AH 1/1 2.114,15 TL 2.642,68 TL 130 2.114,15 TL MÜHENDİS TH 1/1 2.285,86 TL 2.857,32 TL 130 2.285,86 TL MALİYE BAKANLIĞININ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARINA VERECEĞİ ZAM ORANI YUKARIDA BELİRLENEN NET ÜCRETLERE YANSITILMIŞTIR. 4-5-6 ve 7'inci Sütundaki oran ve ücret tutarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 07/01/2014 tarih ve 7 sıra no'lu Genelgesi ile belirlenmiştir. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2015 yılında ödenecek maktu fazla mesai ücretinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Zabıta Müdürlüğü personeli, 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince günün 24 saati görevli olup, haftanın 6 günü çalışmakta, Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde tam 2/18 kapasite ile görev yapmaktadır. Ayrıca günün şartlarına göre günlük mesai saatleri uzatılarak göreve devam edilmektedir. Buna karşılık 2014 yılı için brüt 276 TL. Maktu Fazla Mesai ücreti ödenmekte olup; 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 4. maddesine bağlı “K” Cetvelinin “Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün, Belediyelerle ilgili 1.fıkrasında; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; 100.001-250.000'e kadar olanlar için 291,00 TL' yi geçemez” hükmü gereğince; Zabıta ve İtfaiye Personeline 01.01.2015 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ödenecek fazla mesai ücretinin 291,00 TL olmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: 5957 Sayılı Hal Kanunu gereğince alınacak 2015 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 mad. ve 07.07.2012 tarihinde 28346 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Yönetmeliğin 31 Maddenin 3.fıkrası gereği; “Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yoluyla işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere Belediye Meclisinin Ocak meclisince karar alınır” hükmü gereğince; 03.01.2014 tarih ve 05 sayılı Belediye Meclisi kararı ile 2014 yılı için uygulanan teminat bedeli 75 m2.lik işyerleri için 3.600,00.-TL. ve 150 m2.lik işyerleri için 7.200,00.-TL. belirlenmiş olup; 2015 yılı teminat bedellerinin 75 m2.lik işyerleri için 3.600,00 TL. ve 150 m2.lik işyerleri için 7.200,00TL.olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.12.2014 tarih ve 410 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı'nın komisyon raporu incelenmiş olup; Fen İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı'nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 42 pafta, 2250 ada,10 parsel numaralı taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 2250 ada, 10 parsel numaralı 8.796,86 m2.lik taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planında bulunan Otel ve Ticari Tesisler Alanı lejandlı sahaya Özel Eğitim Tesisleri lejandı eklenmesine yönelik imar planı değişikliği belediye meclisinin 16.12.2014 tarih, 449 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; Bahse konu taşınmazın plan değişikliğinin kesinleşmesine müteakip, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi “e” bendine göre (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek), satış, yap işlet devret, kat karşılığı vb. ihaleye çıkartılması, gerektiğinde anlaşma, sözleşme ve protokol imzalanması vb. konularda tasarruf şeklinin belirlenmesi, tüm bu işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 3/18 GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 98 pafta, 1474 ada, 23 parsel numaralı taşınmazın tahsisi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 98 pafta, 1474 ada, 23 parsel (eski parsel no.21) numaralı, 14.670,52 m2.lik taşınmaz üzerine ‘drenajlı, tel ihatalı, iki soyunma odalı, 60x90 metre ebatlarında suni çim futbol sahası’ yapımı ve yapımına müteakip kullanım hakkının Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne verilmesi konusunda Belediyemiz ile Kütahya İl Özel İdaresi arasında 29.11.2007 tarihinde protokol imzalanmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 28.07.2008 tarih, 808 sayılı Gençlik ve Spor İl Başkanlığı’na yazılan yazıda; söz konusu taşınmaz üzerindeki tesislerin belirlenen şartları yerine getirmeleri kaydıyla Yeşilay Cemiyeti ile birlikte kullanılmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirilmiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şube Başkanlığı 04.12.2014 tarih ve 3207 kayıt no.lu dilekçeleri ile; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 98 pafta, 1474 ada, 23 parsel (eski parsel no.21) numaralı 14.670,52 m2.lik taşınmaz üzerindeki sahayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden olur alınarak Cemiyetleri adına tahsisini talep etmektedirler. Kütahya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 24.12.2014 tarih ve 4422 sayılı yazılarında; söz konusu saha ve müştemilatının; her an spor faaliyetleri için kullanıma hazır bulundurulması, gerekli olan tüm giderlerin ve bakım onarım masraflarının karşılanması, yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ücretsiz olarak tesislerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne (1 gün önceden haber verilmek üzere) tahsis edilmesi kaydıyla, taşınmazın Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanlığı'na tahsisin yapılması uygun görüldüğünden; daha önce 18.10.2007 tarih ve 2594 sayılı Encümen kararı ile Yeşilay Cemiyetinden iade alınıp, Valiliğe tahsis edilmesinden dolayı taşınmazın 04.02.2014 tarih ve 52 sayılı meclis kararında bahsi geçen spor tesislerinin bir bütün olarak ele alınarak 04.02.2024 tarihine kadar, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şube Başkanlığı’na verilmesine, bu konu ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: “S” Plaka konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 01.03.2013 tarih ve 133 sayılı kararı ile “S” plakaların sayısı 492’de durdurulmuş olup; İlgili Odalar ve Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine “S” plaka sayısının 550’e kadar açılması ve “S” plaka, ilk tahsis ücretinin Belediye Gelir Tarifelerinden çıkartılarak, Encümen kararı ile tahsis edilecek plakalar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihaleye çıkartılmasına; Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin, Genel Yetki ve Karar başlığı altında bulunan 5- a) Maddesinde “Kütahya Belediyesi servis araçlarının sayısını belirlemeye (tahdit getirmeye veya plaka izin verilmesini geçici olarak durdurmaya) yetkilidir.” hükmü gereğince ilimizde faaliyet gösteren servis araçlarının tahdit, tahsis, bölgesel tahsis konularında ve tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:(Gündemden çıkartıldı.) Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı için 2015 yılı yatırım bütçesinde bulunmayan Belediye katkı payının da ek bütçe oluşturularak ödenek aktarılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konunun Encümen'de görüşülmesi gerektiğini belirterek Meclis gündeminden çıkartılmasını oya sundu ve ; Kütahya Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı için 2015 yılı yatırım bütçesinde bulunmayan Belediye katkı payının da ek bütçe oluşturularak ödenek aktarılması konusunun gündemden çıkartılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: Kütahya yağmursuyu Projesi'nin 2015 yılı yatırım bütçesinde bulunmaması nedeniyle Yoncalı ve Ilıca kanalizasyon inşaatı projelerinden kalan kredi miktarının 2015 yılı ek bütçesi yapılarak ödenek aktarılması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün 26.12.2014 tarih ve 3904 sayılı yazılarında; 4/18 06.09.2011 tarih ve 380 sayılı meclis kararıyla 21 Mart 2013 tarihinde İller Bankası ve Belediyemiz arasında 950.000.000 Japon Yen'i tutarında alt kredi anlaşması imzalandığını, bu proje kapsamında; Kütahya, Yoncalı ve Ilıca termal turizm bölgelerinde, kanalizasyon kollektör ve şebeke hatları, terfi merkezi ve paket atık su arıtma tesisi ile Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmur Suyu Projesi'nin bulunduğu belirtilmiştir. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün; Belediye Meclisinin 16.12.2014 tarih ve 454 sayılı kararı doğrultusunda; yapılacak olan ilimiz Kütahya (Merkez) Kısmi Yağmur Suyu Projesi'nde kullanılacak yaklaşık 460.310.965,63 Japon Yen'i kredi limitinin İller Bankası tarafından açıldığı belirtilerek bu krediye esas olmak üzere 9.000.000,00 TL ek bütçe talebi incelenmiş olup; Söz konusu krediye esas olmak üzere ek bütçe yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: Kütahya şehir merkezine yapılması planlanan turizm tesislerine sıcak su dağıtımının Kütahya Belediyesi tarafından yapılması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Belediyesi, Geven Jeotermal sahasında 15.10.2008 tarihinde arama ruhsatı almış ve söz konusu bu sahada sıcak su bularak arama ruhsatını 04.12.2012 tarihinde işletme ruhsatına dönüştürmüştür. Kütahya Belediyesi adına tescillenmiş olan (76) nolu Jeotermal İşletme ruhsatlı sahada KBJ-1 ve İKJ-4 nolu iki adet Jeotermal sıcak su kuyusu olup; İKJ-4- KBJ-1 kuyularındaki sıcak su, 13 km'lik isale hattı ile şehir merkezine taşınmıştır. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından çıkarılan maliyet hesabına göre şehir merkezine yapılması planlanan turizm tesislerine dağıtılacak sıcak su bedelinin 0,35 TL/m³ + KDV olarak uygulanmasına; Belediyemiz gelir tarifesine sıcak su bedeli adı altında ilave edilmesine; Şehir merkezine yapılması planlanan turizm tesislerine sıcak su dağıtımının Belediyemiz tarafından yapılmasına ve tüm bu işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' na ve Belediye Encümeni' ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 22.10.2014 tarih, 179251 sayılı yazılarıyla iletilen, Kütahya 2. (yeni) Çevre Yolu çevresinde imar planlarının hazırlanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 22.10.2014 tarih, 179251 sayılı yazılarıyla iletilen, Kütahya 2. (yeni) Çevre Yolu çevresinde imar planlarının hazırlanması,dosyası incelenmiş olup; 04/11/2014 tarih, 371 sayılı Belediye Meclis kararıyla; Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı hakkında; Belediye Meclis Kararları sonucu belirlenen sahaların değiştirilmeden, bu sahalarda; hukuksal açıdan problemlerin olmaması, uygulamada birliğin sağlanması amaçlarıyla, Belediye Meclis Kararındaki işlemlerin '' Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alan'' şekline dönüştürülerek uygulanması, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yazılarda belirtilen, bahse konu Kütahya şehir geçişinde yer alan ve halen kullanılmakta olan, Devlet yolları ağından ağ dışına çıkarılan (Karayollarının) 27,9 km lik kesiminde: (tavşanlı yolunda 11.4 km., Eskişehir yolunda 6.5 km., Afyon yolunda 10 km.) ''Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik'' hükümlerinin uygulanmaması, Kütahya II. Çevre yolunun tamamlanarak trafiğe açılıncaya kadar mevcut Kütahya geçişinde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakım ve onarımının Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yapılması, söz konusu 27,9 km.lik kesimde de Karayolu kenarında yapılacak imar planı, imar planı revizyonu, değişikliği vb. Konularının yürürlüğe girmesinden sonra, bilgi için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne iletilmesi, uygun görülmüştür. Zaten, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü'nün 08/12/2014 tarih, 208496 sayılı yazılarında da; ''13 Şubat 2012 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Kütahya 2. Çevre Yolu (35 Km) güzergahı Kurumumuz Devlet Yolu ağına alınmış olup 27,9 km uzunluğundaki (Tavşanlı yönünde 11,4 km, Eskişehir yönünde 6,5 km ve Afyon yönünde 10 km) mevcut Kütahya Şehir Geçişi Yolu kesimi kurumumuz yol ağı dışına çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı Oluru gereğince Geçit Vermez durumda olan 35 km uzunluğundaki Kütahya 2.Çevre Yolu tamamlanarak trafiğe açılıncaya kadar mevcut 27,9 km uzunluğundaki Kütahya Geçişi yol kesiminin bakım ve onarımı Bölge Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Kurumumuz yol ağı dışına çıkarılan mevcut Kütahya Şehir Geçişi Kesiminde, Karayolları Trafik Kanununa göre yapılacak işlemlerin Belediyeniz tarafından değerlendirilmesi...'' hususları iletilmişti. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 22/10/2014 tarih, 179251 sayılı yazısı; '' Kütahya 2.Çevre Yoluna ait yol inşaat sınırlarını belirleyen proje şevli planı CD ortamında yazımız ekinde gönderilmektedir. Söz konusu şevli plan sınırından 10 m emniyet mesafesi bırakılarak projenin imar planlarına işlenmesi ayrıca; çevre yolu özelliğinin korunması için ilgili proje yoluna paralel toplayıcı 5/18 yollar planlanması, belirtilen toplayıcı yol ve diğer imar yollarının projede yaklaşık 2 km aralıklarla tasarlanan farklı seviyeli kavşaklara bağlanmasıyla çevre yoluna ulaştırılması...'' şeklindedir. Kütahya 2.Çevre Yoluna ait proje alanının, Kümaş'ın güneyindeki kavşak ile Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü (Evliya Çelebi Yerleşkesi) alanı arasındaki bölümünde, bölgede imar planlarının Belediye Meclisimizce onaylandığı görülmüştür. Ancak, Kümaş'ın güneyinden başlayarak, güneye Belediye ve Mücavir Alanlarımız sınırlarına kadarki Kütahya 2.Çevre Yoluna ait proje alanının, bölümünde, bölgede imar planlarının onaylanmadığı tespit edilmiştir. Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, daha önce Belediyemizce ve ilgili Kurumlarca onaylanan nazım ve uygulama imar planları, etüd edilmiştir. Kentimizle ilgili son yıllarda yapılan yatırımlarla; yeni OSB lerin kurulmuş olması, yasa kapsamında Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi ve Ortaca Turizm Merkezi Alanlarının ilan edilmesi, Yasa Kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim alanları, Riskli Alan sahalarının belirlenmesi, Dumlupınar Üniversite Alanının genişletilmesi, hızlı tren projesinin olması, havaalanının yapılması, 24 köyün mahalle olması, yeni TOKİ alanlarının gerçekleştirilmiş olması, yeni çevre yolu projesinin tamamlanması v.b nedenlerle yatırımların devam edeceği düşünülmektedir. Kütahya 2.Çevre Yoluna ait proje alanının imar planlarına aktarılmasıyla beraber, çevre yolu çevresinde de imar planlarının hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. İmar planlarının yürürlüğe girmesinden sonra da bu bölgelerde 18. Madde İmar Uygulaması yapılacaktır. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Kümaş güneyinden başlayarak güneye Belediye ve Mücavir Alanlarımız sınırlarına kadarki, Kütahya 2.Çevre Yoluna ait proje alanı çevresindeki, 3.718 hektarlık bölümde; öncelikle Siner Mahallesi batısından geçen çevre yolu çevresi imar planlarının hazırlanması kaydıyla, Küçük Sanayi - Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı(Kuzey Güney yönlü Yeni çevre yolunun doğusu, Perli, Yeni Bosna Mahalle yerleşik alanları arası, Ağaçköy yerleşik alanı güneydoğu kesimindeki sahalar), Konut Bölgesi(Ağaçköy, Siner, Alayunt, İkizüyük, Perli ve Yeni Bosna Mahalle Yerleşik Alanlarına birleşik sahalar) Düşük Yoğunluklu Konut – Ticaret Bölgesi: max. emsal: 0.45( Kuzey Güney yönlü Yeni çevre yolunun batısında kalmak üzere, Perli, İkizüyük, Siner ve Ağaçköy Mahalleleri arasındaki sahalar ) ile gerekli kentsel - sosyal ve teknik altyapı alanı olarak imar planlarının hazırlanması için; İdaremizce; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- (Orman Bölge Müdürlüğünden görüş iletilmesinden sonra) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20-MSB İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı Ankara, 21- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara 22- TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Afyon : şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınmasına; İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasına; Kurum ve Kuruluş görüşleri hususunda; ilgili konuların, taslak planların iletilmesi ve yönlendirmelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu ile gerçekleştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz merkez Hacıazizler Mh. 2618 ada, 222 nolu parsel alanına mevzii imar planı yapımı ön izni verilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Hacıazizler, 2618 ada, 222 nolu parsel alanına mevzii imar planı yapımı ön izni verilmesi konusu incelenmiş olup; 24.11.2014 tarih, 6582 kayıt nolu dilekçe ile Hacıazizler, 2618 ada, 222 nolu parsel alanında; ayrık nizam 2 kat – 5 metre ön bahçe – 3 metre yan bahçe – TAKS: 0.30 – KAKS: 0.60 – Yençok : 6.50 m. lejandlı konut alanı olacak şekilde nazım ve uygulama imar planı yapımını ön izni verilmesi talep edilmiştir. Talep sahibi tarafından; 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık 6/18 Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı: şeklindeki toplamda 19 adet Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması; parsel alanları toplamının en az % 39'u olacak şekilde kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı ayrılması kaydıyla, ayrık nizam 2 kat – 5 metre ön bahçe – 3 metre yan bahçe – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 – Yençok : 6.50 m. lejandlı Konut Alanı olarak mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi , 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2014/23 esas, 2014/1150 nolu kararının müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;, İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi , 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanıyla ilgili Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2014/23 esas, 2014/1150 karar nolu kararı, dosyası incelenmiş olup; Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 03.12.2014 tarih, 632 sayılı yazısıyla; Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin 2014/23 esas, 2014/1150 karar nolu kararının temyiz edileceği, açıklanmıştır. Söz konusu Mahkeme Kararında; “….Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin imar uygulamalarını yönlendirmek ve imar planlarının uygulanmasına açıklık getirmek, imar planlarında açıklayıcı hükümler bulunmaması durumunda uygulanmak üzere hazırlandığı, bu nedenle planlı alanlar tip imar yönetmeliği hiyerarşik ilişkide imar planından sonra gelen bir düzenleme olduğu, şayet tip imar yönetmeliğindeki hükümlerden daha iyi yaşam koşullarının yaratılması öngörülmüşse belediye meclisinde onaylanan imar planlarında plan hükümleri ve plan notlarında ön görülen hususlara ve düzenlemelere öncelikle uyulması gerektiği, ancak asgari kentsel standartların belirlendiği Tip İmar Yönetmeliği hükümlerinin gözardı edilerek planlarda düzenleme yapılacağı anlamını taşımadığı, planlarda yapılacak ve belirlenecek kriterlerin bölgelerin özgün şartlarına göre daha iyi yaşam koşullarını sağlamak amacına yönelik olduğu, yoksa imar planlarında istenilen standartlarda düzenleme yapılacağı ve istenilen her parsele farklı yapılaşma hakları verilebileceği anlamına gelmediği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da asgari standartlara uyulmasını sağlamak üzere 3194 sayılı İmar Kanunundaki düzenleme ile yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesine karar verildiği, bu şekilde de farklı yorumların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı,yapılaşmalarda ayrılması ön görülen arka bahçelerin ışık ve hava sağlamak amacını taşıdığı ve parsel arka hattı ile bina arka cephe hattı arasında ayrıldığı, ayrıca güneşlenme ve hava sirkülasyonu açısından karşılıklı binaların bir birine olumsuz etkilediklerinin de yapılaşmalarda dikkate alındığı, uyuşmazlık konusu alanda yapılan plan değişikliği ile parselin tamamı kullanılarak ve 24.50 metre yüksekliğinde inşa edilen bina kitlesi ile kuzey bölümündeki yapılaşmaları ezen bir görünüm ortaya çıktığı, uyuşmazlık konusu parselde noktasal müdahale yapılarak 22/05/1987 tarih /64 sayılı kararla yakın çevreye göre çok yüksek oranda yapılaşma hakları tanımlandığı için bu durumun ortaya çıktığı, halbuki inşa edilecek binanın zemin oturumu ölçülendirilmediği için tüm parseli kapsayacak şekilde ve 40.00 metre bina derinliği aşılarak bina inşa edilemeyeceği mevcut durumda anılan parselin kuzey bölümünde arka bahçe mesafesi bırakılmadığı ve sadece yol kaldığı, bölgedeki yapılaşmaların en sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi ve eşitlik ile hakkaniyet kurallarına uygun işlem tesis etmek için yol boyunca B-8 yapılaşma düzeninin gerçekleştiği diğer parsellerdeki yapılaşmaların örnek alınması gerektiği ayrıca bina derinliğinin 42 metre inşa edilmesi ile ek yapı alanı gündeme geldiği ve artan nüfusun sosyal teknik altyapı alanı ihtiyacının karşılanmadığı, kentsel mekanın bir bütün olarak değil, tek tek parseller ele alınarak yapılı alan değerlendirildiği,tip imar yönetmeliği hükümleri asgari standartlar olduğundan bölge şartlarına göre daha iyi bir yaşam çevresi yaratmak için plan kararları oluşturulması halinde plan kararlarının geçerli olacağı anlamında değerlendirilmesi gerekliği, dolayısıyla tek parsel bazında imar planı değişikliği ile yakın çevredeki parsellere göre yüksek oranda imar hakları verilmesi ve etrafını ezen kitle inşa edilmesi ve bölge şartlarının gözardı edilmesi şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı, belirtilen bu görüşler doğrultusunda tarafların iddiaları ve dosya muhteviyatında yer alan tüm bilgi ve belgeler dikkate alınmak suretiyle uyuşmazlık konusu 85 sayılı parsel açısından 01/10/2013 gün ve 445 sayılı Meclis kararıyla yapılan 03/12/2013 tarih 445 sayılı meclis kararıyla reddedilerek kesinleşen plan tadilatında; bu parseldeki mahkeme kararlarına uymadığı, bölgedeki diğer parsellerde belirlenen yapılaşma haklarından farklılık yaratılarak uyuşmazlık konusu parselde yüksek ve etrafını ezen imar hakları tanımlanmasının eşitlik ve hakkaniyete uygun olmadığı, ayrıca tüm parseli kapsayacak şekilde inşa edilen bina kitlesi ile ile nüfus artışı olmasına rağmen artan nüfusun ihtiyacı olan ilave sosyal donatı alanı 7/18 ayrılmadığı,halbuki aynı bölgede diğer taşınmazlarda benzer imar planı değişikliği yapılması sırasında ilave sosyal donatı ayrıldığı, yönetmelik hükümlerinin asgari standartlar olduğu ve şartların sağlanması halinde plan kararlarına uyulması anlamı taşıdığı, dolayısıyla bölgenin konumu ve mevkii, yerleşim durumu,imar planlarının yapım teknikleri gibi hususlar yönünden inceleme yapıldığında şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ve kamu yararına uygun olmadığı gibi daha evvel yürürlükte bulunan imar planları ile bölgede öngörülen arazi ve arsa kullanım fonksiyonları, sosyal teknik altyapı alanları arasındaki dengenin bozulduğu.....” hususları açıklanarak, ...dava konusu işlemin iptaline...denilmiştir. 85 nolu parsel sahası, 1/5.000 Nazım İmar Planında, ticaret alanında kalmaktadır. 85 nolu parsel alanında, Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla;.... (Belediye Meclisimizin 22.05.1987 tarih, 64 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğindeki) Bitişik Nizam - 8 kat (h: 24.50 metre) -T2 lejandının sabit tutularak, 39.86 metre, 35.39 metre, 43.74 metre ve 38.71 metre olacak şekilde bina kitle ölçülerinin belirlenmesi, dört tarafta da parsel cephe yön işaretlerinin konulması, “ Güney bölüm haricinde, diğer yönlerde bahçe mesafesi sıfır (0) dır. Güney bölümde mevcut teşekküle göre 1.34 ve 1.49 metre yapı yaklaşma mesafesi oluşturulmuş olup, bu bölümde kapalı çıkma yapılabilir. Su basman kodu 30 metrelik yoldan alınacaktır.” şeklinde plan notlarının oluşturulması, yönlerindeki 2367 nolu uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştı. Söz konusu Mahkeme Kararının uygulanması amacıyla, Alipaşa Mahallesi , 5 pafta, 1635(46) ada, 85 nolu parsel alanında; 1/5.000 ölçekli nazım imar planının ve Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 445 sayılı kararıyla onaylanan 2367 nolu uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesine (85 nolu parsel alanının nazım ve uygulama imar plansız hale getirilmesi), bu işlemin (imar planı, revizyonu, değişikliği v.b onaması olmadığından) askıya çıkmadan uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 17.O.II pafta, 1401 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi 17.O.II pafta, 1401 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 23.10.2014 tarih, 6192 kayıt nolu dilekçe; “ Kütahya İli Merkez 30 Ağustos Mahallesi 17.O.II pafta 1401 ada 1 nolu parsel için 03.08.2012 tarih 297 sayılı kararı ve onaylanan 2251 nolu imar planı değişikliği bir takım özel sebeplerden takip edilememiş ve istenen evraklar tamamlanmadığından iptal edilmiştir. Ekteki ifade edilen eksiklikler tarafımızdan tamamlanacaktır. Alınan kararın aynı şekilde tekrar alınması için gereğinin yapılması.....” şeklindedir. Belediye Meclisimizin 03.08.2012 tarih 297 sayılı kararında; “...1401 adada, parselin halihazır ve fiziksel yapısından dolayı, çevredeki kat yükseklikleri de göz önünde bulundurularak, 1 nolu parsel alanında E: 1.50 değerinin sabit tutularak, kat adedinin 5 kattan 6ya çıkartılması, yan bahçe mesafesi 4 metre, arka bahçe mesafesi 9.25 metre uygulanacaktır şeklinde plan notunun oluşturulması yönlerindeki (2251 nolu) imar planı değişikliği, yoğunluk değişmemekte olup, Bakanlığın 2006/13 genelgesi gereği, bir önceki çalışmadan daha detaylı, daha fazla veri, yorum, önlem ve öneri içermesi gerekli olan, imar planına esas yeni jeolojik - jeoteknik etüdün alınması şartıyla ... onaylanması...” hususları belirtilmişti. Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih 234 sayılı kararıyla; inceleme ücretinin ikinci taksidi yatırılmayan, 30 Ağustos Mahallesi, 17.O.2 pafta, 1401 ada, 1 nolu parsel alanıyla ilgili; ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanmadığından, imar planına esas yeni jeolojik-jeoteknik etüd alınmadığından, söz konusu, Belediye Meclisinin 03.08.2012 tarih ve 297 sayılı kararı ve onaylanan 2251 nolu imar planı değişikliği iptal edilmiştir. 1 nolu parsel alanında 02.04.2012 tarih, 2012/139 nolu, yapı ruhsatı düzenlendiğinden, bahse konu 23.10.2014 tarih ve 6192 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 29 ada, 8 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 29 ada, 8 nolu parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup; 8/18 İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.O.2 pafta, 29 ada, 8 nolu parselle ilgili, 18.11.2014 tarih, 6509 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu 8 nolu parselde alınan imar durumuna göre, iskan ruhsatlı bina olduğu belirtilerek, bu imar durumunun korunması talep edilmiştir. 29 adada uygulama imar planında ayrık nizam-4 kat, 0.35/1.40, ön ve yan bahçe:3 metre, lejandlı konut alanı bulunmaktadır. 2009/ 452 sayılı imar durumuna göre 8 nolu parselde kuzeybatı yönündeki komşu 9 nolu parselle birleşik yapılaşma koşulu düzenlenmiştir. İmar adasında 8 nolu parsel dışındaki diğer tüm parsellerin tevhid edildiği, bunun sonucunda oluşan 16 nolu parsel alanının 8 nolu parsel alanıyla birleşik kesimde 3 metre bahçe mesafesinin düzenlendiği, görülmüştür. Açıklanan bu nedenlerle, 2009/ 452 sayılı imar durumuna göre verilen 8 nolu parsele kuzeybatı yönündeki sınırında birleşik yapılaşma koşulunun, bu kesimde 16 nolu parselde belirlenen 3 metrelik bahçe alanının imar planına aktarılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin(PİN NO: UİP-8330,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen 6 adet trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş' nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen 6 adet trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş' nin 31.10.2014 tarih, 4027/201472742 sayılı yazısı; “ Şirketimiz 2015 yılı yatırım programında yer alacak olan; İlimiz Merkez İlçe A.G – O.G Elektrik Şebekesi yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında, İl İşletme Müdürlüğümüzce muhtelif Mahallelerde yeni yapılaşmalar ve güç artışları nedeniyle artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu bölgelere kesintisiz ve daha sağlıklı enerji temin etmek için ilave trafolar tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekindeki 1/500 ölçekli plan örneklerine yerleri işaretlenmiş (ITRF sistemde koordinatları belirtilmiş) alanların trafo yeri olarak plan tadilatlarının yapılarak Şirketimize tahsisi ve gerekli Meclis Kararının alınarak.......” şeklinde olup, 16 adet teklif trafo alanı haritası iletilmiştir. Bunlardan 6 adedinin değerlendirilmesi sonucunda; İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi: 7 pafta, 67 adadaki park alanında teklif trafo alanının doğu yönünde kaydırılarak, 30 Ağustos Mahallesi: 100 pafta; 521 adanın doğusunda park alanında teklif edildiği şekilde, 802 adaya birleşik park alanında teklif trafo alanının kuzeybatı yönünde kaydırılarak, 575 adanın doğusunda park alanında teklif trafo alanının doğu yönünde kaydırılarak, Yıldırım Beyazıt Mahallesi: 91 paftada Erdoğan Atasoy Caddesi refüj alanındaki teklif trafo alanının 1837 adaya birleşik park alanına kaydırılarak, 18.O.2 pafta, 1518 adanın doğusunda park alanında teklif trafo alanının doğu yönünde kaydırılarak, trafo alanlarının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliklerinin (PİN NO: UİP-8332,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 10.11.2014 tarih 06344 sayılı yazıları ile iletilen, hazırlanmakta olan, Afyonkarahisar – Uşak – Kütahya planlama bölgesi , 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 10.11.2014 tarih 06344 sayılı yazıları ile iletilen, hazırlanmakta olan, Afyonkarahisar – Uşak – Kütahya planlama bölgesi , 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı konusu incelenmiş olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 10.11.2014 tarih 06344 sayılı yazılarında; Bakanlıklarının, yatırım programı kapsamında “Afyonkarahisar – Uşak – Kütahya planlama bölgesi , 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı İkmali Danışmanlık Hizmet Alımı” işine ait sözleşmenin ilgili ihaleyi alan firmayla imzalanmış olduğu, konu ile ilgili işe başlama verildiği, bölgenin mevcut durumu ve potansiyellerini yansıtan gerçekçi plan kararlarının verilmesinde, yerelden edinilecek bilgi, belge ve dökümanların güncel ve doğru olarak elde edilebilmesinin büyük önem taşıdığı v.b hususları belirtilmiştir. Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, daha önce Belediyemizce ve ilgili Kurumlarca onaylanan nazım ve uygulama imar planları, etüd edilmiştir. Kentimizle ilgili son yıllarda yapılan yatırımlarla; yeni OSB lerin kurulmuş olması, yasa kapsamında Kütahya Ilıca Harlek Termal Turizm Merkezi ve Ortaca Turizm Merkezi Alanlarının ilan edilmesi, Yasa Kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim alanları, Riskli Alan sahalarının belirlenmesi, Dumlupınar Üniversite Alanının genişletilmesi, 9/18 hızlı tren projesinin olması, havaalanının yapılması, 24 köyün mahalle olması, yeni TOKİ alanlarının gerçekleştirilmiş olması, yeni çevre yolu projesinin tamamlanması v.b nedenlerle yatırımların devam edeceği düşünüldüğünden, ekli haritada belirtildiği şekilde, imar planlı sahaların birleştirilerek düzenlenen kentsel gelişme alanlarının (konut, ticaret, turizm, k.d.k.ça, k.sanayi v.b) 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında işlenmesi amacıyla ilgili firmaya ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: İlimiz merkez Zığra 18.Ö.1 pafta, 115 ada, 6 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Zığra 18.Ö.1 pafta, 115 ada, 6 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: Kentimizin 5 adet bölgesinde; Demiryolu alt ve üst geçitleri konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kentimizin 5 adet bölgesinde Demiryolu alt ve üst geçitleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt (Yunus Emre) Mahallesi, 18.O.1, 18.O.2 ve 18.O.3 paftalarda imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı 10/18 değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 25.Ö.1,4 paftalarda imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Çalca Mahallesi, 25.Ö.1,4 paftalarda imar planı ve değişikliği konusu incelenmiş olup; Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü'nün 22/10/2014 tarih, 179251 sayılı yazısı; '' Kütahya 2.Çevre Yoluna ait yol inşaat sınırlarını belirleyen proje şevli planı CD ortamında yazımız ekinde gönderilmektedir. Söz konusu şevli plan sınırından 10 m emniyet mesafesi bırakılarak projenin imar planlarına işlenmesi ayrıca; çevre yolu özelliğinin korunması için ilgili proje yoluna paralel toplayıcı yollar planlanması, belirtilen toplayıcı yol ve diğer imar yollarının projede yaklaşık 2 km aralıklarla tasarlanan farklı seviyeli kavşaklara bağlanmasıyla çevre yoluna ulaştırılması...'' şeklindedir. 04/11/2014 tarih, 371 sayılı Belediye Meclis kararıyla; Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı hakkında; Belediye Meclis Kararları sonucu belirlenen sahaların değiştirilmeden, bu sahalarda; hukuksal açıdan problemlerin olmaması, uygulamada birliğin sağlanması amaçlarıyla, Belediye Meclis Kararındaki işlemlerin '' Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alan'' şekline dönüştürülerek uygulanması, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yazılarda belirtilen, bahse konu Kütahya şehir geçişinde yer alan ve halen kullanılmakta olan, Devlet yolları ağından ağ dışına çıkarılan (Karayollarının) 27,9 km lik kesiminde: (tavşanlı yolunda 11.4 km., Eskişehir yolunda 6.5 km., Afyon yolunda 10 km.) ''Karayolu kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik'' hükümlerinin uygulanmaması, Kütahya II. Çevre yolunun tamamlanarak trafiğe açılıncaya kadar mevcut Kütahya geçişinde bulunan 27,9 km'lik kesimin bakım ve onarımının Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce yapılması, söz konusu 27,9 km.lik kesimde de Karayolu kenarında yapılacak imar planı, imar planı revizyonu, değişikliği vb. Konularının yürürlüğe girmesinden sonra, bilgi için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne iletilmesi, uygun görülmüştür. Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü'nün 08/12/2014 tarih, 208496 sayılı yazı; ''13 Şubat 2012 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile Kütahya 2. Çevre Yolu (35 Km) güzergahı Kurumumuz Devlet Yolu ağına alınmış olup 27,9 km uzunluğundaki (Tavşanlı yönünde 11,4 km, Eskişehir yönünde 6,5 km ve Afyon yönünde 10 km) mevcut Kütahya Şehir Geçişi Yolu kesimi kurumumuz yol ağı dışına çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı Oluru gereğince Geçit Vermez durumda olan 35 km uzunluğundaki Kütahya 2.Çevre Yolu tamamlanarak trafiğe açılıncaya kadar mevcut 27,9 km uzunluğundaki Kütahya Geçişi yol kesiminin bakım ve onarımı Bölge Müdürlüğümüzce yapılacaktır. Kurumumuz yol ağı dışına çıkarılan mevcut Kütahya Şehir Geçişi Kesiminde, Karayolları Trafik Kanununa göre yapılacak işlemlerin Belediyeniz tarafından değerlendirilmesi...'' şeklindedir. Yazılar etüd edilmiştir. Çalca Mahallesinde yeni çevre yolu ile mevcut Eskişehir yolunun kesiştiği bölgede, Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu projesinin imar planına aktarılması amacıyla, park alanı miktarı değişmeden; Yeni çevre yolu güzergahı kontrol alanı, yapı yasağı uygulanacak alan koşulunun bu alandan kaldırılarak; imar planında Sanayi ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Tesisi, Sanayi ve Ticaret Alanı Tesisleri, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Sanayi ve Ticaret Alanı Tesisleri Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve park lejandlı alanda; şev sınırından itibaren en az 10 m emniyet mesafesi bırakılarak, 75 m genişliğinde yeni çevre yolunun işlenmesi, 15 metre olacak şekilde yan yolların düzenlenmesi, yeni çevre yolundan alt geçitle geçen yolun 30 metre olarak düzenlenmesi ve bu yolun devamında doğalgaz hattı alanına birleşik sahada, imar planında pasif yeşil alan ve yapı yasağı lejandı bulunan alanda 20 metrelik yolun oluşturulması, yan yollardan 25 metre, 30 metrelik yoldan ise 10 metre genişliğinde çekme mesafelerinin düzenlenmesi, alanın kuzeybatısında imar planında 25 metre olarak bulunan yol alanının park alanına dönüştürülmesi, güneybatı bölümündeki 35 metrelik yolun 80 metre olarak düzenlenmesi, yeni park alanlarının ilave edilmesi, yeni çevre yolu ile yan yollar işlendikten sonra imar planında, geriye kalan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E:0.60), Sanayi ve Ticaret Alanı Tesisleri (Taks:0.75, E:1.20), Sanayi ve Ticaret Alanı Tesisleri Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu (E:2.00) lejandlı alanların park alanına 11/18 dönüştürülmesine ilişkin ilave nazım ve uygulama imar planı ve değişikliğinin (PİN NO:UİP-8334.1), (PİN NO:NİP-8333) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazım ve Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazım ve Uygulama İmar planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz merkez Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına yapılan İtirazlar konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına yapılan İtirazların daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına yapılan itirazlar konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına yapılan itirazların daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz merkez Sofu Mahalle Yerleşik alanında Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanan 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Sofu Mahalle Yerleşik Alanında Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 383 sayılı kararıyla onaylanan 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde gelen itiraz konusu görüşülmüş olup; İlimiz, merkez, Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak askı süresi dahilinde 22.12.2014 tarih 7081 sayılı dilekçe; “İlimiz, Merkez İlçe, Sofu Mahallesinde bulunan, 3617 ada 1 parsel 3.795,49 m2 yüzölçümlü, bahçe vasıflı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, 1/1000 ölçekli mevzi uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanına (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkezi) ayrıldığı ve planın 24/11/2014 ila 23/12/2014 tarihleri arasında askı ilanına çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan araştırmada söz konusu mevzii imar planı uygulaması ile ilgili olarak mal sahibi olarak İdaremizin talebi olmadığı gibi Belediyenizce de kurum görüşümüzün sorulmadığı anlaşılmıştır. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde; ''Mevzi İmar Planı: (Değişik: 17.03.2001/24345 RG) Mevcut planların Yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, bu Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır.'' şeklinde açıklanmıştır. Ancak, mevzii uygulama imar planının söz konusu taşınmazın bulunduğu alanı kapsayacak şekilde değil sadece bu taşınmaza yönelik yapılması ve Belediye Hizmet Alanına (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkezi) ayrılması, bu parsele komşu parselleri ile yakınındaki diğer parsellerin mevzii imar planına dahil edilmemesinin, Hazine zararına sebebiyet vereceği gibi mülkiyet hakkının kullanımını da engelleyeceği hususu göz önünde bulundurularak, 23/12/2014 tarihinde askı ilanına çıkarılan mevzii uygulama imar planına 3194 sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili hükümleri gereğince itiraz ettiğimizden, söz konusu planının iptali yönünde gereğini ve neticesinin çok acele bildirilmesini rica ederim. ” şeklindedir. Bahse konu bölgede Sofu Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planları hazırlandığından söz konusu 1/5000 Mevzi Nazım ve 1/1000 Mevzi Uygulama İmar Planlarının ve 12/18 Belediye Meclisinin 04/11/2014 tarih ve 383 sayılı kararının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz merkez Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Okçu ve Güveççi Mahalle yerleşik alanlarında Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı yapımı dosyası incelenmiş olup; Söz konusu Okçu ve Güveççi Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 473 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu nazım ve uygulama imar planları yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, sağlık tesis alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, ağaçlandırılacak alanlar, aktif yeşil alanlar, meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, TAKS:0.35, KAKS:1.05, 3 kat olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştı. Ancak dosyasında çizili imar planları bulunmadığı görülmüş olup söz konusu planlar askıya çıkmamıştır. Bahse konu nazım ve uygulama imar planları halen yürürlüğe girmemiştir. İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. İlgili müracaatların tamamı etüd edilerek planlama çalışmasında genel olarak değerlendirilmiştir. Belediye Meclisinin 04/01/2011 tarih ve 33 sayılı kararıyla onaylanan Güveççi Mahallesi 6 pafta, 1023 nolu parselin güneyindeki otopark alanında ve Okçu Mahallesi 3 Pafta, 2508 parselin kuzeydoğu bölgesindeki Belediye Hizmet Alanında (İdari, Sosyal, Kültürel vb. Tesisleri) düzenleme yapılmıştır. Halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgelerin mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız)olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat, parklar, İlköğretim (anaokulu Tesislerinin de yapılabileceği) tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest nizam), Resmi Kurum Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest Nizam), Sağlık Tesisleri (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), İbadet Yerleri (T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:2.40 Hmax:Serbest Serbest Nizam), Mezarlık Alanları, Yollar, Orman Alanları, otopark v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi ve 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin ilgili olanların koşullarının plan notlarına aktarılması yönlerindeki Okçu ve Güveççi Mahallelerine ait 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının (PİN NO:UİP-8344, PİN NO:NİP-8343) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: İlimiz merkez Sofu Mahallesi Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Sofu Mahalle yerleşik alanlarında Nazım İmar ve Uygulama İmar Planı yapımı dosyası incelenmiş olup; Söz konusu Sofu Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 94 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 473 sayılı kararıyla da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı; DSİ’den görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu nazım ve uygulama imar planları yürürlüğe girmemiştir. Söz konusu 1/1000 Uygulama İmar Planlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, sağlık tesis alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, ağaçlandırılacak alanlar, aktif yeşil alanlar, meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, TAKS:0.35, KAKS:1.05, 3 kat olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştı. Ancak dosyasında çizili imar planları bulunmadığı görülmüş olup söz konusu planlar askıya çıkmamıştır. Bahse konu nazım ve uygulama imar planları halen yürürlüğe girmemiştir. İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. İlgili müracaatların tamamı etüd edilerek planlama çalışmasında genel olarak değerlendirilmiştir. Belediye Meclisinin 04/06/2013 tarih ve 274 sayılı kararı ile Sofu Mahalle Yerleşik Alanları içerisinde 13/18 10 m ve 15 m'lik yol alanlarından oluşan imar planı onaylanmıştı. 15 m'lik yolun Sofu Mahalle Yerleşik alanı kuzey kesimindeki bölümünün iptal edilmesine ilişkin müracaatlar bulunmaktadır. Söz konusu Meclis kararıyla onaylanan yol alanlarının meskun doku içerisinden geçen bölümünde mevcut binaları koruyacak şekilde 15 m'lik yol bu bölümde 10 metre olarak düzenlenmiştir. İmar planları geleceğe yönelik uzun vadeli kamu yararı amacı ile hazırlanan çalışmalardır. 15 m'lik yolun devamlılığı meskun dokunun kuzey kesiminden geçirilerek sağlanmıştır. Bu nedenle bahse konu yol alanın iptal edilmesi uygun görülmemiştir. Halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgelerin mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız)olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat, parklar, İlköğretim (anaokulu Tesislerinin de yapılabileceği) tesisleri (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı(İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest nizam), Resmi Kurum Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat Serbest Nizam), Sağlık Tesisleri (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Hmax:16.50 4 kat, Serbest Nizam), İbadet Yerleri (T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:2.40 Hmax:Serbest Serbest Nizam), Mezarlık Alanları, Yollar, Orman Alanları, otopark v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi ve 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin ilgili olanların koşullarının plan notlarına aktarılması yönlerindeki Sofu Mahallesine ait 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının (PİN NO:UİP-8346, PİN NO:NİP-8345) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı, müracaat dosyası incelenmiş olup; Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih, 379 sayılı kararıyla; müracaat sahibi tarafından ilgili kurum-kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlatılması, parsel alanının en az % 39’unun kentsel-sosyal-teknik altyapı alanı olarak ayrılması kaydıyla; Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 nolu parsel alanında Turizm Tesis Alanı amaçlı ilave mevzii imar planı yapımı için ön izin verilmesi, uygun görülmüştü. Söz konusu parsel alanının büyük bölümü Mücavir Alan Sınırlarımız içinde, çok az bir kısmı ise Belediye ve Mücavir Alan Sınırlarımız dışında kalmaktadır. 25.12.2014 tarih, 7127 kayıt nolu dilekçe ve ekinde İdaremize iletilen teklif imar planı, plan notları, plan açıklama raporu ve taşınmazın bulunduğu alana ilişkin imar planına esas kurum-kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporunda alanın Önlemli Alanlar 5.1. lejandlı alanda kaldığı (Ö.A.5.1.) notasyonunun ve DSİ kurum görüşü gereğince yapı yasaklı alanın teklif imar planına işlendiği görülmüştür. Teklif nazım ve uygulama imar planındaki plan notları ile plan açıklama raporunda belirtilen koşulların uygulamada karışıklıklara yol açabileceği nedeniyle; bu koşulların dikkate alınmamasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 04.12.2014 tarih, 2637-23034 sayılı yazısıyla iletilen İl Toprak Koruma Kurulunun 01.12.2014 tarih, 73 nolu kararıyla; Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parsel nolu 12.048,44 m2 büyüklüğündeki tarım arazisi vasıflı sahanın ilave imar planı işine esas, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanımına izin verilmiş olup; söz konusu izin verilen sahaya ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması gerekmektedir. Yapılan düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra, ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini arttıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda Kamu Yararı bulunmaktadır. Bu nedenlerle; Kütahya, Merkez, Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parsel nolu 12.048,44 m2 büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına; İlimiz, merkez, Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parsel nolu tarım arazisi vasıflı sahanın ilave imar planı işine esas, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanımına ilişkin ilgili Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınması (yapılaşmaya açılabilmesine ilişkin izin verilmesi) koşuluyla; söz konusu parsel alanının Mücavir Alan Sınırlarımız içinde kalan bölümünde Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.35, E: 1.50, Serbest Nizam, Yençok: 30.50 m. (10 kat) lejandlı alan ve Park lejandlı alan düzenlenmesi, yapı yasaklı alanın işaretlenmesi; Turizm Tesis Alanı lejandlı sahanın yola cepheli bölümlerinde yapı yaklaşma mesafesinin 10 m., diğer bölümlerde 5 m. olarak düzenlenmesi; “Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parsel alanında maksimum 7.349 m2 Turizm Tesis Alanı oluşturulabilir. Parselasyon aşamasında 1 parsel alanında düzenlenen Park lejandlı alanlar kamuya bedelsiz terk edilecektir. Parselin Belediye ve Mücavir Alan Sınırlarımız dışında kalan plansız kesimi Belediyemize kayıtsız, 14/18 şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilecektir. Turizm Tesis Alanında minimum parsel cephe ve derinliği 40 m., minimum parsel büyüklüğü 1.800 m2 olmak koşuluyla ifraz yapılabilir. İfraz yapılması halinde planda belirtilmeyen yan bahçe mesafeleri 5 m. olarak uygulanacaktır. Bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda Yoncalı Uygulama İmar Planı Plan Notları ve Kütahya Uygulama İmar Planı Plan Notlarına uyulacaktır.” şeklinde plan notu düzenlenmesi ve imar planına esas kurum-kuruluş görüşlerinde belirtilen ilgili hususların plan notlarına aktarılması yönlerindeki ilave mevzii nazım ve uygulama imar planının (PİN. NO: UİP-8348), (PİN. NO: NİP-8347) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yoncalı imar planlarının güneyinde kalan 610 hektarlık sahada Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; ve; İlimiz, merkez, Yoncalı imar planlarının güneyinde kalan 610 hektarlık sahada Kamu Yararı Kararı alınması konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisinin 02.11.2010 tarih, 479 sayılı kararıyla; Enne Barajı dahil olmak üzere Yoncalı’nın güneyinde kalan yaklaşık 610 hektarlık sahaya yönelik ilave imar planı yapımı için ön izin verilmesi uygun görülmüştü. Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 105 sayılı kararıyla da söz konusu sahada; düşük yoğunluklu turizm tesis alanları (uygulama imar planında net yoğunluk için max. Emsal: 0.60, Hmax: Serbest), Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler), Ticaret Alanları, ağaçlandırılacak alan, orman alanı, Pasif yeşil alan, enerji nakil hatlarının çevresinde belirlenen yapı yasaklı alanlar ve yol alanlarından oluşan nazım imar planı; ilgili koşulların tamamlanması kaydıyla, uygun görülmüştü. Dosyasında çizili nazım imar planı bulunmadığı görülmüş olup; söz konusu plan askıya çıkmamıştır. İl Toprak Koruma Kurulu tarafından değerlendirme yapılmadığı için tarım dışı amaçla kullanımına izin verilmeyen, 610 hektarlık sahanın batı bölümünü oluşturan yaklaşık 80 hektarlık alanda (İstasyon Yolu'nun batı tarafı, Yoncalı imar planlarının güneyi ile Yoncalı mahalle yerleşik alanının batısında kalan kesim) Belediye Meclisinin 02.03.2012 tarih, 105 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planının iptal edilerek bu kesimin imar plansız hale getirilmesine ; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 05.11.2014 tarih, 2265-1375 sayılı yazısıyla iletilen İl Toprak Koruma Kurulunun 28.10.2014 tarih, 71 nolu kararıyla; 1110 adet 3.128.200,33 m2 büyüklüğündeki tarım arazisi vasıflı sahanın ilave imar planı işine esas, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında tarım dışı amaçla kullanımına izin verilmiş olup; söz konusu izin verilen sahaya ilişkin “Kamu Yararı Kararı” alınması gerekmektedir. Yapılan düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra, ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini arttıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda Kamu Yararı bulunmaktadır. Bu nedenlerle; Kütahya, Merkez, Enne Mahallesi, 473 ve 484 parseller, Yoncalı Mahallesi, 763,764,765,767,794,805,823,979,1083,1087,1089,1095,1099 ve 1101 parseller, Yoncalı Mahallesi,699,700,701,702,703,704,719,721,722,723,724,755,782,783,786,788,789,790,791,792,793,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816, 819,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,842,843,845,846,847,848,849, 850,851,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872, 873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,1004,1005,1010,1079,1081,1085,1097,1103,1107,1176,1177,1178,1179,1384,1385,1386 ve 1387 parseller, Enne Mahallesi, 294,295,296,297,298,299,300,301,310,449,456,457,458,459,461,465,466, 467,468,469,470,471,472,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,492,496,498,499,500,501, 502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523, 524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545, 546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567, 568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589, 590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611, 612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633, 634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655, 656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677, 678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699, 700,701,702,703,725,726,727,728,729,730,734,735,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750, 15/18 751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772, 773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794, 795,797,798,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818, 819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840, 841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862, 863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884, 885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906, 907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928, 929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950, 951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972, 973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994, 995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012, 1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1025,1026,1027,1028, 1030,1031,1032,1033,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1047, 1048,1049,1050,1051,1052,1053,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065, 1066,1067,1068,1069,1070,1071,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082, 1083,1084,1085,1086,1087,1088,1089,1090,1091,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099, 1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117, 1118,1119,1120,1121,1122,1123,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1144,1146,1147,1148,1149,1150,1151,1152,1153,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165,1166,1167,1168,1169,1170,1171,1172,1173,1174,1176,1177,1178,1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194,1195,1196,1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203,1204,1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211,1212,1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1243,1244,1245,1246, 1247,1248,1249,1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258,1259,1260,1261,1266,1267, 1268,1269,1270,1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277,1278,1279,1280,1281,1282,1283,1284, 1285,1288,1289,1290,1291,1292,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311, 1312,1313,1314,1315,1316,1317,1318,1319,1320,1321,1322,1323,1324,1325,1326,1327,1328, 1329,1330,1331,1332,1333,1334,1335,1336,1337,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1376,1377, 1378,1384,1385,1386,1387,1389,1390,1392,1393,1394,1395,1396,1404,1405,1406,1419,1420, 1421,1422,1423,1429,1431,1473,1474,1475,1476,1753,4080,4081,4082,4083,4084,4085,4086, 4087,4088,4089,4090,4091,4092,4093,4094,4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101,4102,4103, 4104,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120, 4121,4122,4123,4124,4125,4126,4127,4128,4129,4130,4131,4132,4133,4134,4135,4136,4137, 4138,4139,4140,4141,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154, 4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4400,4401,4402,4403,4404,4456, 4466,4472,4473,4489,4490,4495,4496,4497,4498,4499,4500,4501,4502,4514 ve 4605 parseller, Civli Mahallesi, 3828 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 parseller, 3830 ada 1,2,3,4,14 parseller ve 3817 ada 1 parsel nolu parselleri kapsayan; 1110 adet 3.128.200,33 m2 büyüklüğündeki sahada ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.A pafta, 161 ada bölgesinde ilave nazım imar planı 16/18 konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.A pafta, 161 ada bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN: İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN: İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN: Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan meri imar planına göre imar yolunda ve park alanında kalan Yıldırım Beyazıt ve Alipaşa Mahallesindeki 7 adet taşınmazın Belediyemize ait olan taşınmazların takası konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; Yerel Yönetim alanında işbirliği çalışmalarının arttırılması, deneyimlerimizin paylaşımı Kardeş Şehir Antlaşmasının zeminini oluşturmaktadır. Şehirlerimizin arasında sağlıklı bir kardeşlik ilişkisi kurulması açısından yerel yönetim çalışmalarına karşılıklı olarak katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, kültür, sanat, turizm, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirebilmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (p) fıkrası uyarınca Karadağ'ın Rozaje şehri ile kardeş şehir olunmasına ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN: 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (p) fıkrası uyarınca Karadağ'ın Rozaje şehri ile kardeş şehir olunması ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın 20.06.2005 tarih ve B050MAH076000/5003-50520 2005/62 sayılı genelgesi uyarınca, yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde, görevlendirmenin Belediye Başkanı tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk toplantısında belediye meclisine bilgi verilmesi gerektiğinden,Başkan Yardımcısı Galip GÜLTEKİN Meclis üyelerine Karadağ'ın Rozaje şehrine yapılan ziyaret ile ilgili bilgilendirme yaptı ve ardından yapılan müzakerelerden sonra Meclis Başkanı konuyu oya sundu; Yerel Yönetim alanında işbirliği çalışmalarının arttırılması, deneyimlerimizin paylaşımı Kardeş Şehir Antlaşmasının zeminini oluşturmaktadır. Şehirlerimizin arasında sağlıklı bir kardeşlik ilişkisi kurulması açısından yerel yönetim çalışmalarına karşılıklı olarak katkıda bulunmak, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmek, kültür, sanat, turizm, spor vb. alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirebilmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (p) fıkrası uyarınca Karadağ'ın Rozaje şehri ile kardeş şehir olunmasına ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 17/18 GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN: Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketler,ortağı olduğu kooperatifler ve üyesi olduğu diğer birliklerde,resmi ve özel kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veya vekalet tayin ettiği durumlarda Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Galip GÜLTEKİN'e imza yetkisi verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; Belediyemizin hissesinin bulunduğu şirketler, ortağı olduğu kooperatifler ve üyesi olduğu diğer birliklerde, Resmi ve Özel Kuruluşlarda ve Bankalarda yapılacak tüm işlemlerde, Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsilen Belediye Başkanımızın görevlendirdiği veya vekalet tayin ettiği durumlarda Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Galip GÜLTEKİN'e imza yetkisi verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN: Belediyemizce inşaat projelerinin vatandaşlara dijital ortamda ücretliolarak verilmesi ve gelir tarifesine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; Belediyemize ait dijital arşiv birimimiz tarafından Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne ait inşaat projeleri taranarak dijital ortamda hizmet vermeye başlamış olup; Dijital ortama alınan bu projelerin vatandaşlara dijital ortamda 30,00 TL (KDV dahil) karşılığında verilmesine; Belediyemiz gelir tarifesine 17.2.5. madde olarak Dijital Ortamda İnşaat Projesi Ücreti 30,00 TL (KDV dahil) olarak ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN: Alayunt Mahallesi 3281 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın takas konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesinde Kütahya Belediyesinin kullandığı asfalt şantiyesi bulunmaktadır. Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan, ilimiz Alayunt Mahallesi 3281 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz 1.Organize Sanayi Bölgesi genişleme sınırları içerisinde bulunmaktadır. Belediyemizin ihtiyacı olan asfalt şantiyesi alanının, alan tespit çalışmalarının tamamlandıktan sonra Organize Sanayi Genişleme alanı içerisinde bulunan ve mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ilimiz Alayunt Mahallesi 3281 ada, 8 parsel numaralı taşınmaz ile takas edilmesi, tapu tescillerinin yapılması, takasa esas değer tespitlerinin yapılması, gerektiğinde ve uygun görülmesi halinde Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nca Kütahya Belediyesi'ne bedelli olarak tahsis edilen asfalt şantiyesi alanından dolayı, olan borcuna karşılık olarak ve bununla ilgili konularda anlaşma, sözleşme, şartname ve protokollerin hazırlanması, imzalanması, vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN: Kerkükte faaliyette bulunan “Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği” isimli sivil toplum örgütüne yardım konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu; Kerkük' te faaliyette bulunan “Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği” isimli sivil toplum örgütünün, Telafer ve Musul bölgesinde yaşanan terör olayları nedeniyle toprağını terk etmiş ve Kerkük civarındaki çadır kamplarda ve okullarda çok zor şartlar altında yaşama mücadelesi veren Türkmen aileler için başlattığı yardım kampanyasına Sivil Toplum Örgütlerimizin ve Sanayicilerimizinde desteği alınarak Belediye Mevzuatının öngördüğü şartlarda ayni yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Kamil SARAÇOĞLU İbrahim YACAN Selim DURMAZ Belediye Başkanı 18/18