BELEDİYE MECLİSİNİN 03.02.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 2. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 2.olağan toplantısı 1.birleşim 1.oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 03.02.2015 SALI günü Saat: 18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7-HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN, 10- FATMA GÜL, 11- FURKAN YILMAZ, 12- MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14- PINAR AKBULUT, 15- SELİM DURMAZ,16- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 17- ŞULE UYKUN, 18-MURAT HASER, 19- SALİH ÖZDEN, 20- ENVER ERDOĞAN, 21-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 22-AHMET ULUCA, 23-SERDA BAL YILDIZ, 24-NEDİM DELEN, 25-CEMAL AYDIN, 26-YUSUF SÖKMEN, 27-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 28- EROL MERCAN, 29-MUSTAFA EROL, 30-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU'nun izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Bu arada Meclis Başkanı ; “Belediyemiz Meclis Üyesi İbrahim YACAN meclis üyeliğinden istifa etmiş olup Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun yapmış olduğu görevlendirme ile yerine Murat HASER göreve başlamıştır.” diyerek Meclisi Bilgilendirdi.

 

Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okuttu ve;

 

- Meclis Üyesi İbrahim YACAN'ın istifası ile boşalan Meclis katipliğine daha önce yedek üyeliğe seçilmiş olan Selim DURMAZ asil üyeliğe hak kazanmış olup kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla 1 adet yedek Katip üye seçimi yapılması konusunun

- Meclis Üyesi İbrahim YACAN'ın istifası ile boşalan Belediye Encümen Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla 1 adet Encümen üye seçimi yapılması konusunun

-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun

-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun

- 4. aktarma cetveli konusunun

- İller Bankasından kredi alınması konusunun

- 2015 yılı Bütçesinde bulunan T1 cetvelinde değişiklik talebi konusunun

- 24 adet mahallemizde mahalle yerleşik alanlarında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ruhsat verilmesi konusunun

- İlimizde bulunan bodrum katlarında otopark olarak kullanılacak parsellerde uygulanacak su basmanı yüksekliği konusunun

-Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta,1821 ada 103 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun

-Kütahya Spor, Belediye spor ve amatör spor kulüplerine yardım yapılması konusunun

-Soykırım anıtı dikilmesi yada bir müze açılması konusunun

-Kentimizin trafiği konusunun

-Su sayaçları konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Bu arada Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 03/02/2015 tarih ve S.Ö.2015/5 sayılı Mustafa Hakkı Yesil Kütüphanesi konulu önerge okundu ve Meclis Başkanı bu önergeye yazılı cevap verileceğini bildirdi

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve;

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.maddesi uyarınca, Yoncalı ve Enne Mahalleleri'nde yapılacak olan 22-a uygulaması (Yenileme) işlemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, söz konusu yerlerde ikamet eden kişilerden 6'şar adet bilirkişi seçimi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kadastro Müdürlüğü'nün 05.01.2015 tarih ve 65820641-1170-6 yazılarına istinaden, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 3.Maddesi uyarınca, Yoncalı ve Enne Mahallelerinde yapılacak olan 22-a uygulaması (Yenileme) işlemlerinde uygulama ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere belirtilen şartlara uygun mahalle halkından bilirkişi seçimi konusu incelenmiş olup;

3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun, Kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşu 3.Maddesi “......Belediyesi olan yerlerde belediye meclisi, köylerde ise köy derneği tarafından en geç onbeş gün içinde altı bilirkişi, çalışma alanında birden çok ekibin görev yapması halinde her ekip için ayrıca üç bilirkişi seçilir.....” hükmü gereğince, Yoncalı Mahallesi ve Enne Mahallelerinde görev almak üzere Bilirkişi olarak aşağıda ismi belirtilen mahalle halkından kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Yoncalı Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak;

1-)Hüseyin YILMAZ (TC:40663748840)

2-)Adem CAN (TC:4114767178)

3-)Şükrü AY (TC:4034875314)

4-)Mustafa BAYIR (TC:40099767620)

5-)Ali ARI (TC:39688781314)

6-)İbrahim YILMAZ(TC:41645749414)

Enne Mahallesinde yapılacak 22-a uygulamalarında görev almak üzere Bilirkişi olarak;

1-) Mehmet ARSLAN (TC:62233029388)

2-) Süleyman TAŞ (TC:10766744858)

3-) İsmail TAŞ (TC:10703746952)

4-) Mehmet Ali ALTINTAŞ (TC:11348725494)

5-) Üzeyir SAĞLAM (TC: 11552718640)

6-) Muammer ŞEN (TC: 62740012484)

 

 

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilen Ahmet EREN'e Belediye Meclis kararı ile belirlenen zabıta ve itfaiye personeline ödenen fazla mesai ücretinin fiilen yaptığı işlerden dolayı ödenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Resmi Gazete'nin 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 2014 Yılı Bütçe Kanununun K Cetvelinde "Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile kadro olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline belediye meclis kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir." hükmü gereğince;

Başkanlık Makamı'nın 16.01.2015 tarih, 20873667-010.99-105 sayılı OLUR‘u ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Trafik Zabıtası olarak görevlendirilen Ahmet EREN‘e Belediye 06.01.2015 tarih ve 03 sayılı Kararı ile belirlenen ve Zabıta ve İtfaiye personeline ödenen fazla mesai ücretinin, fiilen yaptığı işlerden dolayı ödenmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

2015 yılında uygulanmak üzere, Belediye gelir tarifesinde Asansör Proje Ücretlerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.12.2014 tarih ve 399 sayılı kararı ile kabul edilen 2015 yılı Belediye Gelir Tarifesinde yer alan, Asansör Proje ücretlerinde aşağıda belirtildiği şekliyle

değişiklik yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

ASANSÖR PROJE ÜCRETLERİ

SIRA NO

ÜCRET ADI

UYGULANAN

TEKLİF

30.1

Asnasör Avan Proje Ücreti

75,00

85,00

30.2

Asansör Çatı Vizesi

50,00

60,00

30.3

Asansör Uygulama Projesi

220,00

240,00

30.4

Asansör Yıllık Periyodik Kontrol Ücreti
(Atipi Akredite kurum tarafından alınacak ücret)

5 kata kadar 140,00 TL
+
5 kattan sonraki
her kat için 15,00 TL

5 kata kadar 150,00 TL
+
5 kattan sonraki
her kat için 15,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

2015 yılında uygulanmak üzere, Belediye gelir tarifesinin 33. maddesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Belge Ücretlerinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.12.2014 tarih ve 399 sayılı kararı ile kabul edilen 2015 yılı Belediye Gelir Tarifesine, Sağlık İşleri Müdürlüğü belge ücretlerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

33 - SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BELGE ÜCRETLERİ

SIRA NO

ÜCRET ADI

UYGULANAN

TEKLİF

33.1

24 Saat Açma İzin Belgesi

200

200

33.2

Mesul Müdür İzin Belgesi

100

100

 

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.maddesinde belirtilen Disiplin Amirleri Çizelgesi'nin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124. ve 134. maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”in değişik 16. maddesinde “Disiplin amirleri, Kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlanarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir” hükmü gereği,

04.11.2008 tarih ve 370 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri çizelgesi, Belediyemizin değişen yapısına ve Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 14.01.2015 tarih, 93721383-900-378 sayılı Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı'na göre yeniden düzenlen ve ekte sunulan Disiplin Amirleri Çizelgesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararı ile kabul edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait görev, yetki ve çalışma yönetmeliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararı ile kabul edilen “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin ve yeniden hazırlanan “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı'nın” daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3355 ada, 3 parsel üzerinde Muhtarlık binası olarak kullanılmakta olan taşınmazın üst katı, Kütahya Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'ne ortak projelerde kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, ilk günden beri hiçbir faaliyette bulunmadıklarından dolayı tahsisin iptal edilmesi ve söz konusu yerin Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsis talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Alayunt Mahallesinde bulunan mer'i imar planına göre 'Belediye Hizmet Alanı'na tahsisli, 3355 ada, 3 parsel üzerindeki muhtarlık binası olarak kullanılmakta olan taşınmaz Belediye Meclisi'nin 01.02.2013 tarih ve 98 sayılı kararı ile; 5393 Sayılı Kanun'un 75. maddesine istinaden, ortak hizmet projesi kapsamında kullanılmak üzere yapacakları faaliyetlerde, ortak projelerde kullanılmak, tesisin her türlü bakım, onarım, tamir ve tadilat masraflarının kendileri tarafından karşılanması kaydı ile Kütahya Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Başkanlığı'na 10 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmiştir.

Alayunt Mahallesi Muhtarı 20.01.2015 tarihli dilekçesinde; bahse konu taşınmazın tahsisinin yapıldığı Derneğin bugüne kadar herhangi bir faaliyette bulunmadığını, mahallelerinde Kur'an kursu olarak kullanabilecekleri binaya ihtiyaçlarının bulunduğunu, Kütahya Müftülüğü'nün 03.11.2014 tarih, 3142 sayılı yazılarının da gözönüne alınarak;

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3355 ada, 3 parsel üzerindeki taşınmazın tahsisinin Kütahya Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'nden kaldırılarak muhtarlık binasının üst katının Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsisini talep etmektedir.

Konu Belediye Meclisince müzakere edilmiş olup;

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3355 ada, 3 parsel üzerindeki binanın tahsisinin Kütahya Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği'ne yapılan tahsisin iptaline;

Muhtarlık binasının üst katının Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsis edilmesine, tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 21.N.III pafta, 2960 ada, 7 parsel ve Bosna-i Cedit Mahallesi 725 parsel, İnköy Mahallesi 5305 parsel numaralı taşınmazlarda (5305 parsel numaralı taşınmazda bulunan, Oto Terminali Oteli Bölümü ve A-LPG Alanına tahsisli olan kesimler dahil) gerekli görülmesi halinde imar plan değişikliği yapılmasından sonra tasarruf şeklinin tespiti ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 21.N.III pafta, 2960 ada, 7 parsel numaralı taşınmazın imar durumu, mer-i imar planına göre, B-2, Hmax :8,50 mt. ticaret alanına tahsislidir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz Bosna-i Cedit Mahallesi 725 parsel numaralı 6.402,49 m2’lik taşınmazın imar durumu, mer-i imar planına göre, Hmax: Serbest Emsal (K.A.K.S.) 2.4 Sanayi, Ticaret, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına tahsislidir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz İnköy Mahallesi 5305 parsel numaralı taşınmaz mer-i imar planında Ototerminal Alanına tahsisli (Plan Notları: Yapılaşmalarda mania kriterlerine uyulacaktır. Ruhsat aşamasında Su İşleri Müdürlüğünden su terfi merkezi konusunda görüş alınacaktır. Botaş, doğalgaz boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken planlama koşulları ve güvenlik kriterlerine uyulacaktır. Ototerminal Alanı dahilinde akaryakıt ist. yıkama yağlama tes. lpg istasyonu bölümü doğalgaz boru hatları ve basınç düşürme istasyonları ve akaryakıt istasyonları ve lpg istasyonları arasındaki emniyet mesafeleri. Ototerminal alanında, ticaret alanı bölümü, ototerminal oteli bölümü, kırsal terminal otobüs depolama, akaryakıt ist. yıkama yağlama tes. ve lpg istasyonu, kargo şirketleri bölümü, taksi otoparkı, servis otobüs otoparkı, özel araç otoparkı, tören alanı, anıtlar, yeşil alan, taşıt trafiği dolaşımı, yaya aksları, ilgili tesisleri vb. tesisleri yapılabilir.), 5305 parsel numaralı taşınmaz içerisinde bulunan yaklaşık 4.034,65 m2’lik kesim mer-i imar planında (Oto Terminal Oteli Bölümü) Alanına, yaklaşık 3.463,83 m2’lik kesim A-LPG Alanına tahsislidir.

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 21.N.III pafta, 2960 ada, 7 parsel numaralı, Bosna-i Cedit Mahallesi 725 parsel numaralı, İnköy Mahallesi 5305 parsel numaralı taşınmazlarda (5305 parsel numaralı taşınmazda bulunan, Oto Terminal Oteli Bölümü ve A-LPG Alanına tahsisli olan kesimler dahil) gerekli görülmesi halinde imar plan değişikliği yapılmasından sonra, 5393 Sayılı Kanun'nun 18. Maddesi “e” bendine göre (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek), satış, yap işlet devret, kat karşılığı vb. yöntemlerle ihaleye çıkartılması, uygun görülmesi halinde Belediyemizce yapılması veya yaptırılması konularında tasarruf şeklinin belirlenmesi, gerektiğinde her türlü anlaşma, şartname ve sözleşme imzalanması vb. tüm bu işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Belediye Meclis Üyelerinden, 1-SALİH ÖZDEN, 2- ENVER ERDOĞAN, 3-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 4-AHMET ULUCA, 5-SERDA BAL YILDIZ, 6-NEDİM DELEN, 7-CEMAL AYDIN, 8-YUSUF SÖKMEN, 9-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 10-EROL MERCAN, 11-MUSTAFA EROL, 12-ALİ KORKMAZ'ın toplam 12 red oylarına karşılık, 19 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02/12/2014 tarih ve 444,445,446 sayılı kararları ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen, ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

-Maltepe Mah.KIÇKI Sokak isminin iptal edilerek yerine “KIRAÇ Sokak “isminin verilmesine,

-İstiklal Mah.MAYMUNKAYA Sokak isminin ilgili alanda kullanılan bir alan ismi olması sebebi ile değiştirilmesine gerek olmadığına,

-Cemalettin Mah.MÜNTAZ sokak isminin “MÜMTAZ Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Fatih Mah.MÜRMER Sokak isminin değiştirilmesine gerek olmağına,

-Okçu Mah.NEBİLEN Sokak isminin “BİLEN Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Yenidoğan Mah.TAFLAN Sokak isminin değiştirilmesine gerek olmadığına,

-Hamidiye Mahallesi UĞURLU Sokak İsminin iptal edilerek yerine “Şehit Piyade Çavuş Ramazan YEL” isminin verilmesine,

İlgili sokaklarda yaşayan vatandaşların adres değişikliği nedeniyle sıkıntı yaşamamaları amacıyla daha önceki 02/01/2009 tarih ve 4 no sayılı ve 03/09/2013 tarih ve 389 no sayılı Belediye Meclisi kararlarıda dikkate alınarak aynı isme sahip sokak isimlerinin,

-Meydan Mah.AŞIK VEYSEL Sokak isminin “1. AŞIK VEYSEL Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Yunusemre Mah. AŞIK VEYSEL Sokak isminin“2. AŞIK VEYSEL Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Ziraat Mah.KESKİN Sokak isminin “1.KESKİN Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Alayunt Mah.KESKİN Sokak isminin “2.KESKİN Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Mecidiye Mah.MECİDİYE Sokak isminin “1.MECİDİYE Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Yenidoğan Mah.MECİDİYE Sokak isminin 2.MECİDİYE Sokak”olarak değiştirilmesine,

-İstiklal Mah.OKUL Sokak isminin “1.OKUL Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Bahçelievler Mah.OKUL Sokak isminin “2.OKUL Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Ziraat Mah.ÖZTÜRK Sokak isminin “1.ÖZTÜRK Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Fatih Mah.ÖZTÜRK Sokak isminin “2.ÖZTÜRK Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Börekçiler Mah.PINAR Sokak isminin “1.PINAR Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Gaybiefendi Mah.PINAR Sokak isminin “2.PINAR Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Mehmet Akif Ersoy Mah.ŞEN Sokak isminin “1.ŞEN Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Alayunt Mah.ŞEN Sokak isminin “2.ŞEN Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Paşamsultan Mah.GAZİ Sokak isminin “1.GAZİ Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Cumhuriyet Mah.GAZİ Sokak isminin “2.GAZİ Sokak”olarak değiştirilmesine,

-Alipaşa Mah.ve Saray Mahallesi KIZILAY sokağın mahalle sınırı olması nedeniyle değişlik yapılmasına gerek olmadığına,

Alipaşa Mah.ve Servi Mahallesi SERVİ sokağın mahalle sınırı olması nedeniyle değişlik yapılmasına gerek olmadığına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla; Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında onaylanan uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin iptali konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla; Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında onaylanan uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin iptali konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusu incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23.12.2014 tarih, 6780296 sayılı yazıları etüd edilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 596 ada, 2 nolu parsel bölgesinde, imar planında belirlenen “50. Yıl İlkokulu” lejandının “Temel Eğitim Okulu” lejandına dönüştürülmesi, güney ve batı yönlerindeki 10 metrelik bahçe alanlarının 5 metre olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilköğretim okulu lejandının eğitim alanı lejandına dönüştürülmesine ilişkin nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9420,1 , PİN NO:NİP-9422,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Zığra, 18.Ö.1 pafta, 115 ada, 6 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Zığra, 18.Ö.1 pafta, 115 ada, 6 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusu incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

27.11.2014 tarih ve 6642 kayıt nolu dilekçe ile yapılan imar planı değişikliği talebi etüd edilmiştir. Söz konusu Zığra, 18.Ö.1 pafta, 115 ada, imar planında ayrık nizam lejandı bulunan, 6 nolu parsel alanında; ada ayırma çizgisinin kaldırılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9421,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusu incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

11.12.2014 tarih ve 6883 kayıt nolu dilekçe ile yapılan imar planı değişikliği talebi, etüd edilmiştir. Söz konusu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 92 pafta, 556 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanlarının bulunduğu, Ayrık Nizam – 4 kat lejandlı konut imar alanında; cephe işaretinin kaldırılması, karayolu kamulaştırma sınırından 5 metre yapı yaklaşma mesafesinin işaretlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9420,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 109 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusu incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

19.12.2014 tarih ve 7048 kayıt nolu dilekçe; “... Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 536 ada, 109 nolu parseldeki ruhsatlı binamın yapı kullanma izin belgesi yoktur. Son çıkan yönetmeliklerle, zemin kattaki işyerinin, iş yeri açılış ruhsatını almak ve yapı kullanma izni belgesini alma mecburiyetimiz vardır. İmar durumu B+4 olan binamızın mevcutta B+2 dir. Dolayısıyla yıkıp yeniden yapmanın bize getireceği bir avantaj yoktur. Ekteki kroki ve fotoğraflarda görüldüğü üzere yan taraftaki bize bitişik bina bizim bina derinliğimizi 3.5-4 metre geçmesine rağmen, bizden ( 3 m. çekmeden hariç) krokide A ile gösterilen kısmı da bahçe olarak ayrılması istenmektedir. Bitişikteki (106 parsel) binayı da dikkate alıp, çevre teşekkülü açısından, krokideki A parçasının da binamıza katılıp, görsellik açısından da çirkin olacak olan girintinin de düzenlenmesi mağduriyetimizin giderilmesi için imar plan tadilatı yapılmasını,....” şeklindedir.

Bitişik Nizamlı imar adalarındaki yapılaşmalara ilişkin plan notlarına göre, standart uygulamalara aykırı olacağından ; söz konusu 19.12.2014 tarih, 7048 kayıt nolu dilekçe ile talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakaresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 nolu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği, konusu incelenmiş olup, yapılan incelemeler sonucunda;

20.10.2014 tarih, 6142 kayıt nolu dilekçe; “...Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 804 ada, 56 parselde bulunan, inşaat ruhsatı almak üzere müracaatta bulunduğumuz, tarafımıza verilen imar durum belgesine göre 4 kat verilmiş olup, (ekte fotoğrafları görünen) bu cadde üzerinde 5 kat nizamlı binalar oluştuğunu görmekteyiz. Görsel bütünlüğün ve teşekkülün farklılık oluşturulmaması için, bizim parselimizdeki 4 katın hemen bitişiğindeki yapı gibi 5 kata çıkarılması için gerekli imar değişikliğinin yapılmasını,....” şeklindedir. Bu dilekçeyle talep edilen imar planı değişikliği konusu ile beraber, kat artışının yapılmaması gerektiği açıklanan, 01.12.2014 tarih ve 995459 sayılı bilgi edinme müracaatı da etüd edilmiştir.

İmar planlarında yapı ve nüfus yoğunluğu artacağından; 804 ada, 56 nolu parselde, 4 katın 5 kata çıkartılması yönündeki, imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazım ve Uygulama İmar planı yapımı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) Mevzi Nazım ve Uygulama İmar planı yapımı ile ilgili Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün müracaatı incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 3 Pafta, 401 nolu parsel ile ilgili olarak 08.12.2014 tarih ve 3747 sayılı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün yazısında; “Yenibosna Mahallesinin kanalizasyon atıklarının Porsuk Çayına deşarj edildiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmiş olmakla birlikte Porsuk Çayının “Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri” Kapsamında kalması nedeniyle hiçbir şekilde atıksu deşarjına izin verilmeyeceği 15.09.2014 tarih ve 005289 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalar Belediyemiz ilgili müdürlüğünce başlatılmış olup, mahallemizin ihtiyacını karşılayacak sızdırmaz fosseptik yapımına karar verilmiştir. Yeni Bosna Mahallesi Fosseptik inşaatının yapılacağı yerin mülkiyeti Belediyemize ait olmamakla birlikte; tesislerin yapılabilmesi amacıyla kamulaştırma yapılması gerekmektedir. Ayrıca Yeni Bosna Mahallesi Porsuk Çayı'nın “Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri” kapsamında kalması sebebi ile Fosseptik inşaatının yapılacağı yer ile ilgili olarak; DSİ 34. Şube Müdürlüğü'nden 30.10.2014. tarih ve 672846 sayılı yazısı ile gerekli olan izin tarafımızca alınmıştır. İlave olarak, Tesislerin yapılacağı bölge imar planının dışında kaldığından, kamulaştırma yapılabilmesi için İmar planı tadilatına ihtiyaç duyulmakta olup, Bu kapsamda gerekli olan plan tadilatının yapılması hususunda gereği bilgilerinize arz ve rica ederim.” şeklindedir.

Söz konusu parsel alanının bir bölümü Yeni Bosna Mahalle Yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Yeni Bosna Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 90 sayılı kararıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yapılması şartıyla 1/5000 Nazım İmar Planı ve Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih ve 474 sayılı kararıyla da ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması koşullarıyla 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar planı onaylanmıştı. 1/5000 Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı askıya çıkmamış olup yürürlüğe girmemiştir.

Yeni Bosna Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planı çalışması kapsamında alınan ilgili kurum, kuruluş görüşleri ve parsel bazında Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün konu ile ilgili görüşleri etüd edilmiştir. İlgili mevzuat ve yönetmelikler yönünden sakınca olmadığı, herhangi bir proje ve yatırımın bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Söz konusu parsel alanının Yeni Bosna Mahalle yerleşik alanı içerisinde kalan bölümünde imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılmış, Yeni Bosna Mahalle Yerleşik alanı dışında kalan bölümde imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılmamıştır.

Yeni Bosna Mahalle yerleşik alanında 3 Pafta, 401 nolu parselde Belediye Hizmet Alanı (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) ve yol alanları lejandlı 1/5000 Mevzi Nazım ve 1/1000 Mevzi Uygulama İmar Planının (UİP-9431) - (NİP-9432) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 382 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 382 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

09.12.2014 tarih ve 6818 kayıt nolu, 10.12.2014 tarih ve 6866 kayıt nolu, 12.12.2014 tarih ve 6893 kayıt nolu, 15.12.2014 tarih ve 6971 kayıt nolu, 18.12.2014 tarih ve 7029,7030,7031 kayıt nolu, 19.12.2014 tarih ve 7106,7049 kayıt nolu, 22.12.2014 tarih ve 7063, 7069,7082,7057, 7083, 7056, 7077, 7058, 7059, 7078, 7068, 7070, 7064, 7076, 7071 kayıt nolu, 23.12.2014 tarih ve 7096, 7093, 7115, 7114, 7098, 7116 kayıt nolu Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı İmar planına itiraz dilekçeleri ve 18.12.2014 tarih ve 7003, 7004 kayıt nolu İnköy Mahalle Yerleşik Alanı İmar planına itiraz dilekçeleri bulunmaktadır. Askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve müracaatların tamamı etüd edilmiştir. Çalca Mahallesi yerleşik alanı Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde itiraz bulunmamaktadır.

İnköy Mahalle Yerleşik Alanı 1/1000 Uygulama İmar planı mahalle yerleşik alan sınırları esas alınarak düzenlenmiştir.Ancak İnköy Mahalle Yerleşik alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı mahalle yerleşik alanı ve yerleşik alana birleşik sahada yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Askı süresi dahilinde gelen itirazların mahalle yerleşik alanı içerisinde kalan bölümle ilgisi olmayıp dışında kalan bölümle ilgili olduğu görülmüştür. Söz konusu dilekçelerde 152 ada 3 parsel nolu taşınmazın halihazır durumda fiili olarak iki ayrı parsel olacak şekilde kullanımda olduğu bu taşınmazın imar planlarında da zemindeki fiili durumuna göre iki ayrı parsel olarak işlem görmesi istenmektedir. Bu bölgedeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planları yürürlükte olup askıya çıkan plan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planıdır. Nazım İmar planları arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu , çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek üzere düzenlenen planlardır. Bu nedenlerle söz konusu İnköy Mahalle Yerleşik Alanı İmar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar uygun görülmemiştir.

Parmakören Mahalle Yerleşik alanı İmar Planlarına yapılan itiraz dilekçelerinde; arazilerinin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu nazım ve uygulama imar plansız olarak belirlenen mahalle yerleşik alanları içerisine alınmasından, arazilerinin yol alanlarında kaldığından, 18. madde imar uygulaması yapılacak alanlar içerisinde olan tarlalarından hiçbir kesinti yapılmamasından tamamının korunmasından, yapılaşma koşulunun Bitişik nizam olması gerektiğinden, evlerinin Köy (Mahalle) Yerleşik Alanı dışında bırakıldığından, Parmakören Mahallesinin halen köy olduğundan ve sulu tarım yaptıkları alanlarının, meyve bahçelerinin imar planlarına dahil edilmeyip imar dışı bırakılmasından bahsedilmektedir.

Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 382 sayılı kararı ile Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik alanları 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Söz konusu planlar ilgili Kamu kurum, kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi, belge ve müracaatlar etüd edilerek planlama çalışmasında değerlendirilmiştir.

Yapılan planlama çalışması sürecinde 18.10.2012 tarih ve 9552 sayılı yazımızla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne plan çalışması alanı ile ilgili kurum görüşü sorulmuştur. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.12.2012 tarih ve 4485 sayılı yazısı ve Müze Müdürlüğü raporu ile Parmakören Mahallesinde “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edilmiş 1. derece arkeolojik sit alanı olarak Parmakören höyük, Parmakören tümülüsü ve Balpınar Nekropolü bulunmaktadır.” denilmiştir. Söz konusu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.12.2012 ve 4485 sayılı yazısı ve Müze Müdürlüğü raporu ile iletilen sit alanları haritalara aktarılarak, Belediye Meclisinin 02.08.2013 tarih 359 ve 361 sayılı kararıyla Parmakören Yerleşik Alanları 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planları onaylanmıştı. Söz konusu sit alanları bu imar planlarının dışında tutularak, bu planları içeren haritalar Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne 09.06.2014 tarih ve 4162 sayılı yazımızla iletilmiştir. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden elden temin edilen CD'de ise Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 26.07.2008 tarih ve 2922 nolu kararıyla tescillenen Parmakören Taşlık Nekropolü 1. derece arkeolojik sit alanının da Parmakören Mahalle Yerleşik alanı içerisinde olduğu görülmüştür. Bu Parmakören Taşlık Nekropolü 1. derece arkeolojik sit alanı, Parmakören tümülüsü ve Balpınar Nekropolü arasındadır.

Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle yerleşik alanları Nazım ve Uygulama İmar Planları Belediye Meclisince belirlenen mahalle yerleşik alanları sınırları içerisinde araştırmalar yapılarak düzenlenmişti. Yerleşik alan sınırı içerisindeki halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeler nazım ve uygulama imar plansız olarak belirlenmişti. Söz konusu askıya çıkan planların yürürlüğe girmesinden sonra 18. Madde İmar Uygulaması yapılması hedeflenmiştir.

Bu nedenlerle Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 382 sayılı kararı ile Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik alanlarında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itiraz dilekçeleri ve Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı içerisindeki Parmakören Taşlık Nekropolü 1. derece arkeolojik sit alanı değerlendirildiğinde; Parmakören Mahalle Yerleşik alanı içerisinde Parmakören Tümülüsü ve Balpınar Nekropolü arasında kalan askıya çıkan planlarda halihazırda yapıların yoğun bulunduğu Nazım ve Uygulama İmar plansız olarak düzenlenen alanın kuzeyindeki bölgenin Nazım ve Uygulama İmar plansız olarak düzenlenmesine, Parmakören Mahallesi Yerleşik alanının kuzeybatı bölgesindeki İbadet Yeri alanının Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25 K.A.K.S:1.05 4 kat konut alanı, bu alanın doğusunda bulunan konut alanında İbadet Yeri (T.A.K.S:0.60 K.A.K.S:2.40 Serbest Nizam Hmax:Serbest) ve yol alanı lejandlı alanlar düzenlenmesine (UİP-6561,1) - (NİP-6559,1) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına ;

İmar planları düzenleyici nitelikte idari işlem olduğu , kamu yararı amacı taşıdığı ve plan bütünlüğünün sağlanması bakımından bu düzenlemeler dışında kalan itiraz konularının reddine;

Önceden onaylanan Belediye Meclisinin 08/10/2014 tarih ve 335 sayılı kararındaki 3530 adada sehven yapılan hatadan dolayı yazılan bütün 230 nolu parsel ibaresinin 209 olarak tashih edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 381 sayılı kararıyla onaylanan Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih ve 381 sayılı kararıyla onaylanan Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

02.12.2014 tarih ve 6698, 6700 kayıt nolu, 08.12.2014 tarih ve 6789, 6788, 6787 kayıt nolu, 09.12.2014 tarih ve 6828 kayıt nolu, 10.12.2014 tarih ve 6861 kayıt nolu, 11.12.2014 tarih ve 6927, 6926, 6885, 6884 kayıt nolu, 15.12.2014 tarih ve 6936 kayıt nolu, 16.12.2014 tarih ve 6954 kayıt nolu, 22.12.2014 tarih ve 7104, 7102, 7100, 7099 kayıt nolu, 23.12.2014 tarih ve 7118 kayıt nolu Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanı İmar planına itiraz dilekçeleri ve 10.12.2014 tarih, 6851 kayıt nolu, 16.12.2014 tarih ve 6984 kayıt nolu, 22.12.2014 tarih ve 7067 kayıt nolu, 25.12.2014 tarih ve 7169 kayıt nolu Siner Mahalle Yerleşik Alanı İmar planına itiraz dilekçeleri bulunmaktadır. Askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve müracaatların tamamı etüd edilmiştir. Alayunt Mahalle yerleşik alanı Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde itiraz bulunmamaktadır.

Ağaçköy Mahalle Yerleşik alanı İmar Planlarına yapılan itiraz dilekçelerinde; imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin tekrar düzenlenmesinden, kurum görüşleri sonucu planlara aktarılan dere yatağı güzergahının değiştirilmesinden, 18. madde imar uygulaması yapılacak alanlar içerisinde olan tarlalarından hiçbir kesinti yapılmamasından tamamının korunup aynı kalmasından, yapılaşma oranlarının az olduğundan TAKS, KAKS oranlarının yükseltilmesinden bahsedilmektedir.

Siner Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planlarına yapılan itiraz dilekçelerinde; arazileri üzerinden yol geçirildiğinden, parsellerinin hisseli olduğundan bu hisselerin dikkate alınarak çalışmaların yapılmasından, avlu duvarlarının yol alanlarında kaldığından bahsedilmektedir.

Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih ve 381 sayılı kararı ile Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik alanları 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Söz konusu planlar ilgili Kamu kurum, kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi, belge ve müracaatlar etüd edilerek planlama çalışmasında değerlendirilmiştir.

Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle yerleşik alanları Nazım ve Uygulama İmar Planları Belediye Meclisince belirlenen mahalle yerleşik alanları sınırları içerisinde araştırmalar yapılarak düzenlenmişti. Yerleşik alan sınırı içerisindeki halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeler nazım ve uygulama imar plansız olarak belirlenmişti. Söz konusu askıya çıkan planların yürürlüğe girmesinden sonra 18. Madde İmar Uygulaması yapılması zorunlu alanlar olarak belirlenen sahalarda 18. Madde İmar Uygulaması yapılması hedeflenmiştir.

Bu nedenlerle Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih, 381 sayılı kararı ile Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik alanlarında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itiraz dilekçeleri değerlendirildiğinde; 16.12.2014 tarih ve 6984 sayılı itiraz dilekçesinde, Siner Mahallesi 3 pafta 2321 parselde bulunan evinin park alanında kaldığı belirtilmiştir. Söz konusu parsel alanının bulunduğu sahalar 18. Madde İmar Uygulaması yapılmasının zorunlu olduğu alanların dışında bulunduğundan dolayı bahse konu alanın askıya çıkan planlarda halihazırda yapıların yoğun bulunduğu Nazım ve Uygulama İmar plansız olarak düzenlenen alanlar gibi Nazım ve Uygulama İmar plansız olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür.

İmar planları düzenleyici nitelikte idari işlem olduğu, kamu yararı amacı taşıdığı ve plan bütünlüğünün sağlanması bakımından bu düzenlemeler dışında kalan itiraz konularının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 29 ada, 2 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 29 ada, 2 parselde imar planı değişikliği, konusu incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 29 ada, 2 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut, Y (Yetersiz ada derinliği nedeniyle arka bahçe mesafesinin Belediyenin takdirine göre Yönetmeliğin öngördüğü asgari mesafenin altında uygulanabileceği veya hiç uygulanamayabileceği yapı adaları) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parselin bulunduğu bölgede parselasyon işlemleri tamamlanmış olup; 2 nolu parsel imar parseli niteliğindedir. Ancak imar planına göre güneydoğu bölümündeki alanla şuyulanması gerekmektedir.

Yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında kayıklıklar olabileceğinden nazım imar planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir. Parselasyon işlemiyle uygulama imar planı arasındaki kayıklığın giderilmesi amacıyla; Bölcek Mahallesi, 21.K.4 pafta, 29 ada, 2 nolu parselin güneydoğusundaki konut alanı bölümünün yol alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (PİN. NO: UİP-9461.1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 parselde imar planı değişikliği konusu incelenmiş olup;

01.12.2014 tarih, 6672 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 adadaki yeni yapılaşmalar için “cephe ve derinlik şartı aranmaz” ibaresinin eklenmesi talep edilmektedir.

İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 ada, 280 nolu parselde imar planında Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu imar adasındaki parseller Yönetmelikte belirtilen min. parsel genişliğini sağlamaktadır. Ancak, 280 nolu parselle birlikte adadaki bazı parsellerin Yönetmelikte belirtilen min. parsel derinliğini sağlamadığı görülmüştür. 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine gerek olmadığı tespit edilmiştir

İlimiz merkez Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 930 adanın batı bölümündeki Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan hariç olmak üzere; adanın geri kalan kısmına Y (Yetersiz ada derinliği nedeniyle arka bahçe mesafesinin Belediyenin takdirine göre Yönetmeliğin öngördüğü asgari mesafenin altında uygulanabileceği veya hiç uygulanamayabileceği yapı adaları) lejandı eklenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (PİN. NO: UİP-9420.3) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.A pafta, 161 ada bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.A pafta, 161 ada bölgesinde ilave nazım imar planı, konusu incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 03.12.2014 tarih, 6846 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih, 130 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 2013/17 sayılı Genelge'si kapsamında dosyasında yapılan incelemede üst ölçekli planının bulunmadığı; söz konusu eksikliklerin ve gerekli düzeltmelerin ivedilikle yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih, 130 sayılı kararı ile; Yoncalı, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde bulunan Ayrık nizam 2 kat konut lejandlı alanın Otel Tesisleri Alanına dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştır. Söz konusu alanda nazım imar planı bulunmamaktadır. Yoncalı Mahallesi, 50.K.1.A pafta, 161 ada, 1 parselde uygulama imar planı değişikliği yapılan alan ve çevresini gösterecek şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının (PİN. NO: NİP-9464) 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği, konusu incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarih, 4027/201472742 sayılı yazısı; “Şirketimiz 2015 yılı yatırım programında yer alacak olan; İlimiz Merkez İlçe A.G – O.G Elektrik Şebekesi yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında, İl İşletme Müdürlüğümüzce muhtelif Mahallelerde yeni yapılaşmalar ve güç artışları nedeniyle artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu bölgelere kesintisiz ve daha sağlıklı enerji temin etmek için ilave trafolar tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekindeki 1/500 ölçekli plan örneklerine yerleri işaretlenmiş (ITRF sistemde koordinatları belirtilmiş) alanların trafo yeri olarak plan tadilatlarının yapılarak Şirketimize tahsisi ve gerekli Meclis Kararının alınarak...” şeklinde olup; 16 adet teklif trafo alanı haritası iletilmiştir. Bunlardan 5 adedinin değerlendirilmesi sonucunda;

Meydan Mahallesi, 24 pafta, 119 adadaki çocuk bahçesi alanında teklif trafo alanının kuzey yönünde kaydırılarak; Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 adadaki park alanında teklif edildiği şekilde; Meydan Mahallesi, 21 pafta, 640 adadaki otopark alanında teklif trafo alanının doğu yönünde kaydırılarak; Meydan Mahallesi, 20 pafta, 470 adadaki park alanında teklif trafo alanının kuzey yönünde kaydırılarak; Cemalettin Mahallesi, 33 pafta, 932 adadaki bir bölümü otopark, bir bölümü yol alanında kalan teklif trafo alanının teklif edildiği şekilde; trafo alanlarının düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliklerinin (PİN. NO: UİP-9420.4) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı sınırlarının imar planına işlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dahilinde yeni hafriyat döküm sahası belirlenmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye ve mücavir alan sınırlarımız dahilinde yeni Hafriyat döküm sahası belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

Ilıca Harlek Termal Turizm kapsamında kalan 50.L.1C, 50.L.1D, 50.L.4A, 50.L.4B paftaların kesişimindeki sahada düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Ilıca Harlek Termal Turizm kapsamında kalan 50.L.1C, 50.L.1D, 50.L.4A, 50.L.4B paftaların kesişimindeki sahada düzenleme yapılması, konusu incelenmiş olup;

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi 2008/201 Esas, 2009/176 nolu kararlarında; ....... 02.09.2003 tarih ve 126 sayılı Kütahya Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile söz konusu plana yapılan itirazın reddine ilişkin 22.10.2003 tarih ve 156 sayılı Kütahya Belediye Meclis kararının şehircilik ilkelerine, planlama teknik ve esaslarına kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olmadığı ve iptali gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline,.....denilmektedir. Danıştay Altıncı Dairenin 2009/ 11851 Esas, 2012/1014 nolu kararlarında;....... Eskişehir 1.İdare Mahkemesi'nin 15.04.2009 tarihli, E:2008/201, K2009/176 sayılı kararı ve dayandığı gerekçe, usul ve hukuka uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına....denilmektedir. Belediye Meclisimizin 22.10.2003 tarihli kararıyla uygun görülen imar planı değişikliği alanının tamamı o tarihte yasa kapsamındaki “ Turizm Merkezi Alanı” dışındaydı. 16.12.2006 tarihinde Resmi Gazeteyle söz konusu imar planı değişikliği alanının tamamı 4957/2634 sayılı yasa kapsamında “ Termal Turizm Merkezi Alanı” içerisine alınmıştır. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesinde Bakanlık Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 28.02.2014 tarih 148 sayılı yazılarında Onanan Mahkeme kararının uygulanması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28.maddesi gereğince zorunludur. Ancak, Meclisçe karar doğrultusunda yeni bir karar alınarak Bakanlığa iletilmesi gerektiği....açıklanmıştır. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 01.04.2014 tarih 2835 sayılı yazılarıyla iletilen İçişleri Bakanlığı'nın 13.09.2006 tarih 82104 sayılı yazıları, görüş başvurusu hakkındaki 2006/75 sayılı genelgeleri, incelenmiştir. Konu ile İlgili tüm bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. 14.06.2014 tarih 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekansal planlar yapım yönetmeliğinde Mekansal kullanım tanımları ve esaslarında Belediye Hizmet Alanlarında yapılabilecek fonksiyonlar açıklanmıştır.

Söz konusu Danıştay Kararının uygulanması amacıyla; 05.02.2003 tarih 7 sayılı Belediye Meclis Kararı ve onaylanan 1336 numaralı imar planı değişikliğinin , 09.04.2003 tarih, 58 sayılı Belediye Meclis Kararının, 02.09.2003 tarih 126 Sayılı Belediye Meclis Kararı ve onaylanan 1368 numaralı imar planı değişikliğinin, 22.10.2003 tarih 156 sayılı Belediye Meclis Kararının, 02.09.2005 tarih 323 sayılı Belediye Meclis Kararları ve onaylanan 1517 numaralı imar planı değişikliğinin, 03.06.2008 tarih, 213 sayılı Belediye Meclis Kararının, 01.12.2009 tarih, 500 sayılı Belediye Meclis Kararının, 01.06.2012 tarih, 252 sayılı Belediye Meclis Kararının, 04.01.2013 tarih, 10 sayılı Belediye Meclis Kararının, 03.05.2013 tarih ,232 sayılı Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi, yürürlükteki Nazım İmar Planında Resmi Kurum- Belediye Hizmet Alanı ve yol lejandlı alan bulunduğundan, 21.06.2002 tarih 104 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanıp yürürlüğe giren; 50LIC , 50LID, 50L4A ve 50L4B paftalardaki Belediye Hizmet Alanı ve yol alanı şeklindeki 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının, nazım imar planına da uygun olduğundan, uygulanması, Belediye Hizmet Alanında, 1,5 metre kesitli kanal ve 5 metre genişliğinde bakım yolunun uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 726 nolu parselin güneyindeki park alanında düzenleme yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 726 nolu parselin güneyindeki park alanında düzenleme yapılması konusu incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan 726 nolu parsele; karayolu dışında, arka tarafından da cephe sağlanabilmesi amacıyla, parselin güneyinde bulunan park alanında 10 metrelik yol alanı düzenlenerek, 15 metrelik yola bağlantısının sağlanması, yönlerindeki nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile azalan park alanı miktarına karşılık, aynı miktarda park alanının yürürlükte imar planı bulunmayan, Yeni Bosna Mahallesi yerleşik alanında ayrılması yönündeki mevzii, nazım ve uygulama imar planının (UİP-9471,1 ) - ( NİP – 9472,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 24.N.3-4 paftada, İmar Planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 24.N.3-4 paftada, imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

29.12.2014 tarih, 7205 kayıt nolu dilekçe; ''Üyelerimizin Mevcut sanayi sitesindeki yerlerinin fiziki yetersizliği bunun yanında sanayi alanının riskli alan olarak ilan edilmesi sebebiyle, depreme dayanıklı, modern ve çevreye uyumlu küçük sanayi sitesi kurmak amacıyla kooperatifimizi oluşturduk. İlgili resmi kurum ve bürokratların yol göstermesi ve desteğiyle tespit ettiğimiz ekte sunduğumuz Belediyenizin yapmış olduğu halihazır plan çalışmasında kullanım amacı ağaçlandırılacak alan olarak tahsis edilmiş bölgenin, kullanım amacının Küçük Sanayi Sitesi olarak plan tadilatı yapılması... '' şeklindedir.

Dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu alan; İnköy Mahallesi yerleşik alanının kuzeyi ile 2.OSB Alanının güneyinde bulunmakta olup, Belediye Meclisinin 03/04/2012 tarih ve 169 sayılı kararıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması, jeolojik- jeoteknik etüd yaptırılması şartlarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Ağaçlandırılacak Alan lejandlı bölümde kalmaktadır. Geçen süre zarfında jeolojik- jeoteknik etüdlerin tamamlandığı, ancak ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin tamamlanmadığı görülmüş ve plan yürürlüğe girmemiştir.

Söz konusu alanda, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne iletilen 16/01/2015 tarih, 202 sayılı yazının cevabının gelmesi ve 1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 21.N.2 pafta, 5305 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 21.N.2 pafta, 5305 nolu parselde imar planı değişikliği, konusu incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5305 nolu parselde; Nazım İmar Planında Ototerminal Alanı, A-LPG lejandlı alan ve trafo alanları bulunmaktadır. Uygulama İmar Planında ise Ototerminal Alanı, Ototerminal Oteli Bölümü, A-LPG (Ototerminal Alanı dahilinde Akaryakıt İstasyonu, Yıkama- Yağlama Tesisi ve LPG İstasyonu Bölümü) lejandlı alan, trafo alanları ve ilgili plan notları bulunmaktadır.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 21/01/2015 tarihli toplantısında uygun görülen plan değişikliği hakkında; Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 02/02/2015 tarih, 113 sayılı yazısında: ''...Mevcut alanda yapılacak olan yerleşimlerde TS 12820 ve TS 11939 Standartlarında belirtilen mesafelere uyulması, LPG Yer altı tankının etrafında TS 11939:2013/T3/Kasım2014 Standardının Çizelge 2 Not:4'te belirtilen önlemlerin alınarak LPG Yer altı Tankının Ototerminal sınıra olan mesafesinin 20 metre olarak belirlenmesi, Tesis çevresinde ve LPG Yer altı Tankının etrafında gerekli Sağlık Koruma Bandı mesafelerinin belirlenmesi, yağ değişiminin bu alanda yapılmaması ve otomobil yıkama faaliyetinin herhangi bir yapılaşma yapılmadan yürütülmesi kaydıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun görülen İmar Planı değişikliğinin yapılmasında herhangi bir mahsur görülmemiştir.'' konuları belirtilmiştir.

Sağlık İşleri Müdürlüğünün söz konusu yazısında belirtilen hususları yerine getirecek şekilde; İnköy Mahallesi, 21.N.2 pafta, 5305 nolu parselde, Ototerminal Alanı lejandlı alanın içerisinde bulunan, A-LPG (Ototerminal Alanı dahilinde Akaryakıt İstasyonu, Yıkama- Yağlama Tesisi ve LPG İstasyonu Bölümü) lejandlı alanın, halihazırdaki yapılaşmalardan dolayı; güneybatı bölümünde daraltılma yapılması, 5 metre çekme mesafelerinin düzenlenmesi, Hmax:8.50 (2 kat) lejandının belirlenmesi, Ototerminal Alanına doğru kuzeybatı yönünde sınırlarının genişletilmesi, ifraz yapılmadan maksimum 6160 metrekarelik Ototerminal Alanı dahilinde A-LPG (Ototerminal Alanı dahilinde Akaryakıt-LPG-Otogaz Satış İstasyonu) lejandlı alanın düzenlenmesi, Ototerminal Alanı dahilinde bulunan Ototerminal Oteli Bölümünde Hmax:10 Kat lejandının eklenmesi, yönündeki nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (UİP- 9473,1) - ( NİP – 9475,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Bu arada Meclis Başkanı'nın teklifi üzerine, Meclis Katibi ve Encümen üyeliklerine yapılacak gizli oyların sayımını yapmak üzere Ali KORKMAZ ve Ömer Faruk DURMAZ'dan oluşan tasnif heyeti oluşturuldu.

 

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

Meclis Üyesi İbrahim YACAN'ın istifası ile boşalan Meclis katipliğine daha önce yedek üyeliğe seçilmiş olan Selim DURMAZ asil üyeliğe hak kazanmış olup kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla 1 adet yedek Katip üye seçimi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 19.Maddesi,ilk fıkrası “ Belediye Meclisi,seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanı'nın Başkanlığında kendiliğinden toplanır, Meclis bu toplantıda üyeleri arasından, gizli oyla Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar. hükmü uyarınca;

Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 86 sayılı kararı ile Başkanlık Divanı Meclis Katipliği Asil Üyeliğine seçilen İbrahim YACAN'ın 29.01.2015 tarih ve 2241 kayıt nolu dilekçesi ile Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olduğundan dolayı Meclis Katipliği asil üyeliğinde boşalan yere Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 86 sayılı kararı ile 1.yedek üye Selim DURMAZ asil üyeliğe hak kazanmış olduğundan;

Boşalan Başkanlık Divanı yedek katip üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere (14 ay) yapılan gizli oylama sonucunda Murat HASER 18 oyla seçilmiştir.

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

Meclis Üyesi İbrahim YACAN'ın istifası ile boşalan Belediye Encümen Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak üzere gizli oyla 1 adet Encümen üye seçimi yapılması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanun'un 33.Maddesi (a) fıkrası “İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki Belediyelerde,Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ......” hükmü uyarınca ve 9 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20.Maddesinin son fıkrası “Encümenin seçilmiş üyeliklerinden herhangi bir nedenle boşalma olması halinde, meclisin yapılacak ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir” hükmü uyarınca;

Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 87 sayılı Meclis kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilen Encümen üyeleri arasından İbrahim YACAN'ın 29.01.2015 tarihinde istifası ile boşalan;

Belediye Encümen Üyeliğine kalan süreyi ( 2 ay) tamamlamak üzere yapılan gizli oylama sonucunda Mustafa AYDIN 19 oyla seçilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

Meclis üyesi İbrahim YACAN'ın istifasıyla boşalan;

a) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na 2 ay süreliğine 1 üye,

b) Türk Dünyası Belediyeler Birliği yedek üyesi Şule UYKUN asil üyeliğie geldiğinden dolayı yedek üyeliğe Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere 1 üye,

c) 3654 sayılı Milli Müdafa Mükellefiyet Kanunu'nun 8. maddesi gereği Milli Müdafa Komisyonu'na Mahalli İdareler Seçimlerine kadar 1 yedek üye seçimi yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Meclis Üyesi İbrahim YACAN'ın 29.01.2015 tarih ve 2241 kayıt nolu istifası ile boşalan;

a) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na kalan süreyi tamamlamak üzere (2 ay) Murat HASER'in seçilmesine,

b) Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Belediye Meclisimizin 09.04.2014 tarih ve 98 sayılı kararı ile 1.yedek üye seçilen Şule UYKUN asil üyeliğe hak kazanmış olduğundan, boşalan yedek üyeliğe Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Murat HASER'in seçilmesine,

c) 3634 sayılı Milli Müdafa Mükellefiyet Kanunu'nun 8. maddesi gereği Milli Müdafa Komisyonu yedek üyeliğinde boşalan yere, Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere Mustafa AYDIN'ın seçilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23B10A4A pafta, 3953 ada, 4, 5, 9, 10 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

4. aktarma cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 26/01/2015 tarih ve 190 sayılı yazısı, Su İşleri ve Kanalizasyon Müdürlüğü 26/01/2015 tarih ve 126 sayılı yazısı, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 26/01/2015 tarih ve 92 sayılı yazısı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü 28/01/2015 tarih ve 92 sayılı yazısı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 26/01/2015 tarih ve 169 sayılı yazısı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 28/01/2015 tarih ve 21 sayılı yazısı, yazılara istinaden 2015-2016-2017 yıllarında Belediyemiz birimlerince yapılacak hizmetler için yardımcı personel alımı ihalesinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılması nedeniyle müdürlüğün ilgili bütçe tertibine ödenek aktarımı yapılması gerekmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır”

Buna göre;

Kurumsal Kodu, Fonksiyonel Kodu ve Ekonomik Kodu aşağıdaki cetvelde belirtilen; 6 adet Hizmet Alımları tertibinden 13.500.000,00 TL tenzil edilerek 1 adet Hizmet Alımları tertibine 13.500.000,00 TL ilave edilmesine;

Konu ile ilgili 4. Aktarma Cetvelinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

İller Bankasından kredi alınması konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Fen İşleri Müdürlüğümüzün 15.01.2015 tarih ve 148 sayılı, 02.02.2015 tarih ve 225 sayılı yazılarında; şehrimizde kış şartlarının yoğun geçmesi ve karla mücadelede mevcut asfalt yolların zarar görmesi nedeniyle;

-2015 yılı asfalt üretiminde kullanılacak bitüm alımı için 5.500.000,00 TL’ye kadar,

-Asfalt üretimi ve serim programında aksamaların oluşmaması için; yeni bir Asfalt Plenti, 2 adet Finisher, 1 adet Freze, 1 adet Rögar Kapak Tamir Cihazı ve 1 adet Mini Yükleyicinin alınması için 5.500.000,00 TL’ye kadar,

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün 02.02.2015 tarih ve 125 sayılı yazısında ise; Fen İşleri Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüklerimizin iş programlarındaki artış sebebiyle, makine ikmal sahamızdaki araç ve iş makinalarımızın yetersiz kaldığını;

-6 adet Damperli Kamyon, 4 adet Karla Mücadele Aracı (6x4 Damperli Kamyon), 2 adet Silindir ve 1 adet Kamyonet’in satın alınması için 3.200.000,00 TL'ye kadar olmak üzere toplam14.200.000,00 TL'ye kadar;

İller Bankasından kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç,ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve hernevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. tarafından talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeye ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü Gayrimenkulü İller Bankası A.Ş' ye ipotek vermeye, Belediyemize ait her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeye İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Belediye Meclis Üyelerinden, 1-SALİH ÖZDEN, 2- ENVER ERDOĞAN, 3-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 4-AHMET ULUCA, 5-SERDA BAL YILDIZ, 6-NEDİM DELEN, 7-CEMAL AYDIN, 8-YUSUF SÖKMEN, 9-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 10-EROL MERCAN, 11-MUSTAFA EROL, 12-ALİ KORKMAZ'ın toplam 12 ret oylarına karşılık, 19 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

2015 yılı Bütçesinde bulunan T1 cetvelinde değişiklik talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Destek Hizmetler Müdürlüğü'nün 02.02.2015 tarih ve 124 sayılı yazılarında; 2015 Mali Yılı Bütçesi'nin T1 Cetveline eklenerek ihtiyaç olarak belirtilen ve 2015 yılı içerisinde alımı planlanan;

-1 adet vidanjör

-1 adet Tır Çeker

-1 adet Binek Araç

-1 adet Otobüs'ün T1 cetvelinden çıkartılmalarına;

 

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün iş programlarındaki artış sebebiyle Makina İkmal Sahamızda ihtiyaç önceliği artan;

-5 adet Damperli Kamyon,

-4 adet Karla Mücadele Aracı (6x4 Damperli Kamyon),

-2 adet Silindir'in 2015 Mali Yılı Bütçesinin T1 cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

24 adet mahallemizde mahalle yerleşik alanlarında Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre ruhsat verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

24 adet mahalle yerleşik alanlarından olan Parmakören,İnköy, Çalca, Siner, Alayunt, Ağaçköy, Sofu, Okçu ve Güveçci Mahalle yerleşik alanlarında;

Kasım 2014 ve Ocak 2015'te Belediye Meclisimizin kararlarıyla, imar planlarıyla beraber, hali hazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeler; mahalle yerleşik alanı ( nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenmişti.) Geriye kalan Andız, Geven, Yenibosna, Perli,Kırgıllı, Zığra, İkizhüyük, Aydoğdu, Kumarı, Kirazpınar, Bölcek, Şairşeyhi, Dumlupınar,Yoncalı, Enne ve Civli toplam 15 adet mahallenin hali hazırda yapılaşmaların yoğun bulunduğu bölgelerinde ; daha önce Belediye Meclisimizce onaylanan nazım ve uygulama imar planlarının iptal edilerek, imar planı çalışmalarında Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen imar planlarına esas görüşler doğrultusunda yapılaşmaya açılmayacak alanlar haricinde, “ Mahalle yerleşik alanlar” koşulunun ve bu “ Mahalle yerleşik alanlar”'ında plansız alanlar İmar Yönetmeliğine göre uygulamaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

İlimizde bulunan bodrum katlarında otopark olarak kullanılacak parsellerde uygulanacak su basmanı yüksekliği konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Parsel sınırları içerisinde şehrin artan nüfus yoğunluğunda araç parklarına çözüm bulabilmek ve daha iyi yaşam standartlarını sağlayabilmek adına bodrumlarını otopark olarak kullanmak isteyen yapı sahiplerine su basman kotu artı 2,00 metre olarak verilecektir. İlave olarak verilen yükseklik (1.00 metre) parsel arka bahçe mesafelerini değiştirmeden uygulanacak, arka bahçe mesafelerini hesaplamada kullanılan ( Hmax) yüksekliğine dahil edilmeyecektir. Ayrıca bu kottan yararlanmak isteyen parsellerin bodrum katları hiç bir amaçla bağımsız bölüm olarak kullanılacak şekilde ruhsatlandırılmayacaktır. Bu uygulama esnasında (ayrık nizam yapı adaları hariç) bir adada aynı yoldan cephe alan parsellerin dörtte üçünden fazlasının yürürlükteki plana göre kot almış olması halinde ilave verilen kottan diğer parsellerde yararlanamayacaktır. İlave verilen su basman kotundan yararlanan binaların ana merdivenine kadar olan girişlerin üzeri zemin kat tavanına kadar olan mesafede hiç bir şekilde kullanım alanı oluşturulmayacaktır.

Ayrıca sığınak yönetmeliğine göre, sığınak ihtiyacı olmayan yerlerde ilave kottan yararlanan binaların bodrum katlarının sadece otopark, ısı merkezi, enerji odası olarak kullanılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta,1821 ada 103 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta,1821 ada, 103 nolu parsel alanında imar plan değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

41-Kütahya Spor, Belediye spor ve amatör spor kulüplerine yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi (b) fıkrası “.....Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir...” hükmü gereğince;

-2014-2015 sezonunda şuan itibariyle futbol ligindeki mücadeleyi lider olarak sürdüren Kütahya Spor Kulubü'ne 100.000,00 (yüzbin) TL nakdi yardım yapılmasına,

-Belediye Spor ve Amatör Spor Kulüplerine toplamda 20.000,00 (yirmibin) TL nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

Soykırım anıtı dikilmesi yada bir müze açılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Azerbaycan'ın Karabağ Bölgesindeki Hocalı kasabasına Ermeniler tarafından bir saldırı düzenlenmiş ve bu saldırıda 613 Azerbaycan Türk'ü katledilmiştir.

Bu acı olayda hayatını kaybedenlerin anısına kentimizde, katliamı hatırlatacak bir soykırım anıtı dikilmesi ya da bir müze açılması konusunda gerekli araştırmaların yapılmasına ve Anıtlar Kurulu ile İçişleri Bakanlığından da gerekli izin ve onayların alınması için gerekli çalışmaların yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN:

Kentimizin trafiği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuyu müzakereye açtı ve konu Meclis Üyelerince müzakere edildi.

 

GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

Su sayaçları konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konuyu müzakereye açtı ve konu Meclis Üyelerince müzakere edildi.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                               KATİP                                 KATİP

Kamil SARAÇOĞLU                                          Şule UYKUN                       Selim DURMAZ

Belediye Başkanı