BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 3. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

 

 

Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 3.olağan toplantısı 1.birleşim, 1.oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 03.03.2015 SALI günü Saat: 18.00'de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN,

4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7-HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN, 10- FATMA GÜL, 11- FURKAN YILMAZ,

12- MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14- PINAR AKBULUT, 15- SELİM DURMAZ,

16- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 17- ŞULE UYKUN, 18-MURAT HASER, 19- SALİH ÖZDEN,

20- ENVER ERDOĞAN, 21-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 22-AHMET ULUCA, 23-SERDA BAL YILDIZ, 24-NEDİM DELEN, 25-CEMAL AYDIN, 26-YUSUF SÖKMEN, 27-MERVE ÖZÇINAR GÜL, 28- EROL MERCAN, 29-MUSTAFA EROL, 30- HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, 31-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

Bu arada Meclis Başkanı ;5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden

Fatih KÖLGELİ’nin Belediye Başkan yardımcılığına,

Adem TURAN İç Denetçi olarak atamaları yapılmıştır” diyerek Meclisi Bilgilendirdi.

 

Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okuttu ve;

 

1- Güveçci Mahallesinde isimsiz bulunan 2 adet isimsiz caddeye isim verilmesi,

2- Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 1821 ada, 103 nolu parsel alanında, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 575 ada güneyinde imar planı değişiklikleri,

3- Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1223 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,

4- Belediyemiz gelir tarifesinde bulunan Evlendirme Memurluğu nikah ücretleri,

5- İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2476 nolu parsel alanında imar planı değişikliği,

6- İlimiz merkez İnköy Mahallesinde bulunan ve Mahalle olmadan önce köy statüsündeyken ilgili kanun gereği evsiz vatandaşlara satılan arsalar ile ilgili olarak hak sahiplerinin belirlenmesi ve taşınmazların değer tespiti,

7- Kütahya Tanıtım Vakfı, Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesi ve Almanya Kütahyalılar Federasyonu ortaklığı ile hazırlanan proje kapsamında Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU, Başkan yardımcısı Murat ARIK, Özel Kalem Müdürü Sinan SUNAR,Kültür Sosyal İşleri Müdürü Kurban SAĞDIÇ, Simpaş A.Ş. Genel müdürü Yavuz AYDEMİR, El sanatları sorumlusu Şerife AYDIN ve gümüş ustası Sakin YAMAN'ın yurtdışı görevlendirilmeleri,

8-Nisan ayında yapılacak Meclis Toplantımızın 01.04.2015 Çarşamba günü yapılması,

9-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 4-5-6 parsellerde imar planı değişikliği,

10-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı,

11-Özel Kalem Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı,

12-24 adet yeni mahallemiz ile ilgili Belediye Meclisimizin almış olduğu 06.05.2014 tarih ve 141 sayılı kararının yeniden müzakeresi,

13-Belediye Meclisimizin 03.02.2015 tarih, 84 sayılı Kararının aynı şekilde plan notu olarak düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliği,

14-Kentimizin tarih ve kültür varlıklarının korunması

 

Konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 03/03/2015 tarih ve S.Ö.2015/7 sayılı “Parmakören Mahallesinin sorunları” konulu ve 03/03/2015 tarih ve S.Ö.2015/6 SAYILI “İnköy Mahallesinin sorunları” konulu önergeler okundu ve Meclis Başkanı bu önergelere yazılı cevap verileceğini bildirdi

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve;

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

2015 yılında çalıştırılması planlanan sözleşmeli arkeoloğun ücret tespitine ilişkin, tam zamanlı personel ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu.maddesinin 3.fıkrası;

“Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 (%25) fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur” hükmü gereğince;

2015 yılında ARKEOLOG çalıştırılması halinde ve devam eden yıl itibariyle hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretinin aşağıdaki Tabloda belirtilen şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

T.C

KÜTAHYA BELEDİYESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 49'UNCU MADDESİNE İSTİNADEN ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA UYGULANACAK NET ÜCRET VE EK ÖDEME ÜCRET TESPİT CETVELİ (TL)

1

2

3

4

5

6

7

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

EK ÖDEME ORANI %

BELEDİYE MECLİSİNCE BELİRLENEN NET ÜCRET

ARKEOLOG

TH

1/1

2.044,08 TL

2.555,10 TL

100

2.044,08 TL

 

MALİYE BAKANLIĞININ 657 SAYILI DEVLET MEMURLARINA VERECEĞİ ZAM ORANI YUKARIDA BELİRLENEN NET ÜCRETLERE YANSITILMIŞTIR.

4-5-6 ve 7'inci Sütundaki oran ve ücret tutarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 08/01/2015 tarih ve 4 sıra no'lu Genelgesi ile belirlenmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Pirler Mahallesi Germiyan Caddesinde bulunan 27 pafta, 105 ada 21-27-78 parsel numaralı taşınmazlar ile ilgili, Kütahya İl Özel İdaresi Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine istinaden satın alma talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 16/02/2015 tarih, 345 sayılı yazılarındaki talepleri görüşülmüş olup;

2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesi ‘’ …..Taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8’inci madde uyarınca bedelini tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. ……’’ hükmü gereğince;

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Merkez Pirler Mahallesi, Germiyan Caddesi'nde bulunan ve Kütahya Kentsel Sit Alanı içerisinde olan;

- İlimiz merkez Pirler Mahallesi, Germiyan Caddesi, 27 pafta, 105 ada, 21 parsel 229 Envanter numaralı taşınmazın 167.307,37 TL bedelle,

- İlimiz merkez Pirler Mahallesi, Germiyan Caddesi, 27 pafta, 105 ada, 27 parsel 151 Envanter numaralı taşınmazın 42.456,25 TL bedelle,

- İlimiz merkez Pirler Mahallesi, Germiyan Caddesi, 27 pafta, 105 ada, 78 parsel (Eski 26 Parsel), 151 Envanter numaralı taşınmazın 157.694,63 TL bedelle,

 Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre Kütahya İl Özel İdaresi’ne devirin yapılmasına, devir ile ilgili sözleşme, protokol, anlaşma, şartname hazırlanması, imzalanması ve tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararıyla kabul edilen “Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğ”'nin iptal edilmesi ve yeni hazırlanan söz konusu Yönetmelik Taslağının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.01.2010 tarih ve 02 sayılı kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin” günümüz çalışma koşullarına uyum sağlamadığından dolayı iptal edilmesine;

Yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” nın daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.02.2015 tarih ve 51 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen “Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı”na ait komisyon raporu incelenmiş olup;

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı'nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezince üretilen adaçayı fiyatlarının 2015 yılı Gelir Tarifesinde 3,50 TL/kg olan fiyatının piyasa standartları olan 3,00 TL/kg olması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.12.2014 tarih ve 399 sayılı kararı ile kabul edilen 2015 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinin 16.4.1.2.maddesinde yer alan, Hekim Sinan Tıbbı Bitkiler Araştırma Merkezince Üretilen Adaçayı(yaprak +sap) fiyatı 3,50 TL /Kg olarak belirlenmiş olup;

Yukarıda belirlenen fiyatın piyasa standartları üstünde kaldığından dolayı Belediyemiz Gelir Tarifesinin 16.4.1.2.maddesinde yer alan Hekim Sinan Tıbbı Bitkiler Araştırma Merkezince Üretilen Adaçayı(yaprak +sap) fiyatının 3,00 TL /Kg’ olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

Almanya'nın Wesel ve çevre şehirlerinde Kütahyamızı Kültürel ve Sanatsal Yönleriyle tanıtacak olan sanatçılarımızdan Zeynel SAĞ, Güler SAĞ, Hüseyin DOĞAN, İsmail ERÇEK ve Yavuz Selim KOÇ'un 28 Mart-20 Nisan 2015 tarihleri arasında görevlendirilmeleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Tanıtım Vakfı ile Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Almanya Kütahyalılar Federasyonu işbirliğinde hazırlanan "Almanya'da Kütahya'nın Kültürel ve Sanatsal Yönleriyle Tanıtılması" projesi kapsamında 28 Mart - 20 Nisan 2015 tarihleri arasında Almanya'nın Wesel ve çevre şehirlerinde, Avrupa'dan ve Türkiye'den kültür, sanat alanlarında başarılı sanatçılar, akademisyenler, siyasetçiler, bürokratlar, kanaat önderleri ve işadamlarının katılacağı etkinlikler düzenlenecek olup, bu etkinlikler kapsamında masrafları Avrupa Kütahyalılar Federasyonu tarafından karşılanmak üzere sanatçılarımızdan  Zeynel SAĞ, Güler SAĞ, Hüseyin DOĞAN, İsmail ERÇEK, Yavuz Selim KOÇ ve Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice YAKAR'ın görevlendirilmesine, görevlendirilen bu kişilere ilgili makamlarca hizmet (gri) pasaportu verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

İlimizde dernekler ve yardım kuruluşlarınca yapılan kermes taleplerinin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimizde dernekler ve yardım kuruluşlarınca yapılan kermesler hakkında, Belediye Meclisinin 02.08.2011 tarih ve 291 Sayılı Kararı ile, Fatih Mahallesinde bulunan Pazaryerinde yılda 4 defa kermes yapılmasına karar verilmiştir fakat;

Katılımcı derneklerin çokluğu ve benzeri nedenlerle, okullarda, Çiniciler Çarşında ve şehrimizin muhtelif yerlerinde kermes yapma taleplerinin artması sonucu Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih ve 150 Sayılı Kararı ile Fatih Mahallesinde Pazaryeri haricinde kermes yapma taleplerinin değerlendirilmesinde Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni yetki verilmiştir.
Bu durum Fatih Perşembe Pazaryerinde yapılacak kermes sayısını sınırladığı gibi diğer yerlere yönelinmesine sebep olmaktadır. Bu karmaşıklığın bir düzene koyulması için;
Belediye Meclisinin 02.08.2011 tarih ve 291 sayılı kararı ile 02.04.2013 tarih ve 150 sayılı kararlarının iptal edilmesine;

İlimizde yapılması planlanan kermesler ile ilgili tüm hususlarda Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30-31 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30-31 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 06.08.2014 tarih, 7624 sayılı yazısı; “Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan ilgi (a) yazıda; İlimiz, Evliya Çelebi Mahallesinde bulunan 79-80 pafta, 655 ada, 16 ve 17 parsellerin doğusunda bulunan ve kuru dere yatağının Hazine adına tesciline müteakip A ile gösterilen kısmı üzerine hastane müştemilatı, B ile gösterilen kısmında rezerv sağlık tesisi alanı olarak kullanılmak amacı ile tahsisi talep edilmiştir. ......Buna göre; ilgi (a) yazı ile tahsis ve tescil talep edilen taşınmazların İlimiz, Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30 parsel numaralı 1.006,11 m2 yüzölçümlü ve aynı ada ve 31 parsel nolu 1.302,89 m2 yüzölçümlü ve dere yatağı vasıflı olarak Maliye Hazinesi adına tesciline ilişkin tapu senetleri ve tescil bildirim beyannamesinin 1'er örnekleri ekte sunulmuş olup, söz konusu parsellerin gerekli imar planı değişikliğinin yapılmasını...” şeklindedir. DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 34. Şube Müdürlüğü'nün 27.10.2014 tarih, 667285 sayılı yazısında; “...söz konusu taşınmazın tescil-tahsis işlemleri için yüzeysel suların deşarjı için kullanılan yağmursuyu hattı olduğu ve taşınmazın bulunduğu alanda yağmursuyu hatlarının iyileştirilmesi kaydı ile tescil ve tahsisinin yapılmasında sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili kuruluşumuz görüşünde bir değişiklik bulunmayıp, yağmursuyu hatlarının iyileştirilmesi durumunda imar değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir.” denilmektedir. Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin 13.02.2015 tarih, 2601 sayılı yazısında “...bahse konu imar planı değişikliği talep edilen sahalarda 3 kat+çatı katı olacak şekilde bina yapılacağı...” belirtilmiştir.

Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30-31 parsel alanlarında imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. 30 parselde Hastane Müştemilatı, 31 parselde Rezerv Sağlık Tesisi Alanı olarak imar planı değişikliği talep edilmektedir. Söz konusu parsellerin doğusunda Evliya Çelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde SSK Hastanesi lejandlı alanın batı kısmındaki 10 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin, bir bölümünde, kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih, 132 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında dereler de bulunmakta olup; bu kapsamda söz konusu parsellerin güneyinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen saha bulunmaktadır.

30 nolu parsel alanının Hastane Müştemilatı alanına dönüştürülmesi halinde park alanı azalacağından ve parkın devamlılığı kaybolacağından dolayı Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 30 parsel alanında Park lejandlı alanın Hastane Müştemilatı alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine ;

SSK Hastanesi lejandlı saha dahilinde imar planında görünen yeşil alan aktif yeşil alan niteliğinde (park, çocuk bahçesi, oyun alanları vb. türden) bir alan değildir. DSİ kurum görüşünde belirtilen yağmursuyu hatlarının Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından iyileştirilmesi kaydı ile; Evliya Çelebi Mahallesi, 20.K.2-3 pafta, 627 ada, 31 parsel alanının bir bölümünde Sağlık Tesisi Alanı lejandlı saha düzenlenmesi; Evliya Çelebi Mahallesi, 21.L.3 pafta, 627 ada, 29 parselde SSK Hastanesi lejandlı alanın Sağlık Tesisi Alanı lejandlı sahaya dönüştürülmesi; Evliya Çelebi Mahallesi, 79 pafta, 655 ada, 17 parselde Sağlık Tesisi Alanı, Serbest Nizam, Hmax: Serbest, TAKS: 0.50, KAKS: 1.50 lejandlı sahanın doğu bölümünde Park lejandlı alan düzenlenmesi yönlerindeki imar planı değişikliğinin (PİN No:UİP- 9420,5); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18.12.2014 tarih, 7231 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18.12.2014 tarih, 7231 sayılı yazısının değerlendirilmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 18.12.2014 tarih, 7231 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda imar planında bulunan Park alanının halihazırdaki yola göre düzenlenerek Park alanında Mahalle Evi ve Muhtarlık Binası Alanı düzenlenmesine yönelik 2440 nolu uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanmıştı. İmar planı değişikliği yapılan sahanın 2004 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ancak halen imar planlarına işlenmeyen jeolojik-jeoteknik-jeofizik etüde göre Uygun Olmayan Alanlar lejandlı sahada kaldığı görülmüştür. Bu nedenle söz konusu imar planı değişikliğinin uygulamasının durdurularak söz konusu sahaya yönelik yeniden imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasından sonra 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel bölgesinde ilave nazım imar planı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel bölgesinde ilave nazım imar planı, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 20.01.2015 tarih, 397 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih, 84 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 2013/17 sayılı Genelgesi kapsamında dosyasında yapılan incelemede 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı; söz konusu eksikliklerin ve gerekli düzeltmelerin ivedilikle yapılması gerektiği belirtilmektedir. Belediye Meclisinin 04.03.2014 tarih, 84 sayılı kararı ile; Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel alanında İl Müftülüğü Tesisleri Dini-Sosyal-Hizmet Binası-Kuran Kursu-Eğitim Merkezi-Cami ve Müştemilatı İlave Tesisleri, E: 1.00, Hmax: 12.50 m. lejandlı alanın kullanım kararının İl Müftülüğü İlahiyat Öğrenci Yurdu olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği onaylanmıştı. Söz konusu alanda nazım imar planı bulunmamaktadır. Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parselde uygulama imar planı değişikliği yapılan alan ve çevresini gösterecek şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave mevzii nazım imar planının (PİN No:NİP-10445); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, 92 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 21 pafta, 470 ada, 92 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 4269 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 4269 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği , müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Sağlık Müdürlüğünün 05.02.2015 tarih, 921 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Söz konusu yazıyla talep edilen,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 4269 ada, 1 nolu parselde, uygulama imar planında Sağlık Tesis Alanında 3'er metrelik ön bahçe mesafelerinin iptal edilmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile 4269 ada, 1 nolu parselde otopark alanında Sağlık Alanı düzenlenmesi, azalan otopark alanı karşılığında 30 Ağustos Mahallesi, 1445 adanın güneybatısında ağaçlandırılacak alanda otopark alanı tasarlanması, yönlerindeki nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9421,2 - NİP-9422,2); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03.06.2011 tarih, 243 sayılı Kararının iptal edilmesi konusu ve Göynükören Köyü, J24A11C3 pafta, 124 ada, 400 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.06.2011 tarih, 243 sayılı Kararının iptal edilmesi konusu ve Göynükören Köyü, J24A11C3 pafta, 124 ada, 400 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 03.06.2011 tarih, 243 sayılı Kararında; “ ..Belediye ve Mücavir Alanlarımız dahilinde Toplu Hayvancılık Merkezleri ile ilgili imar planları yapılacaktır. Bu nedenle , Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63. Maddesinde belirtilen, mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapıların, uygulama imar planlarına 500 metre mesafedeki sahalarda yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.” denilmiştir. Kırgıllı Mahallesi bölgesinde Belediye Meclisimizce onaylanan, Toplu Hayvancılık Merkezleri ve ilgili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Nazım İmar Planları yürürlüğe girmemiştir. Aynı zamanda Yönetmeliğin 63. Maddesinde belirtilen tesislerin imar planlarında belirtilerek yapılabilmesi halinde, mevzuat kapsamında imar planı yapımına esas Kurum ve Kuruluş görüşleri, ilgili etüdler alınmaktadır.

10.02.2015 tarih, 625 kayıt nolu dilekçe ile yapılan Göynükören Köyü, J24A11C3 pafta, 124 ada, 400 nolu parsel alanında mevzii imar planı yapımına dair ön izin verilmesi, müracaatı etüd edilmiştir. Söz konusu 124 ada, 400 nolu parsel alanı Mücavir Alan sınırlarımız içerisindedir. Parsel alanının tamamı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışındadır. Göynükören 131 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan; Kütahya Belediyesi İçme Suyu Tesisleri - Uygulama İmar Plan sahasına, 400 nolu parsel alanı kuş uçumu yaklaşık 295 metre mesafededir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, Belediye Meclisimizin 03.06.2011 tarih, 243 sayılı Kararının iptal edilmesi,

Müracaat sahibi tarafından;1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(Maden İşleri Genel Müdürlüğü) Ankara: şeklindeki Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması, parsel alanında kamuya bedelsiz terk edilecek yol, park alanlarının planlanması ve bunlara ilave olarak parsel alan miktarının değer koşulu da göz önünde bulundurularak % 39'unu tamamlayacak şekildeki sahaların Belediyemize bedelsiz hibe edilmesi teklifinin yapılması koşullarıyla, 124 ada, 400 nolu parsel alanına; “200 başlık büyükbaş hayvancılık yetiştirme tesisi” olarak mevzii nazım ve uygulama imar planı yapımı için ön izin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1256 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1256 ada, 3 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

12.02.2015 tarih, 675 kayıt nolu dilekçe ile talebi yapılan, uygulama imar planında Ayrık Nizam – 3 kat, TAKS: 0.35 , KAKS: 1.05, T2 lejandları bulunan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1256 ada, 3 nolu parsel alanındaki ada ayırma çizgisinin iptaline yönelik, uygulama imar planı değişikliğinin (PİN No:UİP-9421,3); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda yapılan 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda yapılan 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itiraz, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

05.11.2014 tarih, 6341 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle, Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda yapılan 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde, park alanında düzenlenen trafo alanının 2631 adadaki Belediye Hizmet Alanının güneybatı kesimine doğru kaydırılması yönünde itiraz edilmiştir. Trafo yerinin kaydırılmasına karşılık olarak; Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada, 29 nolu parsel alanının Belediyemize kayıtsız, şartsız bedelsiz olarak hibe edilmesi teklifini içeren 25.02.2015 tarih, 880 kayıt nolu dilekçe de etüd edilmiştir. İmar planında yol alanı bulunan, Mecidiye Mahallesi, 12 pafta, 29 ada, (117.10 m2lik) 29 nolu parsel alanının Belediyemize kayıtsız, şartsız bedelsiz olarak hibe edilmesi kaydıyla,

Belediye Meclisimizin 08.10.2014 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.III pafta, 2631 nolu ada doğusunda 2415_1 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı değişikliğindeki trafo alanının park alanına dönüştürülmesi, 2631 adada Belediye Hizmet Alanı (İdari-Ticari-Sosyal-Kültürel v.b Tesisler hmax: 9.50) lejandlı alanının kuzey bölümünde: güneyde 1 metre diğer yönlerde 3' er metre yapı yaklaşma sınırlı (yaklaşık 110 m2) trafo alanının belirlenmesine ilişkin; uygulama imar planı değişikliklerinin (PİN No:UİP-3874,2) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 309 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 309 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

04.02.2015 tarih, 509 kayıt nolu dilekçe ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 309 ada, imar planında yol ve park alanında kalan, 1 nolu parsel alanında plan değişikliğinin yapılması talep edilmiştir. Söz konusu 1 nolu parselde; parselin doğu yönündeki 10 metrelik yolun devam ettirilmesiyle parsel alanında sağlıklı bir yapılaşma için yeterli alan kalmayacak olup, yapılaşma alanı düzenlenmesi halinde imar planında park ve yol alanları azalacak, yoğunluk artacaktır. Bu nedenlerle, 04.02.2015 tarih, 509 kayıt nolu dilekçe ile yapılan imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla, Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında onaylanan; 2435 işlem değişiklik nolu mevzii uygulama imar planı değişikliği ve 2435_A işlem nolu mevzii nazım imar planının iptali konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla, Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında onaylanan; 2435 işlem değişiklik nolu mevzii uygulama imar planı değişikliği ve 2435_A işlem nolu mevzii nazım imar planının iptali, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla, Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanında;...6 madde halindeki mevzii uygulama imar plan notlarının iptal edilerek, Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararındaki , 20 metrelik yol alanı düzenlenmesi, bu yoldan 10 metre, diğer kesimlerde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenerek, Hmax: 6.50 m., TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 lejandlarının belirlenmesi ve “Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu” lejandlı sahanın planlanması, “14 parseldeki yol alanı kamuya bedelsiz terk edilecektir. LPG otogaz yer altı tankı max. 3 m3 olacaktır.” plan notunun oluşturulması yönlerindeki mevzii uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri; talep sahibi tarafından ilgili şehir plancısına hazırlattırılması kaydıyla, onaylanmıştı.

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 09.10.2014 tarih, 8567 sayılı yazısı ile 02.09.2014 tarih ve 302 sayılı Belediye Meclis Kararları ile Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 4 nolu parselde onaylanan mevzii uygulama ve nazım imar planı değişikliğine ilişkin; planların hazırlattırılması kaydıyla olmayan planın onama işleminin yapıldığı, böylece imar mevzuatına göre işlem tesis edilmediği, belirtilmiştir. Konu İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 13.11.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, görüşülmüştü. Söz konusu İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 13.11.2014 Raporunda; “...Kütahya kentsel planları hazırlayan imar planı müellifi hazırlamadığından dolayı; söz konusu 14 nolu parsel alanında düzenlenen imar planı değişiklikleri hakkında Belediye Meclis Kararındaki, talep sahibi tarafından ilgili şehir plancısına hazırlattırılması kaydıyla şerhinin; talep sahibi tarafından imar planı değişikliklerinin, mevzii imar planı ile ilgili yeterli plan müellifine yaptırılması amaçlı, olduğu görülmüştür. Belediye Meclis Karar örneği, 11.09.2014 tarih, 5248 sayılı yazı ile talep sahibine iletilmiştir. Ancak günümüze kadar, ilgili plan müellifince hazırlandığı tesbit edilen imar planı değişiklikleri İdaremize iletilmemiştir. Aynı zamanda imar planı değişikliği inceleme ücreti 2.inci taksidi de yatırılmamıştır. Bu nedenlerle, söz konusu taksidin yatırılıp 01.01.2015 tarihine kadar söz konusu imar planı değişikliklerinin İdaremize iletilmemesi halinde, imar planı değişikliklerinin iptali için konunun Belediye Meclis gündemine alınması uygun görülmüştür. ...” hususları belirtilmişti. Konu bir kez daha 01.12.2014 tarih, 6296 sayılı yazımızla talep sahibine iletilmiştir. Bu tarihten sonra, imar planı, değişikliği v.b inceleme ücretinin 2.inci taksidi yatırılmıştır. Ancak, günümüze kadar bahse konu ile ilgili plan müellifince hazırlanmış olan, imar planı, değişiklikleri İdaremize iletilmemiştir. Bölgede Alayunt Mahallesi yerleşik alanında yapılan imar planları yürürlüğe girmiştir.

Bu nedenlerle Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih, 302 sayılı kararıyla, şartlı onaylanan, ancak yürürlüğe girmeyen Alayunt Mahallesi, 3309 ada, 14 nolu parsel alanındaki 2435 işlem değişiklik nolu mevzii uygulama imar planı değişikliği ve 2435_A işlem nolu mevzii nazım imar planının iptal edilmesi, 14 nolu parsel alanında Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 506 sayılı kararındaki , “Akaryakıt Satış İstasyonu - hmax:6.50 m. - TAKS:0.15 – K.A.K.S:0.30 – 5 ve 10' ar metre bahçe alanlı” lejandlarının ve 20 metrelik yol alanı bölümünün bulunduğu uygulama imar planının ile Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 92 sayılı kararındaki , “Akaryakıt Satış İstasyonu” lejandının ve 20 metrelik yol alanının bulunduğu nazım imar planının; uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 131 pafta, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 131 pafta, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 131 pafta, 758 ada, 77 nolu parsel alanında imar planı değişikliği talebini içeren 26.01.2015 tarih, 360 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu 758 ada, 77 nolu parsel alanında uygulama imar planında; “Akaryakıt – Lpg – Lng Satış İstasyonu ve Ticaret Alanı” lejandı bulunmakta olup, herhangi bir bahçe mesafesi belirtilmemiştir. T.A.K.S = 0.40 lejandının iptal edilerek K.A.K.S=1.00 lejandının düzenlenmesi, Hmax=8.00 m.(2 kat) lejandının Yençok=8.50 m.(2 kat) lejandına dönüştürülmesi, 45 metrelik yoldan 15 metre diğer yönlerden 3 metre olacak şekilde bahçe alanlarının belirlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin (PİN No:UİP-9420,6) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 729 nolu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 729 nolu adada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih, 210 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda belirtilen Ø600 duktil içmesuyu hattının imar planında belirtilmesi, “İnşaat ruhsatı aşamasında: Ø600 duktil içmesuyu hattı konusunda ilgili Müdürlükten görüş alınacak olup, parselde yapılaşmayı gerçekleştirecek tarafından parsel alanından geçen söz konusu Ø600 duktil içmesuyu hattının kaydırılıp kaydırılmayacağı konusu; İmar ve Bayındırlık Komisyonu - Belediye Başkanlığınca değerlendirilecektir.” şeklinde plan notunun oluşturulması, Eğitim ve Sosyal Donatı Alanının batısındaki 7 metrelik bahçe mesafessinin 10 metre olarak düzenlenmesi yönlerindeki Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Eğitim ve Sosyal Donatı Alanı, 24 metrelik yol ve çevresindeki fonksiyonların nazım imar planına aktarılmasına ilişkin Nazım İmar Planı Değişikliğinin (PİN No:UİP-9420,7 – NİP-9422,3) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 132 paftada, 758 adada imar planında yol alanında park ve mescit sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 132 paftada, 758 adada imar planında yol alanında park ve mescit sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 – 132 paftada, 758 adada imar planında; Emniyet Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanının kuzey sınırına birleşik sahada, yol alanında; park ve mescit sahalarının düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği talebini içeren 29.01.2015 tarih, 428 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. İmar planında yolun devamlılığı bozulup, yol alanı azalacağından, imar planında aynı bölgeye hitap edecek şekilde batı kesimde İbadet Alanı Yer altı WC Tesisleri sahası bulunduğundan, söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 23.02.2015 tarih, 2242 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda ilgili iş ve işlemler hakkında açıklamalar yapılarak, “....konuya çözüm getirilmesi açısından 1001 ada 2 ve 3 parsellerin konumuna bakıldığında, 1001 ada, 3 parselin güneyine isabet eden 2 parsele ait kısmın imar planında; “Kur'an Kursu ve Dini Tesis Alanı” geri kalan kısmının ise “Resmi Hizmet Alanı” olacak şekilde imar planı tadilatı yapılarak değiştirilmesini, bu durumda konunun tahsis yolu ile çözümünün mümkün hale gelmekte olduğu değerlendirilmiş olup, buna göre gerek 1001 ada 3 parsel no.lu taşınmazın tahsis amacına hizmet edecek olması ve gerekse 1001 ada 2 parselin geri kalan kısmının imar mevzuatına uygun hale getirilmiş olması, bu taşınmazların imar ve kullanım yönüyle fiilen ve hukuken yasal normlarına kavuşması sağlanacaktır....” hususları aktarılmıştır. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada; “Düzenlenen yapı yaklaşma mesafesinin güneyindeki alanda; duvar, yapı, müştemilat v.b imalatlar yapılamaz.” hususunun uygulanması, imar planında Camii Alanının güneyindeki park alanının Camii Alanına dahil edilmesi, Kuran Kursu ve Sosyal Tesis Alanının, Kur'an Kursu ve Dini Tesis Alanına dönüştürülerek bu alanın park, 6 metrelik yol ve otopark alanlarına doğru genişletilmesi, park alanlarının, yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, azalan park alanı karşılığındaki eşdeğer alanın; 30 Ağustos, 18.N.III pafta, 1443 adanın batısında ağaçlandırılacak alanda; otopark alanının genişletilerek otopark alanına birleşik olarak park şeklinde ayrılması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliği ve çevresindeki fonksiyonların nazım imar planına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin (PİN No:UİP-9421,4 – NİP-9422,4); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanan, Çalca Mahallesi, 25.Ö.1,4 paftalarda imar planı ve değişikliği konusuna askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanan, Çalca Mahallesi, 25.Ö.1.4 paftalarda imar planı ve değişikliği konusuna askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, J24A06A paftada imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, J24A06A paftada imar planı düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan, İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez İnköy ve Çalca Mahalleleri, 22.O.1, 23.O.4, 25.Ö.4 pafta, Eskişehir yolu çevresi imar planlarında, bu yola cepheli parsellerde çekme mesafelerinin düzenlenmesine yönelik yapılan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliği, Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanmıştı. 04.12.2014 tarih, 6730 kayıt nolu dilekçe; ''.....Kütahya Belediye Meclisinin 04.11.2014 tarih 388 sayılı kararı ile Kütahya Eskişehir Karayolu cephe kısmında resen İmar Plan tadilatı yapılmış, 24.11.2014 tarihinde askıya çıkarılmıştır. İmar Plan notunda ''Plan Değişikliği Onama Tarihinden önce mevzuata uygun olarak yapılmış olan binaların, yollara mesafesi korunacak. Yeni yapı ve ilave yapı yapılacağı zaman 25 metre yapı yaklaşma mesafesi uygulanacaktır'' denmektedir. İmar Plan notunun '' Plan Değişikliği Onama Tarihinden önce Belediye tarafından onaylı halihazır haritada gözüken binaların, yollara mesafesi korunacak. Yeni yapı ve ilave yapı yapılacağı zaman 25 metre yapı yaklaşma mesafesi uygulanacaktır'' şeklinde düzeltilmesini talep etmekteyiz.'' şeklindedir. Dilekçe etüd edilmiştir.

''Çalca Mahallesi 2531 nolu parsel için; Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 388 sayılı kararı ile onaylanan 2462 ve 2462_A nolu imar planı değişikliğinden önceki imar planında bahçe alanına girmeyen yapılaşma durumu korunacak, yeni ruhsat talebinde çekme mesafesi, karayolundan 25 metre aranacaktır.'' şeklinde plan notunun eklenmesi, yönündeki nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (PİN No:UİP-6564,2) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerinden Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Ali KORKMAZ'ın red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Andız, Kirazpınar, Parmakören Mahalleleri J23B04A, J23B04B, J23B04C, J23B05D paftalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Andız, Kirazpınar, Parmakören Mahalleleri J23B04A, J23B04B, J23B04C, J23B05D paftalarda imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Andız, Kirazpınar, Parmakören Mahalleleri J23B04A, J23B04B, J23B04C, J23B05D paftalarda nazım ve uygulama imar planları, 03.08.2012 tarih, 344 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştı. Planda yer alan; Konut yapı adalarında, T2 lejandlı yapı adalarında, Ticaret alanlarında, Kentsel, Sosyal, Teknik Altyapı alanlarında, planda belirlenmeyen bahçe mesafelerinin 5, 10 metre olarak düzenlenmesi, T2, Ayrık Nizam, 8 kat lejandlı alanlarda ise 3 metre olan yan bahçe mesafelerinin, 5 metre olarak düzenlenmesi, yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (PİN No:UİP-10479,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Perli Mahallesi, J24A06B paftada imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Perli Mahallesi, J24A06B paftada imar planı düzenlenmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 20.02.2015 tarih, 387 sayılı yazısı; ''...İlimiz Merkez Perli Mahallesi Muhtarı Hüseyin TAN tarafından verilen dilekçedeki bahse konu olan yazımız ekinde sunulan plan örneğinde gösterilen yolun genişletilmesi için düzenlemelerin tarafınızdan değerlendirilerek ilgiliye verilmesi...'' şeklindedir. Perli Mahallesi Muhtarı Hüseyin TAN tarafından iletilen 09.02.2015 tarih, 584 kayıt nolu dilekçe; ''Merkeze bağlı Perli Mahallesi, mevcut yolun, Arıtma Tesisinden köyün girişi köprüye kadar yolumuz çok dar olması sebebiyle, kazalar sebebiyet vermektedir. Bu nedenle yolumuzun genişletilmesini ve bu yolun imar planının yapılmasını istiyoruz...'' şeklindedir.

Dilekçeler etüd edilmiş olup İlimiz merkez Perli Mahallesi yerleşik alanının batısındaki alanda, halihazırda yol alanı olarak bulunan bölgede, İdaremiz tarafından, 15 metre genişliğinde yol alanı olarak, imar planı yaptırılması için;

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,

-Kütahya Belediyesi

A. Fen İşleri Müdürlüğü

B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü

C. Sağlık İşleri Müdürlüğünden uygun görüşlerin alınmasına işaretle yapılan

oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

Ilıca, I24D17A2, I24D17A3 paftalarda imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Ilıca, I24D17A2, I24D17A3 paftalarda imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye mücavir alanlarımız içerisinde, Kütahya- Ilıca- Harlek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planında, Ilıca imar planlarının güneydoğu kesimine birleşik, Ilıca yolunun güneyinde kalan yaklaşık 23 hektarlık alanda, İdaremiz tarafından Konut Alanı, kentsel, sosyal, teknik altyapı bölgesi olarak imar planı yaptırılması düşünülmüştür. 4957/2634 sayılı yasa kapsamında ''Termal Turizm Merkezi Alanı'' içerisinde bulunan; Ilıca, I24D17A2, I24D17A3 paftalarda, Söz konusu yaklaşık 23 hektarlık bölgede nazım ve uygulama imar planları bulunmamaktadır. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; Turizm Tesis Alanı, Tercihli Kullanım(Turizm+Konut) Alanı, Sağlık ve Turizm Tesis Alanı ve orman alanında kalmakta olup, enerji nakil hatları ile doğa yürüyüş parkuru güzergahı geçmektedir. Aynı Çevre Düzeni Planında, Porsuk çayı kısa mesafe koruma alanı sınırı ile Porsuk çayı uzun mesafe koruma alanı sınırı arasında bulunmaktadır. İmar planı çalışması yapılması düşünülen bu bölgede 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre sit alanı bulunmamaktadır.

Çevre Düzeni Planında, Ilıca imar planlarının güneydoğu kesimine birleşik, Ilıca yolunun güneyinde kalan yaklaşık 23 hektarlık alanda; Konut Alanı, kentsel, sosyal, teknik altyapı bölgesi olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından;

1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, 3-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, 4- Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara, 5-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 6-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Ankara, 7-Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi, 8-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 9-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 10-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 11-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 12-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 13-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 14-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Perli Mahallesi, J24A07A, J24A07B paftalarda imar planı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Perli Mahallesi, J24A07A, J24A07B paftalarda imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Perli Mahallesi, J24A07A, J24A07B paftalarda Katı Atık Bertaraf Tesisinin kuzeyindeki alanda, Ceza İnfaz Kurumu, İdari-Sosyal-Kültürel-Spor vb. Tesisleri alanlarının, Küçük Sanayi Sitesi-Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı-Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin, mevzii ilave nazım imar planı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/Müze Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlarından, uygun görüşlerin, (İdaremizce) imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd alınması kayıtlarıyla, 27/06/2014 tarih, 198 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştı. Geçen süre zarfında kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanmış, fakat jeolojik-jeoteknik etüdlerin tamamlanmadığı görülmüştür. Kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir.

Söz konusu yaklaşık 32,5 hektarlık alanda; Küçük Sanayi Sitesi (hmax:8.50 metre, 2 kat), Bitişik Nizam, 2 katlı, ön bahçe mesafesi 10 metre olarak düzenlenmesi, ''Parsel alanı 500 metrekareden az olamaz.'' şeklindeki plan notunun oluşturulması, İbadet Alanı (Hmax:serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, serbest nizam), Sağlık Tesisleri Alanı (Hmax:serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, serbest nizam), Belediye Hizmet Alanı (Hmax:serbest, TAKS:0.40, KAKS:1.00, serbest nizam), Park Alanları, 7, 15 ve 25 metre olmak üzere yaya ve taşıt yollarının düzenlenmesi, yönündeki nazım ve uygulama imar planı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin tamamlanması kaydıyla, uygun görülmüş olup (PİN No:UİP-10483 – NİP-10482) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel alanında plan değişikliği talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi 3307 ada 1 nolu parsel alanında plan değişikliği talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesinde Belediye Hizmet alanı talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesinde Belediye Hizmet alanı talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Perli Mahallesinde Belediye Hizmet alanı düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Perli Mahallesinde Belediye Hizmet alanı düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan Sofu Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan Sofu Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 30 sayılı kararıyla onaylanan Okçu ve Güveççi Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Güveçci Mahallesinde isimsiz bulunan 2 adet isimsiz caddeye isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Güveçci Mahallesinde isimsiz bulunan 2 adet isimsiz caddeye isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 1821 ada, 103 nolu parsel alanında, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 575 ada güneyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 1821 ada, 103 nolu parsel alanında, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 575 ada güneyinde imar planı değişiklikleri ,dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 1821 ada, 103 nolu parsel alanında, nazım imar planında mevcut konut alanları (yüksek yoğunluk) lejandlı alan, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 575 ada güneyinde ise nazım imar planında (imar planı değişikliği düşünülen sahada) ağaçlandırılacak alan yer almıştır. Söz konusu 1821 ada, 103 nolu parsel alanında, uygulama imar planında park ve yol alanları, 100 pafta, 575 ada güneyinde ise uygulama imar planında halihazırda dere yatağının olduğu sahada fonksiyon tanımlanmamıştır.

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 1821 ada, 103 nolu parsel alanında, blok nizam – 5 katlı konut alanının düzenlenmesi , azalan park alanı ve artan yoğunluğa karşılık 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 575 ada güneyinde halihazırda dere yatağının olduğu sahada fonksiyon tanımlanmamış alanda park alanı ayrılması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile bu uygulama imar planı değişikliğinde, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 575 ada güneyinde ayrılan park alanının; ağaçlandırılacak alanda düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliklerinin (PİN No:UİP-9420,8 – NİP-9422,5) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1223 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1223 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

Belediyemiz gelir tarifesinde bulunan evlendirme nikah ücretleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda yılda;

-Hafta içi 200 adet nikah adeti,

-Hafta sonu 570 adet nikah adeti,

-Resmi tatil günleri 21 adet nikah adeti,

-Ortalama 800 adet nikah akdi gerçekleştirilmekte ve burada görev yapan Evlendirme

memurlarımız hafta içi akşamları, hafta sonları mesai mefhumu tanımaksızın büyük bir özveri ile çalışmakta ve aldıkları maaşlarına herhangi bir mesai ücreti yansıtılmadığından dolayı;

Nikah Memurluğu ücretlerinde hafta içi 127 TL olan tarifenin 135 TL’ye, hafta sonu tarifesinin 160 TL’den 170 TL’ye çıkarılarak, hafta içi görevlendirmelerde 5 TL’nin, hafta sonu görevlendirilmelerde 10 TL’nin Nikah Memuruna görevlendirme ücreti olarak ödenmesine;

2015 yılında uygulanmak üzere,  Belediye Gelir Tarifesinde aşağıda belirtildiği şekliyle

değişiklik yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği karar verildi.

1 - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME MEMURLUĞU ÜCRETLERİ

SIRA NO

ÜCRET ADI

ÜCRET

1.2

Mesai saatleri dışında davet edilen şehir merkezinde nikah ücreti

135 TL

1.3

Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri nikah ücreti

170 TL

1.4

Yeni Mahallelerimizde nikah ücreti ( mesai dışında )

İPTAL

 

 

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2476 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2476 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesinde bulunan ve Mahalle olmadan önce köy statüsündeyken ilgili kanun gereği evsiz vatandaşlara satılan arsalar ile ilgili olarak hak sahiplerinin belirlenmesi ve taşınmazların değer tespiti konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz İnköy Mahallesi, 2006 yılında resmi gazetede yayınlanarak şehrimizin bir mahallesi olmuştur. Mahalle olmadan önceki dönemde muhtarlık tarafından evi olmayan vatandaşlara arsa satışı için ilgili kanun gereği işlemlere başlanılmış, ancak işlemler tamamlanmamış ve vatandaşlara tapu devirleri yapılmamıştır. 04.01.2005 tarihinde Köy Yerleşim Alanı Tesbit Komisyonunca bahse konu yaklaşık 389 adet taşınmazın satışına esas olacak bedel 1,00.TL/M2 olarak belirlenmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca, düzenli yerleşim alanlarının oluşmasını teşvik amacıyla, satış bedelinin piyasa rayiç fiyatlarının altında olması gerektiği kanaatiyle; düzenli yapıya geçilmesi konusunda çalışmaların devam ettiği bu mahallemizde, Belediyemizce teknik çalışmalara da hız verildiğinden, geçmişte uygulanan iz bedelinin de dikkate alınarak yapılan genel bir değerlendirmeyle arsaların 25,00 TL/M2 bedelden satılmasının uygun olacağı kanaatine varılmış, Belediye encümeninin 11.07.2013 tarih ve 1706 sayılı kararıyla 25,00 TL/M2 den satışı uygun görülmüştür.

Arsa satın almak için başvurmuş olan ve borcunun tamamını ödememiş olan vatandaşlar bu bedelin yüksek olduğunu ve ödeyemeyeceklerini, bu bedelin düşürülmesini taleb etmişlerdir. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüş alınması için konu, 26.11.2014 tarih, 3588 sayılı yazımızla Valilik Makamına aktarılmıştır. İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih, 1757 sayılı yazısında; konu ile ilgili olarak Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin “Köy Kanunu ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre evi olmayan vatandaşlara satılmak üzere Köy Yerleşim Alanı Tesbit Komisyonunca belirlenen arsa satış değerlerinin artırılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

İlimiz İnköy Mahallesinde bulunan ve Mahalle olmadan önce köy statüsünde iken ilgili kanun gereği evsiz vatandaşlara satılan arsalarla ilgili olarak hak sahiplerinin belirlenmesi ve taşınmazların değer tesbitinin yapılması ve 5393 sayılı kanununun 18. Maddesi “e” bendine göre (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek), satış, yap işlet devret, kat karşılığı vb. yöntemlerle ihaleye çıkartılması, uygun görülmesi halinde Belediyemizce yapılması veya yaptırılması konularında tasarruf şeklinin belirlenmesi, gerektiğinde her türlü anlaşma, şartname ve sözleşme imzalanması vb. tüm bu işlemler ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin görüşü de esas alınarak yapılacak tüm bu işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 41 .MADDESİNİN:

Kütahya Tanıtım Vakfı, Kütahya Valiliği ile Kütahya Belediyesi ve Almanya Kütahyalılar Federasyonu ortaklığı ile hazırlanan proje kapsamında Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU, Başkan yardımcısı Murat ARIK, Özel Kalem Müdürü Sinan SUNAR, Kültür Sosyal İşleri Müdürü Kurban SAĞDIÇ, Simpaş A.Ş. Genel müdürü Yavuz AYDEMİR, El sanatları sorumlusu Şerife AYDIN ve gümüş ustası Sakin YAMAN'ın yurtdışı görevlendirilmeleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Tanıtım Vakfı 27.02.2015 tarih 4939 kayıt nolu yazıları ile; Kütahya Tanıtım Vakfı (KÜTAV) ile Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Almanya Kütahyalılar Federasyonu sosyal ortaklığında hazırlanan ''Almanya'da Kütahya'nın Kültürel ve Sanatsal Yönleriyle Tanıtılması'' projesi kapsamında 04 -05 Nisan 2015 tarihlerinde Almanya'nın Wesel ve çevre kentlerinde, Avrupa'dan ve Türkiye'den kültür, sanat alanlarında başarılı sanatçılarımızın, akademisyenlerimizin, siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın, kanaat önderlerimizin ve işadamlarımızın katılacağı etkinlikler düzenleneceğinden bahisle, tarihi miras ve geleneklerin korunması, kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ticaret ve ekonominin geliştirilmesi ile yatırımların ilimize yönlendirilmesine katkı sağlayacak bu etkinliklerle proje kapsamında masrafları Kütahya Tanıtım Vakfımızca karşılanmak üzere Belediye Başkanımızla birlikte uygun görülecek 1 Belediye Başkan Yardımcımız ve yardımcı 5 personelimizin teşrifleri talep edildiğinden

Uçakla gideceklerin 03-06 Nisan 2015 tarihleri arasında, otobüsle gideceklerin 31 Mart 2015 – 08 Nisan 2015 tarihleri arasında katılacağı söz konusu proje kapsamında masrafları Kütahya Tanıtım Vakfı Başkanlığı tarafından karşılanmak üzere Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat ARIK ile etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek üzere Özel Kalem Müdürü Sinan SUNAR, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünden H.Kurban SAĞDIÇ, El Sanatları ile ilgili SİMPAŞ Genel Müdürü Yavuz AYDEMİR, el sanatları sorumlusu Şerife AYDIN ve gümüş ustası Sakin YAMAN’ın proje dâhilinde görevlendirilmelerine ve görevlendirilen bu kişilere ilgili makamlarca hizmet (gri) pasaportu verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

Nisan ayında yapılacak Meclis Toplantımızın 01.04.2015 Çarşamba günü yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin nisan ayında yapacağı 4. olağan Meclis Toplantısının 01.04.2015 Çarşamba günü saat 18:30’ da yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 4-5-6 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 23.M.IV pafta, 156 ada, 4-5-6 parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” nin iptal edilmesine ve yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” nın daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN:

Özel Kalem Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi,

Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” nin iptal edilmesine ve yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” nın daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN:

24 adet yeni mahallemiz ile ilgili Belediye Meclisimizin almış olduğu 06.05.2014 tarih ve 141 sayılı kararının yeniden müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 141 sayılı kararının son paragrafı “İmar planları ile bağlantılı bu konunun, plan yapım çalışmaları henüz sonuçlanmamış olması sebebiyle yukarıda bahsedilen 24 adet yeni mahallemizde işlem yapılmış yıkımı gerektiren kaçak inşaatların imar planları tamamlanıncaya kadar yıkımlarının ertelenmesi ve imar planlarının tamamlanmasından sonra konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonunda ve Belediye Meclisimizde tekrar değerlendirilmesine yapılan işaretle oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.” şeklinde olup;

Söz konusu Belediye Meclisimizin 06.05.2014 tarih ve 141 sayılı kararının son paragrafının ikinci satırında bulunan “ ……işlem yapılmış yıkımı gerektiren” ibaresinin yerine “03.03.2015 tarihine kadar işlem yapılmış yıkımı gerektiren” ibaresinin eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03.02.2015 tarih, 84 sayılı Kararının aynı şekilde plan notu olarak düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

Belediye Meclisimizin 03.02.2015 tarih, 84 sayılı Kararının aynı şekilde plan notu olarak düzenlenmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde; “..... Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. Bu Yönetmeliğin ve ilgili idarelerin Kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hükümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır....” hususları yer almıştır. Su basman kodunun belirlenmesi hususu bu kapsamda düşünüldüğünden ; Belediye Meclisimizin 03.02.2015 tarih, 84 sayılı Kararının:

Parsel sınırları içerisinde şehrin artan nüfus yoğunluğunda araç parklarına çözüm bulabilmek ve daha iyi yaşam standartlarını sağlayabilmek adına bodrumlarını otopark olarak kullanmak isteyen yapı sahiplerine su basman kotu artı 2,00 metre olarak verilecektir. İlave olarak verilen yükseklik (1.00 metre) parsel arka bahçe mesafelerini değiştirmeden uygulanacak, arka bahçe mesafelerini hesaplamada kullanılan ( Hmax) yüksekliğine dahil edilmeyecektir. Ayrıca bu kottan yararlanmak isteyen parsellerin bodrum katları hiç bir amaçla bağımsız bölüm olarak kullanılacak şekilde ruhsatlandırılmayacaktır. Bu uygulama esnasında (ayrık nizam yapı adaları hariç) bir adada aynı yoldan cephe alan parsellerin dörtte üçünden fazlasının yürürlükteki plana göre kot almış olması halinde ilave verilen kottan diğer parsellerde yararlanamayacaktır. İlave verilen su basman kotundan yararlanan binaların ana merdivenine kadar olan girişlerin üzeri zemin kat tavanına kadar olan mesafede hiç bir şekilde kullanım alanı oluşturulmayacaktır. Ayrıca sığınak yönetmeliğine göre, sığınak ihtiyacı olmayan yerlerde ilave kottan yararlanan binaların bodrum katlarının sadece otopark, ısı merkezi, enerji odası olarak kullanılması zorunludur.”

Aynı şekilde plan notu olarak oluşturulması yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (PİN No:UİP-9421,5); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda.

 

GÜNDEMİN 48.MADDESİNİN:

Meclis üyelerimizce verilen Kentimizin tarih ve kültür varlıklarının korunması konulu önerge meclisimizce müzakere edilmiş ve bu konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda görüşlerini açıklamışlardı.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                           KATİP

Kamil SARAÇOĞLU                                              Selim DURMAZ                            Furkan YILMAZ

Belediye Başkanı