BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 7. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2. dönem 7. olağan toplantısı 1.birleşim, 1. oturumunu Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 04.08.2015 SALI günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-ÖMER FARUK DURMAZ, 6-HALİT OĞUZ ATAKAN, 7-MUSTAFA AYDIN, 8-FATMA GÜL, 9-FURKAN YILMAZ, 10-MEHMET NACİ PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, 12-PINAR AKBULUT, 13-SELİM DURMAZ, 14- ŞULE UYKUN, 15-MURAT HASER, 16- SALİH ÖZDEN, 17-ENVER ERDOĞAN, 18-AHMET ULUCA, 19-NEDİM DELEN, 20-CEMAL AYDIN, 21-YUSUF SÖKMEN, 22-EROL MERCAN, 23-MUSTAFA EROL, 24-ALİ KORKMAZ'ın iştirakleri ile yaptı.

  

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ, Banu AKALINOĞLU, Azime Nur AKTAŞ AKALIN, Merve ÖZÇINAR GÜL, Serda BAL YILDIZ, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

 

- Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (SOBEP)’na sunmuş olduğumuz ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan KÜTAHYA BELEDİYESİ KADIN ÇALIŞMALARI MERKEZİ isimli proje,

- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan “Yol Çizgi Boya Makinasını Kiralama Maliyet Hesap Cetveli”,

- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1198 ada 2 parsel numaralı taşınmazın cami yeri olarak kullanılmak üzere Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bedelsiz devri,

- Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Siner Mahallesi 144 ada 1 parsel nolu taşınmazın cami yapılmak üzere İl Müftülüğüne tahsisi,

- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaybiefendi mahallesi 2012 ada 19 parsel nolu taşınmazın cami yeri olarak İl Müftülüğüne tahsisi,

- İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planı değişikliği,

- Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu kapsamında Koruma Bölge Kurulunun öneri Sit sınırlarının değerlendirilerek İdaremiz görüşünün Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi,

-Kütahya Spor ve Belediye spor kulüplerine yardım yapılması,

- Belediye Meclisince 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesine göre oluşturulan ihtisas komisyonlarının görevleri,

- Belediyemizin Wep sayfasında yer alan “ Kütahya’nın Değerleri” başlığında yer alan konuların Kütahya’nın tüm zenginlerini öne çıkarmak çalışmaların yapılması,

- Kentimizin temizliği, çöplerin toplanması ve taşınması ile çevre sağlığı,

- Kerkükte faaliyette bulunan “Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği” isimli sivil toplum örgütüne yardım,

- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta ,47 ada, 74 parsel imar planı değişikliği, konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 04/08/2015 tarih ve S.Ö.2015/9 sayılı “Encümen Kararları” konulu ve 04/08/2015 tarih ve S.Ö.2015/10 sayılı “Yapı ruhsatiyesi ve yapı kullanma izni olmayan yapılar” konulu önergeler okundu ve Meclis Başkanı bu önergelere yazılı cevap verileceğini bildirdi.

 

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve

 

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım ile tahsis edilen vidanjörün kamu hizmetine tahsisi ve haczedilememesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden şartlı nakdi yardım kapsamında 43 BA 214 plakalı, Ford Cargo 2526 DC şasi üzerine 13.000 Litre kapasiteli Vidanjör, 27.05.2015 tarih ve 7102 sayılı Bakan Olur’u ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü aracılığında satın alınmış olup, Belediyemize tahsis edilmiştir.

5393 sayılı Belediye  Kanununun 18. Maddesinin (g) bendinde “Şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin yetkileri arasında olduğundan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.05.2015 tarih ve 7121 sayılı yazıları ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin sondan ikinci fıkrası ‘’ Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.’’ hükmü gereği vidanjörün kamu hizmetine tahsisi ve haczedilememesi ile ilgili Belediye Meclisimizin Kararı istenmektedir.

03 Nisan 2007 tarih ve 26482 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan şartlı nakdi yardım ile tahsis edilen vidanjörün kamu hizmetine tahsisine ve haczedilememesine işaretle yapılan oylama sonucunda

oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

Norm Kadro ilke Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihdas edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

10.04.2015 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde;

Belediyemizin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan çalışmaların duyurulması, halkımızın Belediye yönetimine karşı olumlu hisler beslemesinin sağlanması, beklentilerin alınması ve kurumsal faaliyet alanımıza giren gelişmeleri takip etmek ve ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel ilişkilerde iletişim bakımından Belediyemizin imajını istenilen şekilde güçlendirilmesi, halkımızı bilgilendirici broşür, bülten, web sitesi vb. çalışmaları yürütmek, vatandaşlardan gelen şikâyet, istek ve önerileri en kısa zamanda ilgili birimlere intikal ettirerek, çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak, birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak, halk meclisi veya Belediye Başkanı’nın halkı bilgilendirici çalışmalarını koordine etmek, ilimiz açısından önemli günlerin kutlamaları ile ilgili etkinlikleri düzenlemek ve Belediyemizin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmek amacıyla ekteki cetvelde belirtilen “BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN” ihdasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

III. sayılı dolu kadro değişiklik cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinde;

            “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece, değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş Kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yaralan II. sayılı Cetvel, Dolu Kadro değişiklerinde ise III. sayılı Cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” hükmü gereğince;

Ekte sunulan III. Sayılı Dolu kadro değişiklik cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 258 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen şehrimizde isimsiz bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02/06/2015 tarih ve 258 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen, ilimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusu ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

-Kirazpınar Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere “BİLALİ HABEŞİ Caddesi”, “HOCALI Caddesi”, “SAVTEKİN Caddesi”, “ SAHABELER Caddesi” isimlerinin verilmesine,

-Kirazpınar Mahallesi isimsiz bulunan sokaklara “1.Kirazpınar Sokak,2.Kirazpınar Sokak, 3.Kirazpınar Sokak, 4.Kirazpınar Sokak,5.Kirazpınar Sokak,6.Kirazpınar Sokak,7.Kirazpınar Sokak, 8.Kirazpınar Sokak, 9.Kirazpınar Sokak,10.Kirazpınar Sokak” isimlerinin verilmesine,

-Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere “BUNARLAR Caddesi”,

SILA Caddesi” isimlerinin verilmesine,

-Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokaklara “Erbüyürler Sokak, Kürekenler Sokak, Dumlular Sokak, Aşağıevler Sokak isimlerinin verilmesine,

-Andız Mahallesi'nde isimsiz bulunan caddelere “PINARÖNÜ Caddesi, ODAÖNÜ Caddesi, HAMAM YOLU Caddesi, MEZARLIK YOLU Caddesi, HARMAN YOLU Caddesi,

-Andız Mahallesi’nde isimsiz bulunan sokaklara “1.Andız Sokak,2. Andız Sokak, 3 Andız Sokak, 4. Andız Sokak, 5. Andız Sokak, 6. Andız Sokak, 7. Andız Sokak, 8.Andız Sokak, 9.Andız Sokak, 10.Andız Sokak, 11.Andız Sokak, 12.Andız Sokak, 13.Andız Sokak, 14.Andız Sokak, 15.Andız Sokak,16.Andız Sokak isimlerinin verilmesine,

-Yoncalı Mahallesi 161, 165, 169, 170, 171 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Pırlanta Sokak” isminin verilmesine,

-Yoncalı Mahallesi 185, 187, 188, 189 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Sinanoğlu Sokak” isminin verilmesine,

-Yoncalı Mahallesi 182, 183 adalar arasında bulunan isimsiz Sokağa “Tuğrul Sokak” isminin verilmesine,

-Dumlupınar Mahallesinde 1, 2, 5, 2155, 2156, 2157 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Cevizdere Sokak” isminin verilmesine,

-Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 68, 69, 70, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Sökmen Sokak” isminin verilmesine,

-Alipaşa Mahallesinde 46, 1635 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Duru Sokak” isimlerinin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 819 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 819 ada, 2 parsel numaralı parselin tamamı 1/1000 uygulama imar planında çocuk bahçesi ve yol da kalmaktadır.

        Şehrimizin gelişmesi ile artan bina ve trafik yoğunluğu nedeniyle çocuklarımızın oyun alanları daralmakta ve can güvenliği tehlikeye girmektedir. Daralan yolların genişletilebilmesi ve yeşil alanların çoğaltılabilmesi için; imar planında yol ve park alanında kalan söz konusu 819 ada, 2 numaralı parselin kamulaştırılması ile konu çözülebilecektir.

      5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. Maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. hükmü ile 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince;

Aşağıda mahallesi, ada, parsel bilgileri ve yaklaşık kamulaştırma maliyeti belirtilen taşınmazda yapılacak kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası : Ek

b-Başlangıç Tarihi : 01.01.2013

c-Bitiş Tarihi : 31.12.2017

Toplam Maliyeti : 265.200,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı :-

2014 yılı :-

2015 yılı : 265.200,00 TL

2016 yılı :-

2017 yılı :-

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 265.200,00 TL

 

Sıra No

Konusu

Yeri / Açıklaması

Yılı

Yaklaşık Kamulaştırma Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İmar planında tamamı yol ve çocuk bahçesi alanında kalan İlimiz Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 819 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılması

2015

265.200,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, j24a01c1d pafta, 401 parselin tamamının ve 91 nolu parselin yolda kalan kısmının kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün 27.05.2015 tarih ve 663 sayılı yazısında; Yenibosna Mahallesinde yapılması planlanan atıksu fosseptik çukuru için bu alanda kalan mülkiyetlerin kamulaştırma işleminin yapılması istenilmektedir. İlimiz Merkez Bosna-i Cedit Mahallesi, J24a01c1d pafta, 401 nolu parsel; Mevzi Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında (Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesisleri) kalmaktadır. 04.06.2015 tarih ve 2015/569 sayılı imar çapında; “Taşınmazın yol bağlantısı bulunmamaktadır. Yapılanma esnasında yol bağlantısının sağlanması gerekmektedir.” denilmektedir. Bosna- i Cedit Mah. 91 no.lu parsel ise kısmen plan dışındadır. Plan içinde kalan kısmı ise yolda kalmaktadır. 91 no.lu parselden geçen 7.00 m.lik yolun kısmen kamulaştırılması ile 401 no.lu parselin kadastral yola bağlantısı sağlanabilecektir.

Bu nedenle Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nce yapılması planlanan Yenibosna Mahallesinde Sızdırmaz Fosseptik Çukuru ve Tesislerinin yapılabilmesi ve yol bağlantısının sağlanabilmesi, söz konusu Bosna-i Cedit Mahallesi, J24a01c1d pafta, 401 parselin tamamının ve 91 no.lu parselin yolda kalan kısmının kısmen kamulaştırılması ile sağlanabilecektir

Aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6'ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :154.301,47 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı :-

2014 yılı :-

2015 yılı : 154.301,47 TL.

2016 yılı :-

2017 yılı :-

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 154.301,47 TL.

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Bosna-i Cedit Mahallesi, J24a01c1d pafta, 401 parselin tamamı ve 91 parsel numaralı taşınmazın yola giden kısmının kısmen kamulaştırılması.

2015

154.301,47 TL.

 

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 47 pafta, 210 ada 13,14,15,16,17,24 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 13, 14, 15, 16, 17, 24 parsellerin tamamı Koruma Amaçlı İmar Planına göre yolda kalmaktadır. Taşınmazlar; 137 envanter no.lu tescilli eser olan Lala Hüseyin Paşa Hamamı’ na komşu ve 134 envanter no.lu (LHP Camii)tescilli esere cepheli olduğundan, her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kütahya K.V.K.B. Kurulu Müdürlüğü kararı gerekmektedir.

Söz konusu parseller 137 envanter no ile tescilli Lala Hüseyin Paşa Hamamı’na bitişik olduğundan tarihi hamamın görüntüsünü bozmakta ve silüetinin ortaya çıkmasını engellemektedir. İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 13, 14, 15, 16, 17, 24 parsellerin kamulaştırılması ile tarihi hamamın silüeti ortaya çıkacak ve tarihi dokunun korunup, görüntüsünün ortaya çıkması sağlanacaktır. Bu nedenle, imar yoluna  tahsisli olan İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 13, 14, 15, 16, 17, 24 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması ile konu çözülebilecektir.

Aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :63.494,02 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yıl :-

2014 yılı :-

2015 yılı :63.494,02 TL

2016 yılı :-

2017 yılı :-

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 63.494,02 TL

 

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İmar planına göre yola tahsisli olan İlimiz LHP Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 13, 14, 15, 16, 17, 24 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması

2015

63.494,02 TL

 

 

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 47 pafta, 209 ada, 28 numaralı parselin yolda kalan kesiminin ve üzerindeki yolda kalan binanın kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 209 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz; 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planında etkilenme geçiş alanı içinde kalmakta olup, kısmen yol, kısmen de Bitişik Nizam 3 kata tahsisli (Silüet:1) yapı adası içinde, şuyulu parseldir. Kentsel sit alanı ve etkilenme geçiş alanı içindeki binaların eski dokusu korunduğundan yollar çok dar olarak oluşmuştur. Bu nedenle bu sokaklara acil durumlarda ambulans, itfaiye vb. araçların girmesi sıkıntı doğurmaktadır. Zaten dar olan Bodrum Sokağın şehrimizin ana arterlerinden olan Kıbrıs Caddesi ile bağlantısı da Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 209 ada, 28 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki bina nedeniyle engellenmektedir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 209 ada, 28 parsel numaralı parselin yolda kalan kesiminin ve üzerindeki yolda kalan binanın kamulaştırılması ile sorun çözülebilecektir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :49.101,00 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı :-

2014 yılı :-

2015 yılı :49.101,00 TL

2016 yılı :-

2017 yılı :-

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 49.101,00 TL

 

Sıra no

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İlimiz LHP Mahallesi, 47 pafta, 209 ada, 28 parsel numaralı taşınmazın İmar planına göre yola

tahsisli kısmı ve üzerindeki yolda kalan binanın kamulaştırılması

2015

49.101,00 TL

 

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Pirler Mahallesi 80 ada, 27 parsel, 105 ada 17 parsel ve 109 ada 55 parsel nolu taşınmazlar ile İlimiz merkez Balıklı Mahallesi 81 ada ve 87 parsel nolu taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Pirler Mahallesi, 80 ada, 27 parsel numaralı, 465,00 m2.lik taşınmaz, Pirler Mahallesi 105 ada, 17 parsel numaralı, 257,03 m2.lik taşınmaz ve Pirler Mahallesi, 109 ada, 55 parsel numaralı, 719,79 m2.lik taşınmaz üzerinde Korunması gerekli Kültür Varlığı Sivil Mimari örneği tescilli eser bulunmaktadır. Tescilli eser durumundaki üçer katlı ahşap-kerpiç binalar şehrimizin en önemli tarihi sokaklarından biri olan Germiyan Sokağı’nda yer almakta olup, bu sokağın tarihi dokusuna önemli ölçüde etki eden büyük bir sivil mimarlık örneğidir. Her türlü fiziki ve inşai müdahale için KÜTAHYA K.V.K.B. Kurulu Müdürlüğü Kararı gerekir.

Balıklı Mah. 81 ada, 87 parsel numaralı, 189,50 m2’lik taşınmaz üzerinde korunması gerekli Kültür Varlığı Sivil Mimari örneği tescilli eser bulunmaktadır. Tescilli eser durumundaki üç katlı ahşap-kerpiç bina Bolatbey Sokak ve Kapan Sokak köşesinde yer almaktadır. Her türlü fiziki ve inşai müdahale için KÜTAHYA K.V.K.B. Kurulu Müdürlüğü Kararı gerekir.

Söz konusu taşınmazların kamulaştırılması ile tarihi dokumuzu oluşturan bu konaklar şehrimize kazandırılabilecektir.

6306 sayılı Kanun kapsamında Kütahya Merkez Parmakören ve Bölcek Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Rezerv Yapı Alanı'nda Yürütülecek Uygulamalara İlişkin 02/12/2014 tarihli Protokol'e ek olarak Kütahya Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 29/06/2015 tarihinde imzalanan ek protokolün 2. Maddesi'nde “02/12/2014 tarihli protokole konu edilen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Rezerv Yapı Alanı'nda hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerinin yürütüleceği kentsel dönüşüm ofisi olarak kullanılmak üzere Bakanlıkça aktarılacak kaynak karşılığında mülkiyeti hazine adına devredilip Bakanlığa tahsis edilmek üzere Belediyece, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli bir bina satın alınacak ve bu binanın onarımı için gerekli olabilecek röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması sağlanarak restorasyon uygulaması ile her türlü onarım, tadilat vb. işleri Belediyece yapılacaktır.” denilmekte olup, bu protokole göre yukarıda bahsedilen konaklardan birisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm Ofisi olarak kullanılacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü, 2863 Sayılı yasanın 15. maddesi “Belediyeler, tescilli taşınmaz kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırılabilir” hükmü ve 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 6'ncı 5 yıllık kamulaştırma programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine, Kütahya Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 29/06/2015 tarihinde imzalanan ek protokol gereğince belirlenen ve Kentsel Dönüşüm Ofisi olarak kullanılacak olan konağın Bakanlıkça aktarılacak kaynak karşılığında mülkiyetinin Hazine adına devredilmesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013

c-Bitiş Tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :901.746,25 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı :-

2014 yılı :-

2015 yılı : 901.746,25 TL

2016 yılı :-

2017 yılı :-

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 901.746,25 TL

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Pirler Mahallesi, 80 ada, 27 parsel, Pirler Mahallesi 105 ada, 17 parsel, Pirler Mahallesi,109 ada, 55 parsel ve Balıklı Mah. 81 ada, 87 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması

2015

901.746,25 TL

 

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi 428 ada 1,2,3,4 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz İstiklal Mahallesi, 428 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların tamamı 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planında yola tahsisli alanda kalmaktadır. Taşınmazlar, 141 envanter no.lu tescilli Ahi Evren Mezarlığı’ na ve 179 envanter no.lu tescilli esere cephelendiğinden her türlü fiziki ve inşai müdahalede KÜTAHYA K.V.K.B. Kurulu Müdürlüğü Kararı gerekir.

Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel sit alanı ve etkilenme geçiş alanı içinde eski sokak dokusu korunduğundan yollar çok dar olarak oluşmuştur. Bu nedenle bu sokaklara acil durumlarda ambulans, itfaiye vb. araçların girmesi sıkıntılı hale gelmektedir. Zaten Koruma Amaçlı İmar Planında korunan dar yollar varken, planda yolda kalan taşınmazların kamulaştırılması ihtiyaç haline gelmiştir. Tamamı yolda kalan ve üzerinde binalar bulunan İlimiz İstiklal Mahallesi, 428 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması ile konu çözülebilecektir.

Aşağıda nitelikleri ve maliyetleri belirlenen taşınmazlarda yapılacak işlemlerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmü ve 2942 / 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince, söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6'ncı 5 yıllık imar programının 2015 yılı dilimine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası :Ek

b-Başlangıç tarihi :01.01.2013

c- Bitiş tarihi :31.12.2017

Toplam Maliyeti :207.860,08 TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

2013 yılı :-

2014 yılı :-

2015 yılı : 207.860,08 TL

2016 yılı :-

2017 yılı :-

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

Kamulaştırma : 207.860,08 TL

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

İstiklal Mahallesi, 428 ada, 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taşınmazların kamulaştırılması

2015

207.860,08 TL

 

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereğince Otel Harlek Tesisleri’nin tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek" hükmü gereğince;

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 14.02.1966 tarih ve 2072/7 sayılı oluru ile, Belediyemize 49 (kırkdokuz) yıl süreliğine tahsis edilen ve tahsis süresi 29.01.2015 tarih ve 23 sayılı Bakanlık oluruyla 99 (doksandokuz) yıla tamamlanarak 14 Şubat 2065 tarihine kadar uzatılan;

Ilıca Otel Harlek Tesisleri’nin (24.250,00 m2) yap işlet devret, kira karşılığı yapım modeli ile

29 (yirmidokuz) yıla kadar ihale edilmesi, mevcut hali ile, 10 (on) yıla kadar ihaleye çıkartılması, talipli olmaması durumunda Belediye tarafından inşaatının yapılması, yaptırılması veya Belediyemizce işletilmesi vb. konularda tasarruf şeklinin belirlenmesi, gerektiğinde anlaşma, sözleşme, protokol imzalanması vb. konularda, Belediyemizce inşaatın yapımına esas olacak projelendirmelerinin yapılması veya ihaleye verilerek yaptırılması ve gerektiğinde bankalardan kredi anlaşmaları ve gerekli olan sözleşme, protokollerin imzalanması kamu kurum ve kuruluşların nezdinde sözleşme ve protokollerin imzalanması vb. konularda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. 18. ve 34. Maddeleri uyarınca tüm işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

İlimiz, Muhtelif Mahallelerinde bulunan, Kütahya Belediyesine ait daireler, iş yerleri ve arsaların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Aşağıdaki listede yer alan Mülkiyetleri Kütahya Belediyesi'ne ait olan;

-İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 208 ada, 107 parselde bulunan 2 adet daire ve 1 adet işyeri;

-İlimiz Meydan Mahallesi, 2543 ada, 108 parselde bulunan 1 adet daire;

-İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1500 ada, 12 parselde bulunan 2 adet daire;

-İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 208 ada, 126 parselde bulunan 2 adet daire ve 1 adet işyeri; -İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2595 ada, 4 parselde bulunan 4 adet işyeri;

-İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2596 ada, 3 parselde bulunan 3 adet işyeri;

-İlimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 4350 ada, 1 parselde bulunan 7 adet işyeri;

-İlimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 4349 ada, 1 parselde bulunan 2 adet işyeri;

-İlimiz Siner Mahallesi, 268 ada, 3 parsel numaralı 567,86 m2.lik arsa;

- İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1360 ada, 6 parsel numaralı 291,86 m2.lik arsanın;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesi (e) bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek)  hükmü gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, vb. ile ihale edilmesi gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih ve 269 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün yollara ait teknik alt yapı ve birim fiyatlarına ait ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02/06/2015 tarih ve 269 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen komisyon raporu incelenmiş olup;

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince;

Belediye hudutları mücavir sahaları içerisinde ruhsat verilen vatandaşlardan, yol yapımlarında kullanılacak; sıcak asfalt, asfalt kaplama, beton parke taşı, beton bordür, kumlamalı parke taşı ve yağmur oluğu döşenmesi işlerinin malzeme ve işçilik bedelleri için 2015 yılında uygulanacak fiyatlar 21/07/2015 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülmüş olup, en son 2013 yılında güncellenen tarife üzerinden yapılan artışların, 2 yıllık maliyetler dikkate alındığında aşağıda belirtildiği şekliyle 2015 yılı gelir tarifesindeki değişikliğin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

 

31.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLERİ

31.3.

YOL YAPIM VE SATIŞ

31.3.1.1.

10 cm. Kalınlığında 1 m2 asfalt bedeli

45,67

31.3.1.2.

1 ton asfalt bedeli ( İşçilik ve serim dahil )

183,00

31.3.1.3.

1 ton plent altı asfalt bedeli

126,00

31.3.3.4.

Beton Parke Taşı ( 10 cm.lik ) döşenmesi

24,50

31.3.3.5.

Beton Parke Taşı ( 8 cm.lik ) döşenmesi

22,50

31.3.3.6.

Beton Parke Taşı ( 6 cm.lik ) döşenmesi

20,50

31.3.3.8.

Andezit renk B.Bordür ( 70 cm.lik ) döşenmesi

13,00

31.3.3.9.

Bahçe B.Bordürü ( 70 cm.lik ) döşenmesi

18,00

31.3.3.10.

B.Yağmur oluğu ( 25 – 30 cm.lik ) döşenmesi

17,00

31.3.3.11.

Kilit – parke taşı döşenmesi işçiliği

15,00

31.3.3.12.

Beton bordür döşenmesi işçiliği

7,50

NOT:

a-) 1.000 ton altı satışlarda %10 zam uygulanır.

 

b-) İzinli olarak kazı yapanlar B.Meclis Kararı Birim Fiyat Tarifesi üzerinden Ücretlendirme Uygulanacaktır.

 

c-) İzin Alıpta, Fen Kurallarına aykırı olarak kazı yapanlar B.Meclisi Kararı Birim Fiyat
Tarifesi Üzerinden %25 Cezalandırılarak Ücretlendrime Yapılacaktır.

 

d-) İzinsiz olarak kazı yapanlar, B.Meclis Kararı Birim Fiyat Tarifesi Üzerinden %50 Cezalandırılarak Ücretlendirme Yapılacaktır.

31.4.

YOLLARA AİT TEKNİK ALT YAPI BİRİM FİYATLARI
( ASFALT / KİLİTTAŞI )

 

 

3194 Sayılı Kanun' un 23. Maddesi gereğince,
Belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde ruhsat verilen
Vatandaşlardan alınacak olan

ASFALT / KİLİTTAŞI

31.4.1.

3.00 mt.lik yoldan

63,06 / 78,82

31.4.2.

3.50 mt.lik yoldan

71,24 / 89,62

31.4.3.

4.00 mt.lik yoldan

79,41 / 100,42

31.4.4.

5.00 mt.lik yoldan

95,77 / 122,03

31.4.5.

6.00 mt.lik yoldan

112,12 / 143,63

31.4.6.

6.50 mt.lik yoldan

120,30 / 154,43

31.4.7.

7.00 mt.lik yoldan

128,47 / 165,24

31.4.8.

7.50 mt.lik yoldan

136,65 / 176,04

31.4.9.

8.00 mt.lik yoldan

144,83 / 186,84

31.4.10.

8.50 mt.lik yoldan

153,00 / 197,64

31.4.11.

9.00 mt.lik yoldan

161,18 / 208,45

31.4.12.

9.50 mt.lik yoldan

169,36 / 219,25

31.4.13.

10.00 mt.lik yoldan

177,54 / 230,05

31.4.14.

10.50 mt.lik yoldan

185,71 / 240,85

31.4.15.

11.00 mt.lik yoldan

193,89 / 251,66

31.4.16.

11.50 mt.lik yoldan

202,07 / 262,46

31.4.17.

12.00 mt.lik yoldan

210,24 / 273,26

31.4.18.

12.50 mt.lik yoldan

218,42 / 284,06

31.4.19.

13.00 mt.lik yoldan

226,60 / 297,87

31.4.20.

13.50 mt.lik yoldan

234,77 / 305,67

31.4.21.

14.00 mt.lik yoldan

242,95 / 316,47

31.4.22.

14.50 mt.lik yoldan

251,13 / 327,27

31.4.23.

15.00 mt.lik yoldan

259,30 / 338,08

31.4.24.

15.50 mt.lik yoldan

267,48 / 348,88

31.4.25.

16.00 mt.lik yoldan

275,66 / 359,68

31.4.26.

16.50 mt.lik yoldan

283,83 /370,48

31.4.27.

17.00 mt.lik yoldan

292,01 / 381,29

31.4.28.

17.50 mt.lik yoldan

300,19 / 392,09

31.4.29.

18.00 mt.lik yoldan

308,36 / 402,89

31.4.30.

18.50 mt.lik yoldan

316,54 / 413,69

31.4.31.

19.00 mt.lik yoldan

324,72 / 424,50

31.4.32.

19.50 mt.lik yoldan

332,89 / 435,30

31.4.33.

20.00 mt.lik yoldan

341,07 / 446,10

31.4.34.

20.50 mt.lik yoldan

349,25 / 456,90

31.4.35.

21.00 mt.lik yoldan

357,42 / 467,71

31.4.36.

21.50 mt.lik yoldan

365,60 / 478,51

31.4.37.

22.00 mt.lik yoldan

373,78 / 489,31

31.4.38.

22.50 mt.lik yoldan

381,95 / 500,11

31.4.39.

23.00 mt.lik yoldan

390,13 / 510,92

31.4.40.

23.50 mt.lik yoldan

398,31 / 521,72

31.4.41.

24.00 mt.lik yoldan

406,48 / 532,52

31.4.42.

24.50 mt.lik yoldan

414,66 / 543,32

31.4.43.

25.00 mt.lik yoldan

422,84 / 554,13

 

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

Belediyemiz gelir tarifesinde su tarifesi, 18.6 bölümünde bulunan teminat ve depozitler kısmında tarife değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz gelir tarifesinin su tarifesine 18.6. bölümünde bulunan teminat ve depozitler kısmına;

            Yeni abonelerde kartlı sayaç zorunluluğu olduğundan depozit alınmaz yerine, yeni abonelerde kartlı sayaç zorunlu olduğundan depozit alınmaz (şantiye aboneleri hariç) olarak değiştirilmesi ve ;

           a-) Şantiye aboneleri iskan aşamasında abonelerini iptal ettirmeleri nedeniyle mükelleflerin mağdur olmasını önlemek amacıyla toplam inşaat m2 alanları esas alınarak,

  1. İnşaat alanı 500 m2 ye kadar inşaatlarda 500,00.-TL,

2-  İnşaat alanı 501 m2 - 1000 m2 ye kadar olanlarda 1.000,00.-TL,

3-  İnşaat alanı 1001 m2 -2000 m2  ye kadar olanlarda 1.500,00.-TL,

4-  İnşaat alanı 2001 m2 ve üzeri olan abonelerden 2.000,00.-TL depozit alınmasına ve 2015 yılı gelir tarifesine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz merkez Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi’nde bulunan 48 kapı numaralı tapunun 28 pafta, 80 ada, 21 parselinde kayıtlı yapıda Sıtkı Usta (Olçar) Çini müzesinin kurulması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Fatma Nida Olçar, 15/07/2015 gün, 18026 sayı ile kayıtlı dilekçesi ile özel koleksiyonunda bulunan eserleri, İlimiz, Merkez, Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi'nde Kent Tarihi Müzesi'nin bitişiğindeki 48 kapı numaralı ek binada, dilekçe ekinde sunduğu protokol şartlarına bağlı olarak Sıtkı Usta (Olçar) Çini Müzesi veya Kent Tarihi Müzesi bünyesi altında Sıtkı Usta Müze Evi bölümünün kurulması koşuluyla Belediyemize şartlı olarak bağışlama isteminde bulunmuştur.

İlimiz, Merkez, Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi’nde bulunan, 48 kapı numaralı, tapunun 28 pafta, 80 ada, 21 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Kütahya Kentsel Siti Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanı içinde yer alan, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.05.2008 gün, 2742 sayılı kararı ile yeni yapılanmaya yönelik rekonstrüksiyon projesinin uygun olduğuna karar verilen, Belediyemizce rekonstrüksiyon uygulamasının yapılmasından sonra Kent Tarihi Müzesi'nin idari, eğitim, kütüphane, sergi salonu gibi birimlerinin yer aldığı ek yapı olarak kullanılmaya başlanan ve halihazırda bu şekilde kullanılmaya devam edilen yapıda; Belediyemizce protokol şartlarına bağlı olarak Kütahya Belediyesi Sıtkı Usta (Olçar) Çini Müzesi veya Kent Tarihi Müzesi bünyesi altında Sıtkı Usta (Olçar) Müze Evi Bölümü kurularak işletilmesine; bu şartla Fatma Nida Olçar tarafından Belediyemize yapılacak olan şartlı bağışın kabul edilmesine;

Bu konu ile ilgili protokol, sözleşme ve anlaşmaların hazırlanması ve imzalanması, iş ve işlemlerin yapılarak yürütülmesi vb. tüm hususlarda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01.06.2012 tarih ve 235 sayılı kararıyla kabul edilen Sağlık İşleri Müdürlüğümüze ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

01.06.2012 tarih ve 235 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yürürlüğe giren Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin; Kanun ve Yönetmeliklerde olan değişiklikler, bazı tanım ve görevlerin kaldırılması, Müdürlüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin oluşturulması nedenleri ile yeniden revize edilmesi gerekmektedir.

Yeniden hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağının” daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 32 pafta, 82 ada, 87 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 171 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19.L.1 pafta, 1583 ada, 11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 50 pafta, 243 ada, 169 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 135 pafta, 784 ada, 1-17 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planları ile Yoncalı imar planları arasındaki sahada, eski Yoncalı yolu güzergahında yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi imar planları ile Yoncalı imar planları arasındaki sahada, eski Yoncalı yolu güzergahında yol alanı imar planı yapımı konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2014 tarih, 4027/201472742 sayılı yazısı; “Şirketimiz 2015 yılı yatırım programında yer alacak olan; İlimiz Merkez İlçe A.G – O.G Elektrik Şebekesi yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında, İl İşletme Müdürlüğümüzce muhtelif Mahallelerde yeni yapılaşmalar ve güç artışları nedeniyle artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu bölgelere kesintisiz ve daha sağlıklı enerji temin etmek için ilave trafolar tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekindeki 1/500 ölçekli plan örneklerine yerleri işaretlenmiş (ITRF sistemde koordinatları belirtilmiş) alanların trafo yeri olarak plan tadilatlarının yapılarak Şirketimize tahsisi ve gerekli Meclis Kararının alınarak...” şeklinde olup; 16 adet teklif trafo alanı haritası iletilmiştir. Bunlardan 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada bölgesindeki teklif trafo alanının değerlendirilmesi sonucunda;

30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada bölgesindeki teklif trafo alanının yol alanı refüj bölümünde kaldığı görülmektedir. Ancak refüj alanından aynı zamanda su ve kanalizasyon hatları geçtiğinden; söz konusu trafo alanının 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 568 ada, 1 parsel alanındaki Spor ve Oyun Alanı lejandlı sahada düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin Koruma Bölge Kurulu'nca uygun görülmesi halinde onaylanmak üzere Belediye Meclis gündemine alınabilmesi uygun görülmüştür. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.05.2015 tarih 2411 sayılı kararı ile trafo alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin uygun olduğuna karar verildiğinden söz konusu imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9420,19); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 11.06.2015 tarih, 7290 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 nolu parsel alanında imar planında bulunan Bitişik nizam 4 kat, T2 lejandlı alanın kat adedinin 4'ten 5'e çıkarılması, adanın kuzeybatısındaki Park ve yol alanında Bitişik nizam 5 kat, T2 lejandlı alan düzenlenerek, Park alanının adanın ortasına kaydırılmasına yönelik imar planı değişikliği teklif edilmiştir. Teklif imar planı değişikliğinin, kat artışına yönelik imar planı değişikliklerinde kullanılan formüle göre, karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığı sağlamadığı görülmüştür. Ayrıca, kat adedinin 4'ten 5'e çıkarılması halinde yoğunluk artışı meydana gelecektir. Bu nedenlerle; Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 nolu parsel alanında kat adedinin 4'ten 5'e çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliğinin reddine,

Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 623 ada, 171-174-130 nolu parseller bölgesinde imar planında bulunan Park ve yol alanında Bitişik nizam 4 kat, T2 lejandlı alan düzenlenmesi; Park ve yol alanına karşılık 174 nolu parselin güneybatı bölümünde Bitişik nizam 4 kat, T2 lejandlı alanda Park alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ile; söz konusu bölgede uygulama imar planında bulunan fonksiyonları içeren nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9420,20 – NİP-9422,20 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı sınırlarının imar planlarına işlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı sınırlarının imar planına işlenmesi, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün 02.10.2014-3341 ve 15.12.2014-3820 tarih-sayılı yazıları etüd edilmiştir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 14. maddesi gereğince, Geven (Kütahya) 18-56-74-76 numaralı işletme ruhsatlarına ilişkin hazırlanan “Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu” 09.07.2014 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından onaylanmış olup; bu kapsamda Kaynak Koruma Alanı I., II. ve III. derece koruma alanı sınırları belirlenmiştir. Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı I., II. ve III. derece koruma alanı sınırlarının imar planlarına işlenmesi ve bu sınırlar içerisindeki Nazım ve Uygulama İmar Planları ile plansız alanlarda; Geven Jeotermal Sahası Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu ile Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen koşulların uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2639 ada, 4 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2639 ada, 4 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2639 ada, 4 nolu parsel alanındaki ada ayırma çizgisinin iptali müracaatına yönelik olan, 26.05.2015 tarih, 2464 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir.

Belediye ve Mücavir Alanlarımız içesindeki; parsellerdeki ada ayırma çizgilerinin iptaline yönelik imar planı değişikliklerinin ada bazında değerlendirilmesi, imar planı değişikliği teknik inceleme ücretlerinin talep edilen parsel alan miktarından alınmasına,

Uygulama İmar planında Ayrık Nizam – 4 kat, TAKS: 0.35 – KAKS: -, konut lejandları bulunan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2639 ada da; ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9421,9 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada, 7 nolu parsel alanındaki ada ayırma çizgisinin iptali müracaatına yönelik olan, 05.05.2015 tarih, 2100 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir.

Uygulama İmar planında Ayrık Nizam – 4 kat, TAKS: 0.35 – KAKS:1.40, konut lejandları bulunan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.4 pafta, 1336 ada da; ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9421,10 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Mili Eğitim Müdürlüğü’nün 05.05.2015 tarih, 4648749 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1099 ada, 1 nolu parsel alanında Yenidoğan İlkokulu lejandının İlkokul Alanı lejandına dönüştürülmesi, kuzey ve güneydeki 10 metre ön bahçe alanlarının 3 metre olarak düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9421,11 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda

oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 76 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, 728 ada, 76 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

30.04.2015 tarih, 2072 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde; “........... Ancak, iki tarafında imar planı ve mevzuatına aykırı olmamak şartı ile yapılmış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında plana göre tesbit edilmiş bir yol bulunan arsalardan, plan ve yönetmeliğin diğer şartlarına aykırı olmamak kaydı ile, bu Yönetmelikteki parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere uymaksızın yapı yapılmasına izin verilir.” hükmü yer almıştır. 76 nolu parsele birleşik olan; 75 nolu parselin iskan ruhsatlı olduğu, 77 nolu parselin inşaat ruhsatlı olduğu tespit edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 paftada; “728 ada, 75, 76 ve 77 nolu parsel alanlarında; minimum parsel cephe uzunluk şartına bakılmadan yapılaşmalar gerçekleştirilecektir.” şeklinde plan notunun düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9420,21 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parsel alanında, uygulama imar planında; TAKS:0.50 – KAKS: 1.00 – Hmax: 8.50 m. (2 kat)- karayolundan 25, diğer kesimlerden 5 metre bahçe alanlı, lejandlarıyla Ticari Tesisler sahası bulunmaktadır. Nazım imar planında ise parsel alanında Ticari Tesisler lejandı bulunmaktadır. 20.04.2015 tarih, 1905 kayıt nolu dilekçe, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.04.2015 tarih, 4146241 sayılı yazı örneği etüd edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bahse konu yazısında; ilgili Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve mevzuatlar doğrultusunda yapılması kaydıyla, 12 nolu parsel alanında özel okul yapılmasına ilişkin , imar planı değişikliğinde; sakınca görülmediği, açıklanmıştır.

20.04.2015 tarih, 1905 kayıt nolu dilekçeyle talep edilen, Siner Mahallesi, 15.Ö.2 pafta, 263 ada, 12 nolu parselde; TAKS:0.50 inin kaldırılması, karayolundan 25 diğer kesimlerden 5 metre bahçe alanlarının ve KAKS: 1.00 in sabit tutulması, Hmax: 8.50 m. (2 kat) lejandının Hmax: 12.50 m. (3 kat) lejandına dönüştürülmesi, Ticari Tesisler lejandının Özel Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-11877,2 – NİP-11878,2 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1226 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1226 ada, 2 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1226 ada, 2 nolu parsel sahası, Bitişik Nizam – 3 kat lejandlı konut alanında kalmaktadır. 08.06.2015 tarih, 2689 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle; iskan ruhsatı alınan binanın yola kayıklığından dolayı, 1.98 m2 lik yol sahasının konut alanına dahil edilmesi yönünde imar planı değişikliği talep edilmiştir. 2 nolu parsel alanının doğu bölümünde; MAYIS 2015 tarihli , Kadastro Müdürlüğü tasdikli, cins değişikliği ile ilgili beyannamede belirtilen, imar planında yol alanında kalan, 1.98 m2 bina bölümünün Bitişik Nizam – 3 kat lejandlı konut alanına dahil edilmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9421,12 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih ve 515 sayılı kararıyla uygun görülen Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii 2730 ada bölgesinde mevzii-ilave imar planı ön izin verilen sahada imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih, 515 sayılı kararıyla uygun görülen Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii , 2730 ada bölgesinde mevzii-ilave imar planı ön izin verilen sahada imar planı yapımı dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 03.12.2013 tarih, 515 sayılı kararıyla Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii , 2730 ada bölgesinde; “Konut Alanı, kentsel – sosyal – teknik altyapı sahaları” olarak, imar planları ile bağlantı sağlayan halihazır yol sahasında; “yol alanı” olarak, mevzii-ilave imar planı yapımı ön izni verilmesi, uygun görülmüştü. Konu ile ilgili alınan Kurum ve Kuruluş görüşleri, yapılan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd raporu, ilgili dökümanlar etüd edilmiştir. Hamidiye Mahallesi, Sazak Mevkii, 2730 ada, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ve 105 nolu parseller bölgesinde; gelen Kurum ve Kuruluş görüşlerine istinaden; planın düzenlenerek, plan notlarının belirlenmesi, Kamu Sağlık Tesisi Alanı (Serbest Nizam - TAKS: 0.40 - KAKS: 1.20 hmax: 8.50 m.) lejandlı sahanın oluşturulması, Ayrık Nizam – 2 kat – TAKS: 0.20 – KAKS: 0.40 lejandlı konut alanlarının, yol ve park sahalarının düzenlenmesi, bu bölgede 18. Madde İmar Uygulaması yapıldıktan sonra inşaat ruhsatının verilmesi, bu bölge ile mevcut imar planları arasında halihazır yolun güzergahında, 7 metrelik yolun düzenlenmesi, belediyemiz ile ilgili her türlü (yol, su, kanalizasyon v.b) altyapı tesis maliyetlerinin parsel sahiplerince karşılanması ile ilgili plan notunun eklenmesi yönlerindeki ilave uygulama imar planı ve ilgili ilave nazım imar planının (PİN NO:UİP-13686 – NİP-13684 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 100 ada, 1 ve 5 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1512 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1512 adada imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Parmakören Mahalle Yerleşik alanına doğalgaz hattı güzergahı belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahalle Yerleşik alanına doğalgaz hattı güzergahı belirlenmesi konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ nin 14.07.2015 tarih 2181 sayılı yazıları ile iletilen;” ... Kütahya ili Parmakören Mahallesine gaz arzı sağlanması için EK 1 CD de gösterilen yollardan, kazı yapılması gerekmektedir. Belirtilen noktalarda doğalgaz hatlarının döşenebilmesi için gerekli kazı izninin verilerek...” şeklindedir. Söz konusu güzergah etüd edilmiştir. Parmakören Mahallesi Belediyemiz Makina İkmal tesislerinin güney kesiminden başlayıp Parmakören Mahalle Yerleşik alanına kadar devam eden hat boyunca gerekli kazı izninin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan Sofu Mahalle Yerleşik Alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinden yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06/01/2015 tarih ve 31 sayılı kararıyla onaylanan Sofu Mahalle Yerleşik alanları İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

26/01/2015 tarih ve 358 kayıt nolu, 04/02/2015 tarih ve 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 507, 515, 516 kayıt nolu, 05/02/2015 tarih ve 535 kayıt nolu, 06/02/2015 tarih ve 527 kayıt nolu, 11/02/2015 tarih ve 633 kayıt nolu, 19/02/2015 tarih ve 779 kayıt nolu, 20/02/2015 tarih ve 775 kayıt nolu Sofu Mahalle Yerleşik Alanı İmar planına itiraz dilekçeleri ve 11/02/2015 tarih 1815 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün "....Bu nedenle; Sofu Mahallesinde bulunan 3617 ada, 1 parsel ve 3638 ada, 2 parsel numaralı Hazineye ait taşınmazların bulunduğu yörede Hazine taşınmazlarından başka yeterli nitelikte başka kamu kurumlarının taşınmazı bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, bu bölgede yapılacak, Belediyeniz dahil her türlü kamu hizmetleri için ihtiyaca cevap verebilmek açısından imar planında "Belediye Hizmet Alanına (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkezi)" ayrılan kısmın "Resmi Kurum Alanı" olarak değiştirilmesinde fayda görülmektedir." Buna göre, 23/01/2015 tarihinde askı ilanına çıkarılan mevzii uygulama imar planına 3194 sayılı Kanun ve bağlı yönetmeliklerinin ilgili hükümleri gereğince itirazımızın bu yönde değerlendirilerek, sonucundan bilgi verilmesini rica ederim." şeklindeki yazısı bulunmaktadır. Askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve müracaatların tamamı etüd edilmiştir.

Sofu Mahalle Yerleşik alanı İmar Planlarına yapılan itiraz dilekçelerinde; Mahallenin kuzey kesiminde düzenlenen 15 metrelik yolun güzergahı üzerindeki ağaç türlerinin yok olmasına sebep olacağından, Mahallenin geçimin tarımdan kazandığından, 15 metrelik yolun söz konusu alandan geçecek olmasının tarımsal ve ekonomik faaliyetlerini zarara uğratacağından, bu 15 metrelik yolun yol güzergahı açısından hiçbir faydası bulunmadığından, Mahallenin ilerisinde bulunan Sekiören, Yoncalı, Ortaca, Gümüşköy ve mahallelerine geçiş güzergahının Kütahya-Tavşanlı çevre yolundan sağlandığından, 15 metrelik yolun hiçbir fayda sağlamayacağından, 15 metre olarak planlanan yol konusundaki idari işlemin iptaline ve genel olarak mahalledeki bahçelerin bozulmamasından, ağaçların zarar görmemesinden, 18. Madde İmar Uygulaması çalışması yapılırken daha önce belediye ile yapılan anlaşmanın göz önüne alınılmasından bahsedilmektedir.

Belediye Meclisinin 06/01/2015 tarih 31 sayılı kararı ile Sofu Mahalle Yerleşik alanları 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planları onaylanmıştır. Söz konusu planlar ilgili kamu kurum, kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi, belge ve müracaatlar etüd edilerek planlama çalışmasında değerlendirilmiştir.

Sofu Mahalle Yerleşik alanları Nazım ve Uygulama İmar Planları Belediye Meclisince belirlenen mahalle yerleşik alanı sınırları plan araştırma sınırı kabul edilerek bu sınırlar içerisinde araştırmalar yapılarak düzenlenmiştir. Yerleşik alan sınırı içerisindeki halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeler nazım ve uygulama imar plansız olarak belirlenmiştir. Belediye Meclisinin 04/06/2013 tarih ve 274 sayılı kararıyla Sofu Mahallesi yerleşik alanları içerisinde 10 metrelik ve 15 metrelik yol alanlarından oluşan imar planı; Güveççi Mahallesi yönünden 15 metre olarak gelen yolun Sofu mahallesi meskun doku içerisine gelen bölümünde mevcut binaları koruyacak şekilde 10 metre düzenlenmiş, 15 metrelik yolun devamlılığı da meskun dokunun kuzey kesiminden 15 metre olarak devam ettirilip düzenlenerek onaylanmış ve askı süresi tamamlanıp yürürlüğe girmiştir.

Sofu Mahalle Yerleşik alanları nazım ve uygulama imar planları çalışmasında söz konusu yol alanlarından oluşan imar planları herhangi bir değişiklik ve düzenleme yapılmadan aynı şekilde planlara aktarılmıştır. İmar planları geleceğe yönelik uzun vadeli kamu yararı amacı ile hazırlanan çalışmalar olduğundan ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 6. fıkrasından "Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesiminde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz." denilmesinden dolayı 15 metrelik yolun devamlılığı Sofu mahallesi meskun dokusunun kuzey kesiminden düzenlenmiştir.

Söz konusu askıya çıkan Sofu Mahalle Yerleşik alanları İmar planının yürürlüğe girmesinden sonra 18. Madde İmar Uygulaması yapılması zorunlu alanlar olarak belirlenen sahalarda İmar Uygulaması yapılması hedeflenmiştir. Söz konusu Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün yazısında belirtilen 3617 ada 1 parsel numaralı alanda düzenlenen Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkezi) 18. Madde İmar Uygulaması yapılması zorunlu alanlar içerisinde kalmakta olup, plan bütününde Resmi Kurum Alanı lejandlı alan düzenlenmiştir. Bu nedenle hazine hissesine ayrı bir parsel tahsis edilecektir.

Bu nedenlerle İmar Planları düzenleyici nitelikte idari işlem olduğu, kamu yararı amacı taşıdığı ve plan bütünlüğünün sağlanması bakımından itiraz konularının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Perli Mahallesi 2393 parsel ve bitişiğindeki alana Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Perli Mahallesi 2393 parsel ve bitişiğindeki alana Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonunda;

Perli Mahallesinde Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili olarak 09.02.2015 tarih 586 kayıt numaralı dilekçe; “Merkeze bağlı Perli Mahallesinde Sosyo-Kültürel Merkezi yapılması için, sizin uygun gördüğünüz yerde Belediye Hizmet Alanı olarak , düğün salonu, Sağlık Ocağı ve Muhtarlık Binası istiyoruz. Bilgilerinize arz ederiz.” şeklindedir.

Söz konusu 2393 parsel ve bitişiğindeki alan Belediye sınırları dahilinde Perli Mahalle Yerleşik alanı içerisinde Nazım ve Uygulama İmar Plansız alanlarda kalmaktadır. Perli Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planı Çalışması için alınan kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir.

Perli Mahalle yerleşik alanındaki mülkiyeti Belediyeye ait olan 2393 parsel ve bitişiğindeki alanın Belediye Hizmet Alanı (K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Yençok:16.50m, 4 kat) lejandlı olarak planlanması ve Plan notu olarak;“DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 08/05/2015 tarih 297076 sayılı yazısına istinaden Belediye Hizmet Alanı belirtilen kısmın yerinde yapılan incelemesinde; mevcut durumda etrafta yerleşim alanının bulunduğu ve yerin kotunun 918.5 olduğu bu sebeple yazı ekindeki haritada gösterilen köprüden itibaren projesi, uygulaması, gerekirse kamulaştırılması ve teknik özellikleri ile inşaat esnasındaki her türlü sorumluluğu belediyeye ait olmak üzere en az 1.5 metre yüksekliğinde taşkın koruma seddesi yapılması zorunludur.” şeklinde düzenlenmesi yönündeki Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planının (PİN NO:UİP-13688 – NİP-13687 ), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Civli Mahallesi 3841 ada 8 parsel alanında Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Civli Mahallesi 3841 ada 8 parsel alanında Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı yapımı talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 parselde planlanması devam eden Küçük Sanayi Sitesi alanının güneyinde yeni bir ilave alanın düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 parselde planlanması devam eden Küçük Sanayi Sitesi alanının güneyinde yeni bir ilave alanın düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 16/12/2014 tarih, 447 sayılı kararıyla Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselde Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planlarının yaptırılması için, İdaremiz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüş alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kayıtlarıyla ön izin verilmiştir. Geçen süre zarfında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü dışındaki kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanmış, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılması için ihaleye çıkılmış ve jeolojik etüd çalışmaları devam etmektedir. Turgutlar Köyü, 129 ada 237 parselin sahip olduğu topoğrafik yapısından dolayı, parselin kuzey kesiminde, eğim %25-30 arası değişiklik göstermektedir. Bu sebeple Turgutlar Köyü, 129 ada 237 parselin güney kesiminde yaklaşık 60 hektar büyüklüğünde ilave bir alan belirlenmiştir. Söz konusu yaklaşık 60 hektarlık alan Belediye Sınırları içerisinde, Kütahya-Eskişehir karayolunun, kuşuçumu yaklaşık 2000 metre batısındadır. Alanın içerisinde yaklaşık 2.5 hektarlık alanda özel mülkiyetlere ait parseller bulunmaktadır.

Söz konusu yaklaşık 60 hektarlık alanda Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20-Maden İşleri Genel Müdürlüğü (20 adet) Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Arkeoloji ve Maden Müzesi lejandlı alanın kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, Arkeoloji ve Maden Müzesi lejandlı alanın kuzeyindeki bölgede imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İlimiz merkez İnköy Mahallesinde, Ototerminal Alanının batısında, imar planında Arkeoloji ve Maden Müzesi(TAKS: 0.35- KAKS: 1.05- Hmax: 3 KAT(20.00 metre), serbest nizam) lejandlı alana bağlantı yollarının düzenlenebilmesi amacıyla, alanın batısında, imar planındaki 25 metrelik yol ile bağlantısını sağlayacak şekilde; Arkeoloji ve Maden Müzesi lejandlı alanın kuzeyinde, imar planında Pasif Yeşil Alan-Yapı Yasaklı Alanda, 15 metrelik yol alanının düzenlenmesi, devamında ise alanın kuzeyinde, imar planındaki 7 metrelik yol ile bağlantısının sağlanması ve bu 7 metre olan kısımda yol sürekliliğinin sağlanması amacıyla, yol genişliğinin 15 metre olarak düzenlenmesi, azalan park alanı karşılığında aynı miktarda park alanının Ototerminal Alanının kuzeyindeki Yapı Yasaklı Alanda önerilmesi, yönlerindeki nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (PİN NO:UİP-9473,2 – NİP-9475,2 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Ilıca, imar planlarında Belediye “Harlek Ilıca Otel” lejandlı alanın kuzeybatısındaki alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ilıca, imar planlarında Belediye Harlek Ilıca Otel lejandlı alanın kuzeybatısındaki alanda imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye mücavir alanı içerisindeki, 4957/2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, ''Turizm Merkezi Alanı'' içerisinde bulunan; Ilıca, I24D17A1A paftada, uygulama imar planında Sağlık ve Termal Turizm Tesis Alanı (Otel+Kür Merkezi), Hmax:5 kat, E:0.30 olan alanın, ''Günübirlik Tesis Alanı'' olarak Belediye adına tahsisinin istenmesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.04.2015 tarihli toplantısında uygun görülmüş, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının 07.07.2015 tarih, 131730 sayılı yazısında, söz konusu anılan taşınmaza ilişkin varsa İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporunun onaylı kopyasının Bakanlığınıza iletilmesi, yok ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün Plana Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları Konulu 2011/1 nolu Genelgesi kapsamında hazırlanarak onaylı kopyasının Bakanlığınıza iletilmesi, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uyarınca Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kütahya Ilıca Harlek jeotermal alanı koruma alanları etüt raporunun Bakanlığınıza iletilmesi, 25.09.1995 tarihinde mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylı 1/2000 ölçekli Kütahya Ilıca Harlek Termal TM Nazım İmar Planı ile 06.10.1995 tarihinde Bakanlığınızca onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümleri, imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu ve güncel jeotermal koruma alanları etüt raporu hükümleri dikkate alınarak anılan taşınmaza ilişkin Belediye Başkanlığımızca hazırlanacak imar planı değişikliği teklifinin Bakanlığınıza iletilmesi halinde anılan taşınmazın ''günübirlik tesis alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği teklifine ilişkin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi uyarınca Bakanlığınızca işlem tesis edilebileceği bildirilmiştir.

Söz konusu anılan taşınmaza ilişkin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kütahya Ilıca Harlek jeotermal alanı koruma alanları etüt raporu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından 09.07.2015 tarih, 924 sayılı yazı ile Müdürlüğümüze iletilmiştir. Söz konusu alanda ''Günübirlik Tesis Alanı'' olarak imar planı değişikliğinin yapılabilmesi için, İdaremiz tarafından imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması, jeolojik-jeoteknik etütlerin tamamlanmasının ardından; Kütahya Ilıca Harlek jeotermal alanı koruma alanları etüt raporu, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu ile birlikte söz konusu alanın ''Günübirlik Tesis Alanı'' olarak imar planı değişikliğinin hazırlanarak, onaylanması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5391 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5391 nolu parselde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 08/06/2015 tarih, 960-21986 sayılı yazısı; '' Kütahya İli, Merkez İlçesi, İnköy Mahallesinde, İdaremiz mülkiyetinde bulunan ve mevcut imar planında Spor Tesisleri Alanı olarak ayrılmış olan, 266.327,40 m2 yüzölçümüne sahip 5391 parsel numaralı taşınmaz üzerinde, Kentin ihtiyaçları doğrultusunda İdaremizce Toplu Konut yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda; yürürlükte olan imar planında Spor Tesisleri Alanı olarak ayrılmış olan taşınmazın Toplu Konut ve ilgili mevzuatlar ile öngörülmüş olan Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının yapımına imkan sağlayacak taslak imar planı değişikliği İdaremizce hazırlanmış ve plan değişikliğine yönelik Kütahya Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden temin edilmiş olan kurum görüşleri ile birlikte yazımız ekinde yer almakta olup; öngörülen plan notları da dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek onaylanması ve onaylı 1 takım imar planı paftaları ile birlikte onamaya esas meclis kararının İdaremize iletilmesi...'' şeklindedir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 20/05/2015 tarih, 1601-10721 sayılı, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü'nün 30/06/2015 tarih, 22526 sayılı, Kütahya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 01/06/2015 tarih, 2615 sayılı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına hitaplı yazıları etüd edilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun 10.06.2015 tarih, 023514 sayılı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına hitaplı yazısında ise; ''...kuzeyde bulunan ve Belediyece yeşil alan olarak ayrıldığı ifade edilen kül barajının üzerinin tamamen kapatılarak yeşil alana çevrilmesi, çevredeki alanların daha sonra atık ya da artık sahası olarak kullanılmaması hususunun ilgili imar planlarına işlenmesi şartlarıyla söz konusu TOKİ alanının uygun olacağı...'' iletilmiştir. Ayrıca Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 01/07/2015 tarih, 874 sayılı yazısı; ''Yeni yapılması planlanan 1100 konutluk Toki yerleşim bölgesi ve çevresine hitap etmesi amacı ile toplu konut idaresinden projeler dahilinde talep ettiğimiz 1500 m3'lük içmesuyu deposu için ekte koordinatlarını verdiğimiz ve uydukent projesinde ağaçlandırılacak alan olarak belirlenmiş azot kül barajı yanında bulunan taşlık arazinin su deposu yeri olarak değerlendirilmesi ve planlamalarınızda göz önünde bulundurulması...'' şeklindedir.

Söz konusu planlama alanı Kütahya ili, Merkez ilçesi, İnköy Mahallesi sınırları içerisinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 266.327,00 m2 yüzölçümüne sahip 5391 nolu parselin yaklaşık 249.364 m2 büyüklüğündeki bölümü ile birlikte planlama alanının yakın çevresine yönelik toplam 266.417 m2 büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır. Söz konusu imar planı değişikliği hazırlanan saha; Kütahya Merkez İlçe yerleşik alan merkezinin yaklaşık 5 km. Kuzeyinde, İnköy Mahallesi yerleşim alanının ise yaklaşık 750 m. kuzeybatısında yer almakla birlikte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşaat uygulaması tamamlanmış olan İnköy Toplu Konut bölgesine yaklaşık 600 m. mesafede bulunmaktadır. İmar planı değişikliği hazırlanan saha çevresinde, imar planlarında; Park Alanı, Ağaçlandırılacak Alan, Spor Tesisleri Alanı, yol alanları bulunmaktadır. İmar planı değişikliği hazırlanan saha; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında, Spor Tesisleri Alanı lejandlı alanda bulunmaktadır.

Hazırlanan imar planı değişikliği ile söz konusu taşınmaz alanında; Konut Alanı (E:1.20, Yençok=21.50 m.), Ticaret Alanı (E:0.40, Yençok=6.50 m., E:1.00, Yençok=9.50 m.), Anaokulu Alanı (E:1.20, Yençok=Serbest), İlkokul Alanı (E:1.00, Yençok=Serbest), Ortaokul Alanı (E:1.00, Yençok=Serbest), Resmi Kurum Alanı (E:1.00, Yençok=Serbest), Sağlık Tesisleri Alanı (E:1.00, Yençok=Serbest), Sosyal Tesisler Alanı (E:1.00, Yençok=Serbest), İbadet Yeri (Cami) (E:1.00, Yençok=Serbest), Spor Tesisleri Alanı (E:0.50, Yençok=6.50 m.), Park Alanları, yol alanları ve ilgili plan notlarının oluşturulmasına yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği ve alanın kuzeyindeki Ağaçlandırılacak Alan lejandlı alanın doğusundaki Park Alanı lejandlı alanda, yaklaşık 10.550 m2 olmak üzere Su Deposu Alanı lejandlı alanın düzenlenmesi, azalan park alanı karşılığında aynı miktarda park alanının Su Deposu alanı olarak önerilen alanın kuzeyindeki, Konut Alanı lejandlı alanda düzenlenmesi, su deposu alanı ile güneyindeki imar planı değişikliği hazırlanan saha ile arasındaki bağlantı yolunun düzenlenmesi, yönlerindeki nazım ve uygulama imar planının (PİN NO:UİP-13695,1 – NİP-13697,1 ) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

07.11.2014 tarih, 6383 kayıt nolu ve 29.12.2014 tarih, 7178 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parselde imar planı değişikliği yapılarak kat adedinin 4 kattan en az beş kat ve daha üzerine çıkarılması talep edilmektedir. Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parsel alanında uygulama imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Bahse konu alanın imar planında KAKS değeri belirtilmemiştir. Ruhsata esas projeler incelendiğinde bölgedeki yapılaşmalarda KAKS değerinin 2.00 civarında olduğu görülmektedir. Bölcek Mahallesi, 21.K.2 pafta, 275 ada, 1 parsel alanında yan bahçe mesafesinin 3.5 m., güneybatı kesimindeki yapı yaklaşma mesafesinin 6 m., yapılaşma koşullarının TAKS: 0.32, KAKS: 2.00, Ayrık nizam 5 kat olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı, uygun görülmüş olup (PİN NO:UİP-6556,2 - NİP-13698) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

Belediye Meclisi’nin 02.08.2011 tarih ve 296 sayılı Kararı ile kabul edilen “Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

31 Aralık 2004 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’’ hükümlerine uygun olarak hazırlanan “Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği”, Belediye Meclisi'nin 02.08.2011 tarih ve 296 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Ancak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde, 13 Şubat 2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile Porsuk Baraj Gölünden dolayı Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisinin deşarj etmiş olduğu nokta, içme suyu havzası içerisinde kalmıştır. Bunun üzerine Bakanlık, Porsuk Baraj Gölü Havzası için ‘’Özel Hükümleri’’ belirleme çalışması başlatmış ve Bakanlığın 19.02.2013/79 onay tarihi ve sayısı ile 20.03.2013 tarihinde de “Porsuk Baraj Gölü Havzası Özel Hükümleri” yürürlüğe girmiştir. Özel Hükümlerin uygulanmaya başlaması ile birlikte “Kullanılmış Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” geçerliliğini yitirmiştir.

Yukarıda açıklanan hususlar göz önüne alınarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 8. Maddesinin 1. fıkrasının (m) bendi gereği hazırlanan “Kütahya Belediyesi Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Taslağı”nın daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN:

02.06.2015 tarih ve 261 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan ve 2016 yılından itibaren faaliyete geçirilecek olan “ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 02.06.2015 tarih ve 261 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan ve 2016 yılından itibaren faaliyete geçirilecek olan ''İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı''nın  daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 46.MADDESİNİN:

Kütahya Belediyesi’nin sorumluluk alanlarındaki bölge ve sahalarda projeye uygun olarak birden fazla güzergahta yeraltı kazısı için, Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Belediyemiz arasında hazırlanan “Elektronik Haberleşme Alt Yapı Protokolü” ve resmi işlemler için yetki konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.08.04.2015 tarih ve GT-GH-07042015-321 sayılı dilekçesinde bahse konu, Şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca tüm Türkiye çapında ulusal alt yapısını kurma ve işletme yönünde kamuya hizmeti vermek amacıyla yetkili bulunduğu “Fiber Optik Elektronik Haberleşme Altyapısı Tesis edilmesi” ile alakalı Kütahya Belediyesinin Sorumluluk alanlarındaki bölge ve sahalarda ekli projeye uygun olarak birden fazla güzergahta yer altı kazısı için izni talebinde bulunmaktadır;

Ancak Superonline ile Kütahya Belediyesi arasında Müdürlüğümüzce teknik açıdan hazırlanan Protokol Örneğinin; “3.9.) İDARE, SUPERONLINE ‘ın iş bu protokole dayalı tesis edeceği ve işleteceği Elektronik haberleşme altyapısına, geçişine dayanak meclis kararı ile; Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’nın 27.12.2012 tarihli “Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik ekindeki tarifeye uygun olarak protokol süresince, 48.020,00–TL (8.575 mt x 0,70 TL = 6.002,50-TL x 10.Yıllık Bedel = 60.025,00-TL verilmiş olup geçiş ücretinin 10 yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak 48.020,00 TL tutarında olacaktır.) bedel karşılığı izin vermiştir. İDARE, iş bu protokol süresince, SUPERONLINE’dan hangi nam altında olursa olsun başkaca herhangi bir bedel talep etmeyecek, almayacaktır.” maddesi belirtilmiştir.

Yukarıda bahsedilen Yönetmeliğin içeriğinde de (Geçiş hakkı ücretlerinin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde on, on yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi oranında indirim uygulanır.) denildiğinden SUPERONLINE tarafından on yıllık ücret peşin yatırılacaktır.

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş arasında hazırlanan Protokol’ün yapılması, diğer resmi işlemleri yapılması vb. tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 47.MADDESİNİN:

Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (SOBEP)’na sunmuş olduğumuz ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan KÜTAHYA BELEDİYESİ KADIN ÇALIŞMALARI MERKEZİ isimli proje konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Zafer Kalkınma Ajansı’nın yapmış olduğu TR33/15/SOBEP/0027 referans numaralı Sosyal Kalkınma ve Beşeri Gelişme Altyapı Mali Destek Programı (SOBEP)’na sunmuş olduğumuz ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan KÜTAHYA BELEDİYESİ KADIN ÇALIŞMALARI MERKEZİ isimli proje için gerekli sözleşme hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 48.MADDESİNİN:

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan “Yol Çizgi Boya Makinasını Kiralama Maliyet Hesap Cetveli” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde kullanılan Yol Çizgi Boya Makinasını resmi ve özel kuruluşlardan yoğun olarak gelen taleplerin değerlendirilmesi adına “Yol Çizgi Boya Makinasını Kiralama Maliyet Hesap Cetveli” konusu görüşülmüş olup;

2015 Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde “Yol Çizgi Boya Makinasını saatlik kiralama ücretinin KDV dahil 237,00.-TL (İkiyüzotuzyediTürkLirası) olarak belirlenmesine ve 2015 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 49.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1198 ada 2 parsel numaralı taşınmazın cami yeri olarak kullanılmak üzere Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Bedelsiz devri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1198 ada 2 parsel numaralı 52,57m2'lik taşınmazın mülkiyeti Belediyemize aittir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 15.07.2015 tarih ve 2261 sayılı yazısında, mülkiyeti kurumlarına ait olan Şelale Camiinin bulunduğu 1198 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılan camiinin inşaası sırasında Belediye mülkiyetinde bulunan 1198 ada, 2 parsel numaralı 52,57 m2'lik taşınmaza kaydığını belirterek ; söz konusu  taşınmazın cami yeri olarak kullanmak üzere kurumlarına bedelsiz devri talep edilmektedir.

          5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi d bendinde ''  Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz'' hükmü gereğince;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1198 ada 2 parsel numaralı 52,57m2'lik taşınmazın cami yeri olarak kullanmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devir edilmesine devir işlemleri ile ilgili tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 50.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Siner Mahallesi 144 ada 1 parsel nolu taşınmazın cami yapılmak üzere İl Müftülüğüne tahsisi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Siner Mahallesi 144 ada 1 parsel numaralı 1.680,00 m2' lik taşınmazın mülkiyeti Belediyemize aittir. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü’nün 03.08.2015 tarih ve 2106 sayılı yazısında, Belediyemize müracaat ederek; İlimiz Siner (Zafertepe) Mahallesi, 144 ada 1 parsel numaralı 1.680,00 m2'lik mer-i imar planına göre Dini Tesis Alanına tahsisli taşınmazın üzerine cami yapılmak üzere söz konusu taşınmazın kurumlarına tahsisi talep edilmektedir.

          5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi d bendinde ''  Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz'' hükmü gereğince;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Siner Mahallesi 144 ada 1 parsel numaralı 1.680,00 m2' lik mer-i imar planına göre Dini Tesis Alanına tahsisli taşınmazın, üzerine cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü’ne tahsis edilmesine, tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 51.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaybiefendi mahallesi 2012 ada 19 parsel nolu taşınmazın cami yeri olarak İl Müftülüğüne tahsisi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 2012 ada 19 parsel numaralı 1.245,32 m2'lik taşınmazın mülkiyeti Belediyemize aittir. Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 2076 sayılı yazısında, Belediyemize müracaat ederek; İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 2012 ada 19 parsel numaralı 1.245,32 m2'lik  taşınmazın cami yeri olarak kullanmak üzere kurumlarına tahsis edilmesi talebi görüşülmüş olup;

          5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi d bendinde ''Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz'' hükmü gereğince;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Gaybiefendi Mahallesi, 2012 ada, 19 parsel numaralı 1.245,32 m2'lik  taşınmazın cami yeri olarak kullanmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kütahya İl Müftülüğü’nün tahsis edilmesine, tahsis işlemleri için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 52.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3 pafta, 3997 ada, 6-7 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 53.MADDESİNİN:

Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu kapsamında Koruma Bölge Kurulunun öneri Sit sınırlarının değerlendirilerek İdaremiz görüşünün Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonu kapsamında Koruma Bölge Kurulunun öneri Sit sınırlarının değerlendirilerek İdaremiz görüşünün Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi konusu, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 16.07.2013 gün,1077 sayılı yazısı ve eki 03.07.2013 gün,1184 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planının Revizyonuna yönelik “Kentsel Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları ile I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı” yapım işi kapsamında 20.03.2013 gün,967 sayılı kararı gereği planlama alanı sınırları içerisindeki kentsel sit sınırlarına ve alanın tümündeki tescile önerilecek yapılara ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan genel tespit ve irdeleme çalışmasının, 24.05.2013 gün,1084 sayılı kararı gereği Kurul üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda; öneri kentsel sit sınırlarına ve tescile önerilen tek yapı tespitlerine ilişkin Kütahya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kurum görüşünün Kurula iletilmesinden sonra konunun değerlendirilmesine ilişkin kararı uyarınca ;

T.K.T.V.K.Y. Kurulu’nun 17.07.1987 gün,3552 sayılı kararı ile onaylı Koruma Amaçlı İmar Planının bugüne gelene kadar günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi, mağduriyetlerin giderilmesi adına lokal ve parçacıl olarak yapılan plan değişikliklerinin plan bütünlüğünü bozması nedeni ile Belediyemizce Koruma Amaçlı İmar Planı revizyonuna esas halihazır haritaların alımı etaplandırılmış ;halihazır harita alımları işinin tamamlanmasını müteakip Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması işi ihale edilmiştir. Yüklenici firma tarafından analiz ve sentez çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Koruma Bölge Kuruluna değerlendirilmek üzere analiz ve sentez çalışmaları iletilmiştir. İletilen analiz ve sentez çalışmaları sonrası Koruma Bölge Kurulu üyelerince alanın yerinde incelemesi, Koruma Bölge Kurulunca öneri sit sınırının belirlenmesi ve tescile önerilen 20 adet yapıya ilişkin;

Öncelikle onaylı Koruma Amaçlı İmar Plan eki tescil listelerinde yer alan tüm tescilli yapılar ile tescil listelerinde kaydı düşen yada yapısal niteliği bozulan korunması gerekli kültür varlıkları, günümüze kadar tescillenen yapılar ile birlikte ;tescile önerilen listede Ali Paşa Mahallesinde tapunun 5 pafta,85 ada,42 (eski 16) parsel üzerinde Koruma Bölge Kurulunun 05.07.2007 gün,2029 sayılı kararı ile onaylanan mimari projesi doğrultusunda iskan izni verilmesinde sakınca bulunmadığına ilişkin 25.01.2013 gün,905 sayılı kararı ile de görüş verilen yeni bir yapı,Balıklı Mahallesi 16 pafta,87 ada,14 parsel üzerindeki taşınmazın ise Koruma Bölge Kurulu'nun 29.03.2014 gün,1636 sayılı kararı ile tescil isteminin uygun olmadığına karar verilen bir yapı bulunması nedeni ile yeniden Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce irdelenmesi ve güncellenmesinden sonra değerlendirilmesinin gerekmekte olduğu; Tescile önerilen bazı yapıların da korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşımadığı ,

 

 

Onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları içerisinde yer alan ve dokunun bozulduğu ,yeni ve yüksek katlı yapıların oluşturduğu bölgelerin sit sınırları içerisine dahil edilmemesi gerektiği,

Tescilli korunması gerekli kültür varlıklarının yoğun olduğu bölgelerde kentsel sit sınırlarının belirlenmesi gerektiği,

Öneri kentsel sit sınırlarının mevcut onaylı kentsel sit sınırlarını iki katına çıkartılarak önerildiği,bununda yeni kentsel sit alanı ilan edilecek bölümlerde her türlü yeni yapılanmaya yönelik ruhsat, iskan ve imar uygulamalarını durdurması Belediyemiz ve vatandaşlarımız açısından büyük sorunlara yol açacağı;

İlimizin Tarihi dokusunun ve kültürel miraslarının farkındalığı içerisinde,doku bütünlüğü ve tescilli korunması gerekli kültür varlığı taşınmazlarımızın korunmasının sağlanması için her türlü hassasiyeti gösteren Belediyemiz,öneri kentsel sit sınırlarının belirlenmesinde,aynı zamanda Kentsel Sit ve Etkilenme Geçiş Alanlarındaki uygulamalara yönelik mevcut onaylı Koruma Amaçlı İmar Planındaki ifraz , yeni yapılanma koşullarındaki çelişkilerin ve belirsizliklerin giderilmesi yönünde de esaslı bir çalışmanın yapılmasının gerektiği değerlendirilmiş olup;

Revizyon koruma amaçlı imar planı yapılması aşamasında önerilen kentsel sit sınırına ilişkin değerlendirme neticesinde; mevcut onaylı koruma amaçlı imar planında belirlenen kentsel sit sınırlarına ilave olarak Ulu Cami ve çevresi ile Ulu Cami Caddesinden kuzeye doğru devam eden ve Kemer Hamamını da içine alan bölge,Dönenler Camii,Eğdemir Hamamı ile Ahi Erbasan Caddesi ve Ergun Çelebi Sokak üzerinde yer alan korunması gerekli kültür varlığı taşınmazların yoğun olduğu bölgenin 66 envanter numaralı Mezarlık alanına kadar olan bölümü ile Sultanbağı Mahallesinden batıya doğru Dereboyu Sokak üzerinde yer alan 291 envanter numaralı yapıyıda kapsayacak şekilde 3. bir kentsel sit sınırı belirlenmesine , kentsel sit alanları arasında kalan etkilenme geçiş alanının da mevcut yürürlükteki koruma amaçlı imar planındaki etkilenme geçiş alanı kadar belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 54.MADDESİNİN:

Kütahyaspor ve Belediyespor kulüplerine yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı konu ile ilgili bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi (b) fıkrası “.....Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir...” hükmü gereğince;

-Kütahyaspor Kulubü'ne 75.000,00(yetmişbeşbin) TL nakdi yardım yapılmasına,

-Belediyespor Kulubü'ne 25.000,00(yirmibeşbin) TL nakdi yardım yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 55.MADDESİNİN:

Belediye Meclisince 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesine göre oluşturulan ihtisas komisyonlarının görevleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis Başkanı, ihtisas komisyonlarının görevleri konularda gerekli bilgi ve görüşlerini meclis üyelerimizce paylaşarak verilen önerge müzakere edildi.

 

 

GÜNDEMİN 56.MADDESİNİN:

Belediyemizin Wep sayfasında yer alan “ Kütahya’nın Değerleri” başlığında yer alan konuların Kütahya’nın tüm zenginlerini öne çıkarmak çalışmaların yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı yapılan görüşmelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Yaptıkları ve bıraktıkları eserlerle Kentimizin ve Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmuş değerli insanları tanıtmak ve eserlerini kuşaklara aktarmak, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak, kültür ve sanat şehri olarak nitelendirdiğimiz Kütahya’mızın tüm zenginliklerini öne çıkarmak adına konunun daha detaylı incelenmek üzere Tarih ve Kültür Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 57.MADDESİNİN:

Kentimizin temizliği, çöplerin toplanması ve taşınması ile çevre sağlığı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı; verilen önerge hakkında bilgilendirme yapılarak, konu meclis üyelerimizce müzakere edildi.

 

 

GÜNDEMİN 58.MADDESİNİN:

Kerkükte faaliyette bulunan “Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği” isimli sivil toplum örgütüne yardım konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı, konu hakkında meclis üyelerimize bilgi verdi ve konu meclis üyelerimizce müzakere edildi.

 

 

 

GÜNDEMİN 59.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 6 pafta ,47 ada, 74 parsel imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

15.07.2014 tarih, 4781 kayıt nolu dilekçe ile Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 74 parselde imar planı değişikliği talep edilmiştir. Konu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.01.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantısında görüşülmüş ve Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67, 68, 73 ve 74 nolu parsellere yönelik öneri uygulama imar planı değişikliği değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.05.2015 tarih ve 2410 sayılı kararı; “...97 envanter nolu Söğütlüçeşme Camiine cepheli taşınmazlarda “yönetmelikte belirtilen minimum parsel genişlik ve derinlik şartı aranmayacaktır” şeklinde plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin tescilli yapıyla olan ilişkisi açısından 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna; ancak yapı yapılabilecek parsel büyüklüğü, bina cephesi, bina derinliği ve yapılaşmaya ilişkin diğer hususların ilgili mevzuatı uyarınca Belediyesince değerlendirilmesine, karar verildi.” şeklindedir. Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 67, 68, 73 ve 74 nolu parsellere yönelik hazırlanan öneri uygulama imar planı değişikliğinin yapılmamasına; yürürlükte bulunan uygulama imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda, Yusuf SÖKMEN ve Ahmet ULUCA’nın red oyları ile Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ali KORKMAZ’ın çekimser oylarına karşılık, oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                                  KATİP                                           KATİP

Kamil SARAÇOĞLU                                        Selim DURMAZ                                Murat HASER

Belediye Başkanı